اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی – ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی

اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی،در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه مازندران در شهر مازندران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره همایش حداکثر تا۳۰ دی با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: چیستی تمدن نوین اسلامی از منظر امام خمینی (ره) امام خمینی (ره) و چیستی سرمایه اجتماعی امام خمینی (ره) و رابطه میان تمدن نوین اسلامی – ایرانی و سرمایه اجتماعی منابع مولد سرمایه [...]