فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲۵ تا ۲۶ دی ۱۳۹۷ توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران و تحت حمایت در شهر تهران برگزار می شود.