نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

انتشار مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

نمایه سازی مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

دریافت مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار

مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.