مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي

مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي

مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي

مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي، 17 و 18 اسفند ماه 1390 توسطمركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 79 عنوان مقاله تخصصی شامل 1109 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي

 

 

ارائه ي يك سيستم پاداش منعطف و برانگيزنده: راهكاري جهت حذف گلوگاه از فرآيندهاي توليدي شركت هسا
جهاد حقوقي اقتصادي و تاثير آن در پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
بررسي تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر هدفمندشدن يارانههاي انرژي وسرانه ميزان مصرف انرژي (مطالعه موردي: انرژي برق- شهر گرگان)
تبيين بسترهاي لازم براي شكل گيري و پياده سازي جهاد اقتصادي
بررسي موانع و چالش هاي فرا روي هدفمند سازي پرداخت يارانه ها
نقش صادرات پسته در توسعه جايگاه اقتصادي استان كرمان
سازمان تجارت جهاني و تأثير پيوستن بر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
آيا براي رسيدن به قلهي خودكفايي، بر نردبان مزيت نسبي قدم نهادهايم؟ (نگاهي به گذشته، راهكاري بر آيندهي گندم ايران)
بررسي الزام اجراي طرح هدفمندي يارانهها جهت بهبود شاخصهاي مزيت نسبي گندم
بررسي تأثيرجهاداقتصادي و برخي عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وري نيروي انساني بربهبود كارايي سازمان هاي تجاري بااستفاده از تكنيك سلسله مراتبي فازي
تاثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني گمرك با توجه به سال جهاد اقتصادي
نقش آموزش كاركنان جديد و نيروهاي دانشگر در پيشبرد جهاد اقتصادي
ارتقاي بهره وري در سازمانهاي ياد گيرنده
نقش سرمايه اجتماعي در بهره وري، تعالي و تربيت نيروي انساني در منطقه عسلويه باتاكيد بر سال جهاد اقتصادي
اولويت بندي بخش هاي اقتصادي استان كرمان با توجه به محدوديت منابع آب وانرژي
شناسايي و بررسي امكانات بالقوه جغرافيايي، رقابتي و اعتبارات منطقه آزاد درراستاي سياست جهاد اقتصادي و تاثير ان بر رشد اقتصاد بومي و محلي(مطالعه موردي بندر استراتژيك چابهار)
بررسي نقش مديريت منابع انساني بر محيط كسب و كار
بررسي آثار حذف يارانه بخش آب بر تغيير الگوي مصرف در بخشهاي شرب،كشاورزي و صنعت
اصلاحات سازماني لازم جهت پياده سازي اصل 44 قانون اساسي در صنعت آب (مورد مطالعه: شركت آب منطقه اي تهران)
تجزيه تحليل خدمات دفاتركارگزاري ها با استفاده از مدل شكافGap Model
اثر خصوصيات غير مالي شركتي بر سطح افشاء
جهاد اقتصادي و بهره وري نيروي انساني
تأثير هدفمندي يارانه ها بر توسعه پايداري منابع انرژي (با تأكيد بر مصرف منابع انرژي تجديدناپذير)
مطالعهتاثيرآزادسازي تجاري برقيمت تمام شده ي محصولات كشاورزي (مطالعه موردي ايران)
بررسي رابطه بين ويژگي هاي فردي منابع انساني و بهره وري كاركنان (مطالعه موردي در دانشگاه هاي پيام نور استان كرمانشاه)
بررسي تجارب جهاني مقابله با بحرانهاي مالي وكسب آموزه هايي براي اقتصاد ايران
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري نيروي انساني شاغل در مراكزتحقيقات و برنامه ريزي ( مطالعه موردي: مركز تحقيقات و برنامهريزي بانك ملت)
جهاد اقتصادي و ترويج فرهنگ استفاده از كالاهاي داخلي
كاربرد مدلهاي شبيهسازي در مديريت و ارزيابي ريسك سيستمهاي اقتصادي سرمايهگذاري صنعتي و معدني
بررسي رابطه نظريه شناخت اجتماعي با توانمند سازي كاركنان (مطالعه موردي بانك ملت)
رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني در صنايع كوچك و متوسط با استفاده ازتكنيك Fuzzy-AHPمطالعه موردي: صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان
بهره وري نيروي انساني و جهاد اقتصادي
محاسبه بهاي تمام شده فعاليتها با استفاده از روش ABC (مطالعه موردي : سازمان بازرگاني استان كرمان)
اثرات و جوانب الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در سال جهاد اقتصادي
بررسي تاثير سبك زندگي در وضعيت فرهنگ مصرف زنان 40-18 شهر كرمان با تاكيدبر نقش خودكفايي اقتصادي 1390
بررسي اصلاح نظام مالياتي درجهت دستيابي به جهاد اقتصادي
تحليل اثر نرخ هاي مالياتي بر رشد اقتصادي ايران- دوره زماني 1386-1352
تعيين نرخهاي بهينه ماليات برمبناي رشد هدف- روش كنترل بهينه
بهره وري نيروي انساني در ايران و مقايسه آن با كشور هاي منطقه
عدم تعادل تراز گردشگري بين المللي در ايران و راهكارهايي براي توسعه آن
تحليلي بر تأثير هدفمند كردن يارانه ها بر حمل و نقل كشور
Necessity of products recovery networks in economic jihad: A case study in automobile parts industrial
شناسايي راهكارهاي اثربخشي دوره هاي آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده بر اساس استانداردISO ١٠٠١٥
بررسي تاثير عوامل كاري و غيركاري بر كيفيت زندگي كاري (مطالعه موردي: شركت توزيع برق شمال استان كرمان
مباني و بسترهاي لازم براي شكل گيري و پياده سازي جهاداقتصادي در كشور
مصرف كنندگان سبز؛ پيام آوران استراتژي هاي توليد هزارهي سوم
بررسي الزامات رويارويي با جهاني شدن اقتصاد در پرتو جهاد اقتصادي
طراحي مدلي براي انتخاب استراتژي مصرف كالاي داخلي يا خارجي با استفاده از تئوري بازي ها
اخلاق اقتصادي لازمه جهاد اقتصادي
جهاد اقتصادي ضرورتي جهت رسيدن به توسعه اقتصادي
هدفمندسازي يارانه ها و تأثير آن بر جهاني شدن اقتصاد
بررسي اثرات خصوصي سازي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه
بررسي اثرات خصوصي سازي بر توزيع درآمد در كشورهاي در حال توسعه
توسعه بيمه عمر تحولي در صنعت بيمه كشور
ارائه الگويي جهت بهبود بهره وري نيروي انساني
تحليل تأثير سپرده هاي قانوني و نرخ تنزيل در كنترل تورم (مطالعه موردي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)
تدوين و اولويت بندي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي در جهاد اقتصادي
اولويت بندي عوامل مؤثر بر استفاده از حسابداري مديريت در برنامه ريزي استر ا تژيك با رويكرد ارزش افزوده
بررسي ميزان اثربخشي برون سپاري فعاليت ها در شركت برق منطقه اي يزد
بررسي روند مصرف فرآوردههاي نفتي قبل و بعد از هدفمند سازي يارانهها(مطالعه موردي استان كرمان
افزايش بهره وري نيروي انساني
مطالعه رابطه بين تغيير در شاخص هاي عملكرد مبتني بر بهره وري و تغيير درمتغيرهاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل سازي شبكه فناوري اطلاعات در شيلات از توليد تا مصرف به منظور بهره وري اقتصاد توليد
انتخاب استراتژي توليد مناسب
تأثير حقوق مالكيت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي: مورد ايران ( 1352-1385
بهره وري نيروي انساني و نقش آن در تحقق اهداف جهاد اقتصادي
بهره وري نيروي كار، كليد طلايي جهاد اقتصادي و رسيدن به رشد و توسعه ي پايدار
اثر سرمايه گذاري دولتي بر مصرف خصوصي با تاكيد بر درآمدهاي نفتي
اثرات آموزش جهاد كشاورزي بر توسعه اقتصادي روستاهاي استان كرمان
بررسي عملكرد تحولات اقتصادي تعاوني هاي توليد كشاورزي بر بهبود شاخص هاي توسعه
بررسي رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي و محافظهكاري
تخمين و پيش بيني بين شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانك هابامدل هاي GARCH
تحليل رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادي در سطح استان ها با تكيه بر الگوي بارو( با نگاهي به درآمد هاي نفت
جهاني شدن و اثرات آن بر اقتصادكشاورزي ايران (مطالعه موردي دانه روغني كلزا
ارزيابي وانتخاب استراتژي توليد مناسب در بخش صنعتي- ساختماني
حركت به سمت بهره وري نيروي انساني با انديشه اي جهادگونه
هدفمندي يارانه حامل هاي انرژي، مصرف حامل هاي مختلف انرژي و حمل ونقل توسط خانوارها و آلودگي هوا
بررسي وضعيت بازار كار استان كرمان و پيش بيني دوره برنامه پنجم توسعه
جهاد اقتصادي و ارزش گذاري متناسب پول ملي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید