برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران

باعنایت به برگزاری سالیانۀ همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران، بیستمین دورۀ این همایش با برنامه ریزی های انجام شده در آذزماه امسال برگزار خواهد شد. به منظور اطلاع ازشرایط ارسال مقاله، ثبت نام و دیگر امور مربوط به همایش میتوان به تارنما (وب سایت) رسمی همایش به آدرس www.miciran.ir مراجعه نمایید.