مجموعه مقالات فصلنامه تحقیقات دامپزشکی منتشر شد

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات فصلنامه تحقیقات دامپزشکی در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این نشریه علمی پژوهشی که توسط دانشگاه تهران انتشار می یابد،  در 69 دوره حدود 1152 عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی منتشر نموده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشد.
لازم به ذکر است ،مقالات فصلنامه تحقیقات دامپزشکی  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 69 شماره 4:

 1. مطالعه هورمون هاي استروئيدي جنسي پلاسماي خون ماهيان مولد ماده خواجو (Schizothoraz pelzami) طي فصول سال
 2. طراحي و توليد رده سلولي بيان كننده ژن هاي 5’UTR و NS3 از عامل اسهال ويروسي گاوها (BVDV) به منظور ارزيابي كارايي روش هاي درماني عليه اين ويروس
 3. تأثير ضد ميكروبي نانوذرات نقره در شرايط in vivo و in vitro عليه استافيلوكوكوس اورئوس مولد بيماري ورم پستان تحت باليني
 4. بررسي ايمونوانفورماتيكي پروتئين تروپوميزين كنه بوافيلوس
 5. تأثير پادتن اختصاصي زرده تخم مرغ بر مرفولوژي مخاط رده و كاهش موضعي شدن باكتري اشريشياكلي در جوجه هاي گوشتي
 6. مطالعه آلودگي تخم توكسوكاراكانيس (آسكاريديدا: آسكاريديده) در سگ و خاك پارك هاي عمومي شهرستان پيرانشهر (استان آذربايجان غربي)
 7. مطالعه باليني اثر جوانه زدايي اسانس گل ميخك متعاقب تزريق در جوانه شاخي گوساله
 8. مقايسه تأثير دوره ي تاريكي، اسيدگاما آمينوبوتيريك و ملاتونين جيره به منظور كاهش تنش گرمايي در جوجه هاي گوشتي
 9. ارزيابي اثر عسل بر روي قدرت كشندگي وتوليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفارژهاي صفاقي موش BALB/c عليه آسپرجيلوس فوميگاتوس
 10. تأثير تجويز خوراكي كيتوزان استحصالي شده از پوسته ميگوي پاسفيد غربي (Litopenaeus vannamei) بر فاكتورهاي خوني و رشد ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
 11. مطالعه ريخت شناسي بافتي روده كوچك در مرغ مرواريد (مرغ شاخدار)
 12. مطالعه آناتوميكي و بافت شناسي اندام جفت گيري نر در سنجاب ايراني
 13. بهترين شرايط شوك حرارتي براي القاي تتراپلوييدي در قزل آلاي رنگين كمن (Oncorhynchus mykiss)

دوره 69، شماره 3:

 1. بررسي پراكندگي و آناليز فيلوژنتيكي مايكوپلاسماهاي هموتروپيك گربه بر اساس ژن S rRNA16
 2. شناسايي مولكولي ژن هاي كد كننده بتا–لاكتاماز وسيع الطيف (ESBL) blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در اشريشياكولاي هاي جدا شده از مدفوع گاوميش آبي (Bubalus bubalis) در استان آذربايجان غربي، ايران
 3. تأثير يون هاي منيزيم و كلسيم در محلول نمكي بيلارد بر تحرك اسپرم قزل آلاي رنگين كمان (1792 Oncorhynchus mykiss, Walbaum)
 4. تغيير نسبت جنسي نوزادان موش صحرايي در پاسخ به مكمل پتاسيم جيره
 5. اثر هورمون لووتيروكسين سديم بر درصد تخمه گشايي و بقاء لارو قزل آلاي رنگين كمان در مراحل اوليه رشد
 6. تأثير كم كاري تيروئيد بر روند تكثير سلول هاي سوماتيك وجنسي بيضه گوسفند لري
 7. ترانسفكشن اسپرم انزالي گوسفند با پلاسميد حاوي ژن ليزوزيم انساني
 8. تأثير سن، جنس و كشتار بر توزيع سلولي مايعات لاواژشده برونكوآلوئولاردر گوساله و گاو
 9. مطالعه فراواني الگوهاي متفاوت موج P در گاوميش رودخانه اي خوزستان
 10. اثرات مكمل سازي جيره با سين بيوتيك و منابع مختلف عنصر روي بر عملكرد، ايمني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
 11. مطالعه تجربي تأثير روش هاي پخت بر پايداري باقيمانده تيل مايكوزين درگوشت مرغ
 12. اثر مكمل كروم متيونين بر شاخصه هاي هماتولوژي و پارامترهاي كيفي گوشت بزغاله
 13. بررسي تغييرات پاتولوژيك بافت كبد ماهي شانك زردباله Achanthopagrus latus) (و بياح (Liza abu)در خور موسي در پاسخ به آلاينده هاي پتروشيمي

دوره 69، شماره 2:

 1. مقايسه دقت تشخيص اولتراسونوگرافي و راديولوژي در بررسي روند التيام نقيصه هاي استخواني با اندازه بحراني در استخوان زنداعلي در خرگوش
 2. اثرسيدر، هورمون Ecg و روش تلقيح مصنوعي بر درصد آبستني و نرخ بره زايي ميش هاي نژاد زل
 3. مطالعه فراواني و تنوع گونه اي ايمريا در مرغداري هاي گوشت شهرستان همدان
 4. بيماريزايي استرپتوكوكوس اينيايي در بچه ماهيان تاسماهي ايراني
 5. عوامل مؤثر بر شمارش سلول هاي سوماتيك شيرگاوهاي داراي ورم پستان باليني
 6. اثرات عصاره آبي گلرنگ بر دستگاه تناسلي موش ماده
 7. مطالعه آناتوميكي انشعابات سرخرگ كاروتيد خارجي در گوسفند نزاد سنگسري
 8. روند تغييرات سالانه هورمون هاي استروئيدي جنسي مولدين ماده بني
 9. بررسي اثرات فصل، سن، جنس و وضعيت توليد مثلي بر ميزان غلظت سرمي هورمون هاي تيروئيدي است هاي عرب در خوزستان
 10. چگونگي ارتباط متقابل بين ويتامين A و عنصر روي در پلاسما و كبد گاو
 11. ارزيابي همبستگي مقدار فيبر مؤثر جيره با pH مايع شكمبه در گاوهاي شيري
 12. بررسي ميزان جيوه در ميگوهاي عرضه شده در بازار تهران
 13. نقش گليسين و گيرنده NMDA گلوتامات در تنظيم مركزي اخذ غذا در جوجه خروس هاي گوشتي

دوره 69، شماره 1:

 1. مقايسه اثرات پري بيوتيك هاي تجاري (ساف مانان، Bio-MOS و فرمكتو) بر عملكرد، صفات كيفي تخم مرغ و تيتر آنتي بادي آنفولانزا و نيوكاسل در مرغ هاي تخم گذار
 2. درماتيت انگشتي نابجا در كپسول شاخي انگشت گاوهاي شيري: يافته هاي باليني و هيستوپاتولوژي
 3. بررسي خصوصيات چند شكلي هاي تك نوكلئوتيدي در ناحيه 5 ژن لاكتوفرين در گاوهاي بومي و هلشتاين ايران
 4. نقش مگس هاي خانواده موسيده (موسكادومستيكا) در انتقال سويه هاي بيمرايزاي E.coli
 5. مطالعه كاتپسين هاي مرتبط با هضم هموگلوبين و ويتلين در نوزاد كنه ري پي سفالوس (بوافيلوس) آنولاتوس به روش زايموگرافي يك بعدي و دوبعدي
 6. بررسي ايمنوفنوتايپينگ و فلوسايتومتري سلول هاي مغز استخوان در گربه هاي مبتلا به اختلالات هماتوپويتيك
 7. بررسي وضعيت مصرف داروهاي ضد باكتريايي در گاوداري هاي شيري استان تهران (1384-1383)
 8. ارزيابي كارايي واكسن ضد يرسينيوزيس در ماهي قزل الاي رنگين كمان با استفاده از سويه هاي منطقه اي يرسينياراكري
 9. تأثير سينبيوتيك بر فراسنجه هاي خوني، عملكرد توليد، كيفيت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوري در مرغ هاي مادر گوشتي
 10. اثر تزريق ويتامين C بر برخي پارامترهاي خوني در گوسفندان نر بلوچي تحت شرايط استرس گرمائي فوق حاد
 11. بررسي مولكولي جمعيت ميگوي موزي (P.merguiensis) در منطقه خليج فارس و درياي عمان با استفاده از نشانگرهاي ميكروساتلايت (ريزماهواره)
 12. مقايسه اثر آستاگزانتين و جلبك دوناليلا سالينا (Dunaliella salina) بر ميزان كاروتنوئيد پوست، پراكسيداسيون ليپيدها و رنگ ماهي سورم (Heros serverus)
 13. بهينه سازي توليد ازمايشگاهي سلول هاي دندريتيك

مقالات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید