دسترسی به کلیه مقالات همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی


http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .
 همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی  4 تا 6 اردیبهشت ماه 1392 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تاکستان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 739 عنوان مقاله تخصصی شامل 2902 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی

 بررسي افزايش بهره وري گاوآهن سنتي درمقايسه با گاوآهن برگردان دار
بررسي اثرات گردشگري در توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاي شيب دراز قشم)
بررسي اثرات اقتصادي گردشگري روستايي درتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: دهستان شوهان ايلام)
گردشگري روستايي ونقش كيفيت خدمات گردشگري در توسعه روستاها و جذب گردشگران (مطالعه موردي: روستاي لزور )


تاثير سموم مختلف قارچ كش بر جوانه زني دانه گرده و رشد لوله گرده هلو و شليل در شرايط درون شيشه اي (in –vitro)
بررسي تاثير تنش خشكي آخر فصل برصفات فيزيولوژيكي و زراعي لاينهاي جوآبي در مناطق معتدل استان كرمانشاه
جزيره قشم ايران، آموزشگاه طبيعي توسعه ژئوتوريسم
بررسي تأثير زاويهي اتصال و فاصله ي اتصال از لبه بر مقاومت برشي در اتصالات پيچ و مهره در سازهي خرپا
تدوين و بكارگيري نرم افزار تصمي ميار جهت انجام عمليات ماشيني و مقايسه مصرف انرژي در آن باساير مزارع (مطالعه موردي: شاليزاري هاي شهرستان ساري)
بررسي تأثير پذيري كارايي توليد وگرايش به ريسك كشاورزان از بيمه محصولات : مطالعه موردي گوجه كاران شهرستان دزفول
بررسي ميزان غلظت هيدروكربنهاي نفتي در آبهاي زير زميني دشتهاي شهرستان بندرعباس
تحليل عوامل مؤثر بر مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي استان بوشهر
بررسي اثرات مواد آللوشيميايي موجود در عصاره آبي دو گياه مهاجم مرتعي Sophora lehmanni., Peganum harmala L. بر جوانه زني بذر و خصوصيات مرفولوژيك رشدگياهچه گون نتر Astragalus squarasus
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه گردو در ميان باغداران شهرستان تويسركان
Evaluation Efficacy of ozone and citric acid on Aflatoxin in milk
بررسي اثر سطوح آب و زمانهاي قطع آبياري بر عملكرد و خصوصيات كمي محصول سير(مطالعه موردي سير صورتي طارم)
مد لسازي نيروي كششي مورد نياز گاو آهن برگردان دار سوار بر حسب رطوبت خاك، عمق شخم وسرعت پيشروي دستگاه
طراحي و ساخت كپه كار هندوانه در مزارع ديم وسيع و كوچك
بررسي افزايش بهره وري گاوآهن سنتي درمقايسه با گاوآهن برگردان دار
بررسي تنوع ژنتيكي نه اكوتيپ ريحان Ocimum basilicum l با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
بررسي تاثير كاربرد كودهاي بيولوژيك وزئوليت بر خواص كمي مرزه در شرايط تنش خشكي
بررسي وضعيت توان تراكتوري استان گلستان
ارزيابي مدلORYZA2000در شرايط تقسيط كود نيتروژن بر روي گياه برنج
تاثيركود نيتروژن و هورمون اكسين بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي گياه هميشه بهارCalendula officinalis L
تاثيركود نيتروژن و هورمون اكسين بر برخي ويژگيهاي مورفولوژيكي و زراعي گياه هميشه بهار(Calendula officinalis L)
تاثير كاربرد ساليسيل هيدروگزاميك اسيد بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه گلرنگ
بررسي قابليت كاني هاي رسي در جذب آلودگي هاي نفتي
بررسي تغييرات خصوصيات خاك در طول يك ترانسكت در منطقه خوي
Fortification of cake with soy flour as a functional food
عوامل متمايز كننده بنگاه هاي زودبازده كشاورزي موفق و ناموفق:(مطالعه اي در چارچوب روش تابع تجزيه و تحليل تبعيضي)
اثر نسبتهاي كود كمپوست و لجن فاضلاب بر ريحان
ارزيابي محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر رشد و عملكرد گياه دارويي مرزه در تراكمهاي مختلف
بررسي تأثير محلول پاشي با عناصر آهن و روي و تراكم بر خصوصيات ميوه گياه دارويي مرزه
ارزيابي منابع آلي و شيميايي تأمين نيتروژن بر خصوصيات ميوه مرزه در تاريخ هاي مختلف كاشت
مدليابي تقويت روحيه كارآفريني تعاونيهاي توليد كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان آمل)
تهيه نوشيدني تخميري بوزا وبررسي خواص فيزيكي و ميكروبي آن
بررسي اثر جنگ تحميلي برتوليد بخش كشاورزي با استفاده از شاخص بهرهوري جزئي و بهرهوري كل عوامل توليد
ارزيابي نيروي كششي هرس بشقابي دوزانويي دنباله بند در سطوح رطوبت خاك، عمق كار و سرعت پيشروي
مدل سازي نيروي كششي مورد نياز هرس بشقابي دوزانويي دنباله بند بر حسب رطوبت خاك، عمق كار وسرعت پيشروي دستگاه
تاثير بسته هاي نانو ذرات سيليكات رس بر حفظ خواص كيفي تخم مرغ خوراكي
بررسي ميزان تلفات كمي برداشت گندم با كمباينJD955
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي گردو در بخشي از اراضي شهرستان پلدشت
اثرات تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني و بيوشيميايي بذر گياه دارويي خارمريم
تجزيه ارتباط صفات مورفولوژيكي، بيوشيميايي و نشانگرهاي ملكوليRAPDدر اكوتيپ هاي ريحان (Ocinun basilicum l.)
برخي خواص فيزيكي لوبيا چيتي(رقم تلاش)
ميكرومرفولوژي خاكهاي آهكي در منطقه خواجه ( استان آذربايجان شرقي)
بررسي همبستگي بين عملكرد و ماده خشك نخود و ديگر صفات، تحت تاثير كودهاي بيولوژيك
شبيه سازي رشد و عملكرد برنج تحت شرايط مديريت كود نيتروژن با استفاده از مدلORYZA2000
ارزيابي كارايي پروتكل هاي مبتني بر تقاضا در شبكه هاي موبايلي
بررسي قانون اول و دوم ترموديناميك در سيكل تبريد ترانس كريتيكال داراي اجكتور دوفازي براي مبردهايR143a و R290 ،R404A
كاهش تأخير در مسيريابي شبكه هاي موردي به منظور افزايش كيفيت سرويس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
بهبودTHDولتاژ و جريان درايو موتور القايي تغذيه شده با اينورترمنبع جريان
طراحي و پياده سازي كنترل كننده ديناميكي سيستم قدرت با استفاده از روش كنترل بهينه خطي وكاربرد تخمين گر كالمن در ساختار آن
مسئله رباتmaze و يادگيري تقويتي
مروري بر مد لسازي مبتني بر زنجيره هاي مخفي ماركوف در شبكه هاي سيار موردي
مقايسه كنترل مستقيم گشتاور موتورBLDCبا حداقل ريپل گشتاور براي حالت مبدل 6 سوئيچه و 4 سوئيچه
شبيه سازي و تجزه و تحليل عددي جريان هواي داخل اتاق جهت يافتن بهترين دما ي رادياتور جهت گرمايش اتاق
تفكيك تريمر اساسي از تريمر پاركينسون با استفاده از آناليز سيگنال الكترومايوگرام
ارزيابي اقتصادي جهت نصب واحدهاي توليد همزمان برق و گرما درساختما نهاي مسكوني در صورت حذف يارانه هاي انرژي
طراحي كنترل مدلغزشي چندلايه و بهينهسازي آن با الگوريتم ژنتيك
بهينه سازي سيكل هاي توليد هم زمان خورشيدي توسط كلكتور هاي تركيبيPVT
تاثير اسيد شويي بر حذف ناخالصي ها از كامپوزيت نانو ساختار SiC-B4Cسنتز شده به روش MASHSبا كاربرد در پوشش هاي مقاوم به اكسيداسيون
تحليل وآناليز پديده ي پراكندگي درفيبرهاي نوري پليمري
تأثير افزايش بار محوري و سرعت حركت خودرو در ارتعاشات عرضي وارد بر پل
اهميت پارامترهاي فرآيند ماشينكاري و تاثير آن بر سايش ابزار در عمليات تراشكاري فولاد زنگ نزن با استفاده از نتايج تجربي و تحليلي
مطالعه ميزان اثر بخشي روش هاي مختلف تزريق به يكي از مخازن شكافدار ايران با استفاده از نرم افزار شبيه سازECLIPS
مطالعه كمترين فشار امتزاجي در فرآيند تزريق گاز امتزاجي در يكي از مخازن ايران
حل معادل خطيKlein–Gordonتوسط روش تكراري تغييراتي
Forearm muscle electromyogram signal analysis for real time detection of finger movements
ارائه رويكردي جهت استقرار مديريت پروژه امنيت اطلاعات بر اساس استانداردPMBOK
ارائه الگوريتمهايي براي حذف و اضافه شدن امن نود درشبكههاي حسگر بيسيم
بررسي عددي جريان سيال غير نيوتني مدل پاورلا روي سطح خارجي استوانه و مقايسه شاخص هاي حرارتي با نتايج تجربي
مطالعه عددي جابجايي آزاد سيال غير نيوتني مدل پاورلا روي سطح قائم با شرط مرزي ديريشله
مقايسه عملكرد الگوريتم ژنتيك و الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه براي مسيريابي ربات درمحيطهاي پويا باپيچيدگي هاي مختلف
شبيه سازي عددي انتقال حرارت اجباري فرو فلوئيد در جريان آرام روي يك صفحه تخت،تحت ميدان مغناطيسي
نگرشي بر سيستم هاي رايج بازيابي تصاوير
ارائه يك سيستم خبره جهت تشخيص نفوذ در شبكه
ارائه يك سيستم فازي ژنتيكي جهت تشخيص نفوذ در شبكه
بررسي تجربي اثر پارامترهاي فرايندي و عامل پف زا برا ستحكام خط جوش ، فومهاي ترمو پلاستيك درفرايند قالبگيري تزريقي
سيستم كنترل ترافيك درياييVTS
شبيه سازي فرايند جداسازي دي اكسيد كربن از گازهاي ارسالي به دودكش
بررسي تاثير خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم در فرآيند غلتككاري سرد نمونه استوانهاي برتوزيع تنش پسماند بكمك شبيه سازي المان محدود
دستورالعمل اجرايي تنش گيري ارتعاشي قطعات صنعتي
بررسي تاثير محيط متخلخل بر بهبود انتقال حرارت جابجائي اجباري و تركيبي
حل مسئله خوشه بندي حسگرها با استفاده از يك الگوريتم جستجوي گرانشي گسسته
تحليل ديناميكي و طراحي صفحات وي شكل تحت بارگذاري انفجاري
مقايسه عملكرد مدل هاي فرآيند گذار و مدل هاي كاملا توربولانسي تحت تاثيرگراديان فشار صفر وشدت توربولانس هاي مختلف جريان آزاد روي صفحه تخت
پيش بيني عددي موقعيت شروع و طول ناحيه گذار در لايه هاي مرزي تحت تاثير توربولانس جريان آزاد به كمك مدل توربولانسي غيرتعادلي پروت و برنامه نويسي توابعUDFمدل به نرم افزار فلوئنت
THERMAL SIMULATION OF A TIME-DEPENDED LID-DRIVEN CAVITY WITH CONSIDERING A PARTICIPATING MEDIA
تحليل سيگنالهاي الكتروآنسفالوگرافي براي تشخيص بيماري صرع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
شبيه سازي و تحليل فرآيند آهنگري داغ چرخدنده مخروطي با استفاده از روش حجم محدود
شبكه هاي بين خودرويي: معماري، كاربردها و چالش هاي موجود در آن
تاثير روش هاي جانشيني مقادير مفقود در كلاسه بندي داده هاي پزشكي
The Effect of Changes in Length of Reinforcements on the Numerical Analysis of Reinforced Soil Walls
مطالعه تجربي تأثير عمق محفظه در فرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي EDMبر روي مشخصه هاي ماشينكاري و سلامتي سطح فولاد ابزارDIN1.2379
ارزيابي قابليت پيش بيني موقعيت شروع و طول ناحيه گذار مدل چهار معادله ايTransition SST تحت تاثيرگراديان فشار صفر و شدت توربولانس هاي مختلف جريان آزاد روي صفحه تخت
روشي براي رمزكردن داده درNOC
يافته هاي جديد در تركيب برج هاي تقطير
هزينه ي آگاه از قرارداد ماشين هاي مجازي در معماري ابر
بررسي عمليات آنيل برريزساختار وخواص مكانيكي در منطقه اتصال فولاد زنگ نزنAISI321
تاثير و تخمين ضريب انتقال حرارت تماس بر توزيع دمايي عايق اليافي مورد استفاده در مدارگرد شاتل به روش انتقال حرارت معكوس
ساخت سلول خورشيدي نانوساختاري حساس به رنگدانه بااستفاده از عصاره گياهي طبيعي لبو
توليد آلياژ برنج كامپوزيتي نانو ساختار بوسيله احيا مكانوشيميايي اكسيد مس و مشخصه يابي آن
بهينه سازي سيستم ديوار ترومب جهت افزايش انتقال حرارت
باند ممنوعه فوتونيكي كريستالهاي فوتونيكي دو بعدي متشكل از ميله هاي دي الكتريك در بستر هوا
فيلتر ميانگذر نوري مبتني بر كاواك رزونانسيL3
تشخيص و رديابي اجسام متحرك با تصويربرداري توسط هواپيماي بدون سرنشين
مدلسازي تغيير شكل عمودي تاير راديال بر روي يك سطح صلب برحسب مشخصههاي هندسي تاير، فشار باد تاير و نيروي عمودي وارد بر تاير
تأثير افزودن نانو پودر آهن بر پارامترهاي فرآيند متالورژي پودر و استحكام كششي قطعات ساخته شده با اين روش
پيش بيني سيل در حوزه رودخانه قره چاي با كمك الگوريتمPersiann
بررسي مقايسه اي پروتكل هاي مسير يابي جهت انتقال پيام خطر در شبكه هاي بين خودرويي VANET
راهكاري جهت مديريت كنترل كيفيت مستمر در توسعه پروژه هاي نرم افزاري شي گرا
برنامه ريزي مسير حركت ربات هاي متحرك با استفاده از منطق فازي درمحيط هاي ديناميكي ناشناخته با پيچيدگي هاي مختلف
بررسي حذف ناخالصي ها بوسيله اسيد شويي شديد از نانوكامپوزيت كاربيد سيليسيم-كاربيد بور سنتز شده به روشMASHS با كاربرد در پوشش هاي مقاوم به اكسيداسيون
ارزيابي قابليت پيش بيني مدلTransition SSTتحت اثر گراديان فشار ثابت و شدت توربولانس هاي مختلف
طراحي و پياده سازي الگوريتم تخصيص منابع مبتني بر عاملهاي هوشمند موازي در شبكه گريد
پيش بيني ميزان تلاش توسعه نرم افزار با استفاده از شبكه عصبي و تبديل موجك
امكان سنجي جايگزيني عنصر فلزي احياء كننده با فعال سازي مكانيكي در سنتز كامپوزيتZrB2-ZrCاز مواد اوليه اكسيدي به روش سنتز احتراقي خودگستر
ارائه الگوريتم برآورد هزينههاي طول عمري سد با استفاده از رويكرد فازي
كاربرد سيستم هاي ايمني مصنوعي براي تشخيص گره هاي بد رفتار در شبكه هاي موبايل ادهاك
كاربرد داده كاوي در پزشكي، فرصت ها و چالش ها
بررسي ضريب شدت تنش در مود اول پارگي در نمونه آلياژي آلمينيوم 6061 به كمك المان محدود
استفاده از زمين آمار در پهنه بندي آلودگي سرب قابل دسترس و كل در اراضي اطراف پالايشگاه شيراز
هويت شناسي بادگير هاي ايراني و گونه هاي آن
بررسي اثر آرايش لوله ها با سيال غير نيوتني بر ميزان انتقال حرارت اطراف يك دسته لوله
طراحي و آناليز المان محدود ژنراتور شار محوري مغناطيس دائم سرعت پايين توربين بادي
طراحي بهينه ژنراتور شار محوري سنكرون مغناطيس دائم سرعت پايين توربين بادي با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك به منظور مدلسازي بارش رواناب ايستگاه علي آباد خفر و قياس نتايج
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي به منظور مدلسازي بارش رواناب ايستگاه علي آباد خفر
مطالعه آزمايشگاهي تاثير الياف پليپروپيلن روي خصوصيات مكانيكي بتن هاي هوادار اتوكلاوشده
شبيه سازي پديده آسيب ناشي از ضربه در مواد الاستيك و ويسكوالاستيك
بهبود گفتار با استفاده از گفتار بازسازي شده
بازسازي تكراري گفتار با قابليت بالا با استفاده از گفتار تركيبي بازسازي شده
بررسي تغييرات توزيع تنش پسماند بر اثر تغيير قطر غلتك و نيروي نورد در شبيه سازي فرآيند نورد سرد نمونه استوانهاي آلومينيمي
ارائه روشي به منظور تشخيص بيماري سرطان معده با استفاده از تركيب و تعامل الگوريت مهاي پردازش تصوير، الگوريتم الگوي باينري محلي و ماشين بردار پشتيبان
روشي جديد براي شناسايي نقاط قطعه بندي كلمات سرهم در تشخيص دست خط فارسي
كشف حمله سياهچاله در شبكههاي موردي بيسيم با استفاده از تكنيكهاي دادهكاوي
INTRODUCTION OF IMPROVED XCSR ALGORITHM USING LIMITED TRAINING DATA: A CASE STUDY FOR FAULT DIAGNOSIS IN ANALOG CIRCUITS
TEXT CLASSIFICATION WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
THE FEATURE SELECTION AND DIMENSIONALITY REDUCTION METHODS FOR EMAIL CLASSIFICATION
REVIEW OF SOME MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR SPAM FILTERING
Intelligent minds in order to ensure the security and safety of agriculture
طراحي و ساخت ميدان الكترومغناطيسي مؤثر بر روي بافتهاي بيولوژيكي در شرايط آزمايشگاهي
شبيه سازي بارندگي هاي حدي به كمك مدل پالس تصادفي بارتلت – لوئيز (مطالعه موردي تهران و رشت)
طراحي جبران سازي فركانسي تك خازني ميلر بر روي تقويت كننده هاي سه طبقه براي بارهاي بزرگ خازني
ارزيابي مدلهاي ARIMA و PARMAجهت مدلسازي و پيشبيني بيشترين سرعت باد(مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك بندرعباس)
ارائه روشي براي محاسبهي ميزان مثبت كاذب و منفي كاذب در روشLSH به منظور يافتن اسناد مشابه
شناسايي چهره توسط الگوريتم قطعه بندي بر اساس تركيب ويژگي هاي رنگي پوست و لبه ياب فازي رقابتي
بهبود كيفيت فرآيند خدمات درماني در بخش اورژانس با استفاده از شبيه سازي (مطالعه موردي: بيمارستان قدس اراك)
Friction Modeling in Joints
اينورترمتصل به شبكه درسيستم هاي توليد انرژي باد
بررسي تاثير عملكردهاي مختلف ريزشبكه بر حل مساله پخش بار اقتصادي- زيست محيطي
مطالعه ي خواص مكانيكي و رئولوژيكي آلياژهاي پلي پروپيلن/ الاستومرهاي پلي الفيني
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز فوق پهن باند براي گيرنده هاي فركانس راديويي
Planning between producing units a Combined System of Wind –Pumped Storage Power Plant in Power Market Environments
طراحي كنترل كننده به روش شكلدهي حلقه براي سيستم توپ و صفحه
طراحي و شبي هسازي تقويت كننده كم نويز دو بانده با توان مصرفي پايين براي كاربردهاي شبكه هاي ب يسيم محلي
استفاده از الگوريتم ژنتيك براي افزايش احتمال تشخيص حضور شنودكننده در كانال كوانتومي در پروتكل توزيع كليد كوانتوميBB84
ارائه روشي جهت احراز هويت افراد با استفاده ازتصاوير شبكيه
پردازش و ارسال زمان حقيقي سيگنال قلبي بر روي تلفن همراه
بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
طراحي و بررسي عملكرد سيستم هاي مختلف ردياب خورشيد در رسيدن به توليد بيشينه ي توان
ارائه الگوريتم بهبود قطعه بندي اشيا متحرك بر مبناي تبديل ويولت براي دنباله هاي ويدئويي نويزدار
شبيه سازي BER و SNRدر سيتم انتقالOFDM
بررسي ضريب جذب امواج الكترومغناطيسي در باندKتوسط لايه و تيغه هاي پلاسمايي
طراحي يك كنترل كننده غيرخطي براي مبدل اصلاح كننده ضريب توان ايزوله با هدف محدودسازي ولتاژ خازن ذخيره ساز
مقايسه تجربي ماكزيم تنش قطعات فوم ترموپلاستيك داراي خط جوش و بدون خط جوش در فرايند قالبگيري تزريقي
شبيه سازي عددي و بررسي اثر كشش سطحي بر روي تشكيل حباب به روش حجم سيال
طراحي يك سيستم امنيتي ضد سرقت مجهزبه گيرندهGPS و شبكه ارتباطيGSM
طراحي آيفون هوشمند مجهز به سيستم شناسايي اثرانگشت و شبكه ارتباطيGSM
سيستم تشخيص نفوذمبتني برداده كاوي با استفادها زقانون پارت
طراحي كنترل كننده فازي براي سيستم گرمايشي ساختمان
ارائه يك مكانيزم مسيريابي چند مسيري براساس متريكهاي چندگانه براي تعادل بار در شبكههاي سيار موردي
شبيه سازي و تجزيه و تحليل عددي جريان هواي داخل اتاق جهت يافتن بهترين محل نصب رادياتورهاي خانگي استاندارد
تحليل ومدلسازي اينورتر هفت سطحي با مدلاسيون پله و مينيمم THD با نرم افزارMATLAB SIMULINK
اثر شدت جريان و سرعت جوشكاري بر مقدار سختي لايه آلياژ سطحي كاربيد بور
بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از ويژگي بافت
دسته بندي متن با الگوريتم هاي يادگيري ماشين
مدلسازي خط انتقال هوايي در حوزه لاپلاس براي شبيه سازي پديده تخليه بازگشتي
مروري بربرخي الگوريتم هاي يادگيري ماشين براي فيلترينگ اسپم
تحليل اگزرژي سيستم تبريد آبشاري به روش مرسوم و پيشرفته
تركيب بردارهاي ويژگي براي افزايش كارايي يك سيستم ارتباط مغز-رايانه
افزايش قابليت انتقال حرارت روغن موتور به كمك نانوافزودني ها
بررسي روند تغيير ريز ساختار بوشهاي توليد شده مسي با استفاده از فرآيند سوراخكاري اصطكاكي
شسوراخكاري اصطكاكي فلز مس، تعيين و بررسي تاثير پارامترهاي ورودي وفيكسچر عايق بر نيروي محوري وارد بر ابزار
ارائه يك مدل رسمي به منظور بهبود كارايي در محيط گريد
يك كتاب رمز جديد براي شناسايي رسته اشياء با استفاده از ويژگيSIFTو طبقه بند بيزين
تخمين ضريب جريان ثانويه سيلاب در كانال هاي مركب
بررسي مدل رياضيSKMبراي تخمين توزيع عرضي سرعت در كانال مركب
استفاده از داده كاوي به منظور پيش بيني سرعت باد و توان خروجي در توربين هاي بادي متصل به شبكه قدرت
شبيه ساز فني پيش بيني و تخمين سرعت باد و توان خروجي در توربين هاي بادي متصل به شبكه قدرت از طريق داده كاوي (شبكه عصبي – الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات)
پيشبيني نگار TOC با بكارگيري الگوريتم كلوني مورچه، الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي،مطالعه موردي در ميدان نفتي اهواز
تحليل و بررسي ارسال تصوير در سيستم MIMO-UWBروي كانالFADINGبا استفاده ازOSTBC ومدولاسيونDS-PAM
مرور اجمالي بر پروتكل هاي مسيريابي تعادل بار ترافيك گرا با در نظر گرفتن متريك هاي چندگانه درشبكه هاي سيار موردي
مطالعه ي تطبيقي و مقايسه ي گونه هاي بادگير در معماري ممالك اسلامي
بهبود گذردهي الگوريتم زمانبندي نوبت گردشي وزن دار در شبكه هاي وايمكس
بررسي مكانيزم خرابي ناشي از پديده خستگي مصالح در سازه ها
طراحي و شبيه سازي جايروسكوپ ميكروالكترومكانيكي MEMS GYROSCOPE
كمانش پوسته هاي مخروطي ايزوتروپيك وFGMتحت بار محوري با تئوري تغيير شكل برشي مرتبه اول با شبيه سازي مخروط به استوانه
كنترل مستقيم گشتاور موتورBLDCدر حالتهاي بدون كنترل شار و با كنترل شار
كاربرد نانوكاتاليست ها در توليد بيوديزل
بررسي اثر زاويه بركمانش ورقهاي قطاعي از جنس مواد هدفمند بر اساس تئوري مرتبه اول برشي
تأثير الياف مختلف روي مقاومت فشاري بتنهاي سبك اتوكلاوشده اليافي
شبي هسازي عددي برخورد و نفوذ پرتابه در پانل هاي ساندويچي باهسته مشبك
برنامه ريزي راهبردي با رويكرد منطقه اي مطالعه موردي استان كردستان
بررسي آزمايشگاهي تاثير ميكروسيليس روي خصوصيات مكانيكي بتن هاي سبك هوادار اتوكلاوشده
تحليل و مطالعه فرايند كله زني به روش هاي المان محدودABAQUS ،SPIDوروش تحليلي قاچي
مديريت ريسك استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم در طرح هاي توسعه اي
تاثير اتمسفر محيط سنتز و پيش گرمايش بر تهيه نانوكامپوزيتZrB2-ZrC به روش سنتز احتراقي فعال شده مكانيكي
ارائه تشخيص بيماري سرطان معده با استفاده از تركيب و تعامل الگوريتمهاي پردازش تصوير، الگوريتم الگوي باينري محلي و ماشين بردار پشتيبان
تخصيص وظايف رباتهاي جمعي به صورت پويا با استفاده از الگوريتم ژنتيك تغيير يافته
تركيب يادگيري تقويتي و روش خودسازمانده پويا براي كنترل بازوي ربات
تحليل انرژيك و اكسرژيك هواگرمكن خورشيدي ترموالكتريك دار – مدلسازي رياضي
تأثير هندسه نمونه بر حوز ههاي درجه حرارت و تنش حرارتي در فرآيند برش ليزري صفحات آلومينا
تحليل ومدلسازي عملكردUPFCبه عنوان يكي از موثرترين ادواتFACTS دربهبود كيفيت توان
سنتز و شناسايي مشتقات جديد سولفوناميدها و بررسي تبديل آنها به شكل نانو
بررسي الگوريتم هاي حركت براوني كسري در تجزيه بلوكي از تحليل نوساني روندزدايي
Determining the optimal density of bouguer Anomaly and topography modeling of the bedrock in the charak area (South of Hormozgan .IRAN)
Direct method to solve Volterra integral equation of the second kind by eModifed Block Pulse Functions
محاسبه احتمال وقوع خاموشي آني اضطراري راكتور تحقيقاتي تهران با در نظر گرفتن خطاي سخت افزاري وخطاي انساني
تاثير تيرك هاي حسگر برحساسيت ژيروسكوپ ارتعاشي شانه اييMEMS با اعمال خطاي باياس
حل معادلات غير خطي با گريد محاسباتي و افزايش سرعت بوسيله الگوريتم زمان بندي مناسب
Numerical solution of Volterra integral equation of the ¯rst kind of any ¯nite dimension by Block Pulse Functions
طرح تفاضلات متناهي غير استاندارد براي حل معادله معادلات ديفرانسيل با مشتق نسبي از مرتبه كسري
ژيروسكوپ ارتعاشي شانه اييMEMSداراي دو برش متقارن در جرم مركزي
مطالعه خواص مكانيكي و الكتريكي لايه هاي نازك نيتريد تيتانيوم تهيه شده به روش كندوپاش برحسب تابعي از فشار گاز آرگون
يك مكاشفه مبتني بر تقسيم ناحيه براي پوشش حداكثري مكان
حل معادلات سه بعدي شبه – گرما با ضرايب متغير، توسط روشVIM
روشSSOR پيش شرط شده براي دستگاه خطي با M-ماتريسها
Simultaneous Voltammetric Determination of Vitamine B9 and Vitamine B12 using a Hydroquinone Derivaive Multi-Wall Carbon Nanotubes Paste Electrode
يافتن مكان و ظرفيت بهينه SVCبه منظور كاهش قدرت بازار راكتيو با استفاده از الگوريتم اشتراك اطلاعات
تهيه نقشه شوري خاك با استفاده از روشهاي درونيابي (مطالعه موردي: منطقه نومل)
سنتز و خالص سازي نانوذرات استئارات منيزيم
بررسي ميزان ارتباط ارزش افزوده اقتصادي با بازده سهام و مقايسه آن با سود خالص حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
حل مسأله موجودي- مسيريابي چند دپو با در نظر گرفتن سفارش عقب افتاده توسط الگوريتم ژنتيك موازي
جايگاه آلومينا به عنوان پايه ي بهينه در ساختار كاتاليست تجزيه هيدرازين
گسترش كاربرد نانو لوله هاي كربني عامل دار شده در تكنيك NTEبراي استخراجBTEX ازنمونه هاي آبي
ساخت و بررسي خواص آبدوستي ميكروساختارهاي نانو بلوري اكسيد آهن-نيكل رشد داده شده دردماهاي مختلف به روش پخت حرارتي دماي بالا
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازكMoO3 به عنوان حسگر گازCO
مدل سازي و تحليل برخورد نوترون ها در يك فانتوم جديد به منظور درمان سرطان
حل معادله خطيKlein–Gordonتوسط روش تكراري تغييراني
سنتز كمپلكس هيدروكسي آپاتيت در ابعاد نا نو
Movement of permutation groups with maximum orbits of lenght 4, 5
تعيين نمايشهاي رده هاي تزويجي زيرگروه هايG = GL(n, pk) 
بهبود مقاومت به سايش فولاد ضدزنگ X20Cr13 با استفاده ازروش پوشش دهي ليزري
جايابي توليدات پراكنده با هدف بهبود پايداري ولتاژ
مروري بربرنامه ريزي شبكه هاي توزيع درحضورتوليدات پراكنده
بازگشت سرمايه درسازمان باتاكيد برتوسعه سرمايه انساني
محاسبه سطح پوشش برف بااستفادها زتصاوير ماهواره اي MODIS درحوزه آبخيزلتيان
اثر اسانسهاي طبيعي، نانو ذرات نقره و تركيبات شيميايي مختلف بر عمر گلجايي گل بريدني داودي رقم مهندسي زرد(Chrysanthemum morifolium cv. Boris Becker Sunny)
اثرباكتريهاهي محرك رشدگياه و سطوح مختلف NPK برغلظت نيتروژن ريحان سبز L. Ocimum basilicum
بررسي شبكه هاي گريد و توازن بار در شرايط نرمال بررسي شبكه هاي گريد و توازن بار در شرايط نرمال
تاثير ارتفاع، فشار و فلش سيم بر تلفات كرونا در خطوط انتقال واندازه گيري فلش سيم توسط GPS براي كاهش اين تلفات
توسعه آموزش هاي الكترونيكي مبتني بر رايانش ابري و معماري آنها
كاربرد مهندسي ارزش در مديريت پروژه
تاثير هوميك اسيد بر ويژگي هاي رشدي و كيفي و جذب برخي عناصر در گل رز مينياتور
مطالعه عددي تاثير نانوذراتCuOبر انتقال حرارت جابجايي اجباري داخل ميني كانال : بررسي رويكردهاي مختلف
مديريت رمز نگاري در پايگاه دادههاي رابطه اي
سنتز تركيب ساكروزآهن درفرم نانو
سيستم تشخيص نفوذ ناهنجاري در شبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي تاثير عمليات حرارتي كوئنچ و تمپر مستقيم بر روي ريزساختار، خواص ضربه اي و سختي فولاد مخازن ذخيره نفت و گاز
خواص ضد ميكربي و آنتي اكسيداني سياهدانه و كاربردآن در صنايع غذايي
اثر دما بر مدول يانگ صفحات گرافن داراي نقص
بررسي تجربي و مدلسازي نيروي كششي مورد نياز گاوآهن چيزل دنباله بند بر حسب سرعت، عمق و عرض كار دستگاه
اثر نقص ساختاري بر خواص الكتروني نقاط كوانتومي دوبعدي
پتانسيل هاي ارگونومي در طراحي ماشين هاي كشاورزي
ارائه روشي جديد جهت افزايش تحمل پذيري خطا در شبكههاي حسگر بيسيم حاوي relay node به همراه كاهش مصرف انرژي
طراحي و تحليل استاتيكي سازه ي محافظ در واژگوني تراكتور
تاثير روشهاي كاربرد و سطوح اسيد هوميك بر افزايش خصوصيات كمي و كيفي گل شاخه بريده رز
بررسي خصوصيات اسيديته و چربي پنير تهيه شده با افزودني فلفل قرمز
بررسي باند ممنوعه و مدهاي نقص در بلورهاي فرتوني يك بعدي شامل لايه ي نقص ،متامواد با قطبشTE
بررسي توليد بيوديزل و بيوگاز از گياه منداب (Eruca sativa Mill )
بررسي ساختار غيرخطي انتشار امواج الكترومغناطيسي در پلاسماي برخوردي وغيربرخوردي با شكل چگالي تانژانتي
تاثير بسته هاي نانو ذرات نقره بر حفظ خواص كيفي تخم مرغ خوراكي
بررسي اثر ضخامت لايه نقص متامواد بر باند ممنوعه و مد نقص دربلورهاي فوتوني يك بعدي
تاثير تنش كم آبي و محلول پاشي با روي و منگنز بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين
اثر اتوآللوپاتيك بقاياي سوخته و معمولي سورگوم جارويي بر رشد اوليه آن در شرايط گلخانه
بررسي اثر بالانسر در ارتعاش موتور تراكتورMF-285 به كمك نرم افزارADAMS/Engine
افزودن چيلي به پنير و بررسي خصوصيات شيمياي آن
سيستم هاي توصيه گر در حوزه بهداشت و سلامت
بررسي نيازهاي آموزشي گلخانه داران گل و گياه زينتي استان تهران از ديدگاه گلخانه داران (با استفاده از مدل بوريچ)
بررسي پديده آسيب در كامپوزيت ها ي لايهاي و تأثير چيدمان لايهها
توليد نانو ذرات جديد فلوئوريدي عناصر گروه پنج اصلي و بررسي خواص آنها
بررسي الگوهاي دستيابي به اطلاعات (اطلاع يابي) علمي
تأثير آماده سازي بذر به وسيله ساليسيليك اسيد و نيترات پتاسيم بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گياه دارويي خارمريم
بررسي اثر ساده كاربرد سطوح مختلف اسيد بوريك بر روي برخي خصوصيات گل جعفري (Tagetes erecta)
بررسي تنوع مورفولوژيكي برخي از ژنوتيپ هاي برتر گردو(Juglans regia L.)انتخاب شده شاهرود
بررسي سطح امنيت اينترنت از طريق مطالعه آماري انواع حملات رايج در فضاي مجازي
مقايسه نتايج روش تكراريSORپيش شرط شده براي دستگاه هاي خطيZماتريس ها
بررسي خاصيت ضد باكتريايي اسانس گياه آويشن كوهي( Thymus kotschyanus) در شرايط آنتوژني متفاوت
بررسي خاصيت ضد قارچي اسانس گياه آويشن كوهي(Thymus kotschyanus)در شرايط آنتوژني متفاوت
طراحي و شبيه سازي شتاب سنج پيزومقاومتي(±10 g)
مرور و عملكرد كيتوسان و مشتقات آن به عنوان جاذب
بررسي كارايي فني گوجه كاران و عوامل موثر برآن درشهرستان دزفول
عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر ناامني غذايي در مناطق روستايي شهرستان بندرانزلي
تركيب درخت تصمي مگيري و شبكه عصبي در جهت بهبود عملكرد سيستم هاي تشخيص نفوذ
تاثير بنزيل آدنين و تيوسولفات آمونيوم بر تنك و برخي ويژگي هاي كمي گلابي رقم اسپادانا
بررسي تاثير مقدار هيدروژن نفوذپذير و ريزساختار بر خواص مكانيكي فولاد خط لوله API X70
طراحي وساخت سيستم فرستنده وگيرنده با استفاده از نسل جديد دستگاه هاي مخابراتي وارتباطي به منظور پيش بيني وضع هواي راديويي
با بكارگيري تكنيك تحليلBSCارزيابي عملكرد بيمارستانهاي تامين اجتماعي بر مبناي رويكردمطالعه موردي : بيمارستانهاي تامين اجتماعي استان زنجان AHP سلسله مراتبي
بررسي خصوصيات توليدي و ژنتيكي يك گله گاو هلشتاين با روش رگرسيون تصادفي
توليد كربن فعال از ضايعات كشاورزي جهت جذب مواد رنگي از شكرخام در كشت و صنعت حكيم فارابي
ارائه روشي براي يافتن اسناد مشابه بر پايهي فيلتر مبتني بر تكرار
الگوريتمي ابتكاري براي ساخت درخت اشتاينركمينه اقليدسي درون چند ضلعي متعامد
تأثير سميت عصاره گياهJurinea leptolobaبر روي سلول سرطاني تخمدان
كاربرد چوب در تزيينات وابسته به معماري اسلامي مازندران
كاربرد چوب در سازه ي معماري دوران اسلامي مازندران
كاربرد رون شهري در شهرسازي بومي و تاريخي ايران
بررسي معماري و شهرسازي سنتي در مناطق گرم و خشك ايران با ارائه راهكارهاي كاربردي در راستاي بهبود معماري و شهرسازي معاصر
مطالعه سير تكوين و تحول مسجد جامع اردستان با استناد به مدارك و مستندات موجود
مطالعه ي تطبيقي و مقايسه ي گونه هاي بادگير در معماري ممالك اسلامي
توان لرزه خيزي و مناطق امن منطقه قزوين
ساخت نانو حسگر حساس به گاز منوكسيد كربن با نانو پودر اكسيد قلع تهيه شده به روش سنتز حالت جامد تك مرحله اي
نقش شعاع اتمي در اندازه نانو ذرات3 MgSnO و 3 CaSnO تهيه شده به روش سنتز حالت جامد تك مرحله اي
پيش بيني خطر وقوع لغزش با تأكيد بر نقش عوامل ساختاري و لرزه خيزي (مطالعه موردي : بخشي از حوزه طالقان)
بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از ويژگي شكل
مطالعه تجربي تاثير هندسه الكترود برروي مشخصه هاي ماشينكاري و سلامتي سطح فولادابزارDIN1.2379 در فرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي (EDM)
درخت اشتاينر كمينه اقليدسي درون چند ضلعي ساده با وجود موانع
الگوريتمي ابتكاري براي ساخت درخت اشتاينر درون چند ضلعي ساده با وجود موانع
بررسي پروتكل امنيتي موافقت كليد گروهي مبتني بر خوشه پوياو نحوه راه اندازي آن در شبكه هاي موردي( DCGKA)
بررسي تأثير مواد اپتيكي بر پنجره هاي اپتيكي در ناحيه مادون قرمز و نمودارتابع انتقال مدولاسيون(MTF) آنها در فركانس هاي فضايي بالا
بررسي تجربي پارامترهاي فرايند قالبگيري تزريقي بر خواص ابعادي فوم هاي ترموپلاستيك
بررسي تجربي پارامترهاي فرايند قالبگيري تزريقي بر ميزان اعوجاج و چگالي نسبي فوم هاي ترموپلاستيك
تاريخ كاشت و محلول پاشي با تركيبات حاوي عناصر فسفر و روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو در استان مركزي
انطباق تصاوير ويدئويي آندوسكوپي به تصاويرCT سهبعدي در سيستمهاي راهبري جراحي بكمك معيار اطلاعات دو جانبه نرماليزه
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري فولادCK45 آنيل شده جهت افزايش راندمان تراشكاري
تاثير جيره هاي تنظيم شده بر اساس احتياجاتNRCوسنتي بر عملكرد بره هاي نژاد شال و آميخته شال و سنجابي
تخمين توان مصرفي برنامه ها با استفاده از درخت هاي تصميم گيري
بررسي تنوع ژنتيكي دوازده ژنوتيپ گياه باقلا(Vicia faba) با استفاده از صفات مرفولوژيكي
محاسبه ميزان راديوايزوتوپ هاي توليدي و نيز ميزان سوختن سوخت در راكتور مينياتوري با استفاده از معادلات واپاشي راديواكتيو
مطالعه تنوع ژنتيكي بين ژرم پلاسم هاي ايراني و خارجي گياه باقلا(viciafaba L.)با استفاده ازنشانگر مولكوليRAPD
بررسي اثر جريان سيال داخلي و خارجي بر تغيير فرم و تنش حاصله درلوله هايGRP غوطه ور در آب
بررسي اثر تغيير ويسكوزيته جريان سيال خارجي بر تغيير فرم و تنش حاصله درلوله هايGRPغوطه ور در آب
سنتز و تهيه نانو سولفات باريم
بررسي تاثير تنش خشكي آخر فصل برخصوصيات فيزيولوژيكي وعملكرد بيولوژيك لاين هاي جوآبي در مناطق معتدل استان كرمانشاه
سنتز تركيب هيدروكسي آپاتيت در دو مقياس توده اي ونانو
سنتز و تهيه نانو فروس سولفات
تخمين عمق بيهنجاري ساده گراني و مغناطيسي به عنوان مدلي از معادن زير زميني
بررسي رفتار ديناميكي پيل سوختي اكسيدجامد در حالت اتصال به بار پله اي
ارائه چارچوب براي ارزشيابي دانشجويان در يك سيستم مديريت آموزش (LMS) با استفاده از بازي آموزي
بررسي خصوصيات موفولوژيكي،بيماريزايي و مولكوليAlternariaهاي جداشده از گوجه فرنگي آلوده به بيماري شانكر ساقه گوجه فرنگي
كنترل و مانيتورينگ از راه دور سيستم خنككننده فرستنده تلويزيوني ديجيتال1kw براساس تكنولوژي سرويس عمومي بستههاي راديويي
مقايسه روش هاي لونبرگ-ماركوارت و گراديان مزدوج جهت بدست آوردن ضريب انتقال حرارت تماسي در مدارگرد شاتل
تحليل كمانش پوسته هاي استوانه اي جدار نازك با استفاده از تئوري تغيير شكل برشي مرتبه ي سوم
مدلسازي مكاني تغييرات ويژگيهاي كيفي آب زيرزميني طي دوره زماني 1385 تا 1388 با كاربرد زمين آمار (منطقه مورد مطالعه: دشت تهران-كرج)
بررسي ارتعاشات وارد شده به ميوه شليل در حالت حمل و نقل در دو حوزه زمان و فركانس
حذف آلاينده رنگيDirect Blue53 از آبهاي آلوده به روش تخريب زيستي توسط جلبك پرسلوليCharaو بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند
بررسي برخي ويژگي هاي زراعي ارقام و لاين هاي اميد بخش گندم دوروم تحت تاثيرتاريخ هاي مختلف كاشت پاييزه در منطقه هشتگرد
بررسي فعاليت سيتوتوكسيسيته تركيبArtediffusin
ارائه يك روش نهان نگاري جديد در ضرايب تبديل كسينوسي گسسته با معيار انساني براساس ساختار تصوير
تأثير روش هاي مختلف تهيه زمين و كنترل شيميايي بر تراكم علف هاي هرز سويا در دشت مغان
روشي جديد جهت حل مساله ي زمانبندي كار كارگاهي با استفاده از الگوريتم ممتيكي تطبيقي
تنظيم بهينه پارامترهاي سيستم PSSدر نيروگاههاي با سيستم تحريك طرح آنسالدو(SILCOSTAT D)
ارائه روشي جهت خوشه بندي نشست هاي وب بر اساس تئوري فازي
توليد هيدروژن توسط باكتريهايThermotoga Maritima
رتبه بندي گروههاي مختلف صنايع كوچك و متوسط استان آذربايجان شرقي از منظر مولفههاي هوش هيجاني مديران به روشTOPSIS فازي
تأثير محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر رشد و عملكرد خردل هندي در شرايط تنش كم آبي
حل عددي مساله مقدار مرزي كسري با اسپلاين مربعي
ارزيابي تحمل به تنش خشكي آخر فصل در لاين هاي پيشرفته ي جو بر اساس شاخص هاي خشكي
درونيابي تصاوير حاوي بافت مبتني بر تركيب تبديل كانتورلت و آناليز فركتال
اثر اسپرمين و اسپرميدين بر عمر ماندگاري و كيفيت ميوه توت فرنگي رقم كاماروسا
بررسي تاثير پيريدوكسين و كينتين بر شاخص هاي جوانه زني گلرنگ
بررسي صفات مورفولوژيك در گندم نان به روش تجزيه واريانس نسلها
رويكردي ابتكاري براي ساخت درخت اشتاينرعمود برهم
اثرات زمان استفاده از علف كش هاي توفوردي و گرانستار و مخلوط آنها بر كنترل كلزا و علف هاي هرز پهن برگ در زراعت گندم در اراك
بررسي تاثير اسيد آمينه و ساليسيليك اسيد بر عملكرد و برخي اجزاي عملكرد گندم در شرايط مختلفرطوبتي
مقايسه عملكرد هيبريدهاي اميدبخش ذرت دانهاي ميان رس
گرو هبندي ارقام اميد بخش ذرت دانه اي با استفاده از روش چند متغيره آماري در مغان
مطالعه عكس العمل صفات كمي و مرتبط با عملكرد ژنوتيپ ذرت دانهاي با استفاده از روابط همبستگي رگرسيوني
بررسي اثرات كاربرد مقادير مختلف كود فسفره و روي در تاريخ هاي مختلف كاشت بر خصوصيات زراعي جو در شازند
مدل سازي و تحليل مكانيكي اجزا كولتيواتور شاسي بلندبه روش اجزاء محدود(CosmosWorks)
برخي خواص مكانيكي لوبيا چيتي (رقم تلاش)
بررسي تركيبپذيري و اثرهاي ژني در تعدادي از لاينهاي اينبرد آفتابگردان(Helianthus annuus)
بررسي روابط صفات زراعي در تعدادي از هيبريدهاي آفتابگردان(Helianthus annuus)
شبيه سازي تيغه مثلثي شكل گاوآهن برگردان دار تيلري وبررسي نيروي كششي آن به روش المان مجزا(DEM)
خودمسمومي بقاياي سوخته و معمولي سورگوم جارويي در شرايط آزمايشگاهي
بررسي تجربي تأثير مشخصههاي سرعت، عمق و عرض كار دستگاه برنيروي كششي مورد نياز گاو-آهن چيزل دنباله بند
بررسي عوامل موثر بر افزايش بازده توليد بيوگاز
تجزيه واكنش ژنوتيپي عملكرد علوفه علف گندمي(Agropyron trichophorum) با استفاده ازمدلAMMI
ارزيابي پايداري عملكرد علوفه در اكسشنهايAgropyron trichophorumبا استفاده از روشهاي ناپارامتري
تأثير روش هاي مختلف تهيه زمين و كنترل شيميايي بر وزن خشك علف هاي هرز سويا دردشت مغان
ارزيابي نيروي كششي گاوآهن برگردان دار سوار در سطوح رطوبت خاك، عمق كار و سرعت پيشروي
مقايسه سنتز نانو كامپوزيت (MoSi2-20%TiC)به روش سنتز احتراقي با دومكانيزم فعال شده مكانيكي(MASHS)و فعال شده توسط اجاق شيميايي(COSHS)
بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي اندامهاي هوايي گزنه بر رشد رويشي فلفل قرمز
بررسي اثرات آللوپاتيك بقاياي اندامهاي هوايي گزنه بر رشد رويشي فلفل قرمز
بررسي اثر سطوح مختلف كود نيتروژن و كود آلي گرانوله گوگردي بر رشد و عملكرد دو رقم گندم
بررسي تأثير برهمكنش كود نيتروژن و كود آلي گرانوله گوگردي بر جذب عناصر غذايي دو رقم گندم
ارزيابي برهمكنش اتوآللوپاتيك ريشه و شعاع ناحيه خودمسموم ريشه گياهچههاي برنج
بررسي رژيم هاي مختلف رطوبتي ومحلول پاشي با روي ومنگنزبر صفات رويشي،عملكردبيولوژيك وعملكرد دانه در ذرت شيرين
تجزيه پايداري عملكرد روغن ارقام زيتون در شرايط آب و هوايي مناطق نيمه گرم استان كرمانشاه با روشAMMI
بررسي اثر تنش كم آبي و محلول پاشي با آهن و بور بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين
بررسي اثررژيمهاي مختلف رطوبتي ومحلول پاشي باآهن وبوربر صفات رويشي،عملكرددانه وعملكردبيولوژيك درذرت شيرين
ساختار،اهداف و روش هاي كنترل توربين هاي بادي با ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم
تحليل و مدلسازي ترانسفورماتورهاي شيفتدهندهي فاز كلاسE وD وAباهدف بهبودكيفيتتوان و حدودپايداري
بررسي مديريت تلفيقي علفهاي هرز در سورگوم جارويي
تحليل و مدلسازي ادواتFACTS موازي با هدف بهبود پايداري ولتاژ درشرايط احتمالي خطا
بررسي اثر مقادير مختلف كمپوست گرانوله گوگردي و تلفيق آن با كود شيميايي بر خصوصيات كمي دو رقم گندم
بررسي كارائي شعله افكن در مديريت تلفيقي علفهاي هرز و كنترل آفت سرخرطومي برگ يونجه
ضرورت امنيت اطلاعات و مديريت دانش در پايگاه هاي اطلاعاتي سازماني با استفاده ازسيستم استانداردISMS
ارزيابي اثر سطوح مختلف ورمي كمپوست در بستر كشت گلداني روي خصوصيات رشدي و گلدهي سه گونه شمعداني(Pelargonium)
شناسايي قارچ عامل پژمردگي آوندي ميخك با استفاده از روش ITS-RFLP
كاربرد سيتوگيت در مديريت علفهاي هرز مزارع يونجه و اثر آن در كنترل سن گلخوار يونجه
اثر باكتري آزوسپريلوم به همراه كود فسفر بر عملكرد دانه سويا در كشت دوم در منطقه مغان
محاسبات ابري مبتني بر بازار:معماري و زيرساخت
اثرهورمون كينتين بر شاخص هاي جوانه زني بذر گل راعي
بررسي تاثير زمان برداشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد كمي سه رقم كلزا در منطقه شمال خوزستان
بررسي تاثير زمان برداشت بر عملكرد دانه و روغن سه رقم كلزا در منطقه شمال خوزستان
تهيه و بررسي آميزه لاستيكي لاستيك طبيعي/لاستيك بوتا دي ان / نانو ذرات خاك رس
بررسي فني و تكنيكي مدارات تلويزيوني در راستاي كاهش مصرف انرژي
فرصت ها و تهديدها در تركيب سيستمهاي آموزش هوشمند وفنآوري هاي آموزش الكترونيكي
بررسي پروتكل هاي مسيريابي تعادل بار تاخير گرا و تركيبي در شبكه هاي سيار موردي
واكنش رشد و عملكرد مرزه به منابع آلي و شيميايي تامين نيتروژن در تاريخ هاي مختلف كاشت
اثر تيمارهاي كود آلي گرانوله و نيتروژن بر غلظت عناصر غذايي در برگ گل ميناي چمني
بررسي اثر نيتروژن و زمان برداشت بر عملكرد علوفه اي كلزا و خردل در كشت دوم
تأثير مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد دانه كلزا و خردل در كشت دوم
تأثير پيريدوكسين و طول دوره ي كاربرد آن بر شاخص هاي جوانه زني گندم رقم آذر 2
تأثير پرايمينگ بذر به وسيله پيريدوكسين بر شاخص هاي جوانه زني دو رقم گندم نان
تهيه سيلاژ از پسمانده هاي فراوري تن ماهيان
مقايسه اقتصادي وزيست محيطي بين ميزان مصرف سوخت خودرو هاي سبك (گازسوز وبنزين سوز)
توليد رنگدانه از زائدات گوجه فرنگي
حسگر پتانسيومتري بر پايه الكترود خميري اصلاح شده با نانوتيوب كربني وسيكلودكسترين براي تعيين دوپامين
بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان جهاد كشاورزي استان مازندران
بررسي ميزان تنشهاي وارده بر مجموعه ريلها در اثر حركت قطار
مسيريابي ربات متحرك در يك محيط ديناميكي مبتني بر هورمون
بررسي اثر تلفيق روشهاي غير شيميايي كنترل بر تراكم علفهاي هرز گندم پاييزه ( Triticum aestivum)
چگونگي شناخت دانش بومي و اهميت كاربرد آن در كشاورزي زيستي
چگونگي فناوري آموزش الكترونيك و اهميت كاربرد آن در كشاورزي
اهميت كارآفريني در روستاها و جايگاه آن در توسعه روستايي
بررسي موانع افزايش توليد محصولات گلخانه اي ( مطالعه موردي: توت فرنگي در شهرستان ساوجبلاغ)
انواع منابع انرژي الكتريكي در خودروهاي الكتريكي و روشهاي تخمين سطح انرژي الكتريكي در آنها
مطالعه فتوسنتز و كارايي مصرف آب در ارقام انگوربومي تاكستان
زبان شناسي، هسته كاربردي كارآفريني در علم، هنر و فناوري
بررسي امكان جايگزيني سوختU3Si2-Al در راكتور تحقيقاتي تهران با مقايسه ضريب تكثير نوترون
طراحي مسير رباتهاي پيوسته به روش هندسي
امنيت انتخابات الكترونيكي با استفاده از تكنولوزي بيومتريك
آموزش الكترونيكي در ايران
بررسي و مقايسه روشهاي شناسايي باتنتهايP2P
تعيين زواياي كليدزني در اينورترهاي چند سطحي با منابع ولتاژ نابرابر با حل توابع چند هدفه
بررسي تنوع ژنتيكي تحمل به تنش شوري در جمعي تهاي شبدر توت فرنگيT.fragiferum شبدرقرمزT.pratenseو شبدرهيبريدT.hybridumب ر اساس مؤلف ه رشد گياهچه
ارائه الگوريتم بهبود يافتهXCSR با استفاده از داده هاي تربيتي محدود :مطالعه موردي جهت تشخيص خطا در مدارات آنالوگ
محاسبات ابري رويكردي نوين در آموزش الكترونيكي
اهميت عوامل تهديد آميز در بيماري عفوني تورم پستان گاوان بومي ايران
برآورد مصرف و كارايي انرژي در توليد گندم استان لرستان (مطالعه موردي: شهرستان كوهدشت)
مكانيزم كشف خرابي توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم
مديريت كشف خرابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم بر شاخص هاي جوانه زني ماريتيغال تحت شرايط تنش شوري
بررسي پارامترهاي مختلف تحليل ارتعاشات وارده بر روي بدنه خودرو توسط نرم افزارAdams car
بررسي پارامترهاي مختلف كاهش آلايندگي موتور و مصرف سوخت در آنها
بررسي تجزيه و تحليل تنشهاي وارده بر مجموعه چرخ و ريل
بررسي انتشار پالس هاي كوتاه ليزر هنگام برخورد با لايه و تيغه هاي پلاسمايي و مطالعه اثرات غيرخطي هماهنگ دوم
بررسي پارامترهاي مؤثر در برنامه نويسي ماشينهاي ابزارCNC
مسيريابي ربات تعقيبگر خط مجهز به حسگرهاي ديود مادون قرمزبه كمك الگوريتمهاي پردازش تصوير
بررسي و تحليل پردازش تصوير سه بعدي زمان واقعي
استفاده يك منبع توليد پراكنده(DG)مستقل از شبكه سراسري جهت تأمين بخشي ازانرژي الكتريكي مورد نياز در طرحN.G.Lجزيره خارك و تأثير آن بر كاهش گازهاي گلخانه اي سطح جزيره و بهبود قابليت اطمينان سيستم
توجيه كاربرد پمپهاي شناور و بررسي ميزان نقش آن در بهينه سازي الگوي مصرف (مطالعه موردي: چاه هاي باغات شهرستان ساري)
افزايش عمر پس از برداشت، كيفيت و بهبود فعاليت آنزيم پراكسيداز در گل بريدهي ژربرا Gerberajamesonii cv. ‘Roseta’ به كمك اسيد آسكوربيك، اسيد ماليك و اسيد سوكسينيك
سنتز مشتقات هتروآريل فرماميد با استفاده از نانو كاتاليزگرZr-MCM-41 در شرايط بدون حلال
سنتز مشتقات 14 -آريل- 14-H-دي بنزو [a,j] زانتن بااستفاده از كاتاليزگر آلي گوانيدينوم كلريد در شرايط بدون حلال
ارائه يك الگوريتم جديد براي تركيب سرويسهاي گريد با آگاهي از كيفيت سرويس مبتني بر الگوريتم تكاملي تخمين توزيع
واكاوي زمينههاي مشاركت ترويجي شوراهاي اسلامي روستايي شهرستان ساري پيرامون توسعه پايدارروستايي
بررسي تاثير كاربرد مقادير مختلف كود نيتروژن و پليمر سوپرجاذب در شرايط دورهاي مختلف آبياري بر عملكرد بادام زميني
مطالعه ي امكان استفاده از تينوين 770 (پايدار كننده ي نوري) منقضي شده در پلي پروپيلنگريد BA238 G3 مورد استفاده در سپر خودرو
تدوين نرم افزار تصميم يار براي انتخاب و تطابق ادوات زراعي با تراكتور در عمليات مكانيزه كشاورزي
ارزيابي عملكرد پروتكلIPSecدر تامين امنيت اينترنت
بررسي اثرات آنتي ميكروبي اسانس گياه آويشن باغي(Thymus vulgris)به روش شمارش هتروتروف بشقابي
تعيين برخي خواص فيزيكي دانه نخود رقم(ilc8617)
حذف كف رشته اي در تصفيه خانه لجن فعال
بررسي تغييرات بيوشيميايي و پوسيدگي در گوجه فرنگي با كاربرد اسانس گياهي و تيمار شيميايي
بررسي روشهاي استفاده از علفكش اوردرام وكود مگافول در مقايسه با پاراكوات وپروپانيل درمبارزه با سوروف (Echinochloa crus-galli)و تأثير آن بر ويژگ يهاي زراعي نشاء برنج (Oryza sativa) در خزانه
امحاي ويروسهاي طبيعي با استفاده از جريانهاي الكتريكي ضعيف
بررسي اثركود زيستي ورمي كمپوست و تراكم بوته بر برخي خصوصيات كيفي ماش
ارزيابي اثرات دزهاي كاهش يافته علفكش هاي تو فوردي + ام سي پي آ و بروموكسينيل + ام سي پي آ در عملكرد سورگوم جارويي در تراكم هاي مختلف كاشت
بررسي تاثير عوامل محيطي بر ميزان برون دمش گاز رادن از سطح خاك در منطقه رامسر با ارائه يك مدل رگرسيوني
سنتز هيدروژل به كمك فراصوت
عوامل موثر بر پليمريزاسيون هيدروژلها با فراصوت
بررسي كنترل عل فهاي هرز و آرايش كاشت در گياه گشنيز
تعيين ظرفيت توان هاي اكتيو و راكتيو واحدهاي رزرو در يك سيستم قدرت تجديد ساختار شده با استفاده از شاخص هاي قابليت اطمينان
مدلسازي عملكرد انرژي در خانه اي با سه نوع پيكربندي سيستم هاي گرمايي/ فتو ولتائي درون ساختماني
برآورد زيست توده هاي كلان كشور و محاسبه پتانسيل انرژي حاصل از آنها به شكل بيوگاز، حرارت و برق
بررسي اثرات مواد آللوشيميايي موجود درعصاره آبي دو گياه دست كاشت مرتعيAtriplex canescens, Haloxylon Persicum.,بر جوانه زني بذر و خصوصيات مرفولوژيك رشد گياهچه گون نترAstragalus squarasus
بررسي شبكه هاي گريد و توازن بار در شرايط نرمال
بررسي بهره برداري بهينه از منابع كارستي منطقه ارژن فارس با تاكيد بر تامين آب شرب
موانع و مشكلات موجود در راستاي تحقق دولت الكترونيك در ايران
پايش آب كندانس وبه كارگيري آن در واحد بويلر كشت و صنعت حكيم فارابي
هوش عاطفي و بهره وري سازماني
فناوري اطلاعات در عملكرد نيروي انساني
تحليل و طراحي زاويه لوله ي سقوط كپه كار هندوانه و دستگاه هاي مشابه در يكنواختي توزيع بذر
طراحي و ايجاد پايگاهدادهي مكانمرجع براي شبكهي آب و فاضلاب شهري مطالعهي موردي، منطقه باهنر در شهر اهواز
استفاده از فتوكاتاليست ها در تصفيه آب
گروههاي p-شبه نرمال و ارتباط آنها با گروههاي ابرحلپذير
ايران، كانون پتانسيلهاي ژئوتوريسم
تأثير تقسيط نيتروژن و تنش كم آبي بر خصوصيات كيفي ارقام جديد چغندرقند در منطقه قزوين
بررسي تاثير پارامترهاي اقليمي دشت مغان در معماري بنا ها
تاثير تغييرات سطوح رطوبت و نرخ هاي تغذيه بر ميزان تلفات واحد درو در كمباين
تخمينگر جزء بندي شده مرحلهاي كالمن بهينه شده
تأثير اسموليت هاي متيل آمين روي پايداري ترموديناميكي بتالاكتوگلوبولين
سنتز و خالص سازي دي متيل سولفوكسيد با گريد دارويي
بررسي تاثير كينتين بر شاخص هاي جوانه زني گلرنگ در شرايط تنش شوري
تحقيقي بر توپولوژي هاي شبكه بر روي تراشه ها
بررسي و شبيه سازي فيلتر حذف-اضافه كريستال فوتوني دو بعدي بااستفاده از روش Finite Difference Time Domain
اثرهاي تلقيح بذرگياه دارويي عروسك پشت پرده ( Physalis alkekengi ) با ماده پيريدوكسين تحت تاثير كود ازته
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجائي اجباري در استوانه حلقوي عمودي با حضور محيط متخلخل
مواد زرهي شفاف
بهبود الگوريتم رقابت استعماري با استفاده از دولت هاي متمركز
تاثيرباكتري هاي محرك رشد،اسيد هوميك و عصاره جلبك دريايي بر برخي صفات كمي وكيفي چغندر قند در شرايط تنش خشكي
اثر تنش شوري و كود دامي بر برخي مشخصات فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي گياه بادرشبي( Dracocephalum moldavica )
ويژگيهاي امواج كند و امواج تند در موجبرهاي تخت تشكيل يافته از موادLeft-Hand
اثر ورمي كمپوست و كود مرغي بر روي عملكرد و ميزان غلظت نيترات در غده سيب زميني درشرايط كرمانشاه
بررسي رابطه همبستگي صفات كمي و كيفي سيب زميني در اثر مصرف كود ورمي كمپوست و كودمرغي
ارائه نسل جديدي از الگوريتم هاي فرهنگي
درآمدي بر كشاورزي دقيق و نقش آن در توسعه پايدار كشاورزي
بانكداري الكترونيكي انتخاب يا الزام
بررسي نقش مديريت آبياري در خصوصيات انبارداري محصول سير صورتي طارم
بررسي اثرات كاربرد زئوليت و ميكوريزا بر خواص كمي گلرنگ در شرايط تنش خشكي
سنتز و شناسايي نانو ذرات آهن(II)كلريد و كبالت(II)برميد و بررسي رفتار گرمايي آنها
بررسي تاثير پيريدوكسين بر شاخص هاي جوانه زني و بيوشيميايي گلرنگ در شرايط تنش شوري
انتقال حرارت از نانوسيال آب- اكسيدتيتانيوم در يك لوله با سطح مقطع بادامكي
تحقيقي بر توپولوژي هاي شبكه بر روي تراشه
بررسي اثرات آلودگي آب بر ميزان تجمع فلزات سنگين دركبد ماهي سنگسر
مطالعه اجزا ءآلي تشكيل دهنده كبد ماهي سنگسر
محاسبات كوانتومي بر روي مولكول آلپرازولام
الگوي فرآيند پيشرفت نرم افزار و متدولوژي آزمايشگاه هاي مجازي
بهينه سازي پرس جو هايxml
واكنش نتاج تلاقي معكوس به تراكم بوته در شرايط آب و هوايي استان لرستان
تأثير كاربرد اسيد آمينه و باكتري آزوسپريليوم رشد بر توسعه رويشي و عملكرد دانه آفتابگردان درشرايط تنش كم آبي
ضرورت استفاده از سيستم هاي گرمايش از كف در سيكل هاي توليد هم زمان خورشيدي
بررسي محاسباتي سنتز مولكول هاي اكسه پين
اثر تغييرات هندسي بر فركانس عملكردي محفظههاي احتراق متناوب
بررسي جرم كلاهبرداري رايانه اي در حقوق ايران و راهكارهاي مقابله با آن
شناسايي و بررسي منشا تشكيل كانيهاي رسي در خاكهاي متشكله بر روي رسوبات حاصل ازسازندهاي قرمز رنگ در منطقه خوي
نقشه هاي استحكام بالستيك براي زره هاي فلزي ضخيم
امنيت و قابليت اعتماد در سيستمهاي نظيربه نظير
بررسي عوامل موثر بر موفقيت و عدم موفقيت بنگاه هاي كوچك و زودبازده بخش كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان دشت آزادگان،استان خوزستان)
افزايش بهره وري در زراعت گندم ديم از طريق بهنژادي تكاملي،مشاركتي نقش بهنژادي مشاركتي ازطريق كشاورزي پايدار در حفظ محيط زيست
نقش بهنژادي مشاركتي از طريق كشاورزي پايدار در حفظ محيط زيست
تأثير سطوح مختلف كمپوست باگاس نيشكر و هوميك اسيد بر شاخص هاي رشد گل اطلسي
بررسي تاثير كاربرد زيستي ورمي كمپوست و كود شيميايي فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد كشت زمستانه عدس در شرايط ديم
بررسي تاثير مقادير مختلف كود زيستي ورمي كمپوست و كود شيميايي فسفره بر روي برخي خصوصيات كمي گياه عدس در شرايط ديم به صورت كاشت زمستانه
بررسي تاثيركاربرد كود شيميايي فسفره و كود زيستي ورمي كمپوست بر روي خصوصيات كيفي عدس به صورت كاشت زمستانه
بررسي راندمان حرارتي برج خنك كن خشك هذلولي با هندسه ي دودكش مايل در وزش باد
استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات درانتخاب بهينه ميزان شدت سگدست در چاه هاي جهت دار
بررسي جرايم رايانه اي عليه اخلاق و عفت عمومي در فضاي سايبر
اثر امواج فراصوت بافركانس 28 كيلوهرتزدر باز جذب آب درپيش فرايند خشك كردن اسمزي اسلايسهاي هويج بامحلول 10 % نمك طعام
بررسي اثر امواج فراصوت با فركانس 28 كيلوهرتز بر پيش فرايند آبگيري اسمزي از% اسلايسهاي هويج با محلول گلوكز
بررسي تاثير تنش خشكي آخر فصل برخصوصيات اكوفيزيولوژيكي وعملكرد لاينهاي جوآبي درمناطق معتدل استان كرمانشاه
تعيين زمان بندي اورهال واحدهاي توليدي در يك سيستم قدرت تجديد ساختار شده بر اساس شاخص هاي قابليت اطمينان
توليد توان برق از ايستگاه تقليل فشار گاز بوسيله توربين
بررسي تأثير مقادير مختلف كود دامي بر خصوصيات مورفولوژيكي ارقام جديد ذرت در مناطق معتدل استان كرمانشاه
پروتكل هاي مسيريابي چند بخشي شبكه هاي اقتضاييad-hoc
بررسي تنوع ژنتيكي تحمل به تنش شوري در جمعيت هاي شبدر توت فرنگيT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهيبريدT.hybridumب ر اساس مؤلف ههاي جوان هزني و رشد گياهچه
محاسبه ارتعاش در قسمت هاي مختلف قطعه كار در ماشين هاي ابزار بكمك روابط رياضي استخراج شده
كنترل فازي تطبيقي مقاوم براي رباتهاي تك بازو
بررسي نيازمندي ها در چابك
تاثير برخي از مواد آلي ، كودهاي شيميايي و سوپرجاذب آب بر خصوصيات رشدي و فنولوژيكي درخت زيتون رقم زرد در شرايط آب و هوايي ريژاو استان كرمانشاه
بررسي تنوع ژنتيكي تحمل به تنش شوري در جمعيت هاي شبدر توت فرنگيT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهيبريدT.hybridumبر اساس مؤلفه رشد گياهچه
XCSRبا استفاده از داده هاي تربيتي محدود :مطالعه موردي جهت تشخيص خطا در مدارات آنالوگ
افزايش عمر پس از برداشت و بهبود فعاليت آنزيمهاي سوپراكسيد ديسموتاز و پراكسيداز در گل بريدهي داودي ( Chrysanthemum morifolium L.)به كمك اسانس گياهي،8 هيدروكسي كينولين و نانوذرات مس
از گوجه فرنگي هاي آلوده به شانكر ساقه گوجه فرنگي
افزايش عمر پس از برداشت و بهبود فعاليت آنزيمهاي سوپراكسيد ديسموتاز و پراكسيداز در گل آفتابگردان زينتي(Helianthus annuus L.)به كمك اسيد هيوميك و نانوذرات نقره
طراحي و شبيه سازي جبران سازي فركانسي تك خازني با شبكه پيش خور بر روي تقويت كننده هاي سه طبقه براي بارهاي بزرگ خازني
مطالعه تنوع كاريوتابپي 5 جمعيت از 3 گونه جنسPapaverبا استفاده از آناليز تصويري
مقايسه نتايج نرمافزارHec-Rasبا معادلات تجربي در برآورد عمق آبشستگي موضعي پيرامون پايههاي پل
اتصال توسط چسب هاي ساختاري در مقابل جوشكاري
بررسي اثر كودهاي ريز مغذي بر عملكرد و اجزاء عملكرد لاينهاي جديد جو در منطقه معتدل كرمانشاه
تأثير روشهاي مختلف تهيه زمين و كنترل شيميايي بر تراكم علفهاي هرز سويا در دشت مغان
بررسي اثر تنش خشكي در توارث عملكرد دانه گياه كلزا درشرايط آب و هواي چهار منطقه
تعيين نفتالين در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از روش ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي وكروماتوگرافي گازي
غربالگري زود هنگام هيبريدهاي جديد خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
توليد نانوذرات نقره به روش كندوسوز ليزري در آب دوباريونيزه شده و محلول 0/8%پلي وينيل الكل و بررسي خواص اپتيكي آنها
بررسي جايگاه مشوق هاي اقتصادي در انگيزش شغلي كاركنان (مطالعه موردي سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان)
ارزيابي تأثير محلول پاشي عناصر ريز مغذي بر اجزاي عملكرد گلرنگ در سطوح مختلف نيتروژن
بررسي آزمايشگاهي جذب گاز دي اكسيد كربن از جريان هوا با حلال هاي منو اتانول آمين و دي اتانول آمين به كمك برج پر شده
مقايسه راندمان جذب گاز دي اكسيد كربن از جريان هوا بين دي اتانول آمين 2/5 مولار و 3 مولار به كمك برج پر شده
طراحي كنترلر تركيبيPIDبا فازي و به حداقل رساندن پايگاه قوانين فازي در ربات صنعتي بازو
روش هاي عددي بهينه جهت حل معادلات غيرخطي موج با دو متغيير
طراحي كنترلر جديد برگشت پذير خطي سازي فازي با روش حداقل پايگاه قوانين در ربات بازو
برآورد غالب در توزيع دوجمله اي و شبيه سازي در زبانR
توزيع كاتز و بهبود همزمان بر آورد گرهاي پارامترها در آن
بهبود برآوردگرهاي استاندارد در خانواده نمايي گسسته
بررسي مسير يابي چند پخشي در شبكه هايVANET
ارزيابي مدلهاي توزيع برازش در برآورد دوره بازگشت دبي حداكثر لحظهاي با استفاده از مدلهاي Hyfran(مطالعه موردي: رودخانه بابلرود)
اثر زمان محلول پاشي آهن بررطوبت نسبي برگ گندم در شرايط تنش شوري
ايده هاي نو براي دور ماندن از تشعشع امواج موبايل
طراحي كنترل كنندهPIDمرتبه كسري براي تثبيت ولتاژ مبدل هاي افزاينده
مطالعهي خواص مكانيكي بادام درختي(رقم منقا)
تغييرات عملكردي گياه روغني كرچك(Ricinus communis L.) تحت تاثير باكتري هاي محرك رشد، كود نيتروژن و گوگرد
مطالعه اثرات زيست محيطي كودهاي نيتروژن دار در نظا مهاي رايج كشاورزي
تعيين معادلهاي براي تخمين شاخص سطح برگ پنبه با استفاده از رگرسيون گيري بين درصدهاي نياز آبي و نتايج حاصل از دستگاه
اهميت كاربرد مدلAquacropدر مديريت و توسعه كشاورزي پايدار
بررسي آسيب هاي وارد شده به سيستم هاي مكانيكي و برقي در زلزله هاي اخير و مقايسه راهكارهاي مقاوم سازي تجهيزات مكانيكي و برقي در برابر زلزله
ارتباطات تحريك پذير زماني در پروتكل شبكه(Time Triggered CAN ) اCAN
تجزيه پايداري عملكرد ميوه ارقام زيتون در شرايط آب و هوايي مناطق نيمه گرم استان كرمانشاه با استفاده ازروشهاي پارامتري تك متغيره
تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام و لاين هاي اميد بخش گندم دوروم درمنطقه هشتگرد
بررسي گرده افشاني در ارقام انتخابي گيلاس در منطقه مغان
بررسي پديده متازينيا درگيلاس
تحليل سيگنال الكترومايوگرام ساعد براي تفكيك زمان حقيقي حركت انگشتان دست.
تأثير روشهاي مختلف خاكورزي و كوددهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو
ارزيابي پروژه پرورش مرغ بومي تخم گذار زنان روستايي دهستان حصار ولي عصر(عج)، استان قزوين
تصميم گيري در خصوص طرح چرخدنده و محور در مجموعه انتقال قدرت
بررسي اثرات تنش آبي و تراكم بوته بر عملكرد گياه بابونه(Matricaria chamomilla L) درمنطقه اراك
بررسي مقايسه اي اثرات منتول و اشعه ماوراي بنفش بر درصد جوانه زني بذور هميشه بهار
جداسازي وخالص سازي نسبي توكسين اختصاصي قارچAlternaria alternataاز گوجه فرنگي هاي آلوده به شانكر ساقه گوجه فرنگي
بررسي رژيمهاي مختلف آبياري بر عملكرد واسانس آويشن كوهي اكوتيپ كردستان
ارائه روشي جهت نگاشت پايگاه داده رابطهاي به آنتولوژي در وب معنايي
ارزيابي اثر اتوآللوپاتي عصاره حاصل از بقاياي رقم حسن سرا در سطح خاك ارقام برنج
تاثير منبع گرده بر برخي خواص فيزيكو شيميايي در مراحل جوانه زني بذر بادام
تاثير گرده زا بر جوانه زني بذر و رشد هيبريد هاي حاصل از تلاقي بادام رقم فرانيس با ارقام تونو وشكوفه
دولت الكترونيكي و ديوانسالاري اداري
اثر مديريت هاي مختلف آبياري و محدوديت منبع در عملكرد برنج رقم هاشمي
يك مكانيزم امنيتي دوسطحي براي وب سرويس
روشي جهت تعيين استعداد شكست در مراحل اوليه توسعه نرمافزارهاي شيءگرا
كشف منبع در محيط گريد با استفاده از اجتماع الگوي بيتي
رويكرد هستي شناسانه به سازماندهي و بازنمون دانش با ابزار نقشه دانش و نرم افزار پروتژه
گروه بندي ارقام سويا با استفاده از تجزيه به مؤلفه هاي اصلي در شرايط خاك ورزي مرسوم و حداقل خاك ورزي
شريح پتروگرافي رسوبات آبرفتي شمال ساختگاه سد باروق
بررسي تاثيراسانس مرزه برروي ماندگاري گل شاخه بريده ميخك (رقم چيتي)
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي سيب در بخشي از اراضي شهرستان قره ضياالدين
روش هاي نوين دستهبندي تصاوير(Image Classification)
مقايسه الگوريتم هاي آموزشي شبكه عصبي پس انتشار در تجميع داده هاي شبكه حسگر بي سيم
تجميع داده مبتني بر شبكه عصبي شعاع مبنا در شبكه هاي حسگر بي سيم
پياده سازي سامانه استنتاج فازي- عصبي به منظور مدلسازي جرم پسته و مقايسه آن با رگرسيون خطي چندمتغيره
مروري بر راهكارهاي افزايش عمر اقتصادي ماشين آلات كشاورزي
بررسي روشهاي شناسايي چهره (تشخيص جنسيت از روي چهره)
پيش بيني ميزان تلاش لازم براي انجام پروژهاي كامپيوتري با استفاده ازشبكه ي عصبي
حل مساله رنگ آميزي گراف با استفاده از آتوماتاي يادگير
بررسي وضعيت مكانيزاسيون شهرستان مياندوآب با استفاده از نرم افزارGISو ارائه راهكارهاي توسعه آن
بررسي ماشينهاي تغذيه دوگانه بدون جاروبك و مقايسه ساختارهاي آن از نظر كارايي در ايجاد گشتاور
تحليل فني سيستم تركيبي باد خورشيدي با قابليت جمع آوري آب باران براي استفاده كاربردي
بررسي و مقايسه تجربي انتقال حرارت نانو سيال مس و نقره بر مبناي آب در يك لوله مارپيچ
ارائه روشي جهت كشف قوانين وابستگي و مجموعههاي پرتكرار با استفاده از تبديل پايگاه داده در سيستم هاي توزيع شده
اندازه گيري سينتكي-اسپكتروفتومتري ويتامينB6با استفاده از تيونين درنمونههاي بيولوژيك ودارويي
دو پايه رويشي پا كوتاه111 M106 M 7MM و تاثير آنها بر برخي صفات كمي و كيفي ارقام رد و گلدن دليشز
بررسي و ارزيابي كاربرد مصالح ژئوسنتتيك در سدهاي خاكي
توارث پذيري صفات رويشي هيبريدهاي جديد خود گشن بادام
بررسي و مقايسه فني ماشين هاي برداشت چغندرقند در شهرستان مياندوآب
تاثير منابع اطلاعاتي بر مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي استان بوشهر
بررسي اثر كودهاي ريز مغذي بر صفات فيزيولوژيك و مورفولوژيك لاينهاي نويد بخش جو در منطقه معتدل كرمانشاه
طراحي يك سيستم سرمايش و گرمايش خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملكرد اين سيستم درمقايسه با سيستم تراكمي
سيستم اتوماسيون براي هوشمند سازي پمپ بتن
سيستم اتوماسيون هوشمند براي آبياري اتوماتيك و بررسي كاربردي آبياري سنتي و آبياري قطره اي
بررسي اثر هندسه ابزار خاكورز در گسيختگي خاك و نيروهاي وارد بر آن به همراه ارزيابي يك مطالعه موردي
اثر كشت مخلوط ذرت- لوبيا بر عملكرد و نسبت برابري زمين
بررسي تأثير كشت مخلوط ذرت- لوبيا بر صفات كيفي دانه ذرت
تأثير مقادير نيتروژن و محلول پاشي با آهن، روي و مس بر عملكرد و روغن دانه گلرنگ
اثرات برخي از مواد تغذيه اي درعملكرد ومحتواي آب نسبي و عناصربرگ زرد آلو
مطالعه اثرات برخي از مواد تغذيه اي بر ميزان تشكيل ميوه وخصوصيات آن در زرد آلو
بررسي تاثير نوع گرده بر خصوصيات كمي وكيفي ميوه برخي از ارقام انتخابي سيب
بررسي سازگاري گرده افشاني در برخي از ارقام انتخابي سيب در شهرستان خرمدره
محاسبات ابري، موارد امنيتي و قوانين پيرامون آن
بررسي و مقايسه روش هاي مقاوم سازي ديوار ساختمان هاي چوبي با پركننده هاي سنگي در برابر زلزله
مطالعه ميزان اثربخشي فرآيند تزريق گاز امتزاجي و غير امتزاجي در يكي از مخازن شكافدارايران
فرايند ازدياد برداشت نفت به روش تزريق گاز غيرامتزاجي در يكي از ميادين نفتي ايران
رابطه ي معنايي خط ميخي هخامنشي با فارسي امروزي
پيش بيني و تحليل توان توان مصرفي سيستم عامل ها
بررسي تأثير عنصر بر روي هدايت الكتريكي هاديهاي آلومينيومي
Electrochemical and Catalytic Investigations of Homocysteine Using Multiwall Carbon Nanotubes Paste Electrode as a Sensor and Methyldopa as a Mediator
New approach for routing algorithm with mobile agent for reduce energy consumption in wireless sensor networks
Effect of Using Nano-Kaolin on Synthesis Time of Ultramarine Pigment
Synthesis Of Break Ring Enamels For Ampoules
The effects of CaO/P2O5 molar ratio changes on Invitro bioactivity of nanopowder glass via sol-gel in SiO2-CaO-P2O5 system
Imperialist Competitive Algorithm (ICA)-Optimized Fuzzy Logic Speed Control of DTC Induction Motor Drives
APPLICATION OF ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS FOR DETECTION OF MISBEHAVIOUR NODES IN AD HOC MOBILE
Effective Video Analysis for Red Light Violation Detection
Modeling of electro-coagulation-flotation process for olive oil mill wastewater treatment
Designing and Analyzing three-Blade Vertical Axis Wind Turbine Stress under Dynamic Loading
MICROWAVE ASSISTED AND SOLVENT-FREE SYNTHESIS OF 2,4,5,6-TETRASUBSTITUTED PYRIMIDINES USING NANO SILICA CATALYST
The effects of post curing process on the mechanical properties of Glass fiber /phenol –formaldehyde molded composites
The effects of post curing process on the physical properties of Glass fiber /phenol –formaldehyde molded composites
AN OVERVIEW OF TRAFFIC-ORIENTED LOAD BALANCING ROUTING PROTOCOLS BASED ON THE MULTIPLE METRICS IN MOBILE AD HOC NETWORKS
Sensor Placement in WSN using the Cellular Genetic Algorithm
Using intelligent methods in classification of safflower (Carthamus tinctorius L.)
A DISTRIBUTED INTRUSION DETECTION SYSTEM USING COOPERATIVE AGENTS
A FLOW BASED HORIZONTAL SCAN DETECTION USING GENETIC ALGORITHM APPROACH
Analysis of a Proposed Multi Channel Drop Photonic Crystal Filter by The FDTD
Ranking in DEA using different efficiency levels
MODELLING AND SIMULATION OF A HYBRID CONTROLLER FOR SOLAR THERMAL GENERATION
SCRAM INCIDENCE STATISTIC SURVEY IN A RESEARCH nuclear REACTOR CONSIDERING SYSTEM HARDWARE and human ERRORs
INTRODUCING A FAULT TOLERANT ROUTING PROTOCOL BASED ON FUZZY LOGIC IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
Review and performance of chitosan and the resulting compounds as adsorbents
IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS OF ACHILLEA SANTOLINA FROM IRAN
A FREQUENCY-GENETIC MODEL TO MR BRAIN IMAGE SEGMENTATION
Investigation of TDMA protocol and Difference Vs CSMA protocol in NS-2 simulator
Study of Constituent components of organic Liver of Pomadasys KaakanFish
Effects of pollen source on fruit set and pollen tube growth of sweet cherry (Prunus avium L.) CV. ‘Tak Daneh Mashhad
EMPIRICAL RESEARCHOF OUTSOURCING IN FOOD INDUSTRIES OF TEHRAN, IRAN
The Effect of Cooperative Eugenics through SustainableAgriculture in Preserving the Environment
Neural Network in Economic Dispatch: A Review
Using a new ionophore and nano materials for design and fabrication of novel chemicaly modified carbon paste electrode for response of a potentiometric sensor to Nd(III)
Determination of Vitamin A in Pistacia atlantica by high-performance liquid chromatographic
OPTIMAL SHAPE DESIGNING OF A WING DRAG BY USING THE GENETIC ALGORITHM
Comparative study of heuristic algorithms and Nature-inspired algorithms for scheduling in grid computing
ADME-JSP: AN EFFECTIVE MEMETIC ALGORITHM FOR JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM
Guanidinium Chloride: A Novel and Efficient Organocatalyst for the Synthesis of 14-Aryl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes under Solvent-Free Conditions
CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS OF DIFFERENT PARTS OF HYPERICUM HELIANTHEMOIDES (SPACH) BOISS.FROM IRAN
Application of Genetic Algorithm Optimization and Least Square Method for depth determination from residual gravity anomalies
Neural Network and Least Squares method (ANN-LS) for Depth Estimation of Subsurface Cavities CASE OF STUDIES: GARDANEH ROKH TUNNEL, IRAN
Optimal Tracking Position Control Design for 2-link RR-Robot Manipulator
The effects of water pollution on heavy metal accumulation in fish liver Pomadasys Kaakan
An Introduction to Precision Agriculture and its role in sustainable development of agriculture
LEAST-COST GENERATION EXPANSION PLANNING USING AN IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM
ON THE SOLVING FUZZY POLYNOMIALS BY FEED-BACK NEURAL NETWORKS
JATROPHA OIL AS ALTERNATIVE SOURCE OF LUBRICANT OIL
RELATIVE EFFICIENCY IN TWO-STAGE DEA AND ITS APPLICATION TO BANK BRANCHES
IRAN, The Centre of Geotourism Potentials
POTENTIALS OF IRAN’S GEOTOURISM AND STRUCTURE OF MUD VOLCANOES
Modeling energy performance of a home heating system, with three config / Photo Vltayy into building
Calculation of Produced Radioisotopes and Burnup in the Miniature Neutron Source Reactor Using Radioactive Decay Equations
COMPOSITIONS AND THE IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF THE FLOWER, LEAF AND STEM ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS OF ACHILLEA MICRANTHA FROM IRAN
Join of Fuzzy Genetic approaches for Intrusion Detection An Efficient Intrusion Detection System Based on Fuzzy Genetic approaches
NUMERICAL SOLUTION OF FUZZY DIFFERENTIAL EQUATIONS BASED ON SEMI-TAYLOR BY USING NEURAL NETWORK
Synthesis of β-amino ketones (Mannich reaction) using an acid catalyst nano-SiO2
Unit Commitment and methods for Solving; a review
Synthesis of a new lariat diaza crown ether compounds
INTRODUCING A ROUTING PROTOCOL BASED ON FUZZY LOGIC IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
Emotional intelligence and organizational performance
Numerical investigation on CuO nanoparticles effect on forced convective heat transfer inside a mini-channel : Comparison of different approaches
Correlation for optimized channel’s aspect ratio in heat transfer applicant with nanocolloid presentence and various fin thickness
EVALUATION OF PETROLEUM HYDROCARBONS IN GROUNDWATER PLAINS CITY OF BANDAR ABBAS
Effectiveness of Pragmatic Educational Philosophy in Iran
Using DTC Method to Reduce Torque Ripple in BLDC Sensorless Motors
Search about offense of computer fraud in Iran’s right s and remedies against it.
Parameters effective in reducing fuel consumption by hydro forming process
COMPETITIVE GENERATION EXPANSION PLANNING USING IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM
Evaluation of amitriptyline-induced toxicity in freshly isolated rat hepatocytes and the protective role of taurine 
Survey Effect of Late Season Drought Stress on Morphological and Physiological Characteristics Barley Lines using path analysis in Temperate Regions of Krmanshah
Improvement AODV Routing Protocol
Occurrence of Induction earthquakes in the Caspian region
Antimicrobial Effect of Essential Oil of Thymus vulgris on Water by Heterotrophic Plate Counts Method
Study In Residual Stress Into Fatigue Analysis Of Aluminum Cylinder Head
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Biological Samples by Dispersive Liquid -Liquid Microextraction and Gas Chromatography
Investigate The Potential Commercialization Of Knowledge In Engineering &Construction Management of National Iranian South Oilfields Company
Evaluation and Selection of Strategic Suppliers using MBSC/GRA Combinational Model
Potentiometric sensor based on carbon nanotubes paste electrode modified with cyclodextrin for dopamine
ZR-MCM-41 NANOREACTORS: A HIGHLY EFFICIENT, REUSABLE AND NOVEL CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF N-HETEROARYL FORMAMIDES UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS
Thermochemical investigation of imatinib anticancer drug
Effects of basis set on the thermochemical properties of defrasirox drug
Product of min-by-max subgroups and relations with residual finite group
Spectroscopic studies of the interaction of Zn -diamsar with bovine serum albumin
Quantum transport through Na@C60 endohedral complex

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید