مجموعه مقالات نخستين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني منتشر شد

مجموعه مقالات نخستين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني،  6 تا 7 اسفند 1390 توسط موسسه آفاق صنعت و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 60 عنوان مقاله تخصصی شامل 687 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني

 

 

 

بررسي موانع استقرار مديريت دانش درسازمان ها
بررسي و ارزيابي چگونگي نحو ه ي رابطه بين هوش فرهنگي و سازماني و اثربخشي گروهي )مورد كاوي:مركس نوسازي و تحول اداري (
آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در بخش دولتي بر اساس مدل سه شاخكي
كيفيت در آموزش هاي الكترونيكي سازماني
شناسايي موانع برونسپاري آموزش سازماني
تفكر استراتژيك گامي به سوي كاهش آسيبهاي مديريت آموزش در سازمانها
ارتقاي اثربخشي آموزشهاي سازماني از طريق توسعه آموزشگروهي
ارزيابي شركت خودروسازي بر اساس ويژگي هاي سازمان يادگيرنده (مدل پيترسنگه)
آسيب شناسي آموزش سازمان (مبتني بر فرآيندهاي آموزش شركت مهندسي و توسعه گاز ايران)
آسيب شناسي آموزش كاركنان بر مبناي مدل ارزشيابي CIPP
آسيب شناسي وضعيت معيار پرورش منابع انساني در بانك توسعه صادرات ايران بر اساس مدل تعالي منابع انساني
آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در نظام اداري ايران
مهندسي مجدد واحدهاي آموزشي و پژوهشي در سازمان ها مبتني بر فناوري ارتباطات واطلاعات
آسيب شناسي نيازسنجي آموزشي مديران شركت گاز خراسان رضوي و تدوين استانداردهاي آموزشي
عوامل ايجاد فشار عصبي در مديران و نقشآن بر عملكرد آنها در مراكز آموزشعلمي -كاربردي
ارزيابي نگرش كاركنان نسبت به سودمندي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مركز آموزش منطقه 3 زندانهاي كشور طي سالهاي 1388-1385
فرايند تعهد سازماني در حيطه آموزش عالي با تاكيد بر سطح تعهد سازماني اعضاء هيات علمي و دستياران علمي دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه
موضوع: فرهنگ سازماني و تاثير آن برآموزش سازماني
كاربردهاي ارزشيابي آموزشي
بررسي و دستهبندي موضوعات ارزشيابي اثربخشي آموزشهاي سازماني
آسيب شناسي نظام آموزش كاركنان دولت با رويكرد جهاد اقتصادي (مطالعه موردي استانداري يزد)
نقش ميانجي فراشناخت و يادگيري خودراهبر در اثربخشي آموزش هاي سازماني
آموزش كاركنان و اثربخشي آموزشي سازماني
رابطه بين سلامت سازماني با فرهنگ سازماني درمدارس
چالشهاي آموزش دانشكاران دراقتصاد دانش محور
ضرورت آموزش ضمن خدمت كاركنان درسازمان ها
اصلاح ساختار آموزشهاي مرتبط با كسب و كار به فناوران مبتني برتجربيات اجرايي درمراكز رشد فناوري پارك علم و فناوري خراسان
راهكارهاي گسترش استفادها ز فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزشهاي فني و حرفه اي مورد مطالعه: استان گلستان
بررسي ميزان رضايتمندي مربيان آموزش فني و حرفه اي گلستان از دوره هاي ارتقا مهارت سيستممديريت آموزش مركز تربيت مربي كرج ITCLMS درسال 1388
بررسي رابطه بين نيازهاي درون شخصي مديران دربرقراري ارتباط با كاركنان درچارچوب تئوري ويليام شوتز
فرهنگ سازماني و تاثير آن برآموزش
پياده سازيISO 10015 در سازمانهاي دولتي مورد كاوي:منطقه 6 عمليات انتقال گاز- شركت انتقال گاز
اثربخشي آموزشهاي سازماني با تاكيد بر آموزش الكترونيكي
بررسي رابطه بين مولفه هاي مديريت دانش با يادگيري سازماني درميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه
آسيب شناسي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي
بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي با رضايت شغلي و تعهدسازماني مطالعه موردي دبيران متوسطه شهرستان اراك
بهره وري سازمان هاي همگام بافناوري هاي نوين درگروه توجه اساسي به امور آموزشي وپژوهشي
بررسي و مطالعه رهيافتي براي ارتقا بهره وري اعضاي هيئت علمي
راهكارهاي موثر درآموزش سازماني
بهينه سازي برون سپاري خدمات آموزشي درشهردارياصفهان با بكارگيري روش فرايندتحليل سلسله مراتبي
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و سلامت روان كاركنان ذوب آهن اصفهان
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري سازماني برتعهد سازماني و رضايت شغلي مطالعه موردي شركت گاز استانچهار محال وبختياري
بررسي ميزان رضايت و يادگيري كاركنان از برنامه هاي آموزشي برگزار شدهدر دانشگاه فردوسي مشهد
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت سازماني تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي
ارزيابي آمادگي الكترونيكي شركت پتروشيمي اراك براي استقرار آموزش الكترونيكي
ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزارشده درموسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو شهر تهران
ارزيابي اثربخشي آموزش الكترونيكي دوره هاي ضمن خدمت كاركنان بخش ستادي وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشكي
مناسب ترين روش نياز سنجي آموزشي
نقش آموزش و بهسازي نيروي انساني بربهره وري سازمان ها
نقش مديريت دانش ضمني در مديريت آموزش سازماني
نيازسنجي آموزشي كاركنان ستاد وزارت كشور
آسيب شناسي زيرساختي و فرآيندي آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان
عوامل اثربخشي درآموزش سازماني و ارايه يك مدل جامع
آسيب شناسي اجراي آموزش هاي مجازي؛ مطالعه موردي الگوي امكان سنجي اجراي آموزش هاي مجازي در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
بررسي تجربيات مثبت و منفي در خصوص كارآمدي آموزشهاي سازماني با مطالعه موردي در شهرداري اصفهان
اثربخشي آموزشهاي سازماني عارضه ها و راهكارها
بررسي مزايا و معايب پذيرش استراتژي برون سپاري آموزشكاركنان سازمان
بيست و يك خطاي مدرسان مرسوم ترين خطاهاي مدرسان و مربيان كه مي تواند منجر به افت كيفيت و اثربخشي آموزش گردد
آسيب شناسي آموزشهاي ايمني و بهداشت كار درمعادن زغالسنگ استان كرمان
بكارگيري بازخور 360 درجه درارزيابي اساتيد درون سازماني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید