انتشار مجموعه مقالات دومين همايش معماري پايدار

مجموعه مقالات دومين همايش معماري پايدار

مجموعه مقالات دومين همايش معماري پايدار

مجموعه مقالات دومين همايش معماري پايدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين همايش معماري پايدار، 7 اسفند ماه 1390 توسط آموزشكده فني و حرفه اي سما همدان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 98 عنوان مقاله تخصصی شامل 805 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش معماري پايدار

 

 

 

بررسي ابعاد مختلف دستيابي به مسكن پايدار
بررسي نقش عناصر آب و خاك در پايداري مسكن كويري
شيوه هاي نوين صرفه جويي انرژي در ساختمان گامي نو در راستاي توسعه پايدار
نماهاي دو پوسته، تدبيري براي يك معماري پايدار
ملاحظات اقليمي و مديريت انرژي در معماري بومي (مطالعه موردي گرگان)
الزامات محيطي ديوارهاي خارجي ساختمان در طراحي پايدار (مطالعه موردي گرگان)
محله پايدار با رويكرد ارتقاء تعاملات اجتماعي
بررسي تطبيقي عملكرد گرمايشي/سرمايشي اشكال مختلف ايوان در دوره هاي زنديه و قاجاريه در خانه هاي شهر تبريز
بررسي مزاياي استفاده از سقف هاي سبز ارگانيك؛ عنصر هماهنگكننده بامحيط زيست
بررسي امكان استفاده از انرژيهاي تجديدپذير خورشيدي و بادي درساختمانهاي بدون مصرف انرژي، مطالعه موردي: همدان
راهكارهاي پايداري در بيمارستانها
آموزشمفاهيم مرتبط با معماري پايداري در نظام آموزش عالي، چالش-ها و راهكارها
تأثير آلايندهها برمصالح كالبدي شهر
تبيين الگوهاي معماري پايدار در بناهاي مسكوني بافت تاريخي تبريز (نمونه موردي: خانه قدكي تبريز)
تأثير معماري مسكن ايراني در تعاملات اجتماعي
فرسودگي بافت هاي قديمي، چالشي فراروي توسعه پايدار شهري (نمونه موردي، بافت قديم شهر كرمانشاه)
بررسي الگوي جريان در بادخان هاي زانويي با استفاده ازديناميك سيالات محاسباتي
جلوههايي از مصاديق معماري پايدار در معماري سنتي شيراز
مفاهيم و ديدگاههاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر مصدر)
نماهاي دو پوسته راهكاري نو در راستاي استفاده بهينه از انرژي
آس بادهاي مناطق كويري ايران و پل- آسياب هاي آبي شهر دزفول مصاديق معماري پايدار در معماري فراموش شده ايراني
نگاهي نو به شوادانها در اقليم گرم و مرطوب ايران با رويكرد معماري پايدار
بررسي انطباق پذيري معيارهاي توسعه پايدار در معماري كاشان،نمونه موردي مسجد مدرسه آقا بزرگ كاشان
پايداري فرهنگي و بوم گرا با رويكرد منطقه گرايي انتقادي در مركزي براي صلح پايدار جهاني در خاورميانه
مصالح نوين و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
بازتعريف مفاهيم معماري بيونيك، رويكردي نوين در زمينه معماري پايدار
محوطه سازي در جهت صرفه جويي و نگهداري انرژي
كاربرد مواد هوشمند و سامانه مديريت ساختماني در معماري پايدار
بررسي نمونه هاي معماري پايدار در طبيعت وكاربرد آن در معماري
تجلي تفكر و جهان بيني اسلامي در اصول پايدار معماري اسلامي ايران
تحليلِ تعاملِ اصولِ معماري سنتي ايران و خورشيد نمونهي مورد مطالعه : خانهي عباسيان كاشان
بررسي عناصر معماري پايدار در معماري سنتي اقليم سردسير (همدان) چگونگي استفاده از اين عناصر در معماري امروز كشور
مباني نظري توسعه پايدار از ديدگاه اسلام
تجلي تكنولوژي در سازه يا نماي معماري ساختمانهاي شهر تهران
بررسي عوامل پايداري شهري در بافت قديم نايين
بررسي نقش مصالح بازيافتي و اهميت انرژي نهفته ي آنها در روندتوسعه ي پايدار
بررسي تعامل معماري سنتي ايران با طبيعت با رويكردتوسعه پايدار
فناوري ساخت و ساختمان پايدار (پژوهشي در راستاي تكنولوژي نوين ساخت در ساختمانهاي پايدار، اكوتك)
مصالح هوشمند نما؛ رويكردي پايدار در معماري فردا
انرژي خورشيد و كاربردهاي آن
كنكاشي پيرامون ابعاد اجتماعي پايداري و رابطه ي آن با معماري
توسعه پايدار اقليمي در طراحي بومي خانه هاي شهرستان اردبيل
مداخلات مرمتي با تاكيد بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي بافت قديم شهرايلام)
بررسي جلوه هاي پايداري در معماري بومي اقليم سرد (نمونه موردي: روستاي آتان،قزوين)
آرايه هاي معماري اسلامي و نقش آن در تزئينات معماري
آس بادهاي سيستان،الگويي برگرفته ازمعماري پايدار (نمونه موردي آسباد قلعه مچي منطقه حوض دار)
بازخواني رويكرد بوم شناختي در ارتباط با معماري پايدار (با تمركز بر نقش رفتار در پايداري)
نقش طراحي معماري در كاهش مصرف سوخت ساختمان
بررسي پايداري در بازار ايراني (نمونه موردي: بازار وكيل شيراز)
بررسي ضرورت ترويج معماري سبز همگام با توسعه پايدار در راستاي همزيستي انسان با اكولوژي
چگونگي تجلي حس معنويت فضا در اماكن مقدس
بررسي مقايسه اي ريشهها و مؤلفه هاي معماري پايدار و معماري اكولوژيك
توسعه پايدار در بستر فن آوري؛ مصاديق و نمونه ها
مدرسه سبز، رويكردي پايدار درطراحي مراكز آموزشي
اجراي ديوار سبز بر بدنه ساختمانها ونقش آن درمعماري پايدار
چالش هاي امروز معماري و نياز به طراحي پايدار در مناطق سردسير ايران (نمونه مورد مطالعه شهر اردبيل)
بررسي و ارزيابي چگونگي ناپايدار يهاي امنيتي كلان شهر تهران بر اساس شاخصهاي توسعه پايدار شهري و معماري پايدار
معماري سنتي ايران جلوه اي از معماري پايدار
معماري كوير، نمادي از معماري پايدار
بررسي نقش نانوفناوري در تحقق معماري پايدار و صرفه جويي در مصرف انرژي
ساختمان پايدار، عنصري همخوان با اكولوژي (معرفي نمونه ها و مصاديق)
بررسي و ارزيابي چگونگي نحو ه ي عملكرد توسعه معماري پايداري شهري و تحليل شاخصهاي شهر سالم در محله ي بهارستان شهر مشهد
بررسي راهكار هاي طراحي پايدار در ساختمان هاي اداري (ادارات سبز
طراحي ساختمان پايدار با سيستم ديوار آبي خورشيدي
بررسي مديريت انرژي در بافت مسكوني كوير با تكيه بر گونه شناسي خانه هاي مسكوني ، نمونه موردي سكونتگاه علي آباد
ضرورت توجه به عناصر هويتي فرهنگي درشهرامروز
مروري بر روش هاي پايدار سازي در معماري مسكوني شهرستان شوشتر
گذري بر انبوه سازي و ميزان رضايت خانوار
شهر اكولوژيك رويكردي نو در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر سينو سنگاپور – تيانجين چين)
تاثير استفاده از ديوار ترومب در كاهش بار حرارتي ساختمان در اقليم سرد
دومين همايش ملي معماري پايداربررسي تطبيقي پايداري الگوي معماري بومي ايرانومعماري غيربومي در اقليم گرم و مرطوب
نقش عناصر چهارگانه (اربعه) در پايداري معماري
بررسي و تحليل روشهاي اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان (عايقكاري حرارتي پوسته ساختمان)
تاثير نماهاي دو پوسته در صرفه جويي انرژي ساختمان ها
بادگير مظهر پايداري معماري بومي ايران
دومين همايش ملي معماري پايدار انرژي زيست توده الگوي نوين مناسب در بحران مصرف سوختهاي فسيلي
نقش نور در تداعي عناصر اصلي معماري اسلامي با تاكيد بر توسعه پايدار كالبدي و فضايي
الگوهاي كهن پايداري در معماري ايران (نمونه موردي شوادان)
بام (نماي پنجم) در معماري گذشته ايران فضايي در راستاي شاخصه هاي توسعه پايدار
مطالعه اقليمي فضاهاي زمستان نشين خانه هاي سنتي يزد و ارائه پيشنهاد براي بهبود وضعيت فعلي آن (نمونه موردي: خانه رسوليان)
صنعتي سازي ساختمانها همساز با معماري پايدار
بررسي تأثيرات بومي بر شكلگيري و عملكرد فضاهاي شهري (نمونه موردي شهرستان يزد)
معماري پايدار : نگاهي به گذشته و آينده
بررسي نقشبتن در هماهنگي يا تناقض با توسعه پايدار زيستمحيطي
نقش سامانه هاي خورشيدي پويا درصرفه جوئي انرژي در ساختمان
بررسي ريشه هاي پايداري درمعماري مسكوني بومي منطقه جلگه اي گيلان (نمونه موردي بناي شيكيلي)
تبيين راهكارهاي بعد زيست محيطي در دستيابي به معماري پايدار
گونه شناسي خانه هاي بافت قديم شهر بابل با رويكردي بر معماري پايدار
مفاهيم ، تعاريف و مولفه هاي پايداري در معماري و ساختمان
فرمهاي شهري پايدار
دومين همايش ملي معماري پايدار بررسي عوامل مؤثر در شكل گيري معماري پايدار با تكيه بر فرم بنا (نمونه موردي شهر شيراز)
بام سبز، راهكاري به سوي معماري پايدار
نقش مساجد محلهاي در توسعه شهري پايدار
بررسي ويژگي هاي معماري اسلامي در معماري پايدار
معرفي روشهاي رايج عايقكاري حرارتي درساخت آپارتمانهاي مسكوني * شهرهمدان در ميان حلقه سه گانه مالكان ، مهندسان ناظر و شهرداريها
بررسي وجوه امنيت در معماري پايدار با مصالح مدرن ساختماني
شاخص ها و اصول معماري پايدار در خلق معماري برتر
بافت پلكاني مساكن دامنه زاگرس مصداقي از پايداري در معماري ارگانيك

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید