پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی، در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن خدمات مهندسی اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.