انتشار پژوهشنامه حمل و نقل در بانک مقالات تخصصی کشور

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات پژوهشنامه حمل و نقل در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه به صاحب امتیازی مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ، در 11 دوره حدود 37 شماره با تعداد 267 عنوان مقاله به زبان فارسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،پژوهشنامه حمل و نقل تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 11- شماره 1- بهار 1393

 1. بررسي تأثير خرده لاستيكها بر كاهش ارتعاشات منتشره از خطوط ريلي در محيط اطراف
 2. بهره وري در بخش حمل و نقل با استفاده از رهيافت كالمن فيلتر
 3. طراحي مسيرهاي بلند در شبكه اتوبوسراني شهر اصفهان
 4. بررسي تطبيقي تحديد مسئوليت متصدي حمل و نقل در قراردادهاي حمل و نقل بين المللي كالا
 5. ارزيابي آزمايشگاهي تأثير افزودني بنتونيت بر خواص عملكردي مخلوط آسفالتي
 6. مكانيابي پايانه هاي مسافربري برونشهري با استفاده از مدل بهينه سازي چند معياره در شهر تهران
 7. ارزيابي ريسك در پروژههاي پلسازي با استفاده از آناليز درخت خطاي فازي
 8. تحليل الاستوپلاستيك تونل هاي زير سطح آب زيرزميني با درنظر گرفتن اثر تراوش

دوره 10- شماره 4- زمستان 1392

 1. ارايه مدل تخمين بهنگام طول صف در خيابان هاي شرياني اشباع شهر تهران
 2. تأثير سيمان و آهك بر خواص عملكردي مخلوطهاي بازيافتي سردبا امولسيون قير پليمري
 3. مدلسازي شيرواني هاي سنگي در برابر شكست واژگوني خمشي در شرايط استاتيكي و ديناميكي (تحليلي، آزمايشگاهي و عددي)
 4. مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي (سي ام آر– ورشو)
 5. مدلسازي تقاضاي گازوئيل در بخش حمل و نقل زميني ايران با استفاده از شبكه عصبيGMDH
 6. تأثير فضاهاي خالي بالاستي روي پاسخهاي ديناميكي تراورسهاي بتني
 7. ارزيابي رفتار مسافران در انتخاب شركتهاي هواپيمايي در پروازهاي داخلي
 8. بررسي آزمايشگاهي تأثير تراورس اصطكاكي در افزايش مقاومت جانبي خط آهن

دوره 10- شماره 3؛ پاییز 1392:

 1. تحليل اجزاي محدود مكانيك شكست و مكانيك تماس چرخ و ريل
 2. تخمين اندازه بهينه هواپيما و صرفه هاي مقياس در مسيرهاي داخلي شركت هواپيمايي ايران اير
 3. بررسي اثرضرايب سختي و ميرايي سيستم تعليق برسرعت بحراني واگن قطاردرمسيرهاي مستقيم و قوس دار
 4. تعيين تعداد بهينه مراكز كنترل كاميونها در مبادي ورودي ترمينال كالاهاي فله خشك بندر امام خميني با استفاده از تئوري صف
 5. مدلسازي و حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه وابسته به زمان با پنجره هاي زماني نيمه نرم در گراف هاي چندگانه
 6. پيش بيني مدول ديناميكي بتن آسفالتي گرم بااستفاده ازشبكه هاي عصبي
 7. تحليل مكاني و زماني بلاياي جوي مؤثر بر حمل و نقل جادهاي كشور

دوره 10، شماره 2- تابستان 1392:

 1. بهينه سازي مكان نقاط شمارش ترافيك جهت بهنگام سازي ماتريس مبدأ- مقصد سفر بر اساس مدل برنامه ريزي چند هدفه
 2. بررسي جايگاه بخش حمل و نقل در رشد اقتصادي با استفاده از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي
 3. مقايسه نتايج آزمايشFWD و LWD و شبيه سازي آن با نرم افزار اجزاي محدود ABAQUS
 4. طراحي و شبيه سازي الگوريتم كنترل تردد قطارها در دو شبكه ريلي متفاوت به صورت ايمن
 5. تأثير كانيساخت مصالح رسي در بازده طرح تثبيت بستر روسازي
 6. تأثير تقاضاي متغير بر مسيريابي اتوبوس تندرو
 7. بررسي تاثيرپارامترهاي هندسي لايه بالاست درمقاومت جانبي تراورس بتني اصطكاكي
 8. ارايه مدل تخمين عدد رواني آسفالت با استفاده از منحني تنش برشي و شيب تراكم ژيراتوري

دوره 10، شماره 1- بهار 1392:

 1. تأثير پارامترهاي روسازي خط ريلي در وقوع پديده واژگوني واگن
 2. توسعه مدل عددي دو بعدي در پلان به منظور بررسي شكل ديوار هدايت آب پلها
 3. ارايه و توسعه مدل رياضي در طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري جهت بهينه سازي تخصيص گيت به پروازها در فرودگاه (مطالعه موردي: مهرآباد)
 4. يك روش تركيبي اصلاحي فراابتكاري براي حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه ظرفيت دار
 5. قيمتگذاري بهينه بنزين و نفت گاز با لحاظ هزينههاي خارجي دربخش حمل و نقل ايران
 6. طراحي محيط گرافيكي ومدل ترافيكي شبيه سازهاي گروه واقعيت مجازي نصير
 7. بررسي پارامترهاي مؤثر بر رفتار تنشي تونلهاي كم عمق دوبعدي با استفاده از روش اجزاي مرزي
 8. ارايه مدل پيشبيني پتانسيل شيارشدگي آسفالت با استفاده از پارامترهاي خروجي متراكمكننده ژيراتوري

دوره 9، شماره 4-زمستان 1391:

 1. ارزيابي مقايسهاي ضرايب همسنگ سواري وسايل نقليه سنگين در راه هاي دو خطه دو طرفه ايران بر اساس روش هاي اختلاف سرعت و سرفاصله وسايل نقليه
 2. ارايه روش ابتكاري طراحي شبكه اتوبوسراني با استفاده از نظريه گراف
 3. بررسي عددي پديده اثر پيستوني درون يكي از تونلهاي سيستم قطار شهري شيراز همراه با اثر فنها
 4. بررسي تأثير تغيير طول حرارتي عرشه بر فشار وارد بر كوله پل هاي يكپارچه
 5. قيمتگذاري معابر مربوط به حوزه محدوديت ترافيك با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 6. محاسبه ظرفيت استفاده شده در راه آهن ايران بر اساس روشUIC 406(مطالعه موردي: مسير تهران – مشهد)
 7. بررسي ضريب رفتار پيشنهادي آيين نامه ها در طراحي پلهاي بتني با تكيه گاه انبساط حرارتي نئوپرن

دوره 9، شماره 3- پاییز 1391:

 1. هماهنگ سازي بهينه كنترل رمپ و سرعت مجاز متغير جهت كنترل بزرگراهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 2. بررسي تأثير دانهبندي و ايجاد بافت درشت به روش شيارزدن بر مقاومت لغزندگي روسازيهاي بتني راه
 3. بررسي و شناسايي پتانسيل خطرانواع رانندگان براساس رفتارهاي ترافيكي تصادفات و جرائم
 4. تعيين توالي اعزام وبرنامه توقف قطارها درمسيرهاي دوخطه راه آهن به كمك الگوريتم فرا ابتكاري جستجوي تصادفي تطابقي حريصانه
 5. بهينه يابي شبكه توزيع بنزين در ايران
 6. تحليل كارايي ورتبه بندي سيستم فرودگاه هاي كشوربااستفاده از رويكرد ارزيابي كارايي متقاطع
 7. تحليل توزيع سرفاصله زماني وسايل نقليه در شرايط روز و شب تحت جريان سنگين ترافيك

دوره 9، شماره 2-تابستان 1391:

 1. تعيين امتداد براي حمل و نقل سريع به روش حداكثر پوشش
 2. الگوريتم دومرحلهاي براي مسئله تاكسي تلفني در حالت پويا
 3. ارزيابي سه بعدي رفتارخطوط ريلي به روش عددي درتحريك زلزله
 4. قيمتگذاري پوياي پروازهاي موازي با درنظرگرفتن رفتار انتخابي مشتري
 5. ارزيابي پتانسيل شيارافتادگي آسفالت متخلخل تقويت شده با ژئوتكستايل
 6. كاربرد اولويت بندي فرايند تحليل شبكه ايدربرنامه ريزي آرماني براي تخصيص منابع درحمل و نقل
 7. يك روش جمعيت مورچگان تركيبي براي مسئله مسيريابي وسايل نقليه با ناوگان ناهمگن ثابت

دوره 9، شماره 1- بهار 1391:

 1. پيش بيني تقاضاي سفر ريلي در مسير تهران – مشهد
 2. بررسي تأثير مشخصات خاكريز راه آهن سريع السير بر ارتعاشات در محيط اطراف
 3. مدلسازي پوياي ترافيك كلانشهرها به منظور ارايه سياستهاي بهبود حمل ونقل نمونه موردي كلانشهرتهران
 4. محاسبه بارهاي اينرسي هواپيما با استفاده از شبيهسازي
 5. بررسي تطبيقي و تحليلي مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل حقوق داخلي با مسئوليت متصدي حمل و نقل ريلي بر اساس كنوانسيون كوتيف
 6. الگوريتم موثررقابتي فراگيربراي حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه باز
 7. مقايسه انواع كاركردهاي توجه رانندگان با حادثه و بدون حادثه و ارتباط آن با سن

ادامه لیست مقالات

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید