مقالات ژورنالها و مجلات

انتشار شماره های جدید ژورنالها و مجلات علمی تخصصی

مقالات فصلنامه تحقيقات كاربردي در مهندسي مكانيك در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه تحقيقات كاربردي در مهندسي مكانيك در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در سه دوره ، شش شماره مقاله  به زبان انگلیسی منتشر کرده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است فصلنامه تحقيقات كاربردي در مهندسي مكانيك تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده فصلنامه در سایت سیویلیکا: SIMULTANEOUS ALLOCATION OF RELIABILITY &REDUNDANCY USING MINIMUM TOTAL COST OFOWNERSHIP APPROACH DYNAMIC SIMULATION OF [...]

http://www.callforpapers.ir/

مقالات مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مقالات دوره اول تا پنجم این نشریه که شامل 16 شماره می باشد در سایت سیویلیکا منتشر شد. لازم به ذکر است  مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا)  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده : آموزش عالي در عصراطلاعات انواع يادگيري الكترونيكي و شكلهاي مختلف تعامل درآن انگيزش و يادگيري طراحي و اجراي آزمايشگاه هاي مجازي زمان حقيقي و كنترل از راه دوردر راستاي تحقق آموزش [...]

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مجموعه مقالات ژورنال بین المللی مهندسی در سیویلیکا

مجموعه مقالات مجله بین المللی مهندسی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مقالات دوره 25، 26 و 27 این نشریه که شامل 20 شماره می باشد در سایت سیویلیکا منتشر شد. لازم به ذکر است  مجله بین المللی مهندسی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده : OPTIMIZATION OF LIPASE IMMOBILIZATION EFFECT OF COLLAR ON TIME DEVELOPMENT AND EXTENT OF SCOUR HOLE AROUND CYLANDRICAL BRIDGE PIERS MOVING LOAD ANALYSIS OF SUBMERGED FLOATING TUNNELS THEORETICAL AND NUMERICAL STUDY ON [...]

http://www.callforpapers.ir/

مقالات فصلنامه انجمن علمي پدافند غير عامل ايران در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دوره اول انتشار در دو شماره تاکنون 12 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است  فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده : ارزيابي انواع تركيب فرم هاي معماري از منظر پدافند غيرعامل با استفاده از روش تحليل [...]

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مقالات مجله انرژي و محيط زيست ايران در سیویلیکا

مجموعه مقالات مجله انرژي و محيط زيست ايران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مقالات 5 دوره این ژورنال که در سیزده شماره منتشر شده است با تعداد 177 عنوان مقاله تخصصی به زبان انگلیسی در سیویلیکا منتشر شده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است مجله انرژي و محيط زيست ايران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : Investigation of Temperature and Influent Loadon Nitrifying Treatment of Using Wastewater CFD [...]

http://www.callforpapers.ir/

مجموعه مقالات مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دوره اول انتشار در دو شماره تاکنون 13 عنوان مقاله تخصصی به زبان انگلیسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر: 2013-1: Indoor Non-directed Optical Wireless Communications -Optimization of the Lambertian Order [...]

http://www.callforpapers.ir/

مقالات نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در یک دوره تا کنون 28 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد: بهار 1391: دامپزشكي يادام پزشكي!؟ مطالعه مرفولوژيك ومرفومتريك لوله گوارش وغددضميمه كپورمعمولي cyprinus carpio ارزيابي آزمايشگاهي مسموميت با شكلات درسگ و گزارش چهارمورد مسموميت درتهران [...]

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه مطالعات منابع انساني در سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه مطالعات منابع انساني در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دو دوره تا کنون 56 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است نشریه فصلنامه مطالعات منابع انساني  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده فصلنامه مطالعات منابع انساني : دوره اول ؛ 1390-1391: طراحي مدل جامع تعالي منابع انساني با استفاده از روش فراتركيب كيفي شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني موفقيت [...]

http://www.callforpapers.ir/

مجموعه مقالات فصلنامه مهندسي حمل و نقل در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه مهندسي حمل و نقل در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در چهار دوره تا کنون 126 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است فصلنامه مهندسي حمل و نقل تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده فصلنامه مهندسي حمل و نقل: دوره اول 1388-1389 : تأثير بهبود رفتار سايشي چرخ هاي فولادي بر ايمني سير قطارمطالعه موردي: واگن مسافري مسير تهران- ميانه [...]

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مقالات نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE) در سیویلیکا

مجموعه مقالات نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  اولین دوره این نشریه تخصصی در سه شماره با 18 عنوان مقاله به زبان انگلیسی منتشر کرده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE) تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE): :Autumn 2012 Behavior of Flexible Pavements on Expansive [...]