مقالات دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا منتشر شد

http://www.callforpapers.irمجموعه  دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در دوره اول، شماره بهار و تابستان حدود 7 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

 

  1. تحليل ماهيت و ساختار بازنمايي فضاي شهري در كاشي كاري هاي قاجاري (مورد مطالعه: كاخ گلستان تهران)
  2. شناسايي مؤلفه هاي تأثيرگذار در منظر ورودي كاربري هاي تجاري و مذهبي بر ارتقاي حسه دعوت كنندگي)مطالعه موردي محدوده تجريش تهران(
  3. مؤلفه هاي تأثيرگذار بر كيفيت بهداشتي و رواني پارك هاي شهري ايران مبتني بر تحليل نظرات متخصهصان
  4. نقش سرزندگي در ايجاد تصوير ذهني شهروندان و ميزان بهره گيري از فضاي شهري (مطالعه موردي: پياده راه خيابان سپهسالار تهران)
  5. ارزيابي ميزان تحقق كاربري زمين در طرح هاي توسعه شهري با تأكيد بر كاربري فضاي سبز (مطالعه موردي: شهر دورود)
  6. تحليل توپولوژيك فضاي باز در الگوهاي طراحي مسكن بومي- سنتهي شهرهاي اسلامي و نظريه هاي شهرسازي نوگرا
  7. پيامدهاي فضايي توسعه صنعت گردشگري و سياست هاي نوسازي و بهسازي در بافت تاريخي باغشهر ميبد با تأكيد بر عوامل كالبدي- محيطي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید