فراخوان تدوین طرح جامع توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز

http://www.callforpapers.ir/شهرداري شيراز در نظر دارد تدوین طرح جامع توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛این سازمان از كليه اشخاص حقوقی شامل دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی و قانونی دیگردارای سابقه کار پژوهش مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: میدان دانشجو، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبيرخانه اداره قراردادها مراجعه نمايند. ضمناَ در صورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن: (3 -6261581 اداره قراردادها) آماده پاسخ گويي مي‌باشد. 

 مدت انجام کار 7 ماه
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 000/000/ 50 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده 700791888145 بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 11/ 5 /93 می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 14 /5/ 93 می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطلاعات بیشتر فراخوان RFP

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید