مجموعه مقالات اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید

مجموعه مقالات اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید

مجموعه مقالات اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید

مجموعه مقالات اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي،  10 و 11 اسفند 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 486 عنوان مقاله تخصصی شامل 4290 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي

 

 

 

Electrochemical Effects of Silane Pretreatments and Cerium Nitrate Nanoparticles on Cathodic Disbonding Properties of Epoxy Coated Steel
بررسي اثر اورگانوسيلان درتفكيك پذيري نانوذرات سريمنيترات و بهبود خاصيت مقاومت به خوردگي پوششهاي پايه اپوكسي
بررسي تجربي اثر نانوذرات درا نتقال حرارت جابجايي سيال هرشل بالكلي
استفاده از موتورهايمولكولي زيستي و كاتاليستي براي انتقال اطلاعات در شبكه هاي نانويي
اصلاح مدل آتاماتاي مولكولي مبتني برمحاسبات زيستي براي استفاده درشبكه هاي نانويي تصادفي
استفاده ازنانولوله هاي كربني به عنوان پايه كاتاليستي درفرآيند هيدروكراكينگ
بررسي محاسباتي برهمكنش نانولوله بورونيتريد 5.5 دوپ شده با ليتيم و باز آلي سيتوزين
كاشت يون نيتروژن برروي گرافيت و بررسي تشكيل نيتريد كربن نانوساختار
New Solid State Sensor For Gas Detection Based on Carbon Nano-tube Fortified by Fe2O3-ZnO
تاثير اندازه دانه و ميزان تغيير شكل پلاستيك بررفتار خوردگي فولاد زنگ نزن AISI 316 با اندازه دانه نانومتري بعد از عمليات تغيير شكل پلاستيك شديد SPD
بررسي اثر نانوسيال ها برسيستم خنك كاري موتور با استفاده از نرم افزار GT-SUITE
طراحي سيالات مبتني برنانوبيوتكنولوژي مورد استفاده درصنعت حفاري
تاثير زمان انباشت برخواص ساختاري لايه هاي نازك مس تهيه شده به روش كندوپاش مغناطيسي DC
بررسي خواص لومينسانس شيشه – سراميك نانوساختار ليتيوم – آلومينيوم – سيليكات لانتانيوم با استفاده از دوپانت گادلينيوم و تربيوم
سنتز و بررسي نانوذرات Fe3O4 با دو روش همرسوبي و مقايسه آنها با يكديگر
Glycerol Surfactant Assisted Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles
بررسي و مقايسه نانوذره تنگستن W براي همپوشاني هاي متفاوت درابعاد نانويي مختلف به منظور طراحي حفاظهاي فوتوني براي مراكز پزشكي هسته اي
بررسي نقش نانوذرات Gd2O3 و Gd برروي نوترونهاي حاصل از چشمه نوتروني Am-Be و شبيه سازي با كد MCNP4C
بررسي آزمايشگاهي اثر نانولوله هاي كربني بربهبود خواص سيال حفاري پايه آبي
بررسي تاثير مورفولوژي لايه اكسيدي آندي برروي استحكام چسبندگي پوشش اپوكسي به زيرلايه آلومينيومي
Nanobacteria growth
Laser Ablated Silver/Polymer Nanocomposites
Optical Characterization of Laser ablated Copper/Copper Oxide Nanocomposites
تاثيردما برخواص مكانيكي و ريزساختاري نانوكامپوزيت هاي هيدروكسي آپاتيت / زيركونيا – آلومينا
تهيه و بررسي زيست فعالي نانوپودر با تركيب CaO-SiO2-SrO-P2O5 به روش سل – ژل
تهيه و ارزيابي نانومنوليت شيشه زيست فعال برپايه پلي وينيل تري متوكسي سيلان به روش سل – ژل
Facile Synthesis and Simulated of Some Structures of Boron Nitride Nanotubes
مقايسه خواص مكانيكي و مشخصات پخت نانوكامپوزيت اتيلن پروپيلن دي ان منومر EPDM) تقويت شده با نانولوله كربن تك ديواره SWCNT,چندديواره MWCNT
تهيه نانوپودر از ضايعات ابريشم و بررسي خواص فيزيكي ومكانيكي فيلم مخلوط ان با پلي پروپيلن
ساخت نانوذرات فريت منيزيم – مس و منيزيم – كبالت Mg0.8M0.2Fe2O4) به روش سل – ژل خوداحتراقي
توليد نانولوله و نانوسيم هاي آلومينا با استفاده از فيلم آلوميناي آندي
اثرولتاژ اعمالي و غلظت الكتروليت برروي خواص لايه هاي تيتانياي نانو/ميكرو متخلخل رشد يافته به روش اكسيداسيون جرقه ميكروني
تشكيل پوشش نانومتخلخل هيدروكسي آپاتيت – تيتانيا با روش اكسيداسيون جرقه ميكروني و رابطه پارامترهاي رشد با خواص پوشش
بررسي مقايسه اي اثر افزودن نانولوله كربن تك ديواره و چندديواره برمقاومت به ضربه تغيير طول كششي وسختي چندسازه ساخته شده از پلي پروپيلن و الياف بازيافتي كارتن كنگره اي
تهيه و بررسي خواص اپتيكي لايه ي پليمري ترموكروميكي
بررسي اثرات پوليش كاري به وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي در آزمايش نانوسختي سنجي برروي خاك – سيمان
بررسي رفتار و خصوصيات نانورس ها درمخلولهاي نانوكامپوزيتي
مطالعه اثر فوتوكاتاليستي نانوذرات ZnFe2O4/Cpدرتجزيه آلاينده رنگي كنگورد
مطالعه خواص نانوالياف كامپوزيتي حاوي نانولوله هاي كربني
مطالعه سازوكار ذخيره سازي هيدروژن درنانولوله هاي كربني تك ديواره و چندديواره
ارتقا عملكرد بيوسنسور گلوكز با استفاده ازنانوذرات كلوئيدي طلا
محاسبات كامپيوتري برروي داروي تولازولين متصل به نانوساختار فولرن
بررسي گرافن عاملدار شده با اسيد دي اكسي ريبونوكلئيك درمقياس نانو
بررسي امكان نفوذ نانوذرات مس در ديواره تراكئيدها و اشعه پارانشيم هاي چوبي جهت تقويت آن
تقويت خواص مقاومتي رزين اوره فرمالدهيد توسط ذرات نانوسيليس براي كاربرد درچند سازه هاي چوبي
مشخصه يابي ساختاري و مغناطيسي نانوبلورهاي فريت كبالت – روي
بررسي اثرحضور نانوسيليس درتركهاي ناحيه ITZ دربتن
مطالعه تاثير تزريق اتم لانتان به نانوكامپوزيت هاي اكسيد آلومينيوم / نيكل / كبالت به عنوان گيت دي الكتريك
سنتز و مطالعه ي ويژگيهاي الكتريكي نانوذرات لانتانيوم اكسايد به عنوان يك گيت دي الكتريك براي ماسفت هاي آينده
مطالعه خواص و ساختار نانوبلوركهاي ZnO با AFM به عنوان حسگرهاي دما
مطالعه و سنتز خواص الكتريكي نانوبلوركهاي اكسيد لانتان تزريق شده با زيركونيوم به عنوان يك گيت دي الكتريك
مطالعه و بررسي نانوذرات اكسيد لانتان تزريق شده با روي به عنوان گيت دي الكتريك مناسب در NVM هاي آينده
Polyvinyl Chloride Nanocomposites: A Review from the Clays as Nanofiller used for Preparation
سنتز نانوذرات Mg/ZnO-SnO2 و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري اين ذرات
سنتز نانوذرات اكسيد نيكل به روش ترسيب شيميايي و بررسي كارايي اين نانوذرات به عنوان يكنانوجاذب
بهينهس ازي تجزيه نانوكاتاليستي رنگ اسيد يلو218 با استفاده از فرايندUV/H2O2 درحضور كاتاليست CuFe2O4
بهرگيري از خواص ضدخوردگي نانوپوشش كامپوزيتي پلي آنيلين و نانوذرات سيلسيم دي اكسيد درمبدل حرارتي پوسته – لوله
اثرات حرارتي درآناليز كمانش نانوصفحات
بررسي اثر دما و زمان بازپخت برروي خواص مورفولوژيك فيلم نازك تانتالوم تهيه شده به روش كندوپاش مغناطيسي جريان مستقيم
سنتز اكسيد نيكل NiO مزوحفره با ديواره هاي بلورين به روش سل – ژل و بررسي ساختار آن با تكنيكهاي SEM XRD
سنتز نانوكامپوزيت LSCO به روش سل – ژل و بررسي نانوساختاري آن با استفاده از تكنيك هاي SEM XRD
نانوكامپوزيت هاي آلومينا – مولايت – زيركنيا – كاربيد سيليسيم
محاسبه تئوري پارامترهاي پايداري و انرژي هاي برهمكنش ميان ذرات دردوغاب هاي آلومينا – زيركن – نانوكاربيد سيليسيم
بررسي سينتيك فرآيند جذب يون Cu+2 برروي نانوكامپوزيت نانولوله كربني – گاما آلومينا درمحيط آبي
تعيين پارامترهاي ترموديناميكي جذب يون Sn+2 برروي هيدروكسي آپاتيت نانوبلورين درمحلولهاي آبي
ساخت لايه نازك نانواكسيد فلزي WO3 به روش سل – ژل و كاربرد گازوكروميك آن
روش نوين سنتز نانوذرات آهن صفرظرفيتي پايدار به كمك عامل شلاته كننده تترااستيك اسيد و كاربرد آن درتصفيه آب
مورفولوژي نانوساختار سيليكان متخلخل و بررسي خواص الكتريكي آن درحضور گازهاي N2 CO2
ساخت نانوسيليكان متخلخل با تخلخلهاي مختلف وبكارگيري آن به عنوان سنسور گاز N2
بررسيمحاسباتي انرژي انتقال بار دراتمهاي دهنده و گيرنده الكترون درداروي ضدحساسيت تتراهيدروزولين روي نانوساختار فولرن
تاثير اندازه ذرات اكسيد روي درحسگري بخار اتانول
نقش آلايندگي منگنز درنانوذرات اكسيد روي به منظور حسگري بخار اتانول
توليد پودر نانوكريستالي پروسكايت BaZr0.8Y0.2O3-δ به روش سنتز احتراقي درمحلول و بررسي تاثير پارامترهاي PH و دماي تكليس برآن
بررسي خواص ساختاري و الكتروني Co2MnSn و فيلم لايه نازك Co2MnSn(001
ليتوگرافي اتمي با بهره گيري از تكنولوژي نانو
حذف Cr+6 از آب با استفاده از جاذب نانوذرات آهن
An Investigation on the Exclusive Characteristics of Titanium Dioxide, Silica Nanoparticles and Carbon Nanotube in Pavement: A Review
تشخيص سرطان و گرمادرماني آن با نانوذرات مغناطيسي
Synthesis of Polyaniline/Polystyrene Nanocomposite with using Hydroxypropylcellulose (HPC
سنتز نانوالياف كامپوزيتي رفع آلودگي كننده با قابليت بازيابي
ساخت نانوذرات Bi2Te3 به روش هيدروترمال و لايه نازك آن به روش تبخير حرارتي درخلا PVD و بررسي خواص ساختاري و ترموالكتريكي آن
اثر زمان ماندگاري سل برخواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك دي اكسيد قلع تهيه شده به روش سل – ژل
بررسي عوامل موثردررشدنانوساختارهاي اكسيد روي
ويژگيهاي نوري نانوشيشه سراميك هاي ليزري آلاييده به يونهاي Nd+3
نانوذرات مغناطيسي آهن (Fe3O4) سنتز، سيليكادار كردن آمين دار كردن و بررسي ويژگيهاي آن
Perconcentration of Ni(II) from Sample Water by Modified Nanofiber
طراحي و ساخت نانوحسگر اكسيد قلع و اكسيد روي حساس به كپك آسپرژيلوس نيجر و مشخصه يابي خواص الكتريكي آن
بررسي سينتيك و كارايي فرآيند فتوكاتاليستي درحذف رنگ قرمز فنول با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانودي اكسيد تيتانيم
تحليل ارتعاشات نانولوله هاي كربني با استفاده از نرم افزار ANSYS ومقايسه آن با نتايج روشهاي تئوري
بهبودخواص نانوتيوب ها با استفاده از تركيبات آزوي عامل دار شده
اثر توزيع يكنواخت نانولوله سينوسي درماتريس پليمري
بررسي اثرات استفاده ازنانوسيليكا در صنعت خمير وكاغذ
حذف فلز كادميم با استفاده از تركيب نانوذره و نانولوله با پوست سبز پسته
كاربرد هسته هاي مغناطيسي نانوساختار درطراحي ترانسفورماتور مورد استفاده درسيستم الكتريكي جنگنده هاي هوايي
بررسي خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانوخوشه هاي نقره با استفاده از نظريه تابعي چگالي
ترابرد كوانتومي در نانو – حلقه گرافني با ليدهاي آرميچر
تاثيرولتاژ اعمالي درروي الكتروفورتيك برپوشش نانوآلوميناي تشكيل شده روي فولاد ضدزنگ AISI 316
سنتز نانوذرات اكسيد مس CuO و استفاده از آن بعنوان جاذب براي حذف آرسنيك از آب آشاميدني
سنتز نانوذرات CuO و استفاده از آن جهت افزايش هدايت حرارتي در سيالات
سنتز نانوذرات تلورايدروي آلائيده با 1% كادميوم با استفاده از روش سل – ژل
برسي خواص ساختاري و اپتيكي نانوذرات تلورايدروي
آناليز فيلمهاينازك روتنيوم توليد شده به روش ALD براي كاربرد درنانوحافظه ها
مقايسه رفتار اپتيكي و مورفولوژي سطحي دولايه اي هاي نقره – آلومينيوم و نقره – مس
Calculating the Emission Energy Levels in GaN/InGaN tilted rectangular Quantum Well nanostructures
محاسبه وابستگي انرژي حالت پايه درچاه كوانتومي مربعي شكل نانوساختار GaAs به عرض و ارتفاع چاه و مقايسه نتايج آن با مقادير تجربي
استفاده ازنانوذرات تيتانياي اصلاح شده با نيمه رسانا براي تجزيه آب تحت نور UV
تاثير افزودن نانو و ميكروذرات SiC بررفتار زينتر بدون فشار كامپوزيت هاي برپايه ZrB2
حذف فتوكاتاليستي Rhodamine B ازمحلول آبي با استفاده از نانوكاتاليست دي اكسيد تيتانيوم
سنتز نانوذرات نقره به روش كاهشي و تاثير جذب سطحي پارانيتروآنيلين و كربن دي سولفيد برروي آن
Synthesis of Polyaniline Nanocomposite by using HPC as Surfactant in Various Solutions
بررسي اثرتغيير شعاع نانولوله هاي كربني دراثر كمانش با استفاده از دونوع المان بنديshell beam
توليد نانوسلولز از پوست برنج به روش شيميايي – مكانيكي
سنتز و بررسي فيلرهاي نوين نانومتخلخل TiO2 به منظور كاربرد دركامپوزيت هاي دنداني پايه پليمري
Chemically Activated Combustion Synthesis of B4C-TiB2 Nanocomposite
بررسي ساختاري انواع سلولهاي خورشيدي و مزاياي نانومواددرآنها با تكنولوژيهاي جديد
بررسيتجربي افزايش انتقال حرارت نانوسيال آب – نانولوله هاي كربني چندديواره دريك مبدل دو لوله اي جريان مخالف
تاثيرافزودن نانوذرات كلي و نانولوله هاي كربن بر قابليت جذب صوت فوم پلي يورتان
Electrochemical Determination of Ascorbic Acid with using Glassy Carbon Electrodes modified with Multi-walled Carbon Nanotubes
بررسي پارامترهاي مختلف برتوليد تركيب بين فلزي نانوابعاد Ni3Al بهروش سنتز خوداشتعالي دما بالا SHS
Removal Co2+ from Aqueous Solutions by Maghemite Nanoparticles Modified by EDTA
بررسي اثرات ناخالصي Cr برخواص الكتروني نانولوله هاي كربني تك ديواره زيگزاگ (16,0) (10,0) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
بررسي ساختار الكتروني و جرم موثر گرافن تك لايه با رهيافت نظريه تابعي چگالي
تاثير دماي بازپخت برروي خصوصيات ساختاري لايه هاي اكسيد تيتانيوم برروي زيرلايه هاي كوارتز
توليد نانوآلومينا از هيدروكسيد آلومينيوم و كربنات سديم شركت آلوميناي ايران
بررسي مسير حركت و نشست نانوذرات درسلول الكتروليز مجتمع مس سرچشمه
بررسي خواص سطحي لايه هاي نازك نانومتر موليبدنيم تهيه شده به روش كندوپاش مغناطيسي جريان مستقيم
Effect of π-elongation of porphyrins as sensitizers in DSSCs on photovoltaic properties
Application of trans-D-π-A porphyrin dyes in dye sensitized solar cells
سراميكهاي نانوساختارAl1.8Mg0.1Ti1.1O5-Mullite تهيه شده از نانوپودرهاي TiO2 Al2O3
بهبود عملكرد و افزايش كارايي سيستم شيمي پايانه تركاغذسازي با استفاده از نانومواد
مشخصه يابي اپتيكي اثر نانوتخلخل درفيلتر بازتابنده بالاي فيلم نازك درناحيه مادون قرمز
Theoretical Investigation of Methane Storage Capacity into the C98 Fullerene
كاربرد نانوذرات دركنترل هرزروي و ويسكوزيته گل حفاري
تهيه نانوكامپوزيت زيست سازگارهسته – لايه Fe3O4@SiO2 تحت گاز N2 و مطالعه خواص ساختاري و مغناطيسي آن
سنتز و مشخصه يابي ساختاري و مغناطيسي نانوذرات سوپرپارامغناطيس مگنتيت Fe3O4 تهيه شده به روش همرسوبي
كاربرد نانوذرات پليمري قالب مولكولي در سيستمهاي نوين دارورساني
اصلاح سطح نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن به روش همرسوبي
ويژگيهاي طيفي محيط تصادفي درپودرشيشه هاي چالكوجنايدي آلاييده به نئوديميوم
طراحي پوشش ضدبازتابش نانومتخلخل و بررسي اثر تغييرات زاويه تابش نور فرودي روي قطبش آن
Dielectric Function of Graphene Based Quantum Dot under the Uniaxial Stress
اثرپارامترهاي نوري روي كانالهاي فيلتري از يك نانوساختار چندلايه اي
مطالعه مقاومت خوردگي پوششهاي هيبريدي نانوكامپوزيتي سيلاني برروي بستر استينلس استيل 316L مورد استفاده درنماسازي ساختمان
آماده سازي نانوكامپوزيت پلي آنيلين / دودسيل بنزن سولفونات سديم با استفاده از آمونيوم پراكسيد سولفات به عنوان اكسنده
بهبودمقاومت ضربه اپوكسي با استفاده ازنانوذرات لاستيكي هسته پوسته پلي بوتيل آكريلات پلي متيل متاآكريلات كو2 هيدروكسي اتيل متاآكريلات
بهبود فعاليت نانوكامپوزيت TiO2/SiO2 با استفاده از Fe CNT Cu و بررسي اثر آن روي تصفيه پساب
Adsorption of Cu+2 and Pb+2 from Aqueous Solutions by Oxidized Multiwalled Carbon Nanotubes and 1, 4-Phenylenediamine -Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes
جذب سطحي فلزسنگين نيكل با استفاده از نانوسولفيدكادميم
بررسي مورفولوژي و شيمي سطح و توده نانوكامپوزيت هاي سلولز استات بوتيرات / سيليكا
رشد نانوسيم هاي اكسيد روي به روش اكسيداسيون گرمايي پودرروي و بررسي خواص اپتيكي و ساختاري
بررسي فوتولومينسانس نانوسيم هاي اكسيد روي رشد يافته به روش اكسيداسيون گرمايي
بررسي پديده جوشش استخري درنانوسيالات
مطالعه اثر فوتورسانش درنانولوله هاي كربني چندديواره خالص و آلائيده شده با فلزپتاسيم
راهكارهايي نانوتكنولوژي جهت تامين انرژي نانوسيستم ها
برداشت كننده هاي هيبريدي مبتني برنانوسيم براي برداشت همزمان دونوع انرژي از محيط و تبديل آنها به الكتريسيته
Production an Anti-fog Fe3+-doped Nano-TiO2 Layer by Spin Coating Method
Enhancing the UV inducing Hydrophilicity and Structural Properties of Fe–TiO2 Nanoparticle thin Films Prepared by Sol–gel Method
مطالعه خصوصيات جذب صوت لايه هاي نانوالياف
ساخت و بررسي نانوساختارهاي اروگل و اگزروگل اكسيد روي با استفاده از تكنيك سل – ژل
سنتز نانولوله هاي اكسيد تيتانيم به روش الكتروفورزيس
Density Functional Study of Size-Dependent Properties of Te Clusters
بهره گيري از نانوكاتاليست كارآمدجهت سنتز سبز تك ظرفي دكاهيدروآكريدين 1و8 دي اون ها درشرايط بدون حلال
افزايش حلاليت پذيري داروي ايبوفنتوسطتكنيك ESD درمقياس نانو
تحليل عددي تاثير نانوسيال آب / اكسيد مس درانتقال حرارت در يك لوله گرمايي ترموسيفون
سنتز نانولوله هاي كربني چندديواره به روش پلاسما با استفاده از آغازگر هيدروكربني به عنوان منبع كربن
مطالعه توپولوژي چگاليبار دربلور خالص fcc_C60 به منظور بررسي ماهيت پيوندهاي بين اتمها و مولكولهاي اين تركيب
تاثير ارتعاشات كوانتومي برشكل گذار در نانوسيم هاي ابررساناي فوق باريك
سنتز و اصلاح سطحي نانوذرات ZnO و بررسي كارايي اين نانوذرات به عنوان فتوكاتاليزور فعال درناحيه نورمرئي
تاثير هندسه قالب فرآيند اكستروژن دركانالهاي هم مقطع زاويه دار برخواص مكانيكي مس خالص توليد شده با اين روش
بررسي خواص مكانيكي مس خالص قبل و بعد از انجام فرآيند اكستروژن دركانالهاي هم مقطع زاويه دار
ساخت و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي نانوذرات سيليكا
نانوكامپوزيت نوين چيتوسان – اكسيد آهن Ch -Fe3O4 تهيه شده به روش سنتز بيروني و بررسي ساختار فونوني ان با استفاده از طيف سنجي FTIR
مطالعه حذف فتوكاتاليزوري آنتيبيوتيك جنتامايسين درمحلولهاي آبي با استفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV-A
مطالعه تجربي خواص كششي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن / نانولوله كربني : مقايسه نتايج تجربي و نتايج پيش بيني شده توسط مدلهاي تئوري
بررسي فرآيند جذب پارا كروزول توسط زئوليت با استفاده از روش كوانتمي تابعيت چگالي
ارزيابي خواص فتوكاتاليتي ضدميكروبي نانوكامپوزيت پلي اتيلن كم تراكم رس – اكسيد تيتانيوم براي بسته بندي مواد غذايي
تاثير زمان بازپخت روي خواص لايه هاي مس تهيه شده توسط روش كندوپاش مغناطيسي DC
سنتز نانوكامپوزيت كربن – فنوليك با استفاده ازنانورس و بررسي ساختار كريستالي و خواص حرارتي آن
مطالعه آزمايشگاهي استفاده از نانوذرات به منظور بهبود خواص گلهاي پايه آبي
استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز يونهاي پالاديم و طلا توسط فاز جامد نانوآلومينا اصلاح شده درنمونه هاي حقيقي
ab initio Molecular Dynamics Simulation on the Hydrogen Adsorption on Pt-dop Graphene
تهيه نانوهمو و كوپليمرهاي 3- دودسيل تيوفن با بي تيوفن و بررسي برخي از خواص آنها
بررسيمقاومت به پوسيدگي چوب صنوبر تيمار شده با نانودي اكسيد تيتانيم
تاثيرمحيط و شعاع پوسته برتشديد پلاسمون سطحي درنانوذراته هسته – پوسته فلزي
بررسي شرايط بهينه اعمال پوشش نانوآلومينا برروي فلواد ضدزنگ AISI 316 به روش رسوبگذاري الكتروفورتيك
كارايي ضدميكروبي فيلم نانوكمپوزيت پلي اتيلن كم تراكم رس – اكسيد تيتانيوم براي باكتري Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرايط درون شيشه اي
مزايا وچالشهاي استفاده از نانوذرات پركننده درپايانه تر كاغذسازي
تاثير دماي بازپخت برروي خواص ساختاري و مورفولوژي سطح لايه هاي مس انباشتي برروي زيرلايه ي سيليكاني به روش كندوپاش مغناطيسي DC
تحليل و محاسبه عددي چگالي حاملها و انرژي پتانسيل درنانوساختار نقطه كوانتومي كروي چندلايه
بررسي اثر تغيير ضخامت لايه ها درنانوساختار نقطه كوانتومي كروي چندلايه GaAs-GaAlAs
ارايه مدلي جهت مديريت ريسك استراتژيك درمواجهه با نانوتكنولوژي و محصولات نانوفناوري
كاربرد هسته هاي مغناطيسي نانوساختار درطراحي ترانسفورماتورهاي مورد استفاده درسيستم الكتريكي هواپيماي مسافربري ايران -140
سنتز نانوكامپوزيت پلي آمينواستايرن / اكسيد روي با ساختار مشخص با استفاده از پليمريزاسيون پيوندي راديكالي كنترل شده
مطالعه كاربرد نانوتكنولوژي در ازدياد برداشت نفت ازمخازن ايران
ساخت نانوتيوب كربني به روش CVD و مشخصه يابي آن
بررسي اثرافزودن آلومينا و زيركونيا برمورفولوژي پوششهاي نانوهيدروكسي آپاتيت
كاربرد فناوري نانو در صنعت ساختمان بررسي موردي نحوه تغييرات درخواص بتن با استفاده از نانوفناوري
سنتز نانواكسيدهاي مس II با استفاده از روش راشل – سالت
بررسي خواص رسانايي نانولوله كربني با افزودن ناخالصي نيتروژن بر ساختار نانولوله و كاربرد آن درسنسورها
اثرلايه نشاني موليبدن بررفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 316
اندازه گيري همزمان دوپامين آسكوربيك اسيد و اوريك اسيد با گزينش پذيري و حساسيت زياد با استفادها ز الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات مس اكسيد – بازشيف
اندازه گيري الكتروشيميايي دوپامين درحضور آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات كادميم سولفيد – بازشيف
نانوفيبر سلولز وبررسي كاربرد آن دربهبود ويژگيهاي كاغذ
استخراج و پيش تغليظ يونهاي كادميم روي و نقره به روش استخراج نقطه ابري درحضور سورفكتانت تريتون ايكس 114 توسط ليگاند
مطالعه خواص الكتروشيميايي ومورفولوژي سطحي فيلم نانوكامپوزيت چيتوسان – اكسيد آهن (Ch -Fe3O4 برروي بستر FTO
ميكروكپسوله كردن وكاربرد آن درصنايع غذايي
تاثير سرعت پيشروي برروي توزيع ذرات و سختي نانوكامپوزيت Al/ZrO2 ساخته شده با فرآيند اصطحكاكي اغتشاشي
بهبود عملكرد خواص سيال حفاري پايه آبي با استفاده از نانوذرات سيليكا بهسازي نشده – ارزيابي آزمايشگاهي
A systematic Preparation and investigation of optical properties of silica@gold core-shell nanocomposites for using in photothermal therapy
بررسي روشهاي مختلف ساخت نانوسيم ها و كاربرد آنها
بررسي خصوصيات نانوكريستالهاي نقاط كوانتومي روشهاي ساخت و كاربرد ها
تاثير پلاسماي نيتروژن برروي لايه هاي آلومينيوم انباشتي به روش كندوپاش مغناطيسي DC
نانوبيوكامپوزيت تيتانات باريم – كلسيم فسفات : سنتز و بررسي تاثير درجه حرارت برنوع فازهاي ايجاد شده
بررسي اثر افزايش زمان رشد و فشار گاز در رشد فيلمهاي نانوالماس با استفاده از دستگاه HFCVD
بررسي رابطه ضخامت لايه ها و اثر دما با ميزان راندمان سلولهاي خورشيدي ساخته شده از سيليكن آمورف
بررسي خواص ساختاري و فوتولياني نانوذرات اكسيد روي آلائيده به سريوم سنتز شده به روش هيدروترمال
طراحي سلول خورشيدي با استفاده از نانولوله هاي كربني تك جداره
تاثير خواص محلول ريسندگي درتوليد نانوالياف پلي وينيل الكل طي فرايند الكتروريسي
توليد و بررسي خواص اپتيكي نانوذرات بس بلور چندفازي ZnO:Ce
توليد و بررسي خواص ساختاري نانوذرات بس بلورچندفازي ZnO:Ce
اثر خمش ترازπ برساختار نواري نانوتيوب 6.0 درمنطقه ي اول بريلوئن
توصيف خواص اپتيكي نانوتيوب كربن 4.0 براساس ساختارنواري
سنتز نانوذرات سلنايد روي به روش مايكروويو و بررسي خواص نوري و ساختاري سلنايد روي خالص و آلائيده با تلوريوم
سنتز سل ژل و تعيين خصوصيات نانوپودر SiC
محاسبه دوقطبي الكتريكي نقطه كوانتومي كروي AlGaAs/GaAs با نقص مركزي
مطالعه اثردما و فشاربرضرايب جذب نقطه كوانتومي كرويAlGaAs/GaAs
بررسي تاثير نانوذرات رس برروي اتصال ميخ عمود برسطح كامپوزيت هاي پلي پروپيلن – آرد چوب
بررسي پارامترهاي موثربرحذف نيكل ازمحلول آبي توسط نانوكامپوزيت سيليكا آئروژل – كربن اكتيو
تاثير نانوذرات آميلوز بركاهش جذب آب فيلم هاي ترموپلاستيك نشاسته اي
Cement Based Foam Concrete Reinforced by Carbon Nanotubes(CNT
كارآيي نانواكسيد روي دربهبود خواص چوب
مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي جريان متلاطم نانوسيالات درون مجراي دايروي
بررسي مقايسه اي خواص حسگري نانوذرات اكسيد روي خالص نسبت به بخار بنزين
تاثير مدت زمان گرمادهي پخت نانوذراتاكسيد روي و برخواص حسگري بخار اتانول
بررسي سنتز پودر MoSi2 نانوكريستال به عنوان ماده اي با قابليت استفاده در آتشزن هاي گازي صنعتي و موتورهاي توربيني جت از مواد اوليه تجاري به روش سنتز احتراقي خودگستر SHS
بررسي تاثير سازگاركننده ودوده برريزساختار نانوكامپوزيت برپايه آلياژ لاستيك هاي /SBR/NR نانورس اصلاح شده
Optimization of thermal conductivity of Al2O3 nanofluid by two methods
تهيه آلياژ نانوساختار NiMn به روش آلياژ سازي مكانيكي
اثرناخالصي منگنز برخواص مغناطيسي و ساختاري نانوذرات Fe3O4
مطالعه جذب سطحي آمونياك برروي نانوذرات اكسيدروي و بررسي عوامل موثر زمان و مقدار جاذب برعمل جذب
مطالعات برروي ميزان مشاركت پذيري اوربيتال P درداروي دكستروآمفتامين متصل به نانوساختار فولرن
توليد و بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت A356-Sic به روش ريخته گري گردابي
سلولهاي خورشيدي آلي – غيرآلي : پيشرفت هاي اخير و دورنماي آينده
Design of Gamma-Alumina NanoRods-Based Catalyst for Low Temperature Hydro cracking of Vacuum Residue
اثرآلايش منگنز برروي خواص نوري نانوذرات اكسيد روي
Synthesis and structural and optical properties of zinc oxide nanorods
تاثير پيش تيمار جوشاندن و خشك كردن برنمونه هاي فرآورده چند سازه چوب – پلاستيك تيمار شده با نانواكسيد روي
تهيه نانوذره مغناطيسي مبادله كننده آنيوني و كاربرد آن براي جداسازي و تغليظ متيل فسفونيك اسيد
اثرات دما و اتمسفر كوره سنتز درسنتز نانوساختارهاي كاربيد بور
كاتاليست هاي فلزي در سنتز نانوساختارهاي كاربيد بور
بررسي فوتورسانندگي AC نانوذرات مس در بستر لايه هاي كربني تحت فركانسهاي كوچك
بررسي مدلهاي نانومتريك CMOS و كاربرد آن دريك تقويت كننده زوج تفاضلي با تكنولوژي GATE BULK DRIVEN DRIVEN
مبدل آنالوگ به ديجيتال تمام نوري دوبيتي با استفاده از تغيير شعاع
بررسي توليد نوارهاي آمورف و نانوبلوري عريض آلياژ FINEMET با استفاده از فناوري ريخته ريسي PFC
كاهش تلفاتو پارازيت هاي مغناطيسي مبدلهاي كليدزني با استفاده از ترانسفورماتورهاي نانوساختار
Influence of additives on the structural and morphological properties of zinc oxide powders
بهينه سازي و سنتز نانوساختارهاي زيركونيا به روش رسوبي
تعيين پارامتر شبكه با ZrO2 سنتز شده به روش Nelson-Riley
مشخصه يابي و فتولومينساني مرئي نانوكامپوزيت MWCNT/CdS
Investigation of Influence of Various Nanoparticle Materials on the Response Performance of an Iodide Selective Carbon Paste Electrode
Application of chemically modified multiwalled carbon nanotubes with a new Schiff base as a carrier for construction of new Cu2+ ion selective carbon paste electrode
مطالعه تاثير دبي ماده اوليه برنانوپودرهاي دياكسيد تيتانيم توليد شده به روش سنتز شيميايي بخار
ديناميك خواص نوري غيرخطي نانوميله طلاي محصور در دي الكتريك تحت تحريك ليزرپالسي با پهناي زماني فوق كوتاه
استفاده از نانوساختار پيوند شاتكي گرافين – سيليكون ساخته شده درتوليد سلولهاي خورشيدي تحت توان تابشي پايين
بررسي ضررهاي احتمالي نانوفناوري برمحيط زيست و سلامت انسانها
مقايسه اثر دوجاذب كربن اكتيو و نانوكامپوزيت سيليكا آئروژل – كربن اكتيو بررويدرصد حذف نيكل از پساب صنايع
Dispersive liquid-liquid microextraction assisted by modified gold nanoparticles for quantitative analysis of ofloxacin
Separation and preconcentration system based on silver nanoparticles assisted ionic liquidmicroextraction for determination of zinc in water and food samples by stopped-flow injection spectrofluorimetry
Selective determination of amphetamine in pharmaceutical samples by nano copper particles assisted ionic-liquid microextraction
Hydrogen storage capacity of Al-attached graphene based on ensity functional theory treatment
سنتز و مشخصه يابي نانولوله هاي تيتانيوم به روش هيدروترمال بررسي اثر غلظت محلول آبي NaOH
بررسي اثرات مدهاي روش سنتز احتراقي برروي سنتز كامپوزيت هاي MoSi2-WSi2
بررسي عوامل تاثير گذار درساخت غشاهاي پليمري اولترا و نانوفيلتراسيون
بررسي روش هسته گذاري سيلار در رشد نانوساختارهاي بي شكل و نانواسپين هاي اكسيد روي
Boric Tri-sulforic Anhydride Supported on Nano Silica (BTSA.Nano-SiO2) as Novel and Highly Efficient Catalyst for the Synthesis of Benzimidazole Derivatives at Room Temperature
مطالعه تئوري جذب كلر برنانو كلاستر بور كربن درموقعيت هاي مختلف
بررسي اثر تغيير پتانسيل الكترودپوزيشن برخواص ساختاري الكترود نانوساختار هماتيت
بررسي اثر سورفاكتانت و باز درويژگي هاي نانوذرات اكسيد نيكل NiO سنتز شده به روش رسوبگذاري شيميايي
مطالعه جذب سطحي گازهاي كربن مونوكسيد و هيدروژن بطور مخلوط برنانولوله هاي بورنيتريد 7و7 بهروش مونت كارلو
Adsorption Isotherms of Some Non -steroidal Anti inflammatoryDrug on Single -wall Carbon Nanotubes
Nanotechnology applications in biocatalysts immobilization
The rol of SENs technology in biocatalysts immobilization
تخليص سنگ آپاتيت و بررسي خواص حرارتي آن
آناليز كمي مشخصات اپتيكي و ساختاري نانوكاواك مسطح به سبب وجودناهمواري غيريكنواخت سطوح داخلي لايه هاي براگ و كاواك
بررسي تاثير مواد اوليه برمورفولوژي نانوذرات اكسيد روي سنتز شده به روش شيميايي
ساخت نانوپليمرهاي اصلاح كننده سيمان با خواص مكانيكي فوق العاده برتركيبات سيماني
پيش بيني سازگاري انواع مختلفي از نانوخاك رس اصلاح شده درنانوكامپوزيت هاي پليمري با سورفكتنت هاي مختلف
بررسي محاسباتي برهمكنش نانولوله بورونيتريد 5.5 دوپ شده با ليتيم و باز آلي آدنين
The Main Applications of Nano-Catalyst
Preparation of Nano or Micro Scale Cellulose Films and Their Properties in Different Cellulosic Resources
كاربرد نانومواد و نانوكريستال سلولزي درتقويت نانوكامپوزيت هاي پليمري
High Temperature Hydroxyapatite–Titanium Interaction
استفاده از نانومواد و نانوذرات دربهبود راندمان مشبك كاري وحذف رسوب آسفالتين از چاه هاي نفت و گاز
بررسي اثر فيلترشدگي اسپين دراتصالات نانورشته هاي گرافني وتاثير ناخالصي برآن
بررسي فرآيند جذب فولرن برروي سطح گرافن با استفاده از روش كوانتومي vdW-DFT
Preparation and Characterization of Nanostructured Materials from Fly Ash: A Waste from Thermal Power Stations
Effect of Sintering Atmospheres on Phase Transformation of Hydroxyapatite and Hydroxyapatite-Alumina Nanocomposite
NANOTECHNOLOGY IN CONCRETE
چگونگي توليد نانوسيالات و بررسي خصوصيات انتقال جرم و انتقال حرارت جابجايي درآنها
پالايش آلاينده هاي نفتي در آب با استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفيتي NZVI
توليد پوشش نانوساختار روي به روش رسوبدهي الكتريكي و بررسي تاثيرغلظت مواد افزودني برخواص آن
بررسي خاصيت گرمالياني نانوذرات اكسيد روي آلاييده به يوروپيوم ZnO:EU
مقايسه خواص اپتيكي نانوذرات تلورايد روي خالص و آلائيده با كادميم
سنتز و بررسي اثر نانوذرات Zn-TiO2-Ag روي شته خرزهره Aphis nerii (Hem: Aphididae
استفاده از نانولوله هاي كربني جهت آماده سازي پارچه پنبه اي رسانا و آب گريز به روش سل ژل
ليزرهاي آبشاري نقطه كوانتومي درناحيه ي تراهرتز
بررسي خواص اپتيكي نانوساختارهاي اكسيد روي سنتزشده به روش ساده ي هيدروترمال
تاثير سرعت پيشروي و چرخش روي ريزساختار سختي و بافت كريستالي نانوكامپوزيت Al/MgO ساخته شده بوسيله فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
اثردماي اختلاط خمير و سلولز نانوفيبريله شده NFC برخواص كاغذ
بررسي نانوسيالات برپايه Al2O3
تاثير دماي حمام انعقاد برساختار لايه نگهدارنده نانوحفرات سطح و آب دوستي غشاء پليمري
بررسي روشهاي نوين درساخت غشاهاي نانوفيلتراسيون از غشاهاي اولترافيلتراسيون
Ultrasound-Assisted Coating of Polyester fiber with Silver Bromide Nanoparticles
رشد نانوساختارهاي اكسيد روي با استفاده از كاتاليست تيتانيوم
مطالعه تاثير تغييرات استخلاف هاي هالوژني برروي داروي تيرامين و نانوحامل فولرن
مدلسازي جذب نانوذرات يد دربدن براثر حوادث هسته اي
نانوفناوري درصنعت شيشه
بررسي و مشخصه يابي هيدروكسي آپاتيت نانوكريستال مشتق از استخوان انسان
بررسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر براندازه دانه پوشش هاي نانونيكل توليد شده با روش آبكاري الكتريكي به كمك طرح عاملي
تهيه و بررسي ويژگيهاي نانوكامپوزيت Fe3O4/ZnO/Il
سنتز غشاي نانوكامپوزيت پلي ايميد/ سيليكا
تاثير استفاده از نانولوله هاي كربني CNT بركاهش ترك هاي بتن
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات فلوئور آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي و دندانپزشكي
بزرسي طيفي پودر شيشه هاي آلاييده به يون خاكي كمياب در محيط تصادفي
سنتز و شناسايي نانوذرات اكسيد و هيدروكسيدهاي فلزي درمحيط آبي
سنتز نانوذرات اكسيد قلع اينديم ITO به روش سل – ژل و بررسي هدايت الكتريكي آن در PHهاي مختلف
سنتز و بررسي نانوكامپوزيت In2O3/SnO2 به روش سل – ژل
توليد پودرنانوكامپوزيتي TiB2-Al2O3 با استفاده از روش سنتز احتراقي خود انتشار
بهينه سازي پارامتر زمان آسياب درسنتز مكانوشيميايي پودرB4C نانوكريستالين
سنتز مكانوشيميايي پودرZrB2 نانوساختار و بررسي پارامترهاي موثربرريزساختار نهايي
ساخت نانوكامپوزيت هاي زمينه آلومينايي تقويت شده با فاز TiB2 از طريق آلياژ سازي مكانيكي مخلوط استوكيومتريك B2O3+TiO2+Al
استفاده از امواج مايكروويو درسنتز احتراقي خودانتشار نانوكامپوزيت Al2O3-B4C
بررسي تجربي نقش اندازه هاي مختلف نانوذرات كروي CuO برميزان روانكاري نانوسيال روغن موتور – اكسيدمس
حذف نفتالين محلول در آب به كمك فرآيند فتوكاتاليستي دريك راكتور ناپيوسته دوغابي
بررسي خاصيت دزيمتري ترمولومينسانس نانوميله هاي اكسيد روي آلاييده با ايتربيوم Yb) سنتز شده به روش هيدروترمال
بررسي مقاومت به هوازدگي چوب اشباع شده باتركيب نانواكسيد روي – نقره
سنتز سيليكاي مزومتخلخل KIT-6 و بررسي اثر دما براندازه حفرات
اثردما جهت عامل دار كردن نانولوله هاي كربني توسط اسيدهاي H2SO4/HNO3
اثرPH اسيدهاي H2SO4/HNO3 برعامل دار شدن نانولوله هاي كربني
بازتاب آندريف درنانواتصال ابررسانا – فلز فرومغناطيس با درنظر گرفتن سدپتانسيل فصل مشترك
مطالعه رسانش تونلي درنانواتصال بين فلز فرومغناطيس و ابررساناي فرومغناطيسي
Nano theoretical studies of NBO using quantum mechanics for C60 and C60CisPt structures
بررسي اثر حلال برروي پايداري نانوساختارهاي C60 C20 و C60CisPt با استفاده از محاسبات كوانتومي
بررسي جذب گاززنون روي سطح گرافن نقص دار با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
بررسي اثرضدباكتريايي نانوذره TiO2 برتعدادي از باكتريهاي بيماريزا با منشاء غذايي
مطالعه محاسباتي جذب سطحي گاز H2 برسطح نانوساختار بور – كربن درموقعيت هاي مختلف به روش كوانتومي
آماده سازي و خاصيت بخشي نانومواد براي توليد انرژي قابل تحمل
Synthesis of the Clip Based Glycolurils by using Nanozeolites
بررسي مطالعات آزمايشگاهي انجام شده درزمينه نانوسيالات
تاثير ميزان اسيد سيتريك برروي اندازه كريستالي نانوذرات اسپينل MgAl2O4 سنتز شده بروش سل ژل اصلاح شده
طراحي و مدلسازي كانال مخابراتي نانويي بي سيم مبتني بر انتشار مولكولي درمحيط سيال
بررسي عوامل موثر آلياژسازي مكانيكي سرعت آسياكاري درپودرهاي آلياژي نانوساختار Fe-Co-Cr توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي
Investigation of the Interaction of Sulfur Dioxide With Single-Wall Carbon Nanotube of (5,0) by DFT Method
بررسي اثر تغييرسرعت چرخشو سرعت پيشروي و قطر پين ابزار بر روي خواص مكانيكي و ريزساختار نانوكامپوزيتAL-AL CU ايجاد شده بصورت درجا به روش اصطكاكي اغتشاشي
مطالعه ي آغازين اثر استخلاف هالوژن ومحاسبات NMR برداروي زايلومتازولين ونانوحامل آن
مطالعه كوانتومي جذب سطحي گاز هيدروژن روي نانوساختار C20 و مقايسه آن با ساختارهاي جايگزين شده با Si
پيش بيني منحني حدشكل دهي درنانوساختارهاي توليد شده به روش ARB از آلومينيوم 1100
محاسبه فركانس ارتعاش شعاعي درنانولوله هاي كربني چندلايه با استفاده از تئوري الاستيسيته و به روش اجزاي محدود
Theoretical investigation into nano structures of Si substituted C20 fullerene and H2 Adsorption on them
Theoretical investigation into nano structures of boron substituted C20 fullerene and H2Adsorption on them
بررسي پركننده تالك درابعادميكروو نانو دركاغذسازي
بررسي تانسورهاي حفاظت شيميايي NMR درمشتقات هالوژني نانو حاملهاي فولرني متيل دوپا
محاسبه نويز اضافي درآشكارسازهاي نوري با ساختار SAGM با استفاده از شبكه عصبي
Zinc Nanopowder Preparation by Zinc Oxide Reaction with Natural Gas
بررسي خواص اپتيكي و ساختاري نانوذرات اكسيد روي آلاييده به سريوم سنتز شده به روش هيدروترمال
بررسي اثر PH برسنتز TiO2 به روش هيدروترمال
بررسي اثر دما برسنتز تيتانيا به روش هيدروترمال
بررسي خاصيت گرمالياني نانوذرات اكسيد روي آلاييده به يوروپيوم (ZnO:Eu
بررسي روشهاي اندازه گيري و مدلهاي رياضي ارايه شده براي محاسبه ضريب هدايت حرارتي نانوسيالات
سلول تركيبي نانوسيم – نقطه كوانتومي براي بهره برداري از انرژي هاي خورشيدي وصوتي
فناوري نانو دربهينه سازي بريكرهاي پست هاي برق فوق توزيع و انتقال
افت و خيزهاي ابررسانايي دررسانندگي گرمايي نانودانه هاي ابررسانا
استفاده از فناوري نانو دركاهش آلاينده هاي موجود در پساب كارخانه هاي خمير و كاغذ
چشم انداز صنعت الكترونيك تحت تاثير نانواپتوالكترونيك
اثر توان ماكروويو براندازه ي نانوذرات دي اكسيد قلع تهيه شده به روش هيدروترمال
رشد نانوبلورك هاي فريت Ni- Zn درماتريس سيليكا به روش سل ژل و بررسي خواص نانوساختاري آن با تكنيك هاي SEM XRD
بررسي رفتار سينتز واكنشي سراميكهاي نايوبات منيزيم با استفاده از نانوپودرهاي تهيه شده با روش آسياب پرانرژي
سنتز دماي پايين نانوپودرMg4Nb2O9 با استفاده از گرمادهي مايكروويو
تاثير افزودن نانولوله كربن CNT به سل بوهميت براستحاله فازي و مورفولوژي نانوكامپوزيت گاما آلومينا – نانولوله كربن
بررسي تاثير شرايط سينتر كردن و افزودن سيليكون كاربيد برسختي كامپوزيت زمينه آلومينايي
بررسي نانوساختار لايه هاينازك نيتريد موليبدن بصورت تابعي از دماي بازپخت برروي زيرلايه ي سيليكون
بررسي خواص اپتيكي و ريزساختار لايه نازك اكسيد روي آلائيده با كبالت
توليد نانوذرات درفاز گازي
كاربرد مزوپور سيليكاي SBA-15 عامل دار شده با متيل آكريلات و اتيلن دي آمين به عنوان نانوجاذب درحذف برخي فلزات سنگين
بهره گيري از نانوكاتاليزورهاي اصلاح شده SBA-15 SBA-15-SO3H-(M-SBA-15) NH2 درنوآرايي بكمن آلدوكسيم ها و كتوكسيم ها درجهت سنتز دارويي
كاربرد نانوتكنولوژي در HSE
بررسي پارامترهاي ناپايداري درنانوعملگرهاي الكتروستاتيكي دوسرگيردار به روش عددي
بررسي پارامترهاي ناپايداري درنانوعملگرهاي الكتروستاتيكي دوسرگيردار به روش تجزيه ادومين اصلاح شده
بررسي اثر حرارت برناپايداري نانوعملگرهاي الكتروستاتيكي دوسرگيردار
بررسي اثر خاصيت الاستيك تيرو نيروي محوري پسماند برپارامترهاي ناپايداري نانوعملگرهاي الكتروستاتيكي دوسرگيردار
تعيين حرارت ناپايداري درنانوعملگرهاي الكتروستاتيكي دوسرگيردار
بررسي اثرفنداسيون الاستيك غيرخطي برپارامترهاي ناپايداري نانوعملگرهاي الكترواستاتيكي دوبل
بررسي سنتز كورديريت با استفاده از روش سل ژل
سنتز نانوپودرهاي اكسيدكبالت به روش سل – ژل دركمترين دماي ممكن و بررسي تاثير دما و زمان برمورفولوژي آن
سنتز نانوپودرهاي اكسيد كبالت بروش همرسوبي و بررسي ويژگيهاي آن
تعيين پارامتر شبكه Co3O4 سنتز شده بروش همرسوبي با استفاده از رابطه Nelson- Riley
بررسي و مقايسه سنتز نانوذرات اكسيد كبالت بوسيله روشهاي سل – ژل و همرسوبي
تعيين پارامتر شبكه نانوذرات اكسيدكبالت سنتز شده به روش سل – ژل با استفاده از رابطه Nelson- Riley
بررسي زينترينگ شيشه سراميك حاوي لوسيت و آپاتيت
بررسي سنتز 3Al2O3.2SiO2 با استفاده از مواد اوليه داخلي
بررسي مورفولوژيكي مولايت سنتز شده به روش سينترينگ واكنشي
اتصالات نفوذي سراميك – سراميك و سراميك فلز
سنتز نانوساختارهاي اكسيدآلومينيوم با استفاده از روش سل – ژل و بررسي ريزساختارهاي آن
سنتز نانواكسيدنيكل با استفاده از روش تجزيه حرارتي كربنات
سنتز نانوساختارهاي اكسيد آهن با استفاده از روش ساده شيميايي تجزيه حرارتي كربنات و بررسي خواص آن
سنتز و شناسايي نانوپارتيكلهاي اكسيد نيكل با روش تجزيه حرارتي پيش ماده آلي فلزي اگزالات و بررسي ريزساختارهاي آن
تهيه نانواكسيد روي با روش تجزيه حرارتي اگزالات و بررسي خواص آن
سنتز و شناسايي نانوساختارهاي اكسيد روي با روش تجزيه حرارتي كربنات و بررسي خواص آن
Preparation and Characterization of Self-Cleaning TiO2 Nanofilm on Quartz Substrate using Sol-gel spin Coating Technique
اسپينترونيك شاخه جديد نانوالكترونيك
اثر ميدان مغناطيسي برترابرد اسپيني از نانوساختار متقارن Cd1-y Mg Te Cd1-x Mn Te با اعمال باياس الكتريكي
Oscillating Tunneling magnetoresistance in magnetically modulated ZnSe/ZnMnSe spin superlattices
حذف فلز كادميم از پسابهاي آلوده توسط نانوذرات
سنتز نانوهيدروكسيدمنيزيم (Mg(OH)2 به روش رسوبگيري و تبديل آن به اكسيد منيزيم MgO از طريق فرآيند هيدروترمال
توليد نانوذرات اكسيد روي به روش ليزركندگي و بررسي خواص اپتيكي آنها
بررسي اثرسازگاركننده برخواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري نانوكامپوزيت پلي پروپيلن / نشاسته ي نرم شده / نانوذرات خاك رس PP/TPS/Nanoclay
بررسيمحاسباتي : اثراتنانو ساختار فولرن برداروي لوودوپا
بررسي عوامل موثربرروي جذب C r 6+ توسط فيلم نازك نانوكامپوزيت Cu-TiO2/Chitosan برروي بستر پلي كربنات
بررسي محاسباتي ميزان مشاركت اوربيتالهاي P درپيوندهاي سيگماي نانوساختار فولرني نيكوتين با تغيير استخلافهاي هالوژني آن
تاثير شرايط مختلف عمليات حرارتي T6 برريزساختار و سختي نانوكامپوزيت A356/SiC
مطالعه خواص الكتريكي نانوكامپوزيت ايجاد شده از نانولوله كربني چندديواره با پلي متيل متاكريلات (MWCNT/PMMA
Sonochemical synthesis of the nano particles lead (II) coordination polymers as precursors for preparation of lead (II) oxide nanoparticles
شبيه سازي برهمكنش ميدان الكتريكي با لنز نانواپتيكي آلاييده به يك ماده غيرخطي
Silica–filled SBR Nanocomposites: A Comparison between two Silane Coupling Agents on the Properties of Nanocomposites
اثربرهمكنش اسپين – مدار راشبا برروي تابع دي الكتريك عرضي گرافن تك لايه
روشهاي تعيين و بررسي سازوكار افزايش چقرمگي شكست در نانوكامپوزيت هاي زمينه سراميكي
سنتز و شناسايي داروي ضدسرطاني تهيه شده با نانواكسيد فلز روي
بررسي امكان سنتز كلسيم تيتانات به روش هيدروترمال با استفاده از حلال HF
Numerical Study Of Natural Convection In An Enclosure Filled With Nanofluid
تاثيرزينترينگ دومرحله اي برريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي هيدروكسي آپاتيت – زيركونياي نيمه پايدار شده با ايتريا
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاينازك نانوساختار اكسيد مس با ناخالصي آهن تهيه شده به روش اسپري پايروليزيز
Improved, Active and Intelligent PNFP
تاثير زمان حرارت دهي دررشد نانوسيم هاي اكسيد تنگستن برروي ورق تنگستن
كاربرد نانوتيوب هاي كربني CNT دربتن
اثرنانورس متورم شده بررفتاررئومتري پخت مورفولوژي و خواص فيزيكي – مكانيكي نانوكامپوزيت لاستيك طبيعي
مورفولوژي و خواص فيزيكي – مكانيكي نانوكامپوزيت هاي NBR/Nano-CaCo3
توليد هارمونيك مرتبه سوم درنقطه كوانتومي با ساختار ZnS/CdSe/ZnS/CdSe تحت تاثير ضخامت پوسته داخلي
تغييرخصوصيات دوغاب سيمان با استفاده از نانوسيليكا جهت جلوگيري از پديده مچالگي لوله هاي جداري
بررسي اثرتغييرات غلظت ناخالصي روي برخواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك اكسيدمنگنز تهيه شده به روش سل – ژل
Synthesis of ZnO Nanocrys1tal via Sol-Gel method
تهيه نانوكاتاليست هاي MnFe2O4 Fe2O3 به روش رسوبگيري و مقايسه ي فعاليت كاتاليستي آنها درتجزيه ي آب اكسيژنه
بررسي اثرات دماي كلسينه شدن روي اندازه وخاصيت كاتاليزوري نانوذرات كبالت اكسيد دوپ شده با ليتيم درواكنش تجزيه كاتاليزوري آب اكسيژنه
سلول خورشيدي رنگدانه اي براساس نانوذرات TiO2
اكسيداسيون الكتروشيميايي سيليل اترها درسطح الكترودگرافيت اصلاح شده با نانوذرات نيكل
تهيه پودرنانوكامپوزيت SiO2-SiC-Si3N4 به روش سل – ژل
ايجاد پوشش نانوكامپوزيتي نيكل – اكسيد تيتانيوم – اكسيد آلومينيوم بهروش رسوبدهيالكتريكي
ساخت نانوذرات مس – آهن با استفاده از روش كندوپاش مغناطيسي بررسي خواص كاتاليستي آن
توليد زيستي نانوذرات طلا توسط قارچهاي جداسازي شده از خاك معدن طلاي تكاب
بررسي خواص فيلمهاي نازك سلولهاي خورشيدي حاصل از لايه نشاني سيليكان بلورين جامد روي شيشه
Synthesis & Study of cubical gold nanoparticles using the sol-gel method
سنتز كامپوزيت كورديريت – Si3N4 با استفاده از نانوو ميكروذرات سيليكون و مقايسه ويژگيهاي ريزساختاري
سنتز فاز روتيل نانوساختار يك بعدي دي اكسيد تيتانيوم به روش هيدروترمال و رشد روي زيرلايه هاي SiO2 FTO
بررسي اثرافزودن نانو WO3 برخواص دي الكتريك و فروالكتريك پيزوسرميك عاري از سرب نايوبات پتاسيم – سديم زينتر شده دركوره مايكروويو
امكان سنجي استفاده از نانومواد هيدروكسيد كلسيم و منيزيم دراسيد زدايي چوبهاي تاريخي
تاثير پارامتر سرعت چرخش محفظه برمورفولوژي و ساختار پوشش Ni-Cu روي سطح گلوله نيكلي حين فرآيند آلياژسازي مكانيكي
توليد ذرات آلياژ Ni-Cr-Al-Y درابعاد نانومتري با استفاده از فرآيند آسياكاري گلوله اي
سنتز و بررسي تحولات فازي پودرنانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت – نقره
بهينه سازي تقويت كننده موجبر نوري آلاييده با اربيوم EDWA
پارامترهاي موثر برتقويت كننده فيبرنوري آلاييده با اربيوم
سنتز درجاي نانوكامپوزيت Fe-TiC به كمك آسياكاري پرانرژِ ي و عمليات حرارتي مخلوط هماتيت / اكسيد تيتانيم/ كك نفتي
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار منيزيم فوق ريزدانه توليد شده با فرآيند اكستروژن معكوس تجمعي
بررسي اثر افزودني ها جهت سنتز نانوذره كبالت به روش ميكروامولسيون با استفاده از Zeta- sizer
سنتز و بررسي خواص گرما – نوري نانوسيال حاوي نانوكلوئيدهاي طلاي معلق در آب
First-Principles Investigation on the hydrogen storage capacity of Al-attached graphene
Fullerene functionalized Zig-Zag graphene nanoribbons: a first-principles design
توليد نانوكامپوزيت Fe-WC با استفاده از فروتنگستن صنعتي به روش آلياژسازي مكانيكي
سنتز نانوكلسيم هيدروكسي آپاتيت از كرال خليج فارس به روش هيدروترمال
طراحي سيستم حفاظت كاتديك درون لوله هاي آب شور
مقايسه ي فعاليت كاتاليزگري نانوذرات منگنز دي اكسيد MnO2 تهيه شده به روشهاي سل – ژل مايكروويو و هم رسوبي درتجزيه ي هيدروژن پروكسيد
مشخصه يابي و بررسي خواص ساختاري و مورفولوژي سطحيلايه هاي نازك اكسيد روي آلاييده شده با ليتيوم تهيه شده به روش اسپري پايروليزيز
مشخصه يابي و تعيين پارامترهاي بهينه در ساخت لايه هاي نازك اكسيد روي ZnO به روش اسپري پايروليزيز
بررسي بهره تبديل هارمونيك دوم از يك ساختار متناوب
ساخت و بررسي خواص مولكولي و ديناميكي – مكانيكي نانوكامپوزيت پلي بوتيل آكريلات / آكريليك اسيد / نانورس
بررسي اثر نانوشيشه زيست فعال روي خواص ايمپلنتهاي تيتانيومي
مطالعه و تفسير منشاء رسوبات دانه ريز دره ابرسج به روش پراش اشعه x
بررسي نانوساختارهاي ميسلي گليكوزيدهاي تريترپنوئيدي
بررسي نانوكامپوزيت هاي سيماني تقويت شده با مواد خودمونتاژ شونده آلومينوسيليكات ها و نانوالياف كربني
Strecker Reaction Catalyzed by Triflic Acid Supported on Silica γ-Fe2O3 magnetic nanoparticles as a magnetic recyclable Bronsted Acid
تاثير عيب هندسي استون – ولز براستحكام نهايي نانولوله هاي كربني
بستگي گاف انرژي و ابررسانايي به اندازه دانه درنانودانه هاي ابررسانا
خواص الكتروني تركيبات 4و1/Au دي تيول مولكول /Au مولكول = بنزن ، فنول، دي فنول
كاربردهاي صنعتي كاتاليزور كروميت مس با ابعاد نانومتر
سنتز 1و4بوتان دي ال با استفاده از نانوكاتاليزور كروميت مس
سنتز كاتاليست كروميت مس با ابعادنانومتر به روش سل – ژل سيترات خوداحتراقي
بررسي كاربردنانوذرات دركاهش آسيب پسماندهاي سوخت هسته اي
اثرزاويه و قطبش تابشي در كارايي نانوديود تمام نوري از نانوساختار چندلايه ايي
بررسي خواص الكتروني نانولوله كربني تك ديواره دسته صندلي در حضور ناخالصي بورون و نيتروژن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید