مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور

مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور

مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور

مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور،  10 و 11 اسفند 1390 توسط انجمن مهندسي آبياري و آب ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 393 عنوان مقاله تخصصی شامل 3274 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور

 

جايگاه مطالعات آبخيزداري در حل مشكل سيلاب (مطالعه موردي حوزه آبخيز سنگ چشمه)
بررسي آزمايشگاهي اثر موقعيت آبگيري بر دبي انحرافي آبگيرهاي جانبي در قوس 180 درجه
تعيين خصوصيات فيزيوگرافي حوضه آبريز و برآورد سيلاب طرح سد بافتان با كمك نرم افزار HEC-GeoHMS
ارزيابي تلفيق سامانه هاي استحصال آب و سوپرجاذب در احداث باغهاي بادام ديم؛گامي در جهت مديريت منابع آب و خاك
بررسي رابطه عمق با فاصله ازخندق در حوزه آبخيز مارون
به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مطالعات منابع آب (مطالعه موردي: حوضه آبريز دالكي در محدوده مطالعاتي غرب استان فارس)
بررسي اثر معيار تكنولوژي توسعه شهري در بيابان زايي (بيابان زايي تكنوژنيك) مطالعه موردي: حوزه آبخيز بردخون، بوشهر
بررسي تغييرات مكاني و زماني نيترات در آب زيرزميني با استفاده از GIS مطالعه موردي: دشت انديمشك خوزستان
بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت دزفول انديمشك منطقه مورد مطالعه دشت كشاورزي شهرستان انديمشك
ارزيابي كارائي بندسار در احياء پوشش گياهي مناطق خشك و نيمه خشك، مطالعه موردي شهرستان سيريك استان هرمزگان
بررسي مقدار زياد نيترات در آب زيرزميني حوضه آبخيز ميان جنگل فسا
كيفيت آب و خطرات بهداشتي سامانه هاي آبگير باران
بررسي فعاليت جوامع انساني بر پايداري حوزه آبخيز سيمكان در استان فارس
نقش آبخيزداري در كاهش عوامل مؤثر بر گسترش بيابانزايي در جنوب شرق تهران (منطقه ورامين)
بيابان زدايي در راستاي توسعه پايدار: رسالت ترويج و آموزش كشاورزي
ارزيابي حساسيت معيارهاي زيست محيطي در رتبه بندي سدهاي استان چهارمحال و بختياري با استفاده ازروش III ELECTRE
بررسي تأثير عامل ليتولوژي بر روي وقوع لغزش لايه هاي زمين در جنوب شهرستان خلخال
بررسي امكان بهره برداري بهينه از وتيور گراس جهت تعليف دام و احيا حوزه هاي آبخيزدر دو نقطه از استان خوزستان
بارهنگ آبي، گياهي مناسب جهت پالايش آبهاي آلوده
بررسي نقش عوامل كاربري اراضي و جهت شيب بر فرسايش خندقي با استفاده از GIS مطالعه موردي (حوضه راهجرد، استان قم)
بررسي اثر پوشش گياهي دشتهاي سيلابي بر هيدروليك جريان در كانالهاي مركب
برآورد شدت فرسايش ويژه با مدل ژئومرفولوژي كيفي، با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز هرزند چاي)
بررسي تاثير كاربري اراضي و تراكم آبراهه در افزايش فرسايش در دو مقطع زماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي امكان بهبود كيفيت آب با استفاده از آبزيان بومي اكوسيستم
مدل سازي آلودگي آبهاي زيرزميني در بهبود مديريت منابع آب و خاك با استفاده ازروشهاي زمين آمار (مطالعه موردي دشت بيرجند)
مديريت حوزه آبخيز در قالب كاربريهاي مختلف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز مينگل اروميه در شمال غرب ايران)
ارزيابي استحصال آب باران در ساختمان هاي مسكوني براي تامين نياز غير شرب ساكنين در نواحي گرم و خشك (مطالعه موردي استان كرمان)
بهينه سازي ساختار مدل بيلان آبي ماهانه حوضه آبريزو ارزيابي عدم قطعيت آن
بررسي و برآورد تلفات انتقال در تعدادي از رودخانه هاي بخش جنوبي حوضه آبريزكشف رود خراسان
بررسي چگونگي برداشت مصالح رودخانه اي رودخانه مارون باتوجه به ميزان بارش وآوردرسوبي دراستان خوزستان
كاربرد سنجش از دور در ارزيابي تغييرات كاربري اراضي (منطقه مورد مطالعه شهرستان بم)
مديريت بهينه استخرهاي پرورش ماهيان سردابي در راستاي كاهش آلودگيهاي زيست محيطي رودخانه
تعيين آبراههاي مهم سيلابي با استفاده از مطالعات فيزيوگرافي و هيدرولوژيكي (مطالعه موردي؛ حوضه آبخيز چالوس)
بررسي فيزيوگرافي منطقه طرح سد زيرزمين قزوين
آناليز منطقه اي سيلاب حوضه استان مازندران
GIS و Landsat دراستفاده آن در منابع آب ، خاك و آب زيرزميني
واسنجي ضريب تخليه سرريز تاج نيمدايرهاي در مدل Flow 3D با استفاده از دادههاي آزمايشگاهي
برآورد اثر اجراي عمليات آبخيزداري در استحصال آب )مطالعه ي موردي، حوضه ي مشهد كاوه سد زاينده رود استان اصفهان
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تكنيك هاي GIS
تعين پتانسيل برداشت مناطق مختلف آبخوان با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردي: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان)
استفاده از مدل رياضي براي انتخاب بهترين گزينه مديريت آبخوان (مطالعه ي موردي: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان)
بررسي وضعيت كيفي سفره آبهاي زيرزميني موجود در محدوده دشت لالي
بررسي تاثير ايستگاه پخش سيلاب گربايگان در توسعه منابع آب منطقه
بررسي روند تغييرات نفوذپذيري سطحي خاك در شبكه ي پخش سيلاب بر آبخوان جاجرم
مقايسه تغييرات اسيديته و شوري خاكهاي متأثر از عمليات كشاورزي و پخش سيلاب (مطالعه موردي: ايستگاه آبخوان قوشه دامغان در استان سمنان)
تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني،چالشها و راهكارها (مطالعه موردي دشت شبستر صوفيان)
بررسي تاثير پروژه پخش سيلاب فخراباد بر خصوصيات شيميايي خاك
ارزيابي كمي داده هاي آب زيرزميني دشت جيرفت
تعيين عرصه هاي مناسب جهت پخش سيلاب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در حوزه آبخيز شهري بم
بررسي پارامترهاي اصلي فيزيكي و شيميائي در آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي: آبخوان دشت اردبيل)
بررسي كيفيت آب زيرزميني آبخوان از منظر مصارف كشاورزي (مطالعه موردي: آبخوان دشت اردبيل)
اثر شيب سنگ بستر آبخوان و گراديان هيدروليكي بر آبدهي نسبي چاه
وضعيت بهره برداري از سفره هاي آب زيرزميني دراستان خوزستان جهت مصارف كشاورزي
طراحي، اجرا و تفسير آزمايشات رديابي در انواع آبخوانها (آبرفتي و كارستي)
بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام از مرتع در عرصه پخش سيلاب آب باريك بم
ارزيابي تاثير سد خاكي لاور فين بر كميت آب هاي زير زميني
مباني طراحي، اجرا و بهرهبرداري از سدهاي زيرزميني
بررسي تأثير ديواره آب بند بر روي آبدهي چاه هاي بالادست و پايين دست
روش ها و عوامل مكان يابي سدهاي زيرزميني (با نگاهي اجمالي به استان فارس)
سدهاي زيرزميني روشي نوين در مديريت و استحصال آب
كاربري پرده آب بند و سد زيرزميني در تأمين آب شرب روستاها
بررسي امكان پذيري احياي قنات بطريق استحصال آب زيرسطحي با احداث سد زيرزميني مطالعه موردي در شهرستان بجستان
اجراء طرح و روش اجراي آن در سد زير زميني قزوين
بررسي نقش سدهاي زيرزميني به عنوان يكي از روش هاي استحصال آب در مناطق خشك ونيمه خشك
بكارگيري سدهاي زير زميني در مديريت منابع
بررسي پتانسيل منابع آبي زيرزميني استان يزد
بررسي شاخص اقليم وويژگيهاي آن در امكان سنجي سد زيرزميني در جهت كاهش تبخير و استفاده از ظرفيت محدود آب در مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي : حوضه آبخيز فين استان هرمزگان)
پتانسيل يابي آبهاي زير زميني با استفاده از روشهاي RS و GIS مطالعه موردي، استهبان فارس
بررسي تاثير پذيري راندمان حذف ذرات در حوضچه هاي ته نشيني تصفيه آب با تغييرات سرعت باد
كاربرد GIS در برآورد فرسايش و رسوب با مدل هاي EPM و MPSIAC (مطالعه موردي: سرشاخه سد شميل)
زهابهاي كشاورزي و نقش آن در مديريت منابع آب استان خوزستان
تخصيص آب بين بخش هاي مختلف با استفاده از تئوري پرتفليو مدرن
بررسي اثر قانون هدفمند كردن يارانه ها بر نظام تعرفه و مديريت آب در بخش كشاورزي: مطالعه موردي استان گلستان
مديريت منابع آب در مقياس محلي با استفاده از سد زيرزميني
پايش فيزيكوشيميايي منابع آب زيرزميني ايذه و باغ ملك در استان خوزستان
نمك زدايي آب دريا با استفاده از منابع انرژي تجديد پذير
كاربرد پساب تصفيه شده شهري و تأثير آن بر كيفيت خاك جنوب تهران (شهر ري)
راهبردهاي منابع آب در بيابان و بيابان زدايي
بررسي نگرش شاليكاران نسبت به مديريت منابع آب پايدار و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردي: شهرستان آمل
مديريت آب با پهنه بندي نياز آبي گياهان مطالعه موردي : كشت گردو در استان تهران
تاثير عناصر پتاسيم و روي بر ميزان تحمل به تنش خشكي در ذرت رقم سينگل كراس 704
بررسي كيفيت و عوامل شوري نسبي و سختي آبخوان با استفاده از داده هاي هيدرو شيميايي (مطالعه موردي:منطقه سفيد دشت)
ارزيابي شدت تخريب منابع آب با استفاده از روش FAO-UNEP (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قمرود)
بررسي عوامل موثر در شوري خاك، با استفاده از مدل آماري رگرسيون چند متغيره خطي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز هرزند چاي)
بررسي توزيع مكاني آلودگي آب زيرزميني دشت شهركرد به نيترات
استفاده از سامانه GIS در بررسي تغييرات مكاني پتاسيم قابل دسترس دشت آبسرد،استان تهران
اثر كاربرد پساب و پاميس بر جذب كادميم در اسفناج
بررسي تغييرات ميزان فسفات آب رودخانه متاثر از پساب استخرهاي پرورش ماهي مطالعه موردي: رودخانه سررود كلات
بررسي اثرات كاربرد تعدادي منابع آلي و سوپر جاذب بر برخي خصوصيات كيفي گياه جو در منطقه ي كرمان
بررسي اثر استفاده از مقادير مختلف كود سولفات پتاسيم درمراحل مختلف رشد ونمو بر ارتفاع گياه جو
تاثيركاربرد مقاديرمختلف كود سولفات پتاسيم برخي خصوصيات كيفي گياه جو
بررسي اثر كاربرد مقادير مختلف كود سولفات پتاسيم بر عملكرد بيولوژيك و اقتصادي گياه جو
استفاده از روشهاي علمي تعيين زمان آبياري راهكاري مناسب براي مديريت منابع محدود آب در زراعت گندم
هيدروژئوشيمي و منشأ آلودگي منابع آب زيرزميني دشت مهران
تاثير زمان و آهك بر ميزان قابل دسترس كادميوم در خاك
بررسي اثر آهك و دو نوع ماده آلي بر ميزان روي قابل دسترس گياه
مديريت منابع آبي بارويكرد نگهداري وبهره برداري بهينه درجهت توسعه شبكه هاي آبياري وآبخيزداري مدرن وكارآمد
تعيين بهترين مناطق برداشت آبهايزيرزميني از لحاظ كيفيت دو پارمتر TDS و TH جهت مصارف شرب، به كمك از نرم افزار GIS (مطالعه موردي : شهرستان شيراز)
طراحي شبكه بهينه منابع آبي كمي و كيفي هرات
ارائه راهكارهاي مناسب در راستاي بهره برداري بهينه از آبهاي سطحي جهت تامين آب شرب شهري
آب مجازي رويكردي نوين در اصلاح الگوي مصرف آب
تاثير مديريت گلخانه بر روي برخي از عناصر غذايي و فلزات سنگين
تاثير مديريت گلخانه بر روي برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
چالشها ، فرصت ها و برنامه هاي توسعه و بهبود مصرف آب در بخش كشاورزي (مطالعه موردي شبكه آبياري و زهكشي سيستان)
بررسي آلودگي آبهاي زيرزميني در منطقه شهريار تحت تاثير استفاده كود هاي كشاورزي يون نيترات
ارزيابي خاكهاي پوشش جنگلي حوزه آبخيز دهبكري و قنات ملك استان كرمان
ارزيابي ويژگيهاي شنزارها در حوزه آبخيز سيرجان
ارزيابي ويژگيهاي شنزارهاي حوزه آبخيز لوت (شهداد)
بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و پوشش جنگلي libani Amygdalus در حوزه آبخيز بيد كردوئيه
ارزيابي خاكهاي حوزه آبخيز زاگرس استان كرمان
بررسي تأثير شوري بر مقدار هدايت هيدروليكي خاك با استفاده از روش چاهك معكوس و پرمامترگلف بالاي سطح ايستابي
سنجش شاخص هاي كيفي آب براي انتخاب مناسب ترين شاخص در سد وحدت
چالشها وراهكارهاي مديريت بهينه منابع آب در بخش كشاورزي
مديريت منابع آب و خاك كشور، تنها راه مقابله با سيلابها و خشكساليها
اثر مصرف همزمان كادميوم وروي در خاك بر غلظت كادميوم و روي گياه دارويي مرزه
اثر مصرف همزمان كادميوم وروي در خاك بر غلظت عنصو مس و منگنز در اندامهاي هوايي گياه دارويي مرزه
برآورد نياز آبي لوبيا توسط مدل كامپيوتري و مقايسه با ميزان آب استفاده شده در مزرعه (حوزه دره مريد بافت)
آناليز حساسيت در بررسي كيفي آب بر صداي ناشي ازپديده خلاء زايي (كاويتاسيون)
بررسي روند تغييرات آنيون كلر در خاك شور و سديمي از طريق مطالعه ستون خاك
اصلاح يك خاك شور وسديمي در استان كرمان
بررسي اثر روش هاي مختلف خاكورزي و مديريت بقاياي جو بر عملكرد علوفه و اجزاي عملكرد ذرت
آبشويي به منظور اصلاح خاك شور در استان كرمان
بررسي تاثير دور كم آبياري و كودهاي آلي و دامي بر حاصلخيزي خاك و عملكرد كمي وكيفي آويشن
ارزيابي كارايي روش هاي مهندسي رودخانه در برآورد بار رسوب در ايستگاه شاهزاده عباس
ارزيابي كارايي مدل هاي موفولوژي در برآورد رسوب در ايستگاه شاهزاده عباس رفسنجان
كابرد مدل GSTARS3 در نحوه رسوبگذاري روسوبات ريز دانه در سد جيرفت
بررسي اثر قرارگيري آبشكن هاي L شكل، بر الگوي جريان و فرسايش آبي در قوس ملايم با استفاده از مدل عددي
مقايسه خصوصيات خاكشناسي آبكندها در دو منطقه گچساران و دهدشت (مطالعه موردي: حوزه هاي آبخيز زهره و مارون)
تاثير برداشت شن و ماسه بر ميزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهي كجور
بررسي تاثير عدد فرود ذره پاياب و دبي رسوب بر روي حداكثر عمق آبشستگي در محل تلاقي رودخانه ها
ويژگيهاي مورفومتريك و خسارات ناشي از ايجاد فرسايش خندقي (مطالعه موردي دشت گزير، استان هرمزگان)
بحران فرسايش آبكندي در شهر ستان لامرد (مطالعه موردي دشت لامرد)
برآورد فرسايش و رسوب در واحد هاي كاري با مدل MPSIAC مطالعه موردي: حوزه آبخيز چمران
بررسي عمق چاله ي فرسايشي در پايين دست تلاقي رودخانه ها در حضور طوقه
بررسي اشكال فرسايش و رسوب بادي از ديدگاه آبخيزداري در دشت گچين،غرب بندرعباس
كاربرد و ارزيابي مدل RHEM در تخمين فرسايش مراتع زاينده رود
ارزيابي شدت فرسايش آبي به روش FAO-UNEP و با استفاده از GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قمرود)
پهنه بندي خطر فرسايش خندقي حوزه آبخيز شريف آباد البرز قم
عنوان تحقيق : مقايسه نرخ فرسايش اندازه گيري شده با استفاده ازچند روش ميداني ومدل پسياك اصلاح شده.مطالعه موردي : ] حوزه هاي آبخيز نسيم آباد و پا قلعه دراستان فارس
بهكارگيري مدل RHEM در برآورد فرسايش آبي در مناطق خشك (مطالعه موردي: حوزه سنگانه خراسان رضوي)
فرايند ها و مدل هاي اندازه گيري فرسايش آبي در استان سمنان
برآورد فرسايش و رسوب در حوزههاي آبخيز با استفاده از دادههاي ماهوارهاي و مدل MPSIAC (مطالعه موردي : حوزه گاودره، كردستان)
تأثير انتخاب نوع مخزن در دقت توزيع رسوب در روش تجربي كاهش سطح در سد شهيد رجايي
بررسي روش هاي تجربي توزيع رسوب در مخزن سد زاينده رود
بررسي عوامل مؤثر در تشكيل و توسعه فرسايش خندقي و هدررفت خاك با استفاده از GIS در منطقه گچساران
ارزيابي خاكهاي حوزه آبخيز منطقه گهرت سيرجان و راههاي جلوگيري از فرسايش خاك
برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز وزوا با استفاده از مدل MPSIAC
مقايسه نرخ رشد آبكند در منطقه علامرودشت شهرستان لامرد در استان فارس
بررسي عوامل موثر در برآورد حجم آبكند در منطقه علامرودشت شهرستان لامرد در استان فارس
كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي ضرائب معادله ي سنجه ي رسوب
كاربرد لايه ژئوسنتتيك براي مقابله با خطر انحلال گچ در خاك بستركانال بتني انتقال آب خدا آفرين
تأثير الگوي كارگزاري لولههاي آبده در سيستم آبياري قطره اي بر عملكرد و كارايي مصرف آب پنبه در ارزوئيه استان كرمان
اثر بافت خاك بر انعكاس سنجي حوزه زماني جهت اندازه گيري رطوبت
تاثير كوتاه مدت روشهاي سله شكني بر ذخيره رطويتي، برخي خصوصيات خاك وخصوصيات كيفي پسته در باغات استان كرمان
بررسي خطر گرفتگي شيميايي قطرهچكانها در سيستمهاي آبياري قطرهاي تغذيهشونده ازمنابع آب زيرزميني دشت كنگاور
الگوي كشت مطلوب محصولات با استفاده از برنامه ريز ي خطي (شهرستان بشرويه)
جلوگيري از همپوشاني گردابهاي ناشي از موانع عمودي در كانالهاي روباز توسط صفحات صاف و مستغرق
برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد گندم (مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي)
بررسي اقتصادي آبياري بابلر در باغات پسته مطالعه موردي: منطقه هرات استان يزد
مديريت بهرهبرداري بهينه آب در آبياري اراضي كشاورزي در دوران خشك و ترمطالعه موردي : اراضي شبكه آبياري دز
ارزيابي آناليزهاي پرمامتر گلف براي تعيين بهترين آناليز تك عمقي متناسب با آناليز دو عمقي
بررسي اثر برخي مواد آلي و سوپر جاذب بر ارتفاع گياه جو در مراحل مختلف رشد گياه
مطالعه و بررسي آلودگيهاي زيست محيطي آب آبياري ناشي از ضايعات با استفاده ازروشهاي ژئوفيزيكي
بررسي كيفيت و خصوصيات منابع آب مختلف جهت آبياري دربخش كشاورزي ورامين
ارزيابي عملكرد مدل SWAP در تخمين رطوبت خاك درشرايط استفاده از توابع انتقالي
بررسي آزمايشگاهي تاثير طول گسترش توده شاخ و برگ انباشته شده جلوي پايه پل بر حداكثر عمق آبشستگي
بررسي شاخص هاي بهره وري شبكه آبياري و زهكشي بهبهان
نحوه كنترل سيستم هاي زهكشي زيرزميني اجرا شده با طراحي اوليه آن جهت بهينه سازي شبكه آبياري در منطقه دو اب الشتر
مقايسه رابطه wenzel براي آبدهي چاه در گراديانهاي هيدروليكي مختلف با نتايج آزمايشگاهي در چند نوع خاك
تغييرات دبي چاههاي موجود در پايين دست آبخوان، در برداشت از چاههاي متوالي
اثر بنتونايت سديمي بر معادله نفوذ آب در خاك لوم شني و طول جويچه در طراحي آبياري جويچه اي
تاثير اهداف مختلف بهرهبرداري بر ظرفيت و تعداد تنظيمات دريچه ورودي كانال BP14 از شبكه آبياري فومنات
بررسي تاثير ارتفاع پايه، آرايش و فواصل آبپاش بر ضريب يكنواختي توزيع آب در آبياري باراني
ارزيابي يكنواختي توزيع آب در آبياري باراني در مقادير مختلف فشار كاركرد و فواصل آبپاش
تأثير عدم قطعيت ضريب زبري لوله ها در كارآيي شبكه هاي آبرساني
بررسي پارامترهاي نفوذ در آبياري سطحي با استفاده از برنامه رايانه اي پنج مدل نفوذ (مطالعه موردي منطقه سيرجان)
تعيين رابطه بين دانه بندي و نفوذپذيري در دو حوضه آبريز استان بوشهر
بررسي اثرات دور آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام كلزا در كرمان
استخراج منحني بارش طرح در استان چهارمحال و بختياري
مدلسازي و پهنه بندي خطر شوري آب زير زميني (مطالعه موردي سواحل مازندران)
تاثير سازه هاي ساماندهي رودخانه در دوره بازگشتهاي بالاتر بر پهنه سيلاب (مطالعه موردي: رودخانه خبر بافت)
تعيين پهنه سيلاب براي رودخانه خبر با استفاده از نرم افزارهايHEC-RAS و ArcGIS
اصلاح و ساماندهي رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-Ras
طراحي بهينه اقتصادي سازههاي ساماندهي رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS
ارزيا بي عملكرد سازه اي بند انحرافي آببخشا
ارزيابي عملكرد طرح ساماندهي مسير رودخانه آببخشا
بررسي اثر زاويه صفحات مستغرق متوالي در حفره آبشستگي موضعي اطراف آن در خم 180 درجه
بررسي آزمايشگاهي اثر ارتفاع صفحات مستغرق در حجم حفره آبشستگي اطراف آن در خم 180 درجه
بررسي آزمايشگاهي اثر قطر ميله گردهاي شبكه ورودي آبگيرهاي كفي
بررسي آزمايشگاهي ابعاد حفره آبشستگي در اطراف آبشكن تخت منفرد در قوس 180 درجه
ارزيابي مدل موج سينماتيك در شبيه سازي بارش-رواناب در حوضه آبريز مارونايدنك در مقايسه با مدل هيدرولوژيكي HEC-HMS
معرفي و كاربرد اندرسون دارلينگ در مهندسي رودخانه هاي استان آذربايجان شرقي
اثر فعاليت هاي انساني در افزايش بروز رواناب و خطر سيل در حوزه آبخير كسيليان
مقايسه روشهاي جدايش جريان پايه با استفاده از فيلترهاي عدد برگشتي و مدل PART
ارزيابي روش هاي مختلف برآورد دبي حداكثر سيلاب در حوزه هاي فاقد آمار
ارائه يك روش بيلان آبي جديد براي بررسي پارامترهاي بيلان آبي
بررسي عملكرد هيدروليكي و اقتصادي پمپهاي دور متغير در ايستگاههاي پمپاژ
الگوي توزيع زماني بارش در حوزه آبريز دالكي
واسنجي روش منطقي در بر آورد دبي سيلاب، بخشي از حوضه سد گلپايگان با استفاده از GIS
بررسي و مقايسه نرم افزارهاي HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعيين عمق آبشستگي
بررسي كارايي سيستم تركيبي چاه هاي پمپاژ و ديواره آب بند در خشك اندازي
دبي سنجي با استفاده از دبي سنج داپلري موج پيوسته در كانالهاي آبياري
شبيه سازي جريان وتحليل پهنه بندي سيلاب در رودخانه حاجي آباد استان هرمزگان
بررسي و تحليل روند دبي، بارش، دما و تبخير )مطالعه موردي: استان كهگيلويه و بويراحمد
ارزيابي و واسنجي مدل WMS/HEC-HMS در تخمين سيلاب حوضه هاي فاقد آمار
مقايسه تاثيرلبه داركردن سرريز پلكاني باسرريزبدون لبه در پراكنش انرژي با استفاده از مدل عددي Flow-3d
پيش بيني جريان ورودي به مخزن سد علويان با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك
مدلي بر پايه بارش رواناب ،جهت شبيه سازي جريان رودخانهAFFDEF
كاربرد مدل SWAT و كنترل بهينه حوزه آبخيز
مدلسازي المان محدود سد بتني وزني سفيدرود با در نظر گرفتن معيار خرابي واندركنش سد ومخزن
بررسي آزمايشگاهي تاثير زبريهاي مثلثي شكل بر عمق مزدوج پرش هيدروليكي
بررسي وجود روند در بارش سالانه استان چهارمحال و بختياري با استفاده از روش من كندال
مقايسه سيستم هاي هوش مصنوعي ANN و ANFIS در پيش بيني سطح آب زيرزميني دشت بسطام
پيش بيني سطح آب زيرزميني دشت بسطام با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
مدل سازي فرآيند پايه به منظور ارزيابي طراحي هاي احياي مسيرهاي جريان با استفاده CONCEPTS از نرم افزار
بررسي كارآيي روش مبتني بر اصل آنتروپي در پيش بيني توزيع سرعت در رودخانه ها،مطالعه موردي: رودخانه پسيخان در استان گيلان
بررسي تاثير شيب هاي مختلف تندآب با بستر زبر براستهلاك انرژي
بررسي آزمايشگاهي تاثير ارتفاع زبري بستر تندآب بر طول پرش حوضچه آرامش پايين دست
بررسي اثرات هيدرولوژيكي سدها و بندهاي احداث شده بر روي رودخانه هاي قمرود و قره چاي بر منطقه قم
انتخاب بهترين توزيع آماري با پارامترهاي مختلف با دو روش آزمون كلموگروف -اسميرنوف و آزمون مربع كاي با استفاده از نرم افزار FFA در برآورد سيلاب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كارون شمالي)
ارزيابي كيفيت رودخانه مرغك با استفاده از شاخص هاي عمومي كيفيت آب و آزمون من كندال
برآورد توزيع عرضي زبري مانينگ در رودخانه هاي سيلابي با استفاده از مدل شبه دوبعدي توزيع عرضي سرعت
روشهاي حفاظت سازههاي هيدروليكي از پديده آبشستگي موضعي
هيدروليك جريان مستغرق در مدل تركيبي سرريز- دريچه نيم استوانهاي
بررسي آزمايشگاهي جريان عبوري از سرريز – دريچه نيماستوانهاي با انحنا در پاييندست با زواياي مختلف
پهنه بندي خطر سيل با استفاده از نرم افزار HEC-RAS در محيط GIS (مطالعه موردي رودخانه طالقان)
بررسي آزمايشگاهي اثر طوق در كاهش آبشستگي در تلاقي رودخانه ها
شبيه سازي اثرات هيدرولوژيكي مديريت منابع آب در حوزه زاينده رود با استفاده از مدل SWAT
پيش بيني سرعت جريان بر روي شيب شكن هاي مانع دار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي با مدل HEC-HMS در شبيه سازي دبي اوج هيدروگراف و زمان وقوع آن در حوضه آبريز معرف كسيليان
تحليل حساسيت پارامترهاي موثر بر تنش هاي حرارتي در سدهاي بتن غلتكي با روش المان محدود و ANN
بررسي تغييرات ريخت شناسي و مميزي مناطق آسيب پذير در رودخانه هاي مئاندري )مطالعه موردي رودخانه سرباز
مدلسازي انتقال جسم حل شده (آلاينده) در محيط متخلخل با هتروژنتي بالا
شبيهسازي سطح و بيلان آبي آبهاي زيرزميني تحت تاثير تغيير اقليم در دورههاي آتي (مطالعه موردي؛ دشت سفيد دشت چهارمحال و بختياري)
تخصيص آب در مقياس حوضه آبريز: مقايسه دو مدل MODSIM-DSS و MIKEBASIN با يكديگر
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) دربرنامه ريزي براي مقابله با خطر سيلاب
ارزيابي تاثير كودهاي كشاورزي در آلودگي نيتراته آب زيرزميني دشت انديمشك با استفاده از مدل DRASTIC
تعيين مناسبترين روش زمين آمار در مطالعه كيفي آبهاي زيرزميني
ناحيه بندي كيفي مناطق توسعه چاه هاي جديد شرب و كشاورزي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي مطالعه موردي : دشت ساري نكاء
مطالعه مروري بر كاربرد ماشين هاي سلولي در علوم آب و خاك
بررسي احتمال وقوع اولين سرماي پاييزه در استان چهارمحال و بختياري و پهنه بندي آن توسط نرم افزار Arc GIS
تعيين آستانه بارش براي زيرحوضههاي آبشار و طولبنه حوضه آبريز زيارت استان گلستان
ايجاد سيستم هاي هشدار سيل با تكيه بر مشاركت مردمي (مطالعه موردي روستاي زيارت)
بررسي مقدماتي آسيبها و دلايل فرونشست زمين در مناطق روستايي اطراف مرودشت
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت جامع منابع آب سطحي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز علمدار)
كاربرد ارزش اقتصادي در مديريت منابع آب:مطالعه موردي مصارف آب كشاورزي استان كرمان
برآورد ارزش آب از ديدگاه كشاورزان جهت كاهش محدوديتها در زمان خشكسالي
تخمين پارامترهاي شيميايي آب زيرزميني در روش هاي مختلف ميانيابي (مطالعه موردي:آبخوانهاي سفيد دشت، فارسان جونقان و شهركرد)
بررسي مباني نرخ گذاري آب
بررسي تغييرات مكاني كربن آلي خاك در بخشي از مراتع منطقه دماوند
بررسي تاثير عناصر پتاسيم و روي در جلوگيري از كاهش توليد در ذرت دانه اي تحت شرايط تنش خشكي
استفاده از سنجش از دور و مدل SSEB جهت برآورد تبخيرو تعرق مزرعه نيشكر اميركبير
انتخاب بهترين راهكار واسنجي مدل شبيه ساز SWAP براي برنج رقم هاشمي
بررسي كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي سد سازي همراه با مطالعه موردي سد گابريك
استفاده بهينه ازمنابع و نهاده هاي كشاورزي جهت تخصيص بهينه آب در توليد برنج گيلان
بررسي استفاده از كودهاي آلي و سوپر جاذب و تاثير آنها برعملكرد اقتصادي و بيولوژيك گياه جو
تهيه نقشه شوري خاكهاي منطقه شرق استان مازندران با استفاده ازتكنيك زمينآمار
كاربرد تصفيه زميني در كاهش آلودگيهاي شيميايي شيرابه كارخانه كود آلي اصفهان
تأثير آبياري با پساب فاضلاب شهري شهركرد بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
پهنهبندي آنيونها و كاتيونهاي آب زيرزميني شهركرد و بررسي كيفيت اين منابع براي آب شرب
بهره برداري از منابع آب غير متعارف در كشاورزي
بررسي و ارائه طريق استفاده آبهاي شور و لب شور در كشاورزي
مباحث آبياري فاضلاب در كشورهاي در حال توسعه
پدافند غير عامل در منابع و تاسيسات آبي سيستان
ارزيابي دانهال هاي هيبريد بين گونه اي پسته اهلي و بنه به تنش خشكي با تاكيد بر شاخص هاي بيوشيميايي
پيش بيني تاثير تغييرات اقليمي بر دماي حداكثر و حداقل در ايستگاه كرمان در دوره – 2030-2011 ميلادي با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري LARS-WG و خروجي مدل هاي CSMK3 و BCM2.0
پيش بيني تاثير تغييرات اقليمي بر بارش و تابش خورشيدي ايستگاه كرمان در دوره – 2030-2011 ميلادي با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري LARS-WG و خروجي مدل HadGEM
طبقه بندي و پهنه بندي استان كهگيلويه بويراحمد از لحاظ اقليمي
مقايسه روش هاي درون يابي مكاني در پهنه بندي شدت هاي خشكسالي (مطالعه موردي: استان فارس)
ارزيابي روش هاي درون يابي مكاني در پهنه بندي شدت هاي خشكسالي بر اساس شاخص RAI (ناهنجاري بارش) مطالعه موردي: استان فارس
پايش و پيشبيني خشكسالي استان فارس با استفاده از شاخص خشكسالي SPI و زنجيره ماركوف
مقايسه مدلهاي تجربي، رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي در برآورد تابش خالص دريافتي (Rs) در ايستگاه هواشناسي زاهدان
تخمين حداكثر عمق آبشستگي تكيه گاه پل با وجود طوق با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي شدت خشكسالي با استفاده از نمايه درصد از نرمال (PN) در استان سيستان و بلوچستان
بررسي تاثير اقليم بر منابع آب و عملكرد گندم در شهرستان فردوس
مدل سازي بارش رواناب تأثير تغيير پارامترهاي شبكه در ميزان دقت پيش بيني – مطالعه موردي : حوزه آبخيز زهره
مقايسه شدتهاي خشكسالي با استفاده از دو شاخص خشكسالي احيايي و شاخص بارش استاندارد
بررسي روابط بين الگوهاي ارتباط از دور با خشكسالي هاي شيراز
تأثير تغيير اقليم و خشكسالي بر منابع آب ايران
ارزيابي شاخص هاي مهم تغيير اقليم در ايران و جهان
پايش خشكسالي در استان فارس با استفاده ازنمايه بارش استاندارد شده SPI
پيش بيني بارش با استفاده از مدل رگرسيون درختي به منظور كنترل سيل
ارزيابي اثربخشي مديريت ريسك در كاهش آسيب پذيري ناشي از خشكسالي
مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، به عنوان يكي از روش هاي مقابله با خشكسالي در كشاورزي
بررسي تعديل اثر تنش خشكي با كاربرد عناصر پتاسيم و روي در ذرت
بررسي تأثيرات پديده تغيير اقليم بر وضعيت دمايي حوزه سد طرق مشهد
بررسي تأثير تغيير اقليم بر ميزان بارش حوزه سد طرق مشهد
پايش خشكسالي درحوضه آبخيز راموز با استفاده از SPI
حساسيت تبخير تعرق مرجع برآورد شده به روش فائو پنمن مانتيث به متغيرهاي اقليمي (مطالعه موردي: ايستگاههاي اصفهان و شهركرد
تحليل حساسيت تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع نسبت به پارامترهاي هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاههاي آبادان و بندرانزلي)
بررسي چگونگي پايش خشك سالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI
مروري بر روشهاي محاسبه تبخير تعرق با استفاده از سنجش از دور
بررسي تطبيقي و مقايسه مدل هاي رياضي و هوش محاسباتي در تخمين تبخير از سطح تشتك
پيش بيني خشكسالي شيراز به كمك شبكه عصبي راديال بيس
مديريت خشكسالي ضرورتي انكار ناپذير براي مناطق خشك و بياباني
پيامد هاي خشكسالي و راهكارهاي مقابله با آن
برآورد تبخير و تعرق واقعي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيك سنجش از دور
ارزيابي روند نوسانهاي دماي پاييزه سطح آب پهنه شمال غرب اقيانوس هند
تدوين برنامه مديريت ريسك خشكسالي كشاورزي
بررسي اثر تنش خشكي ايجاد شده با سيستم Line source بر ارتفاع گياه جو در مراحل مختلف رشد گياه
بررسي برخي خصوصيات كيفي گياه جو در مواجهه با تنش خشكي حاصل ازسيستم آبياري Line source
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي بر عملكرد بيولوژيك و اقتصادي گياه جو
بررسي اثر سطوح مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد ونمو بر ارتفاع گياه جو
تاثير سطوح مختلف كم آبياري بر برخي خصوصيات كيفي گياه جو
تاثير سطوح مختلف كم آبي با استفاده از سيستم Line source برعملكرد بيولوژيك و اقتصادي گياه جو
مطالعه خشكسالي در شهرستان همدان با استفاده از شاخص SPI
استفاده از شاخص آستانه نرمال و درصد نرمال براي محاسبه خشكسالي
هواشناسي كشاورزي و كاربردهاي آن در بالابردن راندمان مبارزه با خشكسالي
كاهش اثرات تنش خشكي و آب آبياري در گندم در اثر استفاده از كود بيولوژك
اصلاح برخي روابط تجربي برآورد تبخير تعرق مرجع براي دشت تبريز
پيشبيني انتقالِ بين كلاسهاي مختلف خشكسالي EDI با استفاده از زنجيره ماركف
بررسي و تحليل پديده خشكسالي و ترسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI در چند ايستگاه منتخب
مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل دراستان مركزي
شناسايي مناطق همگن خشكسالي در حوضه درياچه اروميه با استفاده از روش هاي خوشه بندي
بررسي شدت خشكسالي با استفاده از شاخص SPI در سه منطقه اقليمي استان كرمان
پيش بيني دماي ماكزيمم، مينيمم و ميانگين با استفاده از الگوريتم نرو فازي در ايستگاه كرمان
خشكسالي افزايش بهره وري و مديريت منابع آب
استفاده موثر از آب براي بهبود عملكرد محصول تحت شرايطي تنش خشكي
بررسي شاخص جذب اوليه در روش SCS با استفاده از باران ساز
بررسي عددي ساختار تلاطمي پرش هيدروليكي بر روي بسترهاي صافبا استفاده از مدل تلاطمي RSM
ارزيابي دقت روشهاي محاسبهي دبي جريان در كانالهاي پيچانرود با مقطع مركب
بررسي عددي خصوصيات جريان بر روي سرريز اوجي در صورت وجود پاياب در پاييندست
كاربرد روش ماتريس انتقال درحل معادلات سنت ونانت
ارزيابي و مقايسه روش هاي زمين آماري و تيسن در برآورد تبخير تعرق مرجع منطقه اي)مطالعه موردي استان خوزستان
بررسي آزمايشگاهي اثر طول بالادست آبشكنT شكل نامتقارن بر ميزان آبشستگي در شرايط مستغرق
ارزيابي مناسب ترين توزيع آماري در برآورد دبي هاي حداكثر لحظه اي و متوسط سالانه مطالعه موردي: رودخانه ميناب ايستگاه برنطين
بررسي و واسنجي ضريب منطقه اي رابطه فولر و كريگر در مناطق خشك
واسنجي و صحت سنجي مدلIHACRES براي حوضه آبريز قره سو
بررسي اثر تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان) بر عمق آبشستگي پايه پلها
جلوگيري از فرسايش ديواره رودخانه ها با تثبيت سواحل به روش غيرمستقيم
بررسي دقت روش كريجينگ جهت ميانيابي دادههاي بارندگي سالانه حوضه ارمند در دوره بازگشتهاي مختلف
توسعه مدل هيدروگراف واحد لحظه اي به روش كلارك در برآورد هيدروگراف سيل مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي : حوزه آبخيز پل دوآب رودخانه قره چاي)
مقايسه برآورد سيلاب با روشهاي تجربي و نرم افزار HEC-HMS در سر شاخه اصلي رودخانه حاجي آباد استان هرمزگان
بررسي عملكرد روابط توزيع دبي جريان در رودخانه هاي سيلابي
بهگزيني بهره برداري در مخازن تك و چند منظوره برقابي تحت مدل برنامه ريزي پوياي استوكستيك
شبيه سازي سه بعدي الگوي جريان و گردابه ها اطراف آبشكن هاي L شكل نفوذناپذيردر پنج زاويه مختلف از نيمه اول قوس نيم دايره
بررسي اثر هندسه و فاصله يك سري آبشكن غير مستغرق بر الگوي جريان در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددي
بررسي الگوي جريان و آبشستگي اطراف پايه هاي پل شكاف دار با تغيير طول وجابجايي شكاف به روش حجم محدود
طراحي بهينه مقطع سدهاي وزني با استفاده از مدل شبيهسازي – بهينهسازي بااستفاده از الگوريتم ژنتيك با رويكرد پويايي در اعمال قيود هندسي و مكانيكي
بررسي امكان استفاده از حداكثر عمق بارش در ساخت هيدروگراف (مطالعه موردي پروژه سد بيغرد خنج)
بررسي امكان استفاده از حداكثر عمق بارش در روشSCS
مقايسه سيستم استنتاج فازي و روش هاي رگرسيون خطي و غير خطي در پيش بيني جريان ماهانه ورودي به مخزن سد لتيان
تهيه نقشه شماره منحني CN حوضه آبريز آجي چاي با استفاده از GIS
تعيين پهنه سيلاب و بررسي مورفولوژيك رودخانه ها با استفاده ازGIS
كاربرد مدلWRC در توليد آمار دبي حداكثر سالانه رودخانه
شبيهسازي رواناب ناشي از باران و ذوب برف در حوضههاي كوهستاني برفگير به كمك مدل SRM
شبيه سازي عددي جريان در تخليه كننده تحتاني سد نرماشيرجهت برآورد نيروهاي وارد بر دريچه تحتاني آن
تغيير توپوگرافي اطراف آبشكن T شكل نامتقارن در شرايط غير مستغرق
بررسي الگوي جريان انحرافي و متقاطع در كانالهاي مستطيلي
استخراج منحني هاي ماهانه، فصلي و سالانه بار معلق ايستگاه هاي ملاثاني، اهواز و فارسيات
بررسي و تعيين كارايي روشهاي تجربي برآورد دبي حداكثر سيلاب در حوضه هاي مختلف (با تاكيد برروشهاي فولر وكريگر)
بررسي و تعيين كارايي روشهاي تجربي برآورد دبي ويژه سيلاب در حوضه هاي مختلف (با تاكيد برروش كريگر)
Estimation of spatial–temporal rainfall distribution using remote sensing techniques
مدل سازي عددي جريان غير دائمي با روش اجزاء محدود با المانهاي خطي يك بعدي ومقايسه آن با روشهاي مشخصه و اختلافات محدود
اثر ارتفاع آستانه ورودي بر ضريب آبگذري آبگير جانبي در كانالUشكل
بهرهبرداري بهينه مخزن با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني
بررسي توابع احتمال داده هاي بارندگي و خسارات ناشي از آن بر روي محصول برنج در استان گيلان
ساخت مدل فيزيكي سرريز سد كلوانس خوي و آناليز رفتار و الگوي جريان در آن
بررسي پارامترهاي هيدروليكي جريان بر روي مدل سرريز سد كلوانس خوي
ارزيابي تاثير اقدامات آبخيزداري در كاهش رواناب و رسوب در جهت مديريت منابع آب و خاك (مطالعه ي موردي، حوضه ي هلاغره سد گلپايگان استان اصفهان)
بررسي اجراي عمليات آبخيزداري جهت مهار سيلاب بر اساس زمان پيش هشداردر حوضه كاكارضا خر م آباد
كاربرد مدل تصميم بيزين در پيش بيني اثرات فيزيكي سناريوهاي مديريت پوشش گياهي در آبخيز چهل چاي استان گلستان
بررسي و مقايسه باورهاي آبخيزنشينان نسبت به اجراي پروژههاي آبخيزداري در دو منطقه سده و دژكرد
معرفي گونه هاي سازگار اكاليپتوس در حوزه آبخيز آب باريك بم
كاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در ارزيابي تغيير كاربري و تأثير آن درميزان توليد رواناب (مطالعه موردي حوضه آبخيز تنگ بستانك شيراز)
معرفي و تهيه نقشه شاخص رطوبت توپوگرافي TWI
بررسي اثر آللوپاتي ناگرد Cymbopogon Olivieri بر جوانه زني و رشد ارزن Panicum Miliaceum
تعيين سطح پوشش برف استان خراسان شمالي با استفاده از تصاوير سنجنده موديس وتوزيع زماني فصلي آن
معرفي مدل بيلان آب شهريAquacycle براي شبيه سازي سطوح آبگير باران به منظور استفاده از رواناب شهري براي مصارف غير شرب
ارزيابي عملكرد سازه هاي حفاظتي در كنترل سيل حوضه آبخيز چهاربيشه
تعيين قطر برابر سينه گونه بنه در استان كرمان
ارزيابي تاثير چراي دام بر برخي خصوصيات خاك در منطقه گوغر استان كرمان
ارزيابي رابطه خاك با شادابي و كيفيت گونه كهور ايراني در حوزه آبخيز نرماشير
چگونگي استفاده از معادن قرضه و محلهاي دپوي خاكريزي در پروژه هاي ساخت راه و راه آهن براي طرحهاي آبخيز داري
بررسي اثر قرق بر برخي خصوصيات خاك در مراتع رستاق كرمان
ارزيابي اثر ابعاد كرتهاي صحرايي بر ميزان رواناب حاصله از رخدادهاي بارندگي
بررسي انجام عمليات آبخيزداري دركاهش اثرات خشكسالي (مطالعات موردي حوزه آبخيزفوجرد قم)
بررسي اثرطرح هاي مرتعداري بر ميزان توليد علوفه مراتع
بررسي تاثير شهرسازي در رواناب حوزههاي آبخيز شهري با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردي منطقه 22 شهري تهران)
تاثير تغيير كاربري اراضي در رواناب حوزههاي آبخيز شهري با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردي بخشي از منطقه 22 شهري تهران)
آيا ساخت سدهاي بالا دست جازموريان را خشك كرد؟ ناپايداري آبخيزهاي كشور با ساخت سدها چه ارتباطي دارد
بررسي روشهاي كشاورزي پايدار و ارگانيك در راستاي مديريت آبخيزها و منابع آب و خاك
آناليز مكاني خطر حركتهاي توده اي با مدل كاناگاوا
اولويت بندي حوزه هاي آبخيز به منظور اجراي عمليات مكانيكي وسازه اي با استفاده از رهيافت مقايسه زوجي
بررسي تأثير سطوح مختلف شوري آب آبياري چاه هاي آب شهر كرمان بر رشد و نمو گل آهار
بررسي شكست هيدروليكي در هسته سدخاكي بافت به كمك مدل الاستيك پلاستيك بامعيار -موهركولمب
تحليل ديناميكي شيب هاي سدخاكي بافت بااستفاده از نرم افزارplaxis
شبيه سازي مدل بارش رواناب در حوضه پلرود با استفاده از رويكرد استقرايي GMDH
تهيه نقشه حساسيت به زمين لغزشها با روش ارزش اطلاعاتي در منطقه اوانك
بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع منطقه باب زنگي
بررسي اثر گونه هاي پرستار بر درصد جوانه زني و رشد اوليه گياه چاودار كوهي Secale montanum Guss
بررسي عوامل موثر بر تخريب پوشش گياهي مراتع درحوزه هاي آبخيز استان كرمان
بررسي مشكلات ناشي ازسيل، كم آبي، خشكسالي و فرسايش ورسوب درحوزه هاي آبخيز استان كرمان و اعتبارات مورد نيازجهت حل آنهاو چالش هاي پيش رو

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید