کتاب بهينه سازي به روش كلوني مورچگان

 

کتاب بهينه سازي به روش كلوني مورچگان با موضوع به گزيني رياضي مورچه ها- عادات ورفتار- الگوهاي رياضي به نويسندگی ماركو دوريگو، توماس استاتزل و ترجمه عليرضاصالحان، محمدسرابي و علي اكبرايزدي در نشر ناقوس منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دراين كتاب مي آموزيد: 1- بررسي كليه روش هاي مبتني برACO؛ 2- مسائل NP-Hardوروش حل آنها3  – اصول ونحوه استفاده از الگوريتم هاي ACO؛4- معرفي مسئله فروشنده دوره گردوبررسي كليه الگوريتمهاي ACOاعمال شده برروي آن مانندسيستم مورچه ، نخبه ترين سيستم مورچه مبتني بررتبه بندي ، سيستممورچه Max-Minوغيره 5- مباحث مربوط به همگرايي درمقداروهمگرايي درجواب وبررسي همگرايي برخي از الكوريتم هاي ACO؛ 6 – بكارگيري الگوريتم هاي ACOبراي مسائل NP-Hard مانندمسائل مسيريابي (ترتيب توالي ، مسيريابي وسايل نقليه)، مسائل تخصيص (تخصيص درجه دوم ،تخصيص تعميم يافته وغيره) ، مسائل زمان بندي (زمان بندي SMTWTP، زمان بندي GS،OS، JSوغيره )،مسائل زيرمجموعه (پوشش مجموعه ، مسئله تقسيم گراف وزن داربه درخت، وغيره)، مسائل يادگيري ماشين(يادگيري قوانين طبقه بندي ، يادگيري ساختارشبكه هاي بيزين وغيره) وسايرمسائل موجود. 7- بررسي سايرالگوريتم هاي فراابتكاري مانندجستحوي ممنوع ، محاسبات تكاملي ، بازپخت شبيه سازي شده وغيره.8- معرفي روشAntNetبطوركامل جهت مسيريابي داده هادر شبكه هاي كامپيوتري9- بيان مسائل باز، دورنماهاي آينده وسايرمدل هاي الهام گرفته اززندگي مورچه ها.

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید