انتشار کلید سئوالات آزمون های جامع علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی

http://www.callforpapers.irکلید نهایی سئوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی اسفند ماه جاری منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ کلید نهایی سئوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و آزمون جامع پیش کارورزی اسفند ماه جاری منتشر شد، داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس اینترنتی http://education.tums.ac.ir پاسخ نامه را مشاهده کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید