فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران،  ۲۷ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران در شهر تهران برگزار می شود.