مقالات فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني در سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در دوره دوم ، شماره اسفند ماه حدود 6 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

  1. تحليل عددي نيمرخ طولي و عرضي گودي نشست زمين در اثر تونلسازي با EPBمطالعهي موردي: تونلهاي متروي شيراز
  2. تعيين فاصله داري بهينهي طاقهاي بتني و برآورد نشست در ايستگاههاي مترومطالعه ي موردي: ايستگاه هفت تير خط 6 متروي تهران
  3. مطالعه ي تاثير وزن و هندسهي ساختمان بر نشست سطح زمين ناشي از تونلسازيمرحلهاي با استفاده از روش عددي اجزاي محدود
  4. انتخاب مناسبترين مجموعه ي بهسازي خاك در حفاري مكانيزهي تونل خط 7متروي تهران
  5. بررسي تاثير خصوصيات درزهها بر روي جريان پايدار آب ورودي به تونلمطالعهي موردي: تونل سوم كوهرنگ
  6. تعيين ضريب رفتار اعوجاجي تونلي با مقطع بيضي ناقص با در نظر گرفتناندركنش خاك و سازه

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید