مقالات مجله بين المللي علوم مديريت و اقتصاد در سیویلیکا منتشر شد

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات مجله بين المللي علوم مديريت و اقتصاد در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه که توسط موسسه كيان پژوهان پايدار منتشر می شود  ، در 1 دوره حدود 3 شماره با تعداد 12 عنوان مقاله به زبان انگلیسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، مجله بين المللي علوم مديريت و اقتصاد تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 1، شماره 1:

 1. The Effect of Information System on efficiency in The Iranian Governmental Organizations: An Investigation on the Business Processes
 2. Evaluating the Impact of Information Systems on Governmental Organizations in IRAN: the Case of ICT Ministry
 3. Solving Multi mode Resource Constrained Project Scheduling with ICO algorithm and Compare it with PSO algorithm
 4. Investigating a comparison of superstitions, mental health, emotional intelligence and self-esteem, in pregnant mothers and comparing it with normal mothers
 5. SUITABLE SITE SELECTION FOR GABION CHECK DAMS CONSTRUCTION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND DECISION MAKING METHODS
 6. Inspection strategic human resource plans and its role on organization creativity & innovation in Tehran municipality, region 20

دوره 1، شماره 2:

 1. Investigating the Impact of Customer Satisfaction on Loyalty and Its Relationship with Market Share
 2. Survey of the Relationship between Size with Risk and Yield of the Portfolio
 3. The effect of non-attendance training on staff performance in Hamadan city’s prisons
 4. The Effectiveness of Electronic Advertising in Customer Attraction (Case Study: Mehr Eghtesad Bank, Zahedan)

دوره 1، شماره 5:

 1. Bank Liquidity and its Determinants in Iran
 2. Evaluating Management Performance Based on BSC Model (case study: Imam Reza Fund)
 3. Identifying the Effective Indexes on Customer Satisfaction and the Relationship between Customer Satisfaction and Service Quality through Multi-Criteria Decision Making Approach (Case Study: The Gas Company in Ghazvin Province )
 4. The Investigating of Relationship Between Organizational Culture And Organizational Citizenship Behavior

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید