علوم زیستی و کشاورزی

فراخوان مقاله برای حوزه علوم کشاورزی و زیستی

فراخوان همايش مديريت و مهندسي تالاب ها

همايش مديريت و مهندسي تالاب ها اول اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشگاه محيط زيست و سازمان حفاظت محيط زيست در کرج برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، این همایش در موضوعات زیر برگزار می شود:الف ) مدیریت تالابها : - مدیریت زیست بومی تالابها - تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالابها و روشهای حفاظت از آنها - راهكارهاي احياي تالاب هاي مناطق خشك و نيمه خشك در راستاي تعادل اكوسيستمي - مدیریت تالابهای ساحلی - بهره برداري بهينه از تالاب ها - اكوتوريسم و تالاب ها - نقش و كاركرد تالاب ها در مديريت جامع [...]

فراخوان ارسال مقاله كنگره ملی “ذخاير ژنتيكی و زيستی”

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، كنگره ملی "ذخاير ژنتيكی و زيستی" 3 و 4 اسفندماه 1390 توسط مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران در تهران برگزار می شود. موضوعات: بانک های زیستی بهره برداری از بانکهای ژنی و زیستی حفاظت از بانک های ژنی و زیستی تنوع زیستی و زیست فناوری آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 دیماه 1390 برگزار کننده: مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران تلفن تماس با دبیرخانه: 88796003 [...]