دستور العمل حمایت از رساله دکتری

در راستای تحقق اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در امر پژوهش در کلیه سطوح، آیین نامه حمایت از رساله دکتری به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است:صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران )INSF ) در راستای حمایت از محققان جوان از طرح های پژوهشی آنان در پوشش رساله دکتری حمایت می کند . دانشجویان دکتری با ارایه طرح های پژوهشی در چارچوب الویت های تحقیقاتی کشور و در قالب رساله دکتری می توانند از حمایت مالی برخورد دار شوند .حمایت در چارچوب اولویت های تحقیقاتی کشور با هدف استفاده از ظرفیت های دانشجویان دکتری و [...]