131 عنوان مقاله اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي منتشر شد

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي، 3 و 4 اسفند ماه 1390 توسطدانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 131 عنوان مقاله تخصصی شامل 688 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي

 

 

 

 

شبيه سازي پديده كمانش ناشي از طوفان در مخازن ذخيره استوانه اي
آزمايشات عددي اجزا محدود جهت كسب فرمول ضريب اصطكاك پوسته اي براي جريان سيال
تحليل سينماتيك و ديناميك يك ربات شش كابلي فضايي
بررسي اثر نانو سيال ها بر سيستم خنككاري موتور با استفاده از نرم افزارGT-SUITE
اثر زواياي الياف مجاور ترك بر مود I نرخ رهايي انرژي كرنشي كامپوزيتهاي لايهاي با چيدمان θ//θ
تحليل و شبيه سازي اكستروژن مستقيم قطعه استوانهاي شكل توسط روش بدون المان با استفاده ازتقريب درونيابي نقطهاي شعاعي
استفاده از مدل دوچرخ در سيستم كنترل فرمان الكتريكي خودرو
شبيهسازي جريان آشفته و گذرا در پمپ چرخدندهاي
تعيين ظرفيت گرماي ويژه متغير و تاثير آن بر عملكرد كار خروجي و راندمان حرارتي در يك فرآيندبرگشت ناپذير سيكل ديزل
بررسي تاثير سرعت روتور توربين گاز برروي رزونانس براي پره با ماده جايگزين شده
اثر قطرمتوسط نانوذرات برروي انتقال حرارت جابجايي اجباري و مغشوش نانوسيال درون كانال سه بعدي مستطيلي با استفاده از مدل مخلوط
بررسي اثر جذب رطوبت بر توزيع تنش در ورق هاي ساخته شده از موادFGM
تشخيص ترك در تير با روش المان كوادراتور ديفرانسيلي و الگوريتم كلوني زنبورهاي مصنوعي
شبيه سازي ومدلسازي آزمايشگاهي پمپ الكترومغناطيسي رسانشي جريان مستقيم
بررسي و مقايسه روشهاي بدون المان براي تحليل ترك
مطالعه عددي تاثيرات پارامترهاي عملكردي موتوربرروي فرايند احتراق درموتورهاي دوگانه سوز ديزل/گاز با استفاده از مدل احتراقي پيشرفته
بررسي عددي تاثير پوشش هاي متخلخل برروي افزايش انتقال حرارت جابجايي دركانال ديواره موازي با بلوكهاي حرارتي
تحليل جريان چگالشي بخار در شيپوره مادون صوت و بررسي اثر شرايط ورودي جريان برميزان تلفات ترموديناميكي
شبيه سازي عددي هيدروديناميك جريان دوفازي گاز جامد دربستر شناورلخته اي درحالت سه بعدي
بررسي تحليل تنش در پره آخر توربين بخار
به كارگيري مدل سازي عددي براي بررسي اثرات صلبيت ديواره ي رگ بر روي پارامترهاي مكانيكي جريان خون
استفاده از روش فازي درمسيريابي ربات براساس ارزش گذاري سنسورها
تاثيراندازه ذرات سيليكون كاربايد بررفتار خزشي حالت پايدار مخازن كروي جدارضخيم زمينه آلومينيوم
تحليل عددي طول بهينه مواد متخلخل در تقويت انتقال حرارت جابجايي درون كانال هاي موازي كاملا پر شده با مواد متخلخل
بررسي اثر نيروي كازيمير بر ناپايداري نانو عملگرهاي الكتروستاتيكي دو سر گيردار با استفاده از روش تجزيه ادومين اصلاح شده
اثرگرفتگي سوراخهاي خنك سازي برتوزيع دما درپره نازل رديف اول نيروگاه گازي آبادان
بررسي ويژگيهاي جذب انرژي و نيروي لهيدگي درلوله هاي جاذب انرژي چندسلولي تحت بار شبه استاتيكي در نرم افزار LS-DYNA
بررسي پس كمانش تير ترك دار با استفاده از روش كوادراتور ديفرانسيلي
محاسبات عددي جريان سيال در ميكروپمپ هيدروديناميكي- مغناطيسي
تحليل فشار پارگي صفحه محافظ بدونشيار با استفاده از معادله سويفت
تحليل ريزكمانش غيرالاستيك مواد مركب اليافي در مد برشي با در نظر گرفتن مقاومت فشاري الياف
شناسايي و كنترل پديده سرج در كمپرسورهاي گريز از مركز
ارتعاشات ورق نازك ترك دار با استفاده از روش كوادراتور ديفرانسيلي و آناليز مودال تجربي
مدل سازي و شبيه سازي پديده سرج در كمپرسور توربين گازي
بررسي تاثير انواع تقويت كننده بر استحكام كمانشي پوسته هاي استوانهاي تحت اثر فشار خارجي
شبيه سازي فرآيند نيروگاههاي تركيبي توربين گاز و پيل سوختي
شبيه سازي عددي پمپ سانتريفيوژدردبي نقطه طراحي و خارج ازدبي طراحي
بررسي اثر جذب رطوبت و تغييرات دما بر توزيع تنش در پوسته ي استوانه اي كامپوزيت چندلايه نامتقارن
بهينه سازي مبدل حرارتي پوسته لوله با استفاده از الگوريتم چند هدفه دسته گروهي ذرات
شبيه سازي اجزاي محدود پديده برگشت فنري در فرآيند شكل دهي افزايشي دو نقطه اي براي تحليل و بررسي تأثير خواصمواد و پارامترهاي فرآيند بر ميزان برگشت فنري
شبيه سازي عددي آشفتگي جريان و استهلاك انرژي در سازه نردبان ماهي بوسيله مدلFlow-3D
طراحي مسير بهينه و شبيه سازي آن براي ربات سه كابلي با در نظر گرفتن اثر ثقل
شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ كم فشار لوله در قالب مثلثي
اثرات تزريق آب و بخار درسيكل تركيبي توربين گاز و پيل سوختي اكسيدجامد
تحليل شكست پين هاي مياني دريچه ورودي تونل آب برنيروگاه كرخه به كمك نرم افزار ansys و روش برنامه نويسي FORTRAN
تحليل و طراحي سازه ساندويچي مقاوم دربرابر باربلست
آناليز بر هم كنش سيال-سازه در عبور جريان از روي پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
تخمين شدت آزادسازي انرژي از دو روش داده هاي فشار و سرعت شعله و بكارگيري آن درمدلسازي يك موتور SI
مدلسازي خمكاري v شكل ورقها و پيش بيني واجهش فنري به كمك روش اجزاء محدود
شبيه سازي نانوتيوب كربن تك جداره اي به روش استوانه RVE براي محاسبه مدول يانگ نانوتيوب هاي كربن تك جداره اي
شبيه سازي عددي جريان دو فاز گاز مايع درون رشته اي حفاري عمودي از ديدگاه اويلر – اويلر
شبيه سازي سه بعدي هيدروديناميك جريان دو فازي گاز – جامد بستر شناور درحالت توربولانسي
طراحي و شبيه سازي سينماتيكي ديناميكي و كنترلي ربات بالا رونده از سطوح فلزي
تشخيص ترك درمحور با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي مصنوعي
شبيه سازي اثر تغيير موقعيت قرارگيري آبشكن هاي غيرمستغرق برتوزيع سرعت وآشفتگي جريان
بررسي عددي تاثير استفاده از چرخش دهنده در پيش گرمكن هواي لوله اي
بررسي اثرترتيب هاي مختلف پاسهاي جوشكاري برتنشهاي پسماند درجوشكاري وصله هاي مربعي شكل
بررسي تاثير خرابي هاي موضعي روي ارتعاشات ياتاقانها و تشخيص عيوب ياتاقانها به كمك آناليز ارتعاشات دريك تلمبه گريز از مركز
بررسي تاثير شكل هسته هاي لانه زنبوري برميدان تنش سازه هاي ساندويچي
كاهش تنش برشي در اتصال چسبي يك طرفه تحت كشش مواد مركب با ماتريس فلزي
افزايش انتقال حرارت به روش جابجايي آزاد و تشعشع با بهينه سازي هندسه دو صفحه موازي نامحدود
تحليل خزش در ديسك رديف اول توربين موتور توربوجت
شبيه سازي مدار هيدروليك كنترل سرعت يك جك هيدروليك با شيرتناسبي و جبران اغتشاشات با انباره در نرم افزار متلب
انتخاب محل بهينه وصله پيزوالكتريك روي تيردر ارتعاش آزاد با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
استفاده از الگوريتم زنبورعسل براي انتخاب موقعيت وصله پيزوالكتريك روي يك تيريك سرگيردار تحت تحريك موج سينوسي
تاثير ارتعاشات در شكست پره هاي توربين بخار
ارزيابي مدلهاي پلاستيسيته سينماتيك تناوبي بر روي آلياژ فولاد %١Cr-Mo-V با استفاده از روش اجزاء محدود
طراحي كنترل كننده PID براي موتور DC با تحريك جداگانه با استفاده از الگوريتم PSO
شبيه سازي جريان دوفازي آب و گازوئيل درون ميكروكانال PMMA و مقايسه با مدل تجربي
مدلسازي و شناسايي مدل جعبه ي سياه اكنومايزر يك بويلر فشاربالا مبتني برروش ARX غيرخطي
مدلسازي شناسايي سيستم و شبيه سازي سيستم سوپرهيتر يك بويلر فشاربالا
بهينه سازي فني – اقتصادي لوله هاي گرما در بازيافت انرژي در كاربرد تهويه مطبوع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
حل عددي روشهاي مختلف خنك كاري منابع گرمايي 3 بعدي موجود در كف كانال مستطيلي
طراحي نانو مبدل حرارتي پوسته_لوله با نرم افزارAspen B-Jac
شبيه سازي يك خودرو به صورت كامل درمحيط سيمولينك با قابليت اعمال ورودي هاي سرعت ترمز و پترن تعويض دنده به منظور استفاده درتحليل هاي مربوط به بهينه سازي مصرف سوخت
شبيه سازي حركت و رهيابي يك ربات زيردريايي دو موتوره با استفاده از كنترل فازي و يادگيري تقويتي
طراحي قطعه انحنا دار دماغه كامپوزيتي لكوموتيو و بهينه سازي لايه هاي آن با الگوريتم ژنتيك
شبيه سازي جريان در اطراف چاه فوراني با حضور لوله هدايت كننده
بهينه سازي سيستم كنترل محركي از جنس آلياژ حافظه دار با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
بررسي عملكرد گرمايي لولههاي گرما و سيالات كاري در كاربرد تهويه مطبوع
شبيه سازي جريان در مبدل سردكننده بخارات مخازن اتيلن با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي CFD)
شبيه سازي و تحليل يكموتور احتراق داخلي با نسبت تراكم متغير
اثر قطع پاشش سوخت بر عملكرد سيكل ديزل استاندارد هوا در يك فرآيند برگشت پذير
توليد مسير حركت بازوي ربات 3 درجه آزادي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
شبيه سازي و طراحي بهينه سازه يكپرنده كوچكمقياستحت اثر سطح و بررسي پارامترهاي عملكردي آن به روشالمان محدود
بررسي ميزان استحكام كششي در قطعات پليمري HDPE جوشكاري شده به روش هات پليت و تحليل آماري آن به روش RSM
اصول طراحي شبيه سازهاي حركت و پيشنهاد يك مكانيزم موازي حركتي جديد
طراحي مسير بهينه و شبيهسازي آن براي ربات چهاركابلي صفحهاي
بررسي پارامتري فروريزش پوسته هاي مخروطي تحت بارگذاري استاتيكي وديناميكي
تحليل خستگي بر روي چرخدنده ي هارمونيكي
مقايسه راندمان طراحي و واقعي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي همراه با خنك كن مياني شركت پتروشيمي فجر
بهينه سازي اجزا سيستم مكانيكي به كمك الگوريتم زنبورعسل
تحليل سينماتيك معكوس و مستقيم يك روبات موازي كروي جديد با ساختار3(RPSP)-S
تشخيص پديده فلوتوربولانس در فن توربين گازي واحد نيروگاه شركت پتروشيمي فجر و رفع خرابي هاي ناشي از آن به كمك شبيه سازي و آناليز ارتعاشي
شبيه سازي سيستم ترمز ضد قفل وطراحي كنترل كننده ي PD براي آن با به كار گيري الگوريتم اجتماع ذرات
طراحي كنترل كننده ي PI براي سيستم تعليق فعال با استفاده از الگوريتم تكاملي PSO
ارزيابي دياگرام كمبل پره رديف دوم كمپرسور توربين گاز
شبيه سازي جريان در يك سيكلون صنعتي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتيCFD)
فرآيند اتوفرتاژ و بهينه سازي آن در استوانه هاي جدار ضخيم ساخته شده ازفلز و لايه هاي فلز – سراميك
شبيه سازي جريان دو فازي قطره در ميدان الكتريكي با ولتاژ بالا
بررسي تحليلي و عددي اثرات جنس ورق و تقويتكننده در كمانش ورقهاي تقويت شده
تحليل مكانيكي ميزان تنش پيستون موتور ماشين اپل به روش المان محدود
مدل سازي سيكل جذبي دو اثره موازي در تهويه اتوبوس
شبيهسازي عددي جريان خطي سيال در محيط متخلخل
تأثير ترتيب خمش وكشش شكل دهي اتساعي، در برگشت فنري ورق فولادي ضدزنگ
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينهسازي يك صفحهي كامپوزيتي تحت بار خمشي
بررسي تاثير دما بر ورقه هاي گرافني با استفاده از تئوري مكانيك محيط هاي پيوسته
مطالعه عددي تاثير رقيق ساز روي خاموشي شعله پيش آميخته متان- هوا
شبيه سازي عددي جريان احتراقي آشفته در يك محفظه احتراق استوانهاي تقارن محوري
بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر شكست لوله حفاري به روش رگرسيون فازي
مدل سازي و شبيه سازي جريان دوفازي در پره ي ثابت توربين بخار
بررسي توزيع كرنش پلاستيك در قطعات توليد شده به روش رول فورجينگ داغ با استفاده ازشبيه سازي فرآيند
مدلسازي و تحليل تنش حاصل از تماس دندانه هاي چرخدنده مخروطي ساده به وسيله نرم افزار ANSYS
كنترل PIDدريچه ي گاز موتورSI جهت پايداري فركانس برق توليدي ژنراتور با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري ICA
بررسي اثرويسكوالاستيك موادبرنتايج ارتعاش مدل تئوري الاستيسيته ورقها و پوسته هاي استوانه اي ساندويچي كامپوزيتي با نرم افزار المان محدود
پايداري ديناميكي ربات متحرك بروي سطوح منحني به كمك شبيه سازي درMATLAB
بررسي حساسيت روش تبديل موجك پيوسته در تشخيص تركها در تير نازك
بهينهسازي زواياي ابزار فرز انگشتي براي كاهش نيروهاي وارد بر آن با الگوريتم ژنتيك
تحليل كمانش حرارتي صفحات دايره اي از جنس مواد تابعي دوطرفه
ارائه الگوريتم جديد زنبورعسل فازي و كاربرد آن در مسئله بهينه سازي طراحي جوش تير
بررسي پايداري خودرو در حركت طولي درحضور لقي سيستم فرمان
بهينه سازي ترتيب لايه ها در م واد مركب چندلايه ي متقارن
تحليل لوله هاي كامپوزيتي رشته پيچي شده در اثر تغيير زواياي لايه ها تحت بارگذاري مركب به روش اجزا محدود
ارزيابي مقايسه اي عملكرد سيكل برگشت ناپذير ديزل در دو حالت متفاوت ظرفيت گرمايي ويژه
بررسي اثر سرعت جوشكاري بر تنش هاي پسماند در جوشكاري وصله هاي مربعي شكل
مقايسه شبكه بندي p-version h-version درروش عددي اجزاء محدود براي تحليل جريان سيال
شبيهسازي عددي جريان دربادگيرهاي دوطرفه با استفاده از روش حجم محدود
شبيه سازي پراكندگي آلايندههاي هوا در تنگههاي خياباني مختلف و عملكرد خروج آنها
تحليل و بررسي نفوذ پرتابه ي تغير فرم پذير استوانه ايي در اهدف نيمه بي نهايت
مدل سازي ديناميكي الكتروپمپ گريز از مركز با استفاده از نرم افزارMATLAB/SIMULINK
شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ كشش عميق با استفاده از نرم افزار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید