مجموعه مقالات همايش ملي رفتار سازماني در پرستاري در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات همايش ملي رفتار سازماني در پرستاري

مجموعه مقالات همايش ملي رفتار سازماني در پرستاري

مجموعه مقالات همايش ملي رفتار سازماني در پرستاري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش ملي رفتار سازماني در پرستاري، 11 اردیبهشت ماه 1391 توسطدانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 45 عنوان مقاله تخصصی شامل 674 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش ملي رفتار سازماني در پرستاري

 

 

بررسي رابطه بين پاسخگويي، رضايت شغلي و استرس شغلي در كاركنان درماني بيمارستان امام رضا(ع) شهرستان اروميه
رفتارسياسي در مديريت پرستاري
بررسي ميزان وعوامل موثر بر استرس پرستاران بيمارستان تهران كلينيك
بررسي نقش فرهنگ سازماني و ظرفيت جذب بر موفقيت اجراي تكنولوژي اطلاعات در بيمارستانهاي شهر تهران
بررسي ارتباط بين روحيه پرستاران و رضايت بيماران
بررسي توانمند سازي رواني بر تعهد سازماني پرستاران بيمارستان شهيد لبافي نژاد در شهر تهران
سبك رهبري مديران دانشگاه و رابطه آن با تعهد سازماني و ابعاد آن در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران
آسيب شناسي بروز رفتارهاي غير اخلاقي كاركنان؛ مطالعه موردي در بيمارستان لبافي نژاد
مطالعه وضعيت هوش هيجاني در پرستاران بيمارستان امام خميني شيروان در زمستان 139
بررسي رابطه عوامل جسمي استرسزا در پرستاران بر بروز تعارض غير سازنده سازماني در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي
مقايسه استرس دانشجويان پرستاري با سايردانشجويان رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
بررسي رابطه بين هوش معنوي با فرسودگي شغلي درپرستاران
بررسي حيطه هاي فشار شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 138
بررسي نقش مديريت مشاركتي بركارآمدي كيفيت خدمات بهداشتي ودرماني
مقايسه كيفيت زندگي كاري در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان و رابطه آن با مديريت دانايي از ديد گاه پرستاران بيمارستان ها
بررسي ارتباط مشتري مداري با نيازها(تضاد-ابهام-باركاري) ، منابع ،عملكردو فرسودگي شغلي دركاركنان خط مقدم (ارتباط مستقيم با بيمار)مطالعه موردي : ( بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اراك
بررسي ميزان عزت نفس در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
آسيب شناسي فرهنگ سازماني با رويكرد فرا تركيب گرا: مطالعه اي در بيمارستان شهيد لبافي نژاد
نقش هوش هيجاني پرستاران در رفتار سازماني
بررسي ميزان خلاقيت پرستاران بيمارستان هاي دولتي خراسان شمالي
طراحي الگوي مطلوب برفتار شهروندي سازماني در بيمارستانهاي دولتي ( مورد مطالعه: بيمارستانهاي نهم دي و تأمين اجتماعي شهر تربت حيدريه)
مديريت تصوير پردازي Impression Management نگرشي نوين در علم رفتار سازماني
مروري جامع بر مفاهيم و چارچوبهاي :Organizational Behavior يك رويكرد كل نگر
بررسي رابطه جو سازماني و خلاقيت در پرستاران بيمارستان هاي دولتي خراسان شمالي
مراقبت هاي رفتاري از بيماران مشرف به مرگ
عوامل مرتبط بر انگيزش پرستاران بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بجنورد جهت شركت در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت
بررسي ميزان استرس دانشجويان پرستار دختر مقيم خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
بررسي ميزان رضايت مندي بهداشتي بيماران ازپرستاران وساير عوامل دربيمارستان شهيد چمران بروجرد
بررسي تاثيرمولفه هاي ناامني شغلي برعوامل سازماني
كاوشي تحليلي در نظام پرداخت كاركنان در بيمارستان بوعلي ساري با رويكرد انگيزش كاركنان
بررسي اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي-رفتاري بر سلامت روان وفرسودگي شغلي پرستاران زن بخش مرا قبت هاي ويژه شاغل در برخي بيمارستان هاي علوم پزشكي اهواز با كنترل نوبت كاري
بررسي استرس شغلي بين پرستاران شبكه بهداشت و درمان شهر ايلام
مقايسه سطح اختلال وسواس فكري عملي در پرستاران بخش جراحي و بخش نوزادان
آسيب شناسي رفتار سازماني پرستاران با بكارگيري داده كاوي با محورييت بررسي فشار رواني در محيط كار پرستاران مورد مطالعه: بانكاطلاعاتي پرستاران تعدادي از بيمارستان هاي استان مازندران
تجارب سرپرستاران از تضاد
اثر اوج: تعاملي از آشفتگي اخلاقي و باقيمانده اخلاقي (بررسي راهكارهاي سازماني كاهش آشفتگي اخلاقي در پرستاران
اثر گذاري جو خدماتي، تلاش و عملكرد پرستاران بر رضايت بيماران در قالب يك مدل مفهومي
ارائه يك چهارچوب مفهومي در بيان عوامل سازماني و فردي اثر گذار بر رفتار مشتري مدار پرستاران
تاثير راهبرهاي مديريت منابع انساني از ديدگاه پففر بر ارتقاي سرمايه انساني
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و يادگيري سازماني در دانشگاه پيام نور شيراز
بررسي عوامل مؤثر بركاهش استقبال كاركنان زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- بجنورد بيمارستان امام رضا (ع )، بنت الهدي، امام علي ( ع ) از دوره هاي آموزشي
اثر بخشي آموزش مديريت زمان بر استرس شغلي پرستاران
مطالعهاثرارزشتنوع برتوسعهپروژههاي سيستم هاياطلاعاتيپرستاري با رويكرد مديريت دانش
بررسي انگيزش شغلي و عوامل موثر بر آن درپرستاران شهر مشهد
ماهيت و اهميت رفتار سازماني در پرستاري – فشارهاي عصبي و استرس هاي شغلي در سازمان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید