مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه منتشر گردید

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه،  4 اسفند 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد لشت نشا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 459 عنوان مقاله تخصصی شامل 3543 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه

 

 

 

تأثير افزودن سولفات آلمينيوم (زاج سفيد) در تثبيت شيميايي خاك رس واگرا (مطالعه موردي)
كاربرد هاي روش هاي بيوهيدروليكي در كنترل فرسايش آبراهه هاي طبيعي (مطالعه گياه وتيور)
شبيه سازي عددي الگوي جريان حول آبشكن هاي متناوب با نرم افزار CCHE2D(مطالعه موردي حوزه ي كال شور استان گلستان)
پهنه بندي سيلاب دشت رودخانه به كمك نرم افزار HEC-SMS (مطالعه موردي بازه اي از رودخانه كارون)
پيش بيني مهاجرت پيچانرودي به كمك روابط تجربي (مطالعه موردي بازه اي از رودخانه كارون)
بررسي عددي اثر ميان گذر مستقيم بر روي الگوي جريان در قوس رودخانه (مطالعه موردي رودخانه كارون)
بررسي احتمال و تحليل ريسك در روانگرايي سدهاي خاكي
بررسي تكنولوژي سيستم هاي گرمايش و سرمايش خورشيدي براي رسيدن به معماري پايدار
محاسبه پارامترهاي تغييرشكل خاكهاي رسي بر اساس آزمايش پرسيومتري و روابط تجربي
بررسي روشهاي كاهش انرژي زلزله و بررسي علل پايداري ساختمان ها در زلزله 8,9 ريشتري ژاپن
دگرگوني هاي ديجيتالي و معماري هاي محاسباتي
بررسي كاربري سد هاي لاستيكي و وضعيت آن ها در ايران
بهسازي لرزه اي قابهاي داراي ديوارآجري
بررسي آناليزهاي تراوش، استاتيكي و ديناميكي سد خاكي بش قارداش
درآمدي بر معماري پايدار با توجه به رويكرد معماري سبز
مدل سازي ديناميكي نوار با خم اوليه به عنوار ميراگر جهت كاهش پاسخ هاي سازه
ارزيابي سطح عملكرد ساختمانهاي طراحي شده بر اساس استاندارد 2800
بررسي عملكرد فني و اقتصادي ژئوممبرين و مقايسه آن با ساير سيستم هاي نفوذناپذير
تحليلي بر كاربرد RS و GIS در برنامه ريزي و توسعه شهري و منطقه اي
كاربردGIS در مديريت و برنامه ريزي سيستم حمل و نقل شهري
كاربرد GIS در مديريت و مكانيابي پاركينگ
افزايش ظرفيت باربري شمع هاي كوبشي در خاك ها با گذشت زمان
بررسي كارآيي ستون ته نشيني به عنوان پيش تصفيه در بهبود عملكرد صافي هاي شني كند جهت حذف كدورت آب رودخانه هراز
بهسازي زمين به روش ابر تراكم، انواع آن و عوامل مؤثر در طراحي روش ابر تراكم
تحليل پايداري تونل انتقال آب بهشت آباد با روش تفاضل محدود
خطر پديده انفجارسنگ و ايمن سازي محيط كار تونل انتقال آب بهشت آباد
ارائه عوامل موثر و شاخصهاي اقتصادي حملونقل پايدار شهري
پاسخ لرزه اي سازه هاي بتني نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
بررسي پديده قيرزدگي، مطالعه موردي كيلومتر 40 محور اهواز – مسجد سليمان
بررسي ضريب رفتار سازه هاي بتني نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
بررسي مخاطرات زمينشناسي محتمل در جريان حفاري تونل انتقال آب بهشت آباد
اثرات مولفههاي افقي و قائم زلزلههاي حوزه نزديك در پاسخ چرخهاي پلهاي بتني با پايههايكوتاه و بلند
ارزيابي اثر تزريق نمك هاي آهن در حذف كرومپساب خروجي صنايع توليدي در فيلتردرشت دانه افقي
بهبود وضعيت ترافيكي توسط نرم افزار شبيه سازAimsun با استفاده از پارامتر هاي بهينه نرم افزار Synchro مطالعه موردي، شهرستان رشت
بررسي اثر بازشو بررفتارديوارهاي با مصالح بنايي غير مسلح تقويت شده با مصالح FRPتحت اثر بارگذاري رفت وبرگشتي
مطالعه آزمايشگاهي تاثيرتيغه هدايت كننده جريان بر راندمان تله اندازي حوضچه رسوبگير،ورودي كانال هاي آبياري
معماري سنتي گيلان ، معماري پايدار
ارزيابي مصرف بهينه مصالح ساختماني –صنعتي ونقش آن در ايجاد محيط زيست پايدار
مطالعه آزمايشگاهي تاثير مكش بر روي ضريب ظرفيت باربريNγ در خاك غيراشباع
مطالعه آزمايشگاهي تاثير مكش بر روي ضريب عكس العمل بستر پي دايرهاي
طرح احيا و ساماندهي وبررسي معماري و پايداري گذر تاريخي صاحب جمع كرمانشاه
تاثير راهكارهاي سبك سازي در كاهش وزن سازه هاي بتني
پايدارسازي گود به روش ميخ كوبي و بررسي عددي پارامترهاي موثر در آن با استفاده ازمدل سازي دوبعدي
مقايسه عملكرد لرزه اي سيستم هاي لوله اي در سازه هاي بلند مرتبه فولادي
تعيين منحني توزيع ضريب اطمينان در مقابل پارگي تسمه هاي فولادي به كاررفته در ديوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالي توزيع نرمال
راهكارهاي اجرايي براي معماري پايدار با نگرش به هزينه اجرا
اقليم و ساختمان در برنامه ريزي وتوسعه پايدار مناطق گرمسيري (نمونه موردي بندر خرمشهر)
نظري برمعماري، طبيعت وتوسعه پايدار
استفاده از بتن خود متراكم درروكش كردن بتن هاي قديم
بادگير نمادي از معماري پايدار در اقليم گرم و خشك
زري اسكيپ دانشي نوين در معماري منظر پايدار بوم هاي بياباني
خانه چهارفصل ، معماري پايدار در اقليم گرم و خشك نمونه موردي: خانه چهارفصل يزد
تعيين طيف طرح لرزهاي سازهها بر مبناي طيفهاي خطر يكنواخت در مناطق مختلف ايران
نقش تحليل احتمالاتي خطر لرزهاي در مديريت، برنامهريزي و توسعه شهري
تحليل عددي پي هاي قرارگرفته روي شيرواني پايدارسازي شده با سپر
نقش كار آمدي مجتمع هاي ايستكاهي مترو در بهبود كيفيت زندگي شهري با تاكيد بر توسعه پايدار
مدل بهينهسازي تك هدفه چند آلاينده براي مديريت كيفي آب در رودخانهها با استفاده از شاخص كيفي و با رويكرد فازي
مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهاي خاكي بر اثر وجود لايه ي غير متراكم و اشباع در پي
مدلسازي پيوستگي بتن و ميلگرد FRP توسط نرم افزارAbaqus
تحليل پاسخ لرزه ايي از مقاوم ساز ژئو سينتتيك در ديوار حائل بهسازي شده
مقايسه ي اقتصادي اجراي روسازي هاي بتن سيماني غير مسلح و بتن آسفالتي گرم (مطالعه موردي استان خوزستان)
كاربرد حفاظت كاتدي در ساختمان هاي اسكلت فلزي
تحليل پايداري تونل انحراف آب سد گلورد نكا با استفاده از روش تجربي و عددي
بررسي راهكارهاي ارائه شده معماري سنتي و گونه شناسي مسكن بومي همدان در جهت معماري پايدار
شناسايي و مقايسه مهمترين منابع ايجاد ريسك در پروژه هاي EPC صنعت نفت ايران به كمك استاندارد PMBOK
بررسي انواع پوشش ها در سراي وكيل الدوله كرمانشاه و بحث آسيب شناسي وطرح مرمت بنا (مطالعه موردي)
تونلهاي طويل راه آهن و ايمني آنها
حفاظت و معماري و استحكام بخشي بناي تاريخي حمام حسن خان(مطالعه موردي)
بررسي و مقايسه فناوري ها و روش هاي نوين مقاوم سازي بناهاي تاريخي
بررسي تحليل ديناميكي سد خاكي بش قارداش
بررسي پايايي بتن خود متراكم در اثر كربنات سازي
بررسي و مقايسه روش طراحي حدي و روش تنش مجاز در وزن سازهي گلخانه اي فرم ونلو به وسيله شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
بررسي اثر طول مخزن بر تنش هاي وارد به بدنه سد هاي بتني در تحليل ديناميكي
بررسي تغييرات شيب كف مخزن بر تنش هاي وارد به بدنه سد هاي بتني وزني در تحليل هاي ديناميكي
تخمين آسيب پذيري ساختمانها به كمك اندازه گيري هاي ميكروترمور بر اساس مشخصات ديناميكي ساختگاه شهر شيراز
مسيرهاي پياده، عامل حمل و نقل پايدار
بررسي پتانسيل مخاطرات انفجار هوا در آتشباري سازههاي زيرزميني
ارزيابي مقاومت لغزشي روكش ميكروسرفيسينگ در آزادراه تهران – قم
طراحي شمع برپايه استفاده بهينه از آزمايشات
نحوه بكارگيري الگوريتم مك براي مشهاي colocated
مدلسازي سه بعدي جريان با استفاده از روش حجم هاي محدود
مقايسه و بررسي عددي دو روش ميخ كوبي و انكراژ در نرم افزارplaxis بمنظورپايدارسازي گودها
بررسي روند توليد واستفاده از خرده لاستيك هاي فرسوده دربتن،آسفالت و قطعات بتني
شناخت و بررسي عوامل تأخير و افزايش هزينهها در انجام پروژه هاي عمراني و راهكارهاي جلوگيري از وقوع آنها
اندركنش زمان و هزينه انجام پروژههاي عمراني اتمام يافته با تأخير
بررسي رفتار لرزه اي تونلهاي نزديك گسل و روشهاي پيشگيري از شكست
الگوريتم مجاورسازي ساختمانها
امكان سنجي احداث مسيرهاي ويژه دوچرخه در معابر شهري ايران با توجه به محدوديت هاي فيزيكي موجود و طرح هاي فرادست (مطالعه موردي : منطقه 8 تهران)
استفاده از آهك و پوزلان براي بهبود ظرفيت باربري خاكهاي ماسه سيلتي
مهار ترانشه و خاكريز در حال فرسايش با استفاده از سيستم ميخكوبي
معرفي و كاربرد بتن همكريت (بتن دوستدار محيط زيست)
عوامل موثر در حمل و نقل ريلي با ارتقاء كيفيت خطوط ريلي افزايش ايمني و كاهش سوانح
بررسي عملكرد جداگرهاي لرزه اي LRB در كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها بر اساس شاخص هاي خرابي
زمين لرزه هاي القائي ناشي از سدها
آناليز ارتعاشات آزاد يك صفحه مستطيلي كامپوزيتي سه لايه متقارن بوسيله تئوري تغيير شكل برشي مرتبه سوم TSDT)
روشي براي شناسايي عوامل موثر بر مقاومت در برابر لغزندگي رويه هاي آسفالتي
استفاده از روش جريمه داخلي در حل مسائل غيرخطي بهينه سازي سازه ها
بهسازي لرزه اي قاب خمشي بتن مسلح با استفاده از ميانقاب شاتكريتي
تاثير نمك سولفات سديم بر مقاومت برشي خاك هاي ريزدانه
فناوري نوين ساختمان هاي چوبي
مروري بر روش هاي غير مخرب تعيين لايه لايه شدگي در عرشه پل هاي بتني
تعيين منحنيهاي آسيب پذيري لرزهاي براي قابهاي خمشي فولادي با اتصالات صفحات كناري
معماري پايدار،رويكردي نوين در صنعت ساختمان قرن 21
ارزيابي وارائه طرح سخت كننده در ديوارهاي برشي فولادي
بررسي عددي تنش ها در كف جام هاي پرتابي
بهبود خواص بتن حاوي پوزولان طبيعي بش آقاج با استفاده ازميكروسيليس ونانوسيليس
مطالعه آزمايشگاهي رفتار ميراگرهاي اصطكاكي دوراني XRFD) در سازه هاي فولادي
تاثير مستهلك كننده هاي انرژي بر مقاوم سازي صفحات فولادي در معرض انفجار
مديريت بحران درطوفان هاي گردوغبار مطالعه موردي: مديريت بحران درطوفان هاي گردوغباراستان خوزستان
بررسي عددي الگوي جريان و جريان هاي گردابه اي اطراف آبشكن هاي سركج به روش حجم محدود
بررسي كينماتيك و حركت نقطه به نقطه تماس چرخها با ريل
يكي از كاربردهاي نرم افزار LUSAS در مهندسي عمران
بررسي قوانين متداول تركيب مولفه هاي متعامد زلزله جهت ارزيابي واقع گرايانه ترين روش تركيب
ارزيابي دقت و كاربرد روش هاي مختلف در جمع آثار مودها
بررسي آزمايشگاهي استفاده از سنگدانه هاي متخلخل سبك وزن در تثبيت زيراساس روسازي هاي انعطاف پذير
بررسي تاثير استفاده از سيستم اصلاح سطح سنگدانه ها با پليمر بر روي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالت گرم
بررسي جريان ترافيك در آزادراه هاي كشور و مقايسه با مدل هاي معتبر جريان ترافيك (مطالعه موردي آزادراه هاي تهران – قم و تهران – قزوين)
انتخاب بهترين مدل احتمالاتي جهت تخمين تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشي فولادي
جاده هاي هوشمند خورشيدي راهي براي كاهش تصادفات با حيوانات
آناليز ريسك خرابي ابزار دقيق در سدهاي خاكي (مطالعه موردي سد مارون)
جايگاه طراحي فضاي سبز در مجموعه هاي مسكوني شهري ( بررسي موردي شهر رشت)
تخمين مقاومت خاك زير پي با استفاده از زمين آمار(مطالعه موردي: شهرداري منطقه 2 تبريز)
تاثيرات مديريت شهري در مقابله با بحران زلزله با نگرشي ويژه بر منطقه ده تهران
تخمين روند تشكيل و حركت دلتا در مخازن سدها مطالعه موردي سد يامچي اردبيل
رعايت مباني مديريت بحران زلزله در طراحي شهري جهت كاهش تلفات زلزله
تأثير خردههاي لاستيك فرسوده بر روي مقاومت برشي ماسه (خاك حاشيه جنوبي درياي كاسپين، شهر رشت)
ارائه پارامتر مدول مقطع موثر در محاسبه خيز تيرهاي فولادي سوراخ دار
تجزيه ، تحليل ، تفسير و نقد تعهدات و اختيارات كارفرما در شرايط عمومي پيمان
بررسي افت انشعابي بر روي سرريز جانبي مستطيلي در جريان فوق بحراني
استفاده از الگوريتم بهينه سازي توده ذرات در تعيين ضرايب جريان بازگشتي يك حوضه آبريز
مقايسه روش لاگرانژي و روش جرم افزوده در تحليل ديناميكي سدهاي كوتاه
مقايسه عددي توزيع سرعت و الگوي جريان اطراف پايه هاي پل شكاف دار و بدون شكاف
بررسي برخي مفاد تاثير گذار شرايط عمومي پيمان در ايجاد دعاوي پيمانكاران
بررسي تكنولوژيهاي نوين استحصال انرژي از فاضلابهاي خانگي در محيطهاي مسكوني
بررسي زير ساختها و تكنولوژي هاي جديد براي كاهش هدر رفت آب در شبكههاي آب و فاضلاب
بررسي تكنولوژيهاي كارآمد در زمينه تصفيه لجن فاضلاب
ارزيابي عملكرد ميراگرهاي ويسكوز نيمه فعال در كنترل پيچشي ساختمان هاي نامتقارن در پلان
بررسي اثرجا به جايي تكيه گاهها در رفتار لرزهاي چليكهاي دولايه
بررسي رفتارلرزهايچليكهاي دولايه در اثرتغييرات نسبت عمق به دهانه و خيزبه دهانه
بررسي نقطه شروع شيب بر روي لنگر خمشي پاي ديوارهاي ساحلي، تحت تاثير امواج تصادفي دريا
تحليل پايداري ديناميكي گود برداري هاي ميخ كوبي شده به روش عددي وآناليز حساسيت پارامتر هاي اساسي
بهينه يابي محل قرارگيري شمع هاي تسليح كننده شيب خاكي تحت سربار واقع در تاج
بهينه سازي ابعاد تراشه هاي كف پوش ضايعاتي بمنظور بهبود سي بي آر مخلوطهاي ماسه –تراشه هاي كف پوش
كاهش خطر پديده كاويتاسيون در سرريز سدها با كنترل شاخص كاويتاسيون
رويكرد كسب و كار اجتماعي در تامين مالي پروژه هاي زيربنايي شهرستان رودسر
مطالعه رفتار مقاومت برشي غير اشباع و منحني مشخصه آب – خاك در مخلوط ماسه – بنتونيت
معرفي يك روش بهينه افزايش ايمني در تقاطع هاي چهار راهه
ارائه مدلي براي پرداخت به موقع مطالبات پيمانكاران توسط دولت
مديريت و به كارگيري سيستمهاي هوشمند ساختماني دركشور ايران
طراحي بهينه روسازي راه بر مبناي ضوابط آيين نامه AASHTO
بررسي پايداري ديواره گود توسط روش نوين تركيب ميخ كوبي و انكر در نرم افزارplaxis
ارزيابي راهكارهاي مهندسي جلوگيري از انتشار آلايندههاي حاوي فلز سنگين به محيط زيست
بررسي تاثير شكل سنگدانه بر مقاومت فشاري بتن
تامين آب پايتخت فرضي با رويكرد تصميم گيري چند معياره
ارزيابي انتخاب بهينه روش حذف فلزات سنگين ازپسابهاي صنعتي
بررسي استفاده از روش الكترواسمزي ونقش آن در پايداري سدهاي خاكي
بررسي اثرگيرداري بين اتصالات سگمنتي سيستم نگهداري تونل،برروي تنشها وتغييرمكانهاي پوشش تونل
بررسي ارتعاشات پوسته استوانه اي چند لايه با لايه پيزوالكتريك
كمانش ستون هوشمند با لايه پيزوالكتريك
اثرات زيست محيطي توسعه واحدهاي صنعتي بر كيفيت سفره هاي آب زير زميني در مناطق خشك ( مطالعه موردي : زير حوضه يزد- اردكان)
مقايسه رفتار ديناميكي سازه هاي جداسازي شده تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديك
بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي بتني نا متقارن در پلان با ديوار برشي – قاب خمشي
بيلان آبي سفره آب زيرزميني دشت كاشان- اصفهان
تعيين ضريب طول مؤثر در قاب هاي ساده فولادي با اتصالات نيمه صلب وبارگذاري نامتقارن
انديشههاي معماران ايراني در بهرهوري از چهار عنصر اصلي طبيعت
بهره گيري از عناصر همساز با اقليم در معماري مناطق كويري ايران در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار
بررسي تغييراتpH خاك محل دفن زباله در اثر نفوذ شيرابه
بررسي اندركنش خاك- پي- سازه در تحليل لرزه اي استاتيكي ساختمان ها
تحليل ديناميكي طيفي مدل سه بعدي خاك- پي- سازه
نظري بررويكرد پايداري در معماري سنتي ايران – الگوها وضوابط پايداري معماري سنتي ايران –
جايگاه ، اهميت و چگونگي توسعه فرهنگ سازي در تحولات تصادفات جاده اي
كاربرد ديدگاه مهندسي محيط زيست در تصفيه پساب كاغذسازي
راهكار جديدي در مقاوم سازي ساختمانهاي با مصالح بنايي توسط كامپوزيتهاي مسلح شده به الياف FRP)
مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي بنايي توسط FRP و مقايسه آن با ديگر روشهاي رايج مقاوم سازي
ارتقاء خواص شيميايي بتن با استفاده از انواع پوزولان ها جهت استفاده در شمع هاي بتن آرمه پيش ساخته سازه هاي دريايي منطقه خليج فارس
تعيين الگوي مناسب براي تشخيص واگرايي خاكهاي رسي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مقايسه عملكرد روش هاي شبكه عصبي و روش شرارد در تشخيص واگرايي خاك هاي رسي
مكانيابي ايستگاههاي اورژانس شهري با استفاده ازGIS و بهينهسازي شبكه خدمات امدادي
بررسي روند تغييرات سطح آب زيرزميني در دشت كاشان – اصفهان
به روزرساني ضوابط ساختمانهاي نامنظم در آييننامهها با بررسي آيين نامههاي كشورهاي مختلف و مطالعات پژوهشگران
بررسي مشخصات هيدروژئولوژي دشت كاشان- اصفهان
كاربرد روش اجزاء محدود در شبه سازي جريان غيردائمي يك بعدي
مدل دو بعدي شكست سد با حل كننده تقريبي ريمانHLLC
بررسي اثر فاصله شمع ها بر ظرفيت باربري گروه شمع در بار گذاري ثقلي وجانبي
تاثير بلند مرتبه سازي بر عملكرد شبكه هاي توزيع آب شهري
بررسي تاثير درصد وزني ژئوفوم بر ويژگيهاي مقاومتي خاكهاي سبك شده با دانههاي ژئوفوم
تعيين جريان زيست محيطي بهينه و بررسي تاثير آن بر تخصيص آب سد درودزن به كاربران سد براي كمينه نمودن فرصت هاي اقتصادي از دست رفته
بررسي روابط بين مقاومت فشاري بتن در سنين مختلف بر اساس نتايج 858 سري نمونه گيري از پروژه هاي اجرايي
معماري با شيشه و پيشرفت هاي اين صنعت Glazing
بررسي وارونگي دما(اينورژن) و اثر آن روي آلودگي كلان شهرها)
بهينه يابي چند هدفه قاب خمشي بتني بر اساس عملكرد لرزه اي و وزن
فرآيند تحليل خستگي اتصالات توربين هاي بادي دريايي
ستون فلزي با طول معمولي به روش كمانش خطي و غير خطي و مقايسه ويژگي آنها با نرم افزار
بررسي هيدروديناميك ، تفرق و انتقال امواج به داخل حوضچه بندر انزلي
مدلسازي المان محدود سد بتني به روش استاتيكي غير خطي با در نظر گرفتن معيار خرابي (مطالعه موردي سد سفيدرود)
اثرات منفي زيست محيطي سد سازي و راهكارهاي كاهش آن
انتخاب سيستم بهينهي اجراي پروژه با استفاده از تصميم گيري چند معيارهMCDM) وروش AHP
تحليل ديناميكي سازه هاي شناور بسيار بزرگ
تحليل حساسيت پارامترهاي موثر بر تنش هاي حرارتي در سدهاي بتن غلتكي با روش المان محدود و شبكه هاي عصبي مصنوعي
تحليل و مقايسه نشست پيرامون تونل در حفاري زمينهاي سستبا روشNATM و چتري
تهيه پكيج جديد تصفيه آب در جوامع كوچك با تلفيق فيلترهاي درشت دانه افقي با فيلترهاي كند ماسه اي
تحليل شمع هاي تكي و گروه شمع تحت بار جانبي
تعيين عمق مدفون لرزه اي سپر هاي بدون مهار در خاك هاي مستعد روانگرايي
بررسي راندمان حذف نيترات در شرايط بهره برداري مختلف با استفاده از نانوفيلتراسيون :فشار، غلظت و دما
بررسي نحوه توزيع فشارجانبي خاك روي ديوار حائل در اثر مد جابجايي ديوار
بيشينه يابي ضريب رفتار قاب خمشي بتني با استفاده از الگوريتم ژنتيك و مقايسه آن با قاب بهينه وزني
ساختمان خورشيدي، طرحي در معماري پايدار
انواع سيستم هاي اجراي پروژه و بررسي و ارزيابي مزايا و معايب آنها
مدلسازي عددي سه بعدي جريان آب با ريزش آزاد از مجاري مدور
بررسي عملكرد استفاده از خودروهاي كاووش گر در جمع آوري اطلاعات ترافيكي
بررسي پتانسيل واگرايي در منابع قرضه ريزدانه سد نازلو اروميه
فناوري هاي نوين در جهت بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان گامي بسوي طراحي پايدار معماري ايران
تصفيه آب، خاك و هوا توسط تكنولوژي هاي دوستدار محيط زيست
مقايسه روش هاي گياه پالايي و الكتروكينتيك در حذف هيدروكربن هاي نفتي از خاك
بررسي حسگرهاي نوين ايمني و حفاظتي در صنعت حمل و نقل
تحليل آماري رابطههاي پيشنهاد شده براي تعيين مقاومت فشاري ستون هاي بتني محصور شده با FRP
بررسي نقش پوزولان طبيعي بش آقاج در جلوگيري از خوردگي مجاري بتني فاضلاب
كاربرد سبزينه ها و گياهان براي رفع آلاينده هاي اصلي هوا
امكان سنجي روش درختان تصميم گيري در مهندسي عمران
ارائه راهكارهاي طراحي اقليمي در نواحي گرم و مرطوب برمبناي معماري بو مي منطقه ( مطالعه موردي: بندر بوشهر و بندر لنگه)
مقايسه پارامتريك رفتار گود برداري هاي مهار شده با خرپاي فلزي درمدل سازي دو بعدي و سه بعدي
مديريت منابع انساني در پروژه هاي عمراني
پيشبيني مقاومت فشاري بتن بدون اسلامپ: مطالعه مقايسهاي بين مدلهاي شبكه عصبي و ويونت
مقايسه بازده روشهاي مختلف بهسازي خصوصيات مهندسي خاكهاي منبسطشونده
تعيين معادلات منحني فرمان بهرهبرداري از سد درودزن با استفاده ازACS
بام سبز راهكاري براي بهبود شرايط زيست محيطي و صرفه جويي انرژي در شهر تهران
مدلسازي منحني سنجه دبي– اشل رودخانه ها
بررسي تحليل پوش اُور( استاتيكي غير خطي ) مبتني بر جابجايي نقطه كنترل براي ارزيابي ساختمانهاي فولادي مرتفع در خطر لرزه اي بسيار زياد)
بررسي و تحليل ترك هاي روسازي در معابر شهري
بررسي لايه بندي حرارتي مخزن سدلتيان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
اثر هندسه سازه بر روي نشست زمين ناشي از حفر تونل به روش NATM
طراحي سيستم خاك ميخNailing) به روش تعادل حدي
ارزيابي پوش اورسه بعدي سازه هاي نامتقارن در پلان
اثر سيكل هاي انجماد و ذوب شدن بر روي مقاومت فشاري خاكهاي رسي تثبيت شده با آهك و مسلح به الياف پلي پروپيلن
مقايسه افت انرژي جريان روي سدهاي لاستيكي در حالت پرش آزاد و مستغرق با تغيير در ارتفاع بالشتك كف
ارزيابي و بررسي روانگرايي در بدنه و پي سدهاي خاكي با استفاده از نتايج آزمونSPT مطالعه موردي سد ستارخان)
مكانيسم هاي گرفتگي غشاهاي بيوراكتورهاي غشايي MBR) و روش هاي كنترل وكاهش آن جهت بهينه سازي تصفيه خانه هاي فاضلاب
تاثير استفاده از ضايعات شيشههاي نشكن به عنوان درشت دانه بر روي پارامترهاي مقاومتي بتن
استفاده از حفاظت كاتدي به روش تزريق جريان ICCP) براي كنترل خوردگي در ساختمان هاي اسكلت فولادي با روكش آجري
بررسي تاثير فعاليتهاي تجاري پيرامون شهر لنگرود در حجم ترافيك مركز شهر
مدلسازي دو بعدي كيفي آب ، ارزيابي و كاربرد آن براي سد كرخه
بررسي و ارزيابي مشخصات ژئومكانيكي ژئوگريد ها جهت مقاوم سازي سازه هاي خاكي
بررسي عددي سه بعدي سيستم Tie-Back در پايدار سازي گودبرداري هاي شهري ( مورد مطالعاتي سيستم سازه نگهبان پروژه برج مالي مشهد)
بررسي تغييرات پارامترهاي مؤثر بر روش دوخت به پشت با استفاده از مدل سازي عددي دو بعدي و طرح بهينه آنها
واكاوي معماري پايدار و همسو سازي آن با معماري سنتي
اثر هندسه سازه بر روي جابجايي افقي زمين ناشي از حفر تونل به روش NATM
مقايسه نسبت حداكثر تغييرمكان غيرالاستيك به الاستيك تحت زلزله هاي دور از گسل ونزديك گسل ايران
بهينه سازي وزن و ضريب رفتار قاب هاي فلزي مهاربندي شده در حالت طراحي بر اساس عملكرد
پهنه بندي خاك هاي مسئله دار در منطقه ساحلي شمال (گيلان، مازندران،گلستان)به كمك تستهاي درجا و آزمايشگاهي
بررسي كاربرد منطق فازي در مديريت ريسك با ارائه مدل كاربردي جديد
بررسي اثر حفر تونل هاي شهري در محل تقاطع خطوط متروبر سازه هاي مجاور با استفاده از روشهاي عددي
ارزيابي كيفي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي متداول شهري در ايران (مطالعه موردي بر روي تعدادي از ساختمانهاي شهر تبريز)
بررسي سه بعدي بهينه يابي آرايش شمع هاي مسلح كننده شيب خاكي تحت سربار محدود واقع در تاج
مقايسه تحليلي ارزيابي پايداري شيبها به روش تعادل حدي و روش اجزاي محدود
ضرورت استفاده مجدد از آب خاكستري به عنوان منبع غيرمتعارف آب
نقش ساختمانهاي با سيستم سازه اي پيشرفته ( معماري هاي – تك ) در خلق فضاهاي انعطاف پذيرمعرفي و بررسي نمونه هاي موردي
بررسي مقايسه اي تاثير فاصله سربار از تاج شيب در پايداري شيب هاي مسلح در حالت دو بعدي و سه بعدي
بررسي پايداري شيب هاي خاكي تحت سربار در حالت دوبعدي (مقايسه روش هاي تعادل حدي و كاهش مقاومت)
تاثير نانوسيليس در پيشگيري از خوردگي بتن معمولي
مدل سازي جريان آشفته در يك كانال مربعي مستقيم
بررسي رفتار برشي تيرهاي عميق ساخته شده با بتن خودتراكم اليافي و مسلح شده با آرماتورهاي برشيCFRP
آناليز ابعادي و مقايسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاري يك سويه و بارگذاري چرخه اي
مقايسه سطح عملكرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و تاثير تعداد و محل قرارگيري بادبند بر آن(با جداساز لرزهاي و بي جداساز)
سنجش تأثيرات اقتصادي فضاهاي سبز بر توسعه شهري
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در مديريت تلفيقي منابع آب هاي سطحي و زيرزميني
بررسي روش شبه استاتيكيBNWF در طراحي شمع هاي مستقر در خاكهاي روانگرا
معرفي بيولاك، روشي كارا در تصفيه فاضلاب، با نگاهي بر تصفيه خانه فاضلاب شهر اروميه
توسعه مدل حجم ساعت اوج ترافيك به تفكيك نوع معابر شهر تهران
تاثير باغ هادرمنازل مسكوني ونقش آنها درايجاد معماري پايدار
كنترل ايمني سازه هاي بتني با حسگر فيبر نوري
تحليل پايداري سكوهاي دريايي حفاري و بهره برداري از مخازن نفتي و ادوات كنترل آن ها
بررسي تأثير اتصالات در پاسخ قابهاي سازهاي ويرانديل تحت اثر تحريكات لرزهاي
زمينشناسي مهندسي و بررسي نگهداري تونل راهآهن قزوين-رشت
بررسي روش فنرهاي مزدوج مجازي با در نظر گرفتن مساله تغيير شكل كم گوشه ها درطراحي پي گسترده و مدل سازي آن با روش المان محدود
بررسي آزمايشگاهي مصالح بتن بازيافتي از نظر ظرفيت باربري مجازبه منظور استفاده در پيسازي و راهسازي
رويكردي ابتكاري در برنامهريزي بهينه سبد پروژه ساخت مجموعههاي تفريحي- رفاهي
برآورد منابع آب طرح هاي حوضه آبريز و طبيعي سازي آمار ايستگاه هاي آبسنجي به روش حذف ترند در حالت بارندگي با ترند و بي ترند
بررسي روشهاي كارآمد توليد كفپوشها و جداول بتني ضد خورنده
بررسي مشكلات احداث سازه هاي آبي بر روي خاكهاي رمبنده (مطالعه موردي)
بررسي لايه حفاظتي سنگچين در جريانهاي خروجي از حوضچه آرامش در كف كني رودخانههاي آبرفتي
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح سه بعدي از طريق تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي
بررسي الگوي جريان در بادگيرهاي مصر(ملقف ها)با استفاده ازديناميك سيالات محاسباتي
بررسي رفتار تصفيهخانهي فاضلاب شهري: آناليز حساسيت
بررسي رفتار سه بعدي بارگذاري بر روي ديوارهاي ميخكوبي شده
تاثيرات زيست محيطي سدها با نگاهي ويژه به سدهاي ساخته شده در ايران
بدست آوردن ضريب اطمينان شيرواني هاي خاكي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي ميزان تاثيرات توسعه پايداردر شهرهاي آينده
بررسي روش هاي اندازه گيري مكش خاك در آزمايشگاه
بررسي خواص مكانيكي ملات ساخته شده با ماسه سيليسي ويژه با استفاده از آب مغناطيسي
بررسي و مطالعه فرآيند تزريق پرده آب بند سد گيوي
بررسي اجمالي نقش معماران در توسعه پايدار
راهكارهاي معماري پايدار در ارتباط با اقليم سرد وخشك
روشهاي تقويت سازه هاي بنايي
مقايسه روشهاي مختلف مدلسازي عددي ديوار آجري براي تحليل اجزاي محدود
بررسي و مقايسه سطح عملكرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و ضربدري (باجداساز لرزهاي و بدون جداساز)
آناليز استاتيكي سد خاكي 15 خرداد در دوره بهره برداري با استفاده از داده هاي ابزاردقيق و روش المان محدود
تحليل پايداري اندر كنش خاك وشمع نسبت به پارامترهاي ژئو مكانيك
آناليز حساسيت بر روي ضخامت بال و جان تيرورق با جان كنگرهاي با توجه به ظرفيت پس از كمانش ورقهاي بال و جان
بررسي ضرورت معماري پايدار در ايران
برداشت ماسه از درياي خزر
آموزش معماري پايدار در جوامع در حال توسعه
بررسي تأثير عمق نفوذ ديوار آب بند بتن پلاستيك و مشخصات هسته و پي آبرفتي بر تشكيل ناحيه خميري در سدهاي خاكي
بررسي تأثير مشخصات ديوار آب بند بتن پلاستيك بر تشكيل ناحيه خميري در سدهاي خاكي
طراحي پايدار ساختمان هاي مسكوني شهر رشت با رويكرد ايجاد تهويه طبيعي
راهكار ها و مراحل ايمن سازي پدافند غير عامل در نيروگاهها
بهينه يابي چند هدفي چيدمان سيستم مهاربندي براي يافتن منحني پارتو به كمك الگوريتم ژنتيك
طبيعت، الگوي طراحي سازه و معماري
سيستم هاي حمل ونقل هوشمند جاده ايITS)
برآورد تعداد سيكل هاي معادل در ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي با استفاده از معيار شدت آرياس
تيپولوژي مسكن در مناطق گرم و خشك ايران
بررسي نفوذ پرتابه ها در ديوارهاي پركننده (مقايسه موردي ديوارهاي پركننده از جنس مصالح بتن سبك و مصالح بنايي)
فيلتراسيون زيستي، راهكاري موثر در تصفيه هوا
بررسي امكان طراحي و ساخت سازه هاي توريسنگي به عنوان ديوار حائل
آلودگي خاك ناشي از عمليات حفاري چاه نفت
مقاوم سازي پي هاي سطحي با استفاده از دال بتني و ريز شمع ها
محصور سازي خاك توسط ميكروپايل ها
تظريف تطبيقي در روش هاي بدون شبكه با توابع شكل كريجينگMK) با استفاده از جابه جايي شبكه node moving براي تحليل مسائل كشساني
تاثير سولفات آلومينيوم بر مقاومت برشي خاك رس واگرا
انتخاب روش پايدارسازي ترانشه ورودي خط 2 متروي تبريز براساس روش تحليل سلسله مراتبي
تأثير شرايط نگهداري روي خواص مكانيكي بتن حاوي پودر پوزولان چكنه و نانو سيليس
معماري و فن آوري در صنعت ساختمان
ارائه روش منطقي جهت اصلاح ضريب رفتارR جهت رسيدن به سطوح عملكردي مورد نظر
ارزيابي مقايسه اي گذرگاه هاي عابرپياده به منظور افزايش ايمني در معابر شهري
ارزيابي عملكرد بهينه عابرين پياده توسط زمان بندي چراغهاي راهنمايي
سنجش اثر گذاري تابلوهاي حداكثر سرعت مجاز در كاهش تصادفات جاده اي ، مطالعه موردي محور شيراز به مرودشت
مطالعه آزمايشگاهي تأثيرخرده لاستيك بر خواص تحكيمي خاكهاي رسي متراكمشده
كنترل نشست سطحي ناشي از تونلسازي در مناطق شهري با استفاده از بهبود مشخصات زمين
تاثير نوع اتصالات در رفتار لرزه اي قابهاي برون محور
طرح بهينه تيرهاي سراسري بتني پيش تنيده با مقطع متغير
بهينهسازي مطالعات ژئوتكنيك با استفاده از نظريه مجموعه مبنا
استفاده از بتن پلاستيك با دانه بندي مشخص مصالح سنگي در اجراي بتن لاينينگ
تحليل استاتيكي غير خطي سازه هاي بتن مسلح :مقايسه عددي و تجربي
مقايسه و بررسي روند بهينه سازي سازه هاي خرپايي با استفاده از روش جستجوي چند منظوره و روش جستجوي ذرات باردار
بررسي تاثير مقادير مختلف كربنات سديم بر رفتار تورمي و انقباضي خاك رسي
بررسي و مقايسه ي روش هاي پيش بيني و محاسبه ي نشست سطحي ناشي از حفاري تونل هاي شهري
تاثير فوق روان كننده و نسبت آب به سيمان بر فاز خميري بتن خودمتراكم
تاثير تنش تسليم و لزجت خميري بر طرح اختلاط ها ي بتن خودمتراكم گوناگون
بررسي عملكرد ساختمانهاي طراحي شده با آيين نامه ٢٨٠٠ براي زمين لرزه هاي نزديك گسل
بررسي پايداري و تعيين بار كمانش صفحات مستطيلي با ضخامت متغيير
بررسي قاب هاي خمشي فولادي تحت اثر خرابي پيشرونده با استفاده از تحليل ديناميكي
تأثير سيستم ميخكوبي بر كاهش آسيب ديدگي ساختمان
آلاينده هاي خاك و روش هاي پاكسازي آنها
مدل عددي الگوي جريان در اطراف آبشكن هاي مستقيم با استفاده از نرم افزارFLUENT
ارزيابي تاثير مؤلفه قائم زلزله بر عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشي
كاربرد فولادهاي ضد زنگ در صنعت ساختمان و مهندسي عمران
معماري پايدار و كهن در مناطق گرم و خشك ايران
حل مسأله زمانبندي پروژه با منابع محدود چند هدفه فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك NSGA-II
بررسي تاثير بهسازي خاكهاي نرم با ستونهاي سنگي به روش تحليل عددي
مطالعه و تحليل رفتار خاك مسلح شده با گروه ستونهاي سنگي و ستونهاي سنگي تك با استفاده از روش عددي
مطالعه وتحليل عددي عملكرد ستونهاي سنگي محصور شده با ژئوسنتتيك ها در خاك رس
بررسي انواع مش بندي در نرم افزارSeep/w و تاثير آن بر محاسبه نشت در سدهاي خاكي با هسته رسي قائم و مايل
بررسي و مقايسه راه كارهاي بهسازي در سازه هاي بتني با قاب خمشي
بررسي روش هاي مكان يابي شبكه هاي مسير خطوط هوايي بر اساس مدل شبكه پيچيده والگوريتم ژنتيك
ارزيابي آزمايشگاهي مقاومت رس مسلح شده با تكنيك ساندويچ و ژئوتكستايل
پايداري در معماري (بررسي موردي روستاي ماسوله)
بررسي تغيير شكل ديوارهاي حايل مسلح ژئوسنتتيكي با در نظر گرفتن كرنش مسلح كننده و فشار آب حفره اي
يخچال ها، سازه هاي بومي پايدار و سازگار با اقليم
آتريوم، راهكاري براي نگه داشت انرژي در طراحي ساختمان هاي اداري پايدار
ارزيابي ضريب اصلاح پاسخ مهاربندهاي كمانش ناپذير با پيكربندي واگرا
ارزيابي، تحليل ومديريت عوامل تأثير گذار بر محيط سرمايه گذاري پروژه هاي بخش انرژي
بررسي پارامتر هاي مؤثر بر پايداري هيدروليكي موج شكن هاي سكويي
بارهاي سيكلي و غير سيكلي وارد بر جكت و سازه هاي فراساحل
اثر محيط دريا بر رفتار خستگي اتصالات لوله اي جوشي سكوهاي دريايي
بررسي اثرميكروسيليس بربتن حاوي پوزولان طبيعي وتاثيرپارامترنسبت آب به سيمان برخصوصيات فشاري وكششي بتن
مروري بر روش تزريق مواد ميكروبيولوژيكي (بيوگروت)جهت تقويت پارامترهاي مقاومتي خاك هاي سست
ارزيابي تجربي تقويت عمودي دال هاي دوطرفه با كامپوزيت هاي FRP
ارزيابي تجربي تاثير تعداد لايه هاي كامپوزيت هاي FRP در تقويت برشي تيرهاي بتن آرمه
مقاوم سازي فونداسيون و ديوارهاي سازه اي به روش ميكرو شمع هاي در جا درمقابله با بار ديناميكي ناشي از انفجار
ارزيابي عملكرد بهسازي خاك هاي سست اشباع به روش تثبيت با رزين ها در مقايسه با روش تسليح با الياف مصنوعي
ارزيابي عملكرد تثبيت خاك هاي آغشته به ضايعات كارخانجات سنگبري (گل سنگ) با استفاده از الياف پلي پرويلن
ارزيابي روش تزريق ميكروبي در افزايش مقاومت تك محوره خاك ماسه اي (مطالعه موردي: خاك سگزي اصفهان
سنجش معماري پايدار و شاخص هاي توسعه پايدار در محله هاي مسكوني نواحي شهري مطالعه موردي: محله فرهنگيان و مدني شهرستان ميانه
بررسي تحقق توسعه پايدار(به ويژه بعد كالبدي آن) در ساماندهي بافت فرسوده (مطالعه موردي: بافت فرسوده كوي سجاديه)
تعيين دبي غالب در ايستگاه موشنگ از رودخانه فريزي واقع در حوضه كشف رود
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي داراي طبقه نرم و ارائه راهكارهايي به منظور بهبود رفتارآنها تحت بارگذاري زلزله
كاربرد ميراگرهاي ويسكوز در اصلاح درز انقطاع ميان دو سازه مجاور در فضاهاي شهري به منظور مقاوم سازي و بهبود رفتار لرزه اي
چگونگي استفاده از معادن قرضه و محلهاي دپوي خاكريزي در پروژه هاي ساخت راه و راه آهن براي طرحهاي آبخيز داري
كيفيت روشهاي اجرايي اسلب تراك بتني در سازه هاي ريلي مترو و راه آهن درايران
تخمين عمق آبشستگي در پاييندست سرريزهاي جامي به روش سيستم فازي-عصبي
بررسي ظرفيت باربري پيهاي سطحي مستقر بر روي خاكهاي رسي مسلح شده با ستونهاي سنگي
تعيين عمق آبشستگي در پاييندست پرتاب كنندههاي جامي به روشCFD
كاربردهاي فناوري نانو در مهندسي ژئوتكنيك
پالايش و كنترل پساب هاي ناشي از عمليات ساختماني
بررسي آب بندي كانال هاي انتقال آب بوسيله ساروج
مكانيسم ارگانيك ساختار سكونتگاه هاي گيلان
نقش انرژي هاي پايدار در معماري از منظر زيست محيطي
ارزيابي عملكرد روشهاي يك بعدي در برآورد دبي جريان كانال هاي با مقطع مركب
بررسي تأثير پوشش گياهي بر هيدروليك جريان در دشت هاي سيلابي
مقايسه كلريد كلسيم، آلمينيوم هيدروكسيد و آلومينيوم سولفات در ملات سيمان
ارزيابي انواع مختلف ديوارهاي حايل و معرفي شاخصهاي خرابي، ايمني و كنترل ضوابط پايداري آن
ارزيابي انواع مختلف پل و معرفي شاخصهاي خرابي ، ايمني و روشهاي بازرسي آن
بهينه يابي چند هدفه وزن و ضريب رفتار قابهاي فلزي مهاربندي شده در حالت طراحي براساس عملكرد
تاثير نوع تحليل بر پاسخ لرزه اي ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند واگرا
تعيين زاويه بهينه استقرار ميخها به روش تعادل حدي
انبوه سازي و جايگاه آن در توسعه و عمران شهري
مقايسه تاثير استفاده هم زمان از پودر شيشه ضايعاتي و پليمرهاي ،SBR ،SBS ،CR جهت اصلاح آسفالت با استفاده از بررسي نتايج تست مارشال
عيب يابي سازه ها با استفاده از تكرار روش پايدارسازي تيخونوف
معرفي و مقايسه راهكارهاي اقليمي اتخاذ شده در معماري مسكوني سنتي و معاصر يزد
مطالعه اقليمي فضاهاي خانه هاي سنتي يزد و ارائه پيشنهاد براي بهبود وضعيت فعلي آن (نمونه موردي: خانه لاري ها)
نقدي بر وجوه معرفي شده براي مفهوم “پايداري”در نوشته هاي امروز ايران
بررسي تغيير شكل هاي گودهاي عميق در دو روش پايدارسازي ميخكوبي و مهاري با بلوك هاي بتني با استفاده از تحليل عددي
بررسي ضريب اطمينان پايداري گودهاي عميق به دو روش ميخكوبي و مهاري با بلوك هاي بتني با استفاده از تحليل عددي
بررسي عملكرد لرزهاي قابهاي واگراي فولادي سنتي و جداسازي شده با لينكهاي افقي و قائم و تاثيرات آن در زلزلههاي نزديك به گسل
بررسي و ارائه راهكار در جهت افزايش ايمني سيستم هاي قطار سبك شهري و مونوريل
جايگاه فناوري هاي نوين در طراحي و ساخت، جهت نيل به معماري پايدار
معماري بومي، الگوي براي رسيدن به معماري پايدار
روش هاي مؤثر در مديريت بحران پروژه هاي عمراني
بررسي ژئوتكنيكي فرونشست زمين در اثر برداشت آبهاي زيرزميني و توسعه بيرويه
بررسي عملكرد سنگدانه هاي بازيافتي تركيب شده با مخلوط هاي آسفالتي
مروري بر رفتار و نحوه عملكرد سازه هاي مجهز به ميراگرهاي TADAS و ADAS
پيشرفت هاي نو در معماري فضا هاي كتابخانه اي در جهان با رويكردي به طراحي نماهاي بيروني كتابخانه ها
مدل بهينه برنامه ريزي تجهيزات وامكانات درحمل و نقل بنادر
طراحي و آناليز سيستم هاي چند سنسوري به منظوركشف تغيير شكل هاي فيزيكي
وضعيت ايمني در حمل و نقل ريلي ايران بر اساس شاخص هاي بين المللي و ارائه راهكارهاي بهبود آن
بررسي اثر اندركنش خاك- سازه در پاسخ لرزهاي سيستمهاي سازهاي دوبعدي
الگوهاي پايدار در معماري بومي گيلان ( بررسي موردي پهنه جلگه اي گيلان)
بهينه سازي شكل سازه فضاكار تخت دو لايه با استفاده از الگوريتم اجتماع مورچه ها
بررسي دقت روش هاي مختلف در ارزيابي نشست فونداسيونها
بررسي تغييرمكان طبقه تحت انواع الگوهاي بارگذاري جانبي ثابت با استفاده از تحليل بار افزون در قاب هاي بتن مسلحRC)
پيش بيني رواناب روزانه با استفاده از روش شبكه عصبي تابع بنيادي شعاعيRBF
ارزيابي عملكرد لرزه اي اتصالات پس كشيده فولادي اتلاف كننده انرژي
بررسي تغييرات پتانسيل رمبندگي و عوامل موثر بر پديده رمبندگي خاك (مطالعه موردي خاك ساختگاه سد سيوند)
بررسي مفهومي معماري پايدار( با تاكيد بر الگوي توسعه پايدار ماسوله)
بررسي عوامل موثر بر سر زندگي فضاي ايستگاه هاي متروبه منظور ايجاد پايداري اجتماعي
روشهاي الگو برداري از طبيعت در طراحي پايدار
نقش دوچرخه در سيستم حمل و نقل شهر پايدار
بررسي روشهاي مختلف آلودهزدايي از آب زيرزميني آلوده به شيرابه حاصل ازمحلهاي دفن زباله
معرفي و بررسي جداساز هاي لرزه اي
بزرگنمايي يا استهلاك شتابهاي سطحي در دره هاي ذوزنقه اي شكل
مدلسازي عددي حفاري تونل درشرايط حفاري متفاوت بهروش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل امدادمشهد)
مقاومسازي سازهها تحت اثرات حفاري تونل به روشNATM) بر سازههاي اطراف (مطالعه موردي تونل امداد مشهد)
پايداري روحي با ايجاد حس سرزندگي در مجتمع هاي مسكوني نمونه موردي: شهر رشت
بررسي آسيبپذيري لرزهاي خطوط لوله 250 پوند شبكه گاز شهري با استفاده ازنمودارهاي شكست(مطالعه موردي بخشي از خطوط لوله شبكه گاز شهري شيراز
مدل بندي رياضي رسوب زدايي مخازن پشت سدها
بررسي جريان هيدروليكي سرريز اوجي و پلكاني با استفاده از مدل هاي عددي
طرّاحي اقليمي منازل مسكوني گامي مؤثر درجهت رسيدن به معماري پايدار مطالعه موردي : شهر رشت 2003-1976
نقش احياي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري از ديدگاه فرهنگي
شبيه سازي وبررسي روش هاي جلوگيري از اثرات زيانبارمخروطي شدن و توليدآب درچاه هاي افقي ايران برمحيط زيست
شبيه سازي وبررسي روش هاي جلوگيري از اثرات زيانبارمخروطي شدن و توليدآب دريكي ازمخازن جنوب ايران برمحيط زيست
پيش بيني دبي جريان در كانالهاي مركب با استفاده ازالگوريتم شبكه هاي عصبي
بهينه سازي طراحي روسازي آسفالتي با در نظر گرفتن هزينه و قابليت اطمينان
محاسبه نرخ واحد محصول براي روشهاي متداول نمكزدايي آب دريا، به منظور يافتن اقتصادي ترين روش
معماري گيلان ؛ نمادي از تلاش انسان در تعامل با محيط
فضاهاي سبز عامل توسعه معماري پايدار
معماري پايدار
امكان سنجي اقليمي جغرافيايي احداث سايت موزه بويه املش
امكان سنجي احداث سايت موزه بويه املش از منظر بوم شناختي
ارزيابي علل تاثيرگذار در تصادفات عابرين پياده در معابر شهري مطالعه موردي، كلانشهر تهران
بررسي عوامل تاثيرگذار بر تنش وارده در نقاط بحراني بدنه سدهاي بتني وزني ناشي ازنيروي هيدروديناميكي به وسيله شبكه عصبي
نقش قوانين حقوقي در عمران شهري
پايدارسازي زمين لغزش دشتگان رودبار( مسير آزادراه رشت- قزوين)
تاثير پارامترهاي مكانيكي فوم درمقاوم سازي جاذبهاي انرژي فلزي جدارنازك
بررسي كاربردهاي بليط الكترونيك در حل مشكلات ترافيك شهري
ارائه مدلي جهت مديريت ترافيك در مناطق عمليات عمراني با هدف كاهش حوادث ترافيكي
تبديل به گاز ، فرآيندي جايگزين براي بازيافت انرژي و دفع زائدات جامد شهري
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مشاركت مردمي (مطالعه موردي: محله پيرسراي رشت)
تحليل الاستو استاتيكي و محاسبه خيز تيرهاي يكسر گيرداربا استفاده از روشهاي عددي بدون مش در اسكلتهاي فلزي
ارزيابي خواص مهندسي بتن حاوي تركيب سراميك وآجر ضايعاتي خرد شده به عنوان جايگزين بخشي از ريزدانه
بررسي خواص مهندسي بتن حاوي تركيب پودر شيشه و خاكستر پوسته برنج به عنوان جايگزين بخشي از سيمان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید