انتشار الکترونیکی مجموعه مقالات همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي

مجموعه مقالات همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي

مجموعه مقالات همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي

مجموعه مقالات همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي،  25 تا 27 بهمن 1390 توسط دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 54 عنوان مقاله تخصصی شامل 413 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي

 

 

مدلسازي و بهينه سازي عملكرد يك سيستم هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد – توربين گاز با الگوريتم ژنتيك
محافظت دربرابر آتش سازه هاي آلومينيومي به كاررفته درساختمان كشتي
استفاده از سيستمهاي مديريتي ابزاري جهت ارزيابي ايمني دريانوردي
مدلسازي عددي در برهمكنش سونامي و ساحل دريك بعد
بررسي معادلات حاكم و شبيه سازي جريان رزين درساخت شناورهاي كامپوزيتي به روش VIP
بررسي تاثيرات وجود بنادرخشك در رفع مشكلات بنادرساحلي
بررسي و دسته بندي رويكردهاي مختلف بهينه سازي درمساله ي تخصيص كشتي هاي كانتينري به اسكله
محاسبه دقيق مقاومت موج سازي به عنوان عاملي مهم در طراحي
محاسبه عددي توزيع سرعت و فشار دراطراف اجسام مغروق
بررسي خرابي ناشي از خستگي درسكوي جكت تحت اثر مدل منظم و تصادفي موج
به كارگيري يك سيستم هيبريد فتوولتائيك / پيل سوختي SOFC به عنوان منبع انرژي در زيردريايي هاي هوشمند AUV
شبيه سازي يك سيستم هيبرد ديزل/ پيل سوختي براي تغذيه موتورهاي القايي 5 فاز درصنايع دريايي با استفاده از نرم افزار HOMER
شناسايي و پايش هوايي آلودگيهاي نفتي در دريا به همراه يك نمونه پايش هوايي آلودگيهاي نفتي در بندر امام خميني ره
روشهاي بهينه سازي هيدروديناميكي شناورها
بررسي تاثير ارتفاع امواج برشاخص اطمينان اعضاي سكوي درياي جكت واقع در خليج فارس
Enhancing Container Terminal Performance by Simulation Modeling: A Case Study at SHAHID RAJAEE Container Port
بررسي ساختار پايانه هاي كانتينري دريايي انواع تجهيزات هندلينگ و سيستمهاي پايانه اي متداول در آنها
كاربرد راهكارهاي لجستيكي و بهينه سازي دربرنامه ريزي عمليات شناور و عمليات انبار پايانه هاي كانتينري دريايي
طراحي مفهومي شناور فريگيت به روش OMOE
كاربرد شبيه سازي دربهبود عملكرد بنادر كانتينري
نقش كانتينر درحمل و نقل دريايي و جهاني شدن و الزامات پيش رو براي ترمينالهاي كانتينري ايران مطالعه موردي بندرامام خميني قدس
اهميت مساله ي زمان بندي جرثقيل اسكله در افزايش بهره وري پايانه هاي كانتينري
توزيع واگنهاي هدايت شونده ي اتوماتيك چندظرفيتي دربنادر داراي ترمينالهاي كانتينري بسيار مكانيزه در سطح جهان و ايران
مقايسه بين بندرنوشهر ايران و بندربورگاس بلغارستان و بندراستانبول تركيه
بررسي منابع انرژي مورد استفاده درزيرسطحي هاي هوشمند و انتخاب روش بهينه
طراحي و ساخت يك شناور مسيرياب هوشمند
تحليل مانورينگ شناورهاي زيرسطحي
تحليل رياضي نمونه جديدي از پروانه نيمه مغروق شناور مدل با استفاده از روش المان محدود
بررسي وضعيتكنترل و بازرسي فني و ايمني كشتيهاي خارجي دربنادرايران
تحليل استراتژيك حمل و نقل كانتينري دربندربوشهر وارايه راهكارهاي مناسب جهت افزايش بهره وري آن با استفادها ز مدل SWOT
مفهوم بندرخشك با نگاهي ويژه به نيازمنديهاي ايجاد آن دركشور ايران
نقش خدمات دريايي و بندري در بازاريابي كشتيهاي كانتينري
Ship Roll Stabilization via Sliding Mode Control and Gyrostabilizer
صنعت بازيافت كشتي موتور محركه اقتصاد يا تهديد محيط زيست با تاكيد برقابليت هاي كليدي بندر خرمشهر
جايگاه حمل و نقل دريايي درتوسعه صادرات غيرنفتي
طراحي و چيدمان آنتنهاي مخابراتي و ناوبري برروي دكل كشتيهاي نظامي و تجاري
طراحي سازه اي كشتي باري SWATH بررسي تاثير ضخامت و فاصله ي صفحاتداخلي برپاسخ ديناميكي
استفادها ز شبكه مخابراتي به منظور كنترل يك ربات بي سرنشين زيرآبي ازراه دور
Trades Analysis of Container in South-East Asian countries
كاربرد ته سيگار در جلوگيري از خوردگي و افزايش بهره وري اقتصادي صنايع دريايي كشور
برنامه ريزي ساخت كشتي دركارخانه هاي كشتي سازي ايران
ارايه طرح ا بداعي توليد انرژي الكتريكي بهروش گرانشي – بويانسي درمحيط آب
مقايسه عملكرد الگوريتم هاي تخمين جهت ورود براي آرايه هاي يكنواخت خطي درمخابرات آكوستيكي زيرآب
Investigation of an Stiffened Air-Backed Plate Subjected To Underwater Explosion Loads
بررسي اثر نرخ كرنش برتغيير شكلهايماندگار مواد در مسائل انفجارزيرآب
كاربردروش جوشكاري هيبريدي ليزر – قوس براي كاهش اعوجاج درپانلهاي كشتي
تاثير ايجاد كننده هاي ورتكس درضرايب ليفت و درگ سكان كشتي
بررسي تناسب استراتژيك استراتژ يهاي سازمان و منابع انساني موردمطالعه : سازمان بنادر و دريانوردي ايران
ارزيابي سكوي ثابت شابلوني برمبناي تحليل استاتيكي غيرخطي و ديناميكي درمقابل بارهاي امواج
كاربرد روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي دراتصالات آلومينيومي به كاررفته درساخت كشتي
مقايسه پايداري بويه هاي موج نگار ساخت ايران و نروژ
Review of Corrosion Tests and Related Standards in Marine Industries
بررسي فني اجراي راه هاي آبي درخشكي ايران
ارائه الگوريتمي سريع در مسئله مربوط به حمل و نقل دريايي با عنوان چيدن جعبه ها در چندين كانتينر كشتي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید