انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

http://www.callforpapers.ir/

چاپ كتاب استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر توسط انتشارات McGraw-Hill آمریكا

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیركبیر، كتاب «مكاترونیك در پزشكی، به روش مهندسی پزشكی» توسط پروفسورسیامك نجاریان، استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر در 9 فصل تدوین شده است كه در ماه نوامبرتوسط انتشارات مك گروهیل آمریكا منتشر شد. نجاریان، استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر با بیان اینكه كتاب « مكاترونیك در پزشكی، به روش مهندسی پزشكی» از نظر محتوایی و نام مشابهی در جهان ندارد گفت: كتاب مكاترونیك در پزشكی، به روش مهندسی پزشكی دارای 4 نویسنده است كه نویسنده اول كتاب هستم، نویسنده دوم كتاب پروفسور [...]