مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران، 2 و 3سفند ماه 1390  مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 38 عنوان مقاله تخصصی شامل 857 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

 

 

 

 

صكوك وكالت، ابزاري براي تامين مالي با رويكرد كاهش ريسك
تامين مالي درراستاي افزايش بهره وري موقوفات با استفاده از صكوك استصناع
نظام تامين مايل درصنايع نفت و گاز ايران پيشنهاد يك الگوي جامع تامين مالي در بخش داخلي و خارجي
بررسي عوامل سياستي تاثير گذار برانتخاب روشهاي تامين مالي
تاثير نظام مالي – اعتباري برتوسعه صادرات غيرنفتي ايران 1386-1370
عوامل موثر برترجيح استقراض كوتاه مدت
ارزيابي نقش بيمه بانكها در توسعه نظام مالي كشور
تامين مالي ريسك حوادث فاجعه آميز با استفاده از صدور اوراق بهادار فاجعه آميز
نقش تامين مالي و حاكميت شركتي درنظام ملي نوآوري كشور
تامين مالي جمعي و نوآوري باز
بررسي فرآيندهاي ارزيابي در سرمايه گذاري خطرپذير
اثر تامين مالي از طريق تسهيلات و اعتبارات بخش هاي منتخب اقتصادي برتوليد كالاها و خدمات صادراتي دراقتصاد ايران
تامين مالي دربخش كشاورزي و نقش تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي برافزايش بهره وري سرمايه و اشتغال درا ين بخش
تجزيه و تحليل اثرسرمايه اجتماعي برتوسعه مالي دراقتصاد ايران طي سالهاي 1387-1363
تاثير نوسانات نرخ ارز برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران و تعيين استراتژ هاي لازم درمقابل آن
اثربخشي سيستمهاي تامين مالي بررشد اقتصادي دركشورهاي عضو اوپك
استفاده از روش قواعد انجمني اپيروري با استفاده از كلوني پرندگان درمحيط فازي براي استخراج قواعد رتبه بندي اعتبار در بانكها و موسسات اعتباري
ارزيابي ابعاد آموزشي و فرهنگي در شركت هاي تامين سرمايه درايران مطالعهموردي
بررسي چالشهاي فقهي و حقوقي اوراق بيمه اي
بررسي امكان انتشار اوراق بهادار بيمه اي برروي ريسك هاي انرژي
ارتباط بازار سرمايه با صنعت بيمه با استفاده از اوراق بيمه اي در مديريتريسك بيمه هاي عمر
سرمايه گذاري مخاطره پذير، روش تامين مالي نوين درطرح هاي كارآفرينانه
محدوديت هاي بازار سرمايه ايران به منظور راه اندازي بورس پيمانهاي آتي با تاكيد برمحصولات نفتي
نقش سيستم بانكي دربهبود عملكرد بنگاه هاي صادراتي
توسعه ابزارهاي نظام تامين مالي اسلامي با تمركز برپويايي فقهي
تحليل تاثير سياست هاي پولي برپس انداز ملي درايران
فرآيند نظارت بانكي براجرا و اعطاي تسهيلات صدور خدمات فني و مهندسي
رتبه بندي صندوقهاي سرمايه گذاري سهام در ايران
نقش توسعه نظام تامين مالي و بهبود فضاي كسب و كار بررشد اقتصادي
بررسي ساختار و فرآيند الگوهاي تامين مالي از طريق Mezzanine Finance
بررسي تاثير حالات بيوريتميك Biorhythm Cycle سرمايهگذاران برتركيب پرتفوي آنان در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و تبيين عوامل و فاكتورهايتاثير گذار برسرعت تعديل سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعيين شدت رابطه بين متوسط عايدي و سرعت تعديل سود تقسيمي در صنعت سيمان
دستكاري قيمت اوراق بهادار در بورس تهران و تاثير آن روي نظام مالي كشور
بررسي محتواي اطلاعاتي نوسانات توضيح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هران
صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري هاي موثر هدفمند وزيربنايي كشور
تاثير روشهاي مختلف تامين مالي بربازده و ريسك سيستماتيك سهام شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران روش داده هاي تركيبي
بررسي استراتژي صندوق توسعه ملي در تامين مالي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور
روشهاي تامين مالي درحمل و نقل ريلي درون شهري

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید