مجموعه مقالات نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران

مجموعه مقالات نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران

مجموعه مقالات نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران،  7 و 8 دی ماه 1390 توسط مركز استراتژي و توسعه علوم  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 127 عنوان مقاله تخصصی شامل 1620 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران

 

 

 

نگاهي سيستمي به چرخه مدهاي زود گذر در مديريت (TQM,BPR,LO,KM)
A simulated annealing for the single machine batch scheduling problem with the objective of minimizing total tardiness and job values in Makespan with deteriorating jobs
بررسي رابطه ميان ساختارهاي شخصي با جنسيت مصرف كنندگان ( معرفي تئوري سيستم ساختارهاي شخصي)
Toward Integration of Project management and systems engineering:A Comprehensive approach
بكارگيري فرآيند تفكر تئوري محدوديت ها بعنوان يك رويكرد سيستمي جهت شناسايي دلايل اصلي و ريشه اي اثرات نامطلوب سازمانها
Evaluating Efficiency of University Departments as an Open System via DEA
ارائه مدل موجودي زنجيره تامين چند رده اي در محيط لجستيك معكوس با رويكرد تحليل سيستم پويا
تحليل تاثيرات مديريت دانش بر تعالي سازماني با بكارگيري سيستمهاي ديناميكي
مديريت زباله شهري با رويكرد سيستمي
Systemic Approach to Assess the Quality in Academic Education
استفاده از رويكرد سيستمي در انتخاب مناسب ترين روش توليد برق
يررسي سيسامي عوامل موثر (بر) و متاثر از تغيير كاربري زمين در كلاردشت (مفهوم سازي ، مدل سازي و شبيه سازي رياضي)
مديريت ذخيره در تئوري محدوديتها : يك روش سيستمي براي كنترل توليد
Designing A Knowledge- Based System For Marketing Strategy: A DEA Approach
A Study of Systemic / Strategic Concepts Awareness among Fars Educational Managerial Staffs in their Carriers
ارائه مدل ديناميكي فرآيند بودجه ريزي در بنگاههاي صنعتي
معرفي مدل رويكرد سيستمي و ارزيابي كار آمدي آن در مديريت خدمات الكترونيكي بانكها
ارائه مدل تخصيص بودجه بر مبناي عملكرد در شهرداري تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
GIS and Multi-Criteria Evaluation (MCE): Recent System Approaches in Groundwater Potential Zoning- a case study in southern India
بررسي وشهاي دستيابي ه معماري نرم افزار با استفاده از زبانهاي بصري توصيف رفتار سيستم
ارزيابي وضعيت يادگيري سازماني بر اساس الگوي INVEST (مطالعه موردي :مديريت شعب در بانك كشاورزي استان مازندران)
Increasing the Reliability and the Profit in a Redundancy Allocation Problem
استفاده از رويكرد سيستمي در توسعه دانش سازمان
نگرش سيستمي راهبردي مناسب جهت مديريت كارآمد گردشگري
اهميت كاربرد تفكر سيستمي در دنياي پر پيچ و خم سازمانها
طراحي فرآيند سيستماتيك يه منظور پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه IMS تحقيق تجربي در سازمانهاي ايران
تفكر سيستمي در سازمانها همراه با مطالعه موردي
استخراج ديناميزم هاي موجود در رفتار شركتهاي دانش بنيان مستقر در پاركهاي علم و فناوري با رويكرد سيستم دايناميك
ارزيابي مجدد مفاهيم مهندسي سيستم با استفاده از تفكر سيستمي و انساني
گردشگري الكترونيك و ضرورت رويكرد سيستمي در توسعه آن با تاكيد بر اموتوريسم (بررسي موردي: استان لرستان)
حفظ دانش در سازمانهاي دولتي با رويكرد سيستمي
تحليل سيستمي فاكتورهاي موثردر پياده سازي موفق مديريت دانش با استفاده از رويكرد DEMATEL فازي
The Investigation of the Role of Training Climate in the Preparation of Systemic Thinking in an Organization
بررسي تفكر سيستمي و بكارگيري آن در نصميم گيري مسائل پيچيده و مقايسه با روش AHP
تفكر سيستمي
تحليل سيستم فروش
مدل سازي صنعت شير يارانه اي توسط متولوژي پويايي هاي سيستمي
بررسي ضريب نفوذ بيمه عمر در ايران با استفاده از رويكرد نحليل پويايي سيستمها
تاثير آموزش مهارتهاي تفكر سيستمي بر اسلاح باورهاي مديريتي غير منطقي مديران
نقش تحليل خوشه در تعيين استراتژي هاي مديريت مشتري
استفاده از رويكرد سيستمي در بازاريابي الكترونيك
كاربرد تفكر سيستمي در مديريت بحرانهاي شهري (زلزله) با ارائه مدلي مفهومي و رياضي
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مديريت مالي
مقايسه اثر بخشي درمان سيستمي و درمان فردي در كاهش اختلالات رواني نوجوانان
مطالعه تاثير اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر كارخانجات دارويي
بررسي ميزان انطباق ويژگي هاي يكي از سازمانهاي دولتي ايران با ويژگي هاي سازمان ياد گيرنده
كاربرد رويكرد سيستمي در حل مسئله اشتغال از طريق مديريت بهينه اموزش مهارت
ارائه ي مدل تحليلي از پديده تغيير ؛ رويكردي سيستمي
رويكرد سيستماتيك به مديريت ريسك كيفيت پروژه
درآمدي بر نظامهاي بازاريابي موادغذايي
ارائه يك مدل سيستمي براي توسعه بومي علم و فناوري در كشور
بررسي عوامل موثر در آغاز سيستم مديريت عملكرد در حوزه منابع انساني صنعت گاز ايران
Toward Integration of Human Resource Management (HRM) and Systems Thinking (ST)
تبيين مدل سيستمي جهت توسعه استراتژيك دانشگاه ازاد اسلامي با رويكرد چشم انداز 1404
تفكر سيستمي
بررسي سيستماتيك تاثير خصوصي سازي بر بهره وري سازمانها
نگرش سيستمي در مديريت يكپارچه نگري پژوهشي
جستاري در نگرش سيستمي از منظر مولانا
اندازه گيري سطح يادگيري سازماني در شركت فرآورده هاي نسوز آذر ايران
رويكرد سيستمي براي تحليل رفتار مصرف كننده
تعيين رابطه مولفه هاي يادگيري سازماني بر اساس ابعاد سرمايه فكري در ميان هيات علمي دانشگاه اروميه
بررسي ابعاد اقتصادي طرح هدفمندي يارانه ها در حوزه انرژي با استفاده پويايي هاي سيستم
توسعه سيستماتيك نيروگاه هاي برق ابي با استفاده از GIS و روش تصميم گيري چند معياره TOPSIS
طراحي مدلي سيستمي براي اموزش
تحليل و پيش بيني تقاضا با رويكرد پويايي هاي سيستم
نگاه سيستمي به نظام اداري و مديريت فناوري اطلاعات بر اساس قتنون برنامه پنجم توسعه به منظور افزايش اثر بخشي ان
يادگيري سازماني رويكردي نوين از مديريت استراتژيك (توسعه تناسب سازماني)
رويكرد سيستمي در تعميرات و نگهداري پيشگويانه :نگرش تئوري محدوديت ها
مدل سازي سيستم مديريت ارتباط مشتري با رويكرد پوياشناسي سيستم ها
ارائه الگوي تصميم گيري براي اعطاي تسهيلات بانكي با استفاده ازتصميم گيري فازي و پويايي شناسي سيستم
ارائه مدلي براي انخاب استراتژيك توليد برق با استفاده از رويكرد پويايي سيستمها
بررسي وجدان كاري و انگيزش در نهادهاي دانشجويي با رويكرد پويايي سيستم
پيشنهاد وزارت خانواده حاصل رويكرد سيستمي در طراحي ساختار دولت
چالش ها و آسيب شناسي برنامه كارآفريني بر اساس رويكرد سيستمي خلاقيت (تحليل موردي دانشگاه مازندران)
رويكرد سيستمي و نوآوري در برنامه درسي ميان رشته اي آموزش عالي
رويكرد سيستماتيك به نوآوري : مدل تعاملي نوآوري
شناسايي و مدل سازي پويايي الگوي شايستگي هاي مطلوب دانشجويان ورودي به دانشگاه
مديريت منابع انساني الكترونيكي e-HRM رويكرد سيستمي نوين در مديريت منابع انساني
ارائه بنچ ماركينگ براي كانالهاي توزيع بانك با كمك DEA ( مطالعه موردي شعب بانك رفاه مشهد)
طراحي سيستم برنامه ريزي بازاريابي محصولات صادراتي
نقش نگرش سيستمي مبتني بر فعاليت اقتصادي در توسعه كشور
مدلسازي سيستم بهداشتي و در ماني در مركز دياليز رازي
بررسي ارتباط بين كاربست مولفه تفكر سيستمي فراهموستاتيك و دستيابي به اهداف بازاريابي اثربخش (تامين رضايتمندي مشتري)
جداول ايده پردازي اختراع و كارآفريني
نگاه اجمالي بر رويكرد مهندسي سيستمها در پروژه هاي فضايي ناسا
بررسي تطبيقي دستاوردهاي رويكرد سيستمي در نظام شهري انگلستان و ايران
راهكارهاي ترويج رهيافت سيستمي در برنامه ريزي و تصميم سازي شهري
نگرش سيستمي و HSE
نقش تفكر سيستمي در بهبود و توسعه سازمان
تفكر سيستمي و تاثير آن بر فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري مديران
كاربرد پويايي سيستم در بهبود عملكرد مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات
تحليل تاثير تورم بر مسائل اجتماعي با استفاده از رويكرد پويايي هاي سيستمي
تحليل سيستمي مصرف بنزين در جمهوري اسلامي ايران با استفاده از مدلسازي پويايي سيستمها
انتخاب يك مدل براي كاهش ريسك نكول
تحليل سيستمي شغل: كاربرد تفكر سيستمي در بررسي مولفه هاي تشكيل دهنده ي شغل
طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم گيري جهت بهينه سازي تخصيص گيت به پرواز ها در فرودگاه بين المللي : مطالعه ي موردي فرود گاه مهراباد
ارائه الكويي جهت ساخت ازمان يادگيرنده و تاثير مديريت دانش بر ساخت ان
نگرش سيستمي در تغيرات كاربري اراضي با مدل DPSIR
تحليل و بررسي عوامل موثر بر اشتال جوانان توسط مندولوژي پويايي هاي سيستمي
مدلي براي هماهنگ سازي برنامه ريزي زنجيره ي تامين به وسيله ي رويكرد سيستمي در محيطي پويا:مطالعه ي مردي شركت ارائه دهنده ي رايانه ي همراه در ايران
برخورد با پيچيدگي در رويكرد سيستمي
كاربرد فرايند تفكر تئوري محدوديت هابراي حا مسائل سازماني: مطالعه ي موردي در اژانس هواپيمايي
بررسي اثربخشي تبليغات سمپلينگ شركت كالب در شهر اصفهان
نگاهي اجمالي به انواع مدلهاي طراحي و توسعه بكار گرفته شده در مهندسي سيستمها
بررسي نحوه تعامل مهندسي سيستمها و مديريت پروژه در يك پروژه پيچيده
مطالعات بين رشته اي با رويكرد انديشه سيستمي (الزام ها و ضرورت ها)
بررسي سيستمي سوانح رانندگي با مدل SHEL
تبيين پديده رشد در سيستمها
استقرار سيستم مديريت پيكره بندي براي در سازمانهاي با محصول پيچيده
استفاده از تفكر سيستمي در درمان لكنت (بر اساس مدل سازمان بهداشت جهاني ICF )
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد اساتيد و تحليل روانشناختي – سيستمي متغيرهاي دخيل در آن
بررسي عوامل موثر بر هم ترازي استراتژي هاي كسب و كار و فناوري اطلاعات و تاثير آن بر بهبود عملكرد سازمانها
تدوين استراتژي هاي زنجيره تامين با استفاده از مدل مديريت محدوديت ها
رويكرد سيستمي حل مسئله كيفيت با استفاده از مدل TQM مطالعه موردي : شركت سايپا در سال 83
به كار گيري رويكرد سيستمي در بهينه سازي هزينه طراحي سيستم مكانيكي بر اساس محدوديت حداقل قابلت اعتماد،حداكثر هزينه و وزن امكان پذير سيستم
كاربرد شبيه سازي گسسته پيشامد در همسو ساري ساختار سازماني و فرايند هاي كسبو كار در شركت هاي پروژه محور به همراه بررسي موردي در شركت ايريتك
Information Engineering Methodology
رويكرد نوين سيستمي و كاربرد هوش مصنوعي در سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
اناليز سيستم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات كارخانه شير پگاه همدان
رويكرد سيستمي در ارزيابي استراتژي ها با كمك EIS
شبيه سازي و تحليل ديناميكي فرايند اموزش منابع انساني با رويكرد پويايي سيستم
كمينه نمودن هزينه هاي پنهان با رويكرد سيستم مديريت پروژه
كاربرد تفكر سيستمي و تلفيق روشهاي تصميم گيري چند معيار مكاني SMCDM با GIS در كاربري ارضي شهري
رويكردي سيستمي به آموزش تاريخ با محوريت ايجاد ايجاد سواد تاريخي در فراگيران
نگرش سيستمي در جامعه شناسي بازنگري مفهومي
رويكرد سيستمي در جذب و نگهداري مشتريان وفادار در بازاهاي خدمات مالي (با تمركز بر بهبود و ارتقاي كيفيت روابط با مشتريان)
امكان سنجي تدوين و بكارگيري استراتژي منابع انساني با مدل SRP

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید