کتاب “مدیریت پیمان طرح های عمرانی” به چاپ دوم رسید

www.callforpapers.irکتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی که به همت دکتر مهدی روانشادنیا طی چند سال تألیف شده بود شهریورماه امسال منتشر شد. به دلیل کمیاب شدن کتاب، این کتاب در دی ماه 1393 توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ دوم رسید، که به جهت زمان کوتاه تجدید چاپ رکوردی در زمینه کتابهای تخصصی به حساب می آید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، ایران امروز بیش از هر زمانی نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده، به ویژه در برنامه ریزی اجرای طرح های زیرساختی و کارا شدن نظام فنی اجرای طرح های عمرانی است. در افزایش بهره وری کار و سرمایه، عوامل اجرایی طرح ها، نظام تعریف بهینه طرح و روش های جدید اجرای پروژه مانند روشهای دگر اجرای BOT و یا مشارکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب انواع PPP می تواند کارگشا باشد. کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان پاسخی به این دست مسائل است.

به گزاش آفتاب، کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی که به همت دکتر مهدی روانشادنیا طی چند سال تألیف شده بود شهریورماه امسال منتشر شد. به دلیل کمیاب شدن کتاب، این کتاب در دی ماه 1393 توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ دوم رسید، که به جهت زمان کوتاه تجدید چاپ رکوردی در زمینه کتابهای تخصصی به حساب می آید.

این کتاب یک مرجع پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح های عمرانی، روشهای قراردادی، تأمین مالی و اجرای طرح ها است و قابل استفاده مدیران، مهندسان حرفه ای و محققان در زمینه مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی است.

فصل های این کتاب عبارتند از:

فصل اول: نگاهی تحلیلی به طرح های عمرانی

فصل دوم: بسترها و ساختار اجرایی شکل گیری طرح های عمرانی

فصل سوم: جایگاه طرح های عمرانی در قوانین و برنامه های کلان کشور

فصل چهارم: طرح های عمرانی در برنامه های توسعه و بودجه سنواتی

فصل پنجم : مراحل امکان سنجی، تأمین مالی و فرآیندهای شروع طرح ها

فصل ششم : روش های تأمین منابع مالی

فصل هفتم : ساختارهای اجرایی پروژه های عمرانی

فصل هشتم: روش های برآورد، محاسبه صورت وضعیت و پرداخت در پروژه ها

فصل نهم: نظام تشخیص صلاحیت عوامل اجرای طرح ها

فصل دهم: مناقصه و ضوابط برگزاری آن

فصل یازدهم: مناقصه از دیدگاه مناقصه گر

فصل دوازدهم: عقد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

این کتاب، قصد دارد تا با نگاهی نقادانه به موضوعات، ضمن بررسی اصول و مباني كلي حاكم برنظام فني و اجرايي، دستگاههای اجرایی عمده، دستگاههای نظارتی، قوانین مهم کشور (همچون قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و…) را مورد بررسی قرار می دهند. کتاب با برخی مقایسه های تطبیقی با سایر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه طرح های عمرانی کشور ارائه می دهند.

تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی، روند برگزاری مناقصات، ارجاع کار و نحوه عقد و مدیریت قراردادها از جمله موارد مورد بحث در این کتاب است. همچنین، ابهام در اختيارات و وظايف كارفرما و پيمانكار، بروز دعاوی متعدد، مشکلات محاسبه فهرست بهایی، مسائل محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز، برخی عدم شفافیت ها در شرایط تعلیق، خاتمه و فسخ پیمانها در فصل آخر کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش از کتاب شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مقایسه شده اند و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید