انتشار مقالات دو فصلنامه پژوهش سياست نظري

http://www.callforpapers.irمجموعه  مقالات دو فصلنامه پژوهش سياست نظري در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در هفت دوره و 11 شماره ،حدود 77 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، دو فصلنامه پژوهش سياست نظري تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

 

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

دوره 1 شماره 1:

 1. اسلام و دموكراسي در انديشه سياسي يوسف القرضاوي
 2. گفت وگوي تمدنها: زمينه هاي عيني و سرمشق هاي نظري
 3. دوستي در فلسفه سياسي
 4. نظارت بر قدرت سياسي از ديدگاه فقهاء شيعه
 5. نظريه انتقادي روابط بين الملل و گفت وگوي تمدن ها
 6. گفت و گوي تمدنها و مسأله جنسيت
 7. انديشه سياسي رضا داوري اردكاني

دوره 2، شماره 2:

 1. پارادوكس اورولي
 2. عوامل ساختاري مؤثر بر رخداد انقلاب اسلامي در ايران
 3. اينترنت و توسعه سياسي: حوزه عمومي در فضاي سايبرنتيك
 4. بازخواني فلسفه سياسي سقراط تاريخي/ افلاطوني
 5. شكل گيري همكاري بين المللي در مواجهه با تروريسم: فرصت ها، چالش ها و راهكارها
 6. پسا ماركسيسم و «پساماركسيسم»
 7. طرح برشي از عدالت در افلاطون و راولز

دوره 2، شماره 3:

 1. هژموني در سياست بي نالملل؛ چارچوب مفهومي، تجربه تاريخي و آينده آن
 2. سازمان شانگهاي و امنيت آسياي مركزي
 3. عقل سرخ و حق سبزانسان شناسي اشراقي و حق انساني
 4. مطلق گرايي و نسب يگرايي فمينيستي در ميان زنان شهرنشين ايراني
 5. سياست نويسي در ايران (بررسي روشي پنج اثر در حوزه انديشه سياسي)
 6. اسلام و مدرنيته در انديشه سيد جمال الدين اسدآبادي

دوره 3، شماره 4:

 1. علي شريعتي و اليناسيون فرهنگي
 2. روان كاوي و سياست
 3. پيوند عرفان و سياست از منظر عزيزالدين نسفي
 4. بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي هگل، ماركس و گرامشي در باره دولت و جامعه مدني
 5. مباني نظري و عملي انديشه سياسي محمد سعيد رمضان البوطي
 6. خاستگاه جنبش جوانان در ايران
 7. گفت و گو در دنياي مجازي (تأثير فناوري هاي ارتباطاتي اطلاعاتي بر گفت و گو ميان فرهنگ ها)

دوره 4، شماره 5:

 1. آز و داد :آسيب شناسي سياسي شهرياري در شاهنامه فردوسي
 2. نسبت خود (self) قدرت سياسي در انديشه سنت آگوستين
 3. دوستي در انديشه سياسي و روا ندرماني
 4. ايرانشهري در آثار يوناني: با تأكيد بر آثار فلسفي سياسي افلاطون- گزنفون (1)
 5. سازوكار هاي دگرگوني در روابط ژاپن با جمهوري اسلامي ايران
 6. ايران و منطق هگرايي در آسياي جنوب غربي: راهبردها و راهكارها در سياست خارجي ايران
 7. جهاني شدن و هويت اقوام ايراني با تأكيد بر مؤلفه هاي زبان و آداب و رسوم

دوره 4، شماره 6:

 1. گفتمان هويتي احيا گري اسلامي: تأملي در زمينه ها و انديشه ها
 2. ايرانشهري در آثار يوناني: با تأكيد بر آثار فلسفي سياسي افلاطون- گزنفون (2)
 3. نظريه انتقادي جديد: فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي
 4. نظريه سياسي پاردايمي
 5. سياست و اگزيستانسياليسم: بررسي رويكرد هانا آرنت به مفهوم «عمل»
 6. جهاني شدن و حاكميت فراوستفاليا با تأكيد بر ايستارهاي جمهوري اسلامي ايران
 7. بري مقايسه اي چارچوب هاي تحليلي و روش شناختي مطالعات نفت و سياست

دوره 5، شماره 7:

 1. مباني وجودي آرمان گرايي سياسي در فلسفه اسلامي (با تأكيد بر حكمت الاشراق سهرودي)
 2. وضع معرفتي فلسفه سياسي
 3. «مطلق خاص» در انديشه رورتي
 4. آنتيگونه سوفولكسي و دموكراسي آتني
 5. دولت مدرن، ارتش ملي و نظام وظيفه
 6. بازنمايي ابعاد تاريخي و سياسي هويت ملي در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي سريال هاي تلويزيوني تاريخي درجه الف در سه دهه پس از انقلاب اسلامي ايران)
 7. سيكل تجاري سياسي: استدلال هايي سياسي براي بي ثباتي هاي اقتصادي

دوره 5، شماره 8:

 1. تاريخ نگاري، ايدئولوژي پردازي و ضرورت توليد انديشه بومي: آينده انديشي سياسي غرب در ايران
 2. اثر گذاري تكنولوژي بر دموكراسي: دموكراسي تكنولوژيكي
 3. جامعه هماهنگ و همگن چين؛ نگرشي تحليلي انتقادي
 4. نظريه استيلا در انديشه سياسي ابويعلي بن فراء
 5. نظريه عدالت سياسي جان رالز: راه حلي براي معماي دو وجهي آزادي و برابري
 6. بررسي آراء فلسفي- سياسي عادل ضاهر
 7. ابعاد سياي جهاني شدن و قوميت در ايران (براساس مطالعه ميداني دانشجويان منتخب از چهار قوم ايراني كرد، بلوچ، عرب و آذري)

دوره 6، شماره 9:

 1. حكومت مندي در تاريخ فلسفه سياسي
 2. تفسير دين و تأثير آن بر مفهوم آزادي در انديشه سياسي محمد مجتهد شبستري و محمد تقي مصباح يزدي
 3. تفسير دين و تأثير آن بر مفهوم آزادي در انديشه سياسي محمد مجتهد شبستري و محمد تقي مصباح يزدي
 4. تكثرگرايي ارزشي و آزادي در انديشه آيزايابرلين
 5. سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين
 6. بحران دولت- ملت و آينده احتمالي آن
 7. عناصر و روندهاي مؤثر بر نظام بين الملل
 8. زمينه هاي درون نظري و برون نظري تحول در نظريه هاي منطقه گرايي

دوره 6، شماره 10:

 1. نسبت مبادي سمبوليسيت و تفكر آرمان شهري در شعر نيمايوشيج
 2. سهروردي و انديشه سياسي ايرانشهري
 3. مدرنيته و تكوين نظريه سياسي مدرن
 4. اقتصاد قانون اساسي و انصاف
 5. جهاني شدن، جنبش هاي اجتماعي و دموكراسي در ايران
 6. جهاني شدن و چالش مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي ايران
 7. «نخبگان قدرت در شهر تهران» ؛ نقش تصميم گيران درمسائل اجتماعي

دوره 7، شماره 11:

 1. مجلس شوراي اسلامي و سياست گذاري در ايران (1359-1387)
 2. عصبيت ابن خلدون و سرمايه اجتماعي، تحليلي بر ثبات سياسي
 3. سياست جهاني شده؛ ساخت يابي مجدد سامان سياسي در منظومه دولت بين المللي شده
 4. گونه شناسي فرهنگ سياسي، مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه كردستان
 5. بررسي رابطه بين همگرايي اقوام (ترك و كرد) و احساس امنيت پايدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقويت همگرايي اقوام در استان آذربايجان غربي
 6. تحول مفهوم «حاكميت» در قالب رويكردهاي سياسي و بين المللي
 7. نسبت سوژه و قدرت در رمان هاي دن كيشوت و مادام بوواري با ابتناي بر ديدگاه هاي ميشل فوكو

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید