چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران،  ۱۵ تا ۱۶ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند در محل دانشگاه برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۲۰ تیر با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: پیش از تاریخی پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره) و... تاریخی پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث [...]

اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران،  در تاریخ ۱۱  تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود.

دوازدهمین همایش

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی – فرهنگی خلیج فارس

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس، ۱۲ مهر ۱۳۹۶ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در شهر قشم برگزار می شود.