فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران

کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران، در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷ توسط همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در شهر تهران برگزار می شود.