مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات

مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات

مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات

مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات،  4 اسفند 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 197 عنوان مقاله تخصصی شامل 1235 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات

 

 

كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي: داروخانه هاي ديجيتالي
شناخت معماريها و پياده سازي هاي EPIC
بررسي تاثير Bagging درخصيصه ها بردسته بندي
سيستم تشخيص نفوذ درشبكه هاي كامپيوتري با استفاده از ايده تركيب خبره ها به روش بهينه و كارآمد
تشخيص هويت گوينده با استفاده از روش كوانتيزاسيون برداري
بررسي و مقايسه روشهاي تشخيص اثر انگشت در سيستم هاي تصديق هويت
مدلسازي زمان بندي وظايف با هدف بهبود قابليت اطمينان سرويس هاي گريد با استفاده از شبكه هاي پتري رنگي
شناسايي چهره با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون و تاثير حالتهاي مختلف روحي چهره نويز و انسداد درنرخ شناسايي
Fuzzy Logic Controlled Differential Evolution: Survey in Soft Computing Framework
Design High Speed Speech Processing With Kalman Filter
Sound Source Localization and Separation
Video Stabilization Using Kalman Filtering
پيش بيني ميزان تلاش لازم جهت توسعه ي نرم افزارهاي مبتني بركامپوننت درحالت اجراي موازي
بررسي تاثير موازي سازي درتخمين پيچيدگي نرم افزارهاي مبتني بر كامپوننت با استفاده از ويژگيهاي ويوكرز
طراحي برنامه بهبود زمانبندي شبكه هاي گريد
ارايه روشي نوين جهترمزگشايي يك متن رمز شده توسط الگوريتم ژنتيك و مقايسه آن با جستجوي حرام و گداختگي
ارايه يكروش براي كاهشمصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از شبكه هاي عصبي
بررسي و بهبود امنيت ارتباطات پروتكل اينترنت سيار ورژن 6
Intelligent Fuzzy Controller by Hybrid Genetic Algorithm Particle Swarm Optimization Technique in UPFC for Enhancing Power System Transient Stability
ارزيابي پروتكلهاي MAC در شبكه هاي حسگر بي سيم
روشي نوين براي رهگيري شيء در تصاوير ويديويي
طراحي و پياده سازي سامانهتوريست با استفاده از سيستم خبره چندعامله
معرفي سيستم هاي نظارت ترافيكي مبتني بر بينايي ماشين
ايجاد تحمل خطا در شبكه هاي حسگر با استفاده از منطق فازي
نقش تكنولوژي RFID درمديريت بحران صنايع نفت و گاز
ارايه چارچوبي نوين جهت تركيب نيمه اتوماتيك وب سرويس ها
مروري برسيستمهاي اجتناب و پيش گيري از تصادف
كاهش بردار ويژگيهاي گفتار با استفاده از الگوريتم PSO و ارزيابي اثربخشي ويژگيهاي مختلف گفتار دربازشناسي حالت زبان فارسي
پياده سازي اتوماتاي سلولي با قانون غيريكسان بربستر سريال
الگوريتم هاي زمان بندي در سيستم هاي بي درنگ نرم
مروري برروشهاي تشخيص عابر پياده
گزينش بسته هاي نرم افزاري با رويكرد خاكستري
پرتكل جلوگيري موثر از برخورد در شبكه هاي حسگر بي سيم
پيش بيني وجود نقص در نرم افزارها به كمك شبكه هاي عصبي پرسپترون
برآوردخطاي شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربرد آن دربهينه سازي توابع رياضي بوسيله الگوريتم ژنتيك
بكارگيري تركيب الگوريتم ژنتيك و SVM جهت شناسايي ساختار اسنادمالي تصويري
پرتكل مسيريابي تحمل پذير خطا درشبكه هاي حسگر بيسيم با كمك داده هاي محلي
ارايه راهكارهايي جهت طراحي و ارزيابي صفحات وب
مكان يابي ذره هاي سنسور درشبكه
پيش بيني دايناميك رخداد پرش در پردازنده ها مبتني بردرخت هاي تصميم گيري
روشي دقيق وكارا جهت كشف درجه كجي تصاوير نويسه هاي فارسي براساس روشهاي تبديلات سلسله مراتبي هيوژ و رمزنگاري طول اجرا
پيش بيني استاتيك رخداد پرش در پردازنده ها مبتني بر درخت هاي تصميم گيري
بهبودمديريت ارتباط با مشتري با بكارگيري ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات در يك گردش
طراحي يك روش رمزنگاري نامتقارن با استفاده از الگوريتم هاي موازي برروي شبكه هاي مش
كنترل خطاهاي آزمايشگاهاي بانكخون با استفاده از RFID
استفاده از داده كاوي در بررسي رفتار مشتريان و ارتباط معنايي محصولات خريداري شده بر اساس سبد خريد
توليد آزمون كارايي استاندارد براي الگوريتم هاي حل مساله كوتاهترين ابررشته
راهبرد جديد مهندسي معكوس فرآيند كسب و كار از كد BPEL به توصيف رسمي
ارزيابي سناريوهاي معماري سازماني با استفاده از روش TOPSIS فازي
رهيابي ربات متحرك درحضور موانع براساس الگوريتم غذايابي باكتري
تركيب روشهاي تكاملي با منطق فازي جهت تقريب توابع غيرخطي
تحمل پذيري خطا درسيستم هاي تعبيه شده بلادرنگ
الگوريتمي براي تخصيص نرخ جريان بهينه در شبكه هاي پوششي با الهام از مدل زيستي جانداران در طبيعت
ارايه يك الگوريتم جهت توزيع بار ترافيكي درشبكه هاي سيار موردي
بهبود تاخير در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از مسيريابي چندمسيري برحسب تقاضا
بهبود كيفيت ارسال ويديو درشبكه هاي سيار موردي
مقايسه الگوريتم هاي هوشمنددر شناسايي بيماري ديابت
رمزنگاري تصاوير مبتني برماتريس بيتي پيكسل ها
شبكه ;RCR (R,L براساس تركيب بازگشتي شبكه هاي حلقه اي
بهينه سازي برنامه هاي شي گرا ازطريق تخمين ميزان شكست الگوريتم هاي موازي
ارزيابي كارايي چهار الگوي مطرح شده براي بهبود دسته بنديكننده ها
ارايه روشي بهينه براي تخمينهزينه نرم افزار مبتني برشبكه عصبي پرسپترون به كمك داده كاوي اطلاعات نرم افزار
مديريت جابجايي در شبكه موردي بي سيم با همكاري كاربران
مديريت جابجايي دومسيره درپيوند بين شبكه سلولي و شبكه موردي بيسيم
ارايه روشي جديد برمبناي CLA-EC براي انتخاب ويژگي در سيستمهاي شناسايي چهره
FPGAmulti agent expert system critical management
كاهش خطاي بازسازي شكل با محاسبه فواصل اقليدسي نقاط مرزي
ارايه يك چارچوب درنحوه كنترل دسترسي به داده ها درمحيط معماري سرويس گرا
الگوريتم تكرار داده آبشاري چندتايي براساس كمينه سازي بار كاري درگريد داده
استفاده از معماري رويدادگرا درسيستمهاي انطباقپذير پويا
ارايه يك پروتكل مسيريابي جغرافيايي خوشه اي براي شبكه ميان خودرويي
ارايه راهكارهايي درجهت مقابله و حذف حملات سرريز پشته و بافر
كاربرد رايانش ابري درشهر الكترونيك
introducing a certificate authority model for B2B E-commerce transactions case:iran B2B E-Commerce
introducting a three layer architecture for library management systems based on RFID technology
بررسي روش تست منبع راديويي براي دفاع دربرابر حملات sybil
بررسي نياز به چابكيدر معماري سازماني
نگاشت محصول چارچوب معماري سازماني C4ISR به نمودارهاي UML
ارزيابي كارايي الگوريتم هاي مسيريابي تك مسيره درشبكه هاي manet
تطبيق تصاوير پزشكي راديولوژي با استفاده از پردازش تصوير
مشاوره دانشجويي با استفاده از شبكه هاي بيزين
پيش بيني قابليت اطمينان نرم افزار توسط شبكه هاي بيزين
برقراري تعامل ميان انسان و ماشين با استفاده از تشخيص و بازشناسي حركات دست
سيستمهاي هوشمندمطالعه موردي سيستمهاي هوشمندتلفني راهكاري مناسب براي كسب مزيت رقابتي
الگويي جديد براي انجام پرس و جوهاي بازگشتي درسيستمهاي نظير به نظير
a new approach for structurallearning in bayesian networks based on local best PSO
پردازش تكاملي و انتخاب بهينه سبد سهام رهيافتي نو براي بورس اوراق بهادار تهران
مهندسي نيازمندي ها درمعماري سرويس گرا
برقراري امنيت در مسيريابي شبكه هاي mobile AD HOC بدون استفاده از گره هاي مياني براي مسيرهاي كوتاه و كاربردهاي سرعتي
تجسم شبكه هاي اجتماعي
رويكرد يكپارچگي برنامه ريزي منابع سازمان و تجارت الكترونيك
ارزيابي امنيت سيستم با استفاده از متدهدف محور KAOS
ارايه روشي جديد براي تركيب وب سرويسهاي ارزش افزوده با استفاده از استنتاج خودكار برنامه
ارايه روشي جديد براي تركيب وب سرويسهاي ارزش افزوده با استفاده از منطق خطي
محاسبه شاخصهاي احتمال موفقيت و احتمال دستگيري مهاجم در مدل درخت حمله به روش رسمي
شيوه اي جديد درتركيب وب سرويس معنايي
بهبود فرآيند يادگيري آنتولوژي ازمتن به كمك استخراج روابط معنايي از لينك ديتا
طراحي يك سيستم براي تشخيص و شناسايي سه بعدي صورت
فيلتر كردن هرزنامه با استفاده از يكروش تركيبي انتخاب ويژگي
توسعه چرخه حيات متدولوژي هايچابك جهت افزودن نيازمنديهاي امنيتي
a new kurtosis wavelet energy for segmentation of SAR images
يك سيستم جديد درسيستم هاي حمل و نقل هوشمند با استفاده از تكنولوژي گريد
انتخاب تركيب بهينه وب سرويس ها براساس معيارهاي كيفي
بهبود و تعميم چرخه حيات عمومي متدولوژي هاي چابك
توسعه و بومي سازي آنتولوژي استانداردگودريليشن به منظورتوسعه كاربردهاي وب معنايي درتجارت الكترونيك ايران
بررسي رفتاري تركيب وب سرويس ها با روشهاي فرمال
ارايه مدلي جهت اندازه گيري ميزان وفاداري و ارزش مشتريان با استفاده از تكنيك RFM و الگوريتمهاي خوشه بندي
تطبيق نقشه فازي عصبي سه وضعيتي درسيستمهاي ناوبري خودرو
استفاده از آرايش دسته سنسورها دركنترل و رهيابي ربات زيردريايي به روش يادگيري تقويتي
شناسايي كشورهاي مستعد براي الگوبرداري درمعماري سازمان دولت الكترونيك ايران
license plate recognition system for persian vehicles
تشخيص هوشمند بيماري هپاتيت با استفاده از شبكه هاي عصبي پرسپترون چندلايه و الگوريتم رقابت استعماري
بررسي چالشهاي موجوددر خوشه بندي جريان داده
ارايه روش جديد كشف منابع در گريد با استفاده از گروه بندي پويايي گره ها
ارايه يك روش جديد براي تشخيص انسداد درشبكه بيس لاين
يك روش همكاري و هماهنگي براي سيستمهاي چندعامله با استفاده از عامل ناظر
مجازي سازي درسرورها گذري اجمالي
خلاصه سازي متون فارسي با استفاده از يك روش مبتني بر معنا
ارزيابي متدولوژيه اي امن توليد نرم افزار
تحليلي برداده كاوي توزيع شده درمحاسبات نرم
ارايه يك متد داده كاوي تركيبي براي سگمنت بندي مشتريان براساس رفتارهاي خريد
شناسايي سيستم بهنگام با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات كوانتومي
روشيموثربراي تشخيص هرزنامه با استفاده از رويكرد متن كاوي
طراحي سيستم خبره جهت تشخيص و پيشنهاد در مورد شيوه درمان بيماري سرطان سينه در زنان
سبكهاي طراحي نرم افزار
رويكردي بركنترل دسترسي كاربر و تهديدات پيش روي آن در استاندارد ايزو 27002
مروري بر تكنيكهاي داده كاوي درمديريت ارتباط با مشتري
معماري پيشنهادي جهت ايجاد بانك اطلاعاتي مقاوم در برابر نفوذ
پياده سازي يك مدار BIST قابل برنامه ريزي برروي FPGA به كمك زبان توصيف سخت افزاري Verilog
تصحيح خطاهاي 4 بيتي با استفاده از كد افزونگي چرخشي 32 بيتي و تئوري داده گرا
مدلسازي يك شبكه اجتماعي با استفاده از بازيهاي MMORPG
الگوريتم انحصار متقابل توزيع شده مبتني برتوكن درمحيطي توزيع شده براي نگهداري درخواست ها
راهكارهايي جهت مناسب سازي پروتكل TCP/IP براي WSNs
اتصال شبكه هاي حسگر بي سيم به شبكه هاي IP برپايه پروتكل TCP/IP
پياده سازي موازي الگوريتم adaboost با استفاده از جعبه ابزار محاسبات موازي matlab
استفادها ز تكنيكهاي پردازش موازي با استفاده از پردازنده هاي گرافيكي در تشخيص هويت با كمك الگوهاي عنبيه
بررسي افزايش تسريع كلاستر نسبت به تك ماشين برايم حاسبات سنگين
حفاظت از حريم شخصي درفضاي مجازي با تكيه برمدلي پيشنهادي
استخراج ويژگيهاي بافتي تصوير با ايده گيري از مكانيزم بينايي طبيعي و الگوريتم HMAX
تشخيص پلاك خودرو با استفاده از پردازش تصوير و تطبيق شكل
ارزيابي كارايي يك سيستم تشخيص نفوذ تركيبي نوين با استفاده از شبكه پتري تصادفي تعميم يافته
طراحي يك الگوريتم بهينه سازي كولوني چندگانه مورچه ها مبتني برتعاملات بين كولوني ها براي مسيريابي چندهدفه درشبكه هاي موردي سيار
بررسي و بهبود متدولوژي هاي مهندسي نرم افزار عامل گرا
بهينه سازي سيستم كنترل محركي از جنس آلياژ حافظه دار با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
ارايه يك روش مبتني برشبكه عصبي جهت تشخيص ارقام دستنويس فارسي
پيش بيني تغييرات شاخص بورس و قيمت طلا به كمك شبكه هاي عصبي
تشخيص بيماري پاركينسون با استفاده از درخت تصميم طبقه بندي و رگسيوني C&R
بهبود روش پنهان نگاري قابل برگشت گسترش اختلاف درتصاوير رنگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
محاسبه ضرايب يونيزاسيون برخوردي در نيمه هادي با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه
ارايه يكپروتكل جديد برايتجميع پنهان داده ها درشبكه هايحسگر بي سيم
روشينوين جهت ارزيابي حجم پروژه دردست اجرا
پخش بار بهينه بلادرنگ جهت بهبود امنيت سيستمهاي قدرت با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
نهان نگاري مقاومت اطلاعات در تصوير درحوزه تبديل كانتورلت
concealed data aggregation in wireless sensor network:a hierarchical method
الگوريتمي واحد براي ناحيه بندي انواع تصاوير پزشكي
ارايه يك روش مبتني بردرخت تصميم جهت بازشناسي ارقام دستنويس فارسي
ارايه مدلي بهينه و قابل اطمينان و آگاه از متن درمحاسبات فراگير بمنظور گزارش و تصميم گيري درمورد رويدادها با استفاده ازتكنيكهاي هوشمند
طراحي شبكه عصبي با الگوريتم لونبرگ جهت پيش بيني قيمت گاز جامعه موردمطالعه مصرف كنندگان آمريكا
ارايه مدل جديد جهت توصيف محصولات C4ISR با استفاده از مفاهيم فازي
بهبود الگوريتم مبتني بر رفتار جفت گيري زنبورهاي عسل جهت حل مساله خوشه بندي
طراحي نمونه سازي و بكارگيري يك محيط پژوهش الكترونيكي
ارايه طرح پيشنهادي توسعه يافته پليس الكترونيك براساس فناوري RFID
بررسي جنبه هاي مختلف تشخيص آنومالي و كاربردهاي آن
طراحي يك سيستم خبره جهت تشخيص بيماري عفوني خوني
ارايه روشي نوين درلبه يابي تصاوير با استفاده از الگوريتم فرااكتشافي كولوني مورچه
نقش فناوري اطلاعات در فرايندياددهي – يادگيري واحدهايدانشگاهي
شناسايي مولفه هاي چهره با استفاده از فركتالها
تهيه يك كد كامپيوتري براي طراحي كمپرسور طراحي با روش خطي مياني
كشف منابع درشبكه هاي گريد با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
كاربرد شبكه هاي صف درطراحي پايگاه داده ها به منظور ارزيابي كارايي
ارتقاء فرايندهاي سازماني با استفادها ز كتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات ITIL
object recognition methods as preprocess of object counting in BAL medical images
بررسي روشهاي بيومتريك
كلاس بندي الگوهاي حركتي كاربران با استفاده از تركيب كاربرد كاوي و محتوا كاوي وب
ارزيابي كارايي و بهره وري تكنيكهاي موازي سازي درپردازنده ها و بررسي چالشهاي موجود
كشف منابع درشبكه هاي گريد
استفاده از متد خوشه بندي FCM براي انتخاب رشته دانش آموزان پايه دوم دبيرستان
هوشمندسازي چگونگي توزيع داده ها در پايگاه داده هاي توزيع شده با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
تلفيق كاربردهاي ملاكهاي زيبايي شناختي و فني مهندسي درطراحي صفحات وب دوره هاي آموزش از راه دور
ارزيابي پروتكل RSVP-TE و مقايسه روشهاي كاهش سربار پردازشي CPUبراي سيگنال دهي MPLS
مقايسه رويكردهاي خوشه بندي براساسمعيارهاي خوشه بندي
بررسي تاثيرات سربارهاي شبكه دركارايي برنامه هاي گريد
پيش زمان بندي و زمان بندي گراف كار درسيستمهاي چند پردازنده اي
ارتباط دسته بندي هاي DSS با متدولوژي هاي متفاوت
ارزيابي راه حلهاي ارايه شده آزمون درمعماري سرويس گرا به كمك توسعه چارچوب ISTQB
پياده سازي شبكه Thin Client تحت cloud براي محيط دانشگاه
تشخيص هوشمندخودرو با استفاده از شبكه هاي عصبي چندلايه
مدلي براي ارزيابي بلوغ هوش تجاري درسازمان منطبق با مدل بلوغ قابليت CMM
A model for categorizing information systems regarding process orientation and knowledge orientation
ارايه شاخص براي اندازه گيري يكپارچگي سيستمهاي اطلاعاتي سازماني
الگوريتم كلونيمورچه ها درگريد محاسباتي
Primary Service Outage Degradation in Presence of Cognitive Radios Activity with Non Ideal Sensing
روشي براي توليد خودكار بردارهاي آزمون مدارات تركيبي درسطح گيت براي خطاهاي اتصال به صفرويك
افزايش بهره وري هزينه و انرژي با استفاده از VNC,SAN
ارايه مدل ماتريس – مجموعه براي تشكيل ائتلاف گروهي خريداران براي رسيدن به بيشينه سود
Scheduling in Multi-Processor Systems with Bee Colony System
بررسي اثر سيستم ارزيابي عملكرد به عنوان پيشنياز پروژه هاي مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید