مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست  17 تا 18 مهر ماه 1392 توسط شهرداری مشهد و همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و  تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید. در این کنفرانس 202عنوان مقاله تخصصی شامل 2993  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
 BIOREMEDIATION OF CEMENT AND OIL CONTAMINATED SOIL IN CONSTRUCTION SITES USING COMBINED TECHNIQUES: A CASE STUDY IN IRANICT & City Development :New perspective for Mashhad Sustainable Urban Development
 ارائه راهكاري نوين جهت ارتقاي راندمان رفت و روب مكانيزه شهري
 ارائه راهكارهايي در خصوص ساماندهي مكانيزم جمعآوري پسماندهاي قابل بازيافت (طرح محله پاك
 ارزيابي اثرات اجتماعي و اقتصادي حاشيه نشيني بر تخريب محيط زيست شهري با استفاده از روشAHP نمونه موردي محله شيرآباد زاهدان)
 ارزيابي توزيع و پراكنش كاربري هاي خدماتي مناطق 22 گانه تهران
 ارزيابي فضايي كاربري هاي فضاي سبز شهري با استفاده از مدل ويليامسون و تحليلهاي مكانيGIS نمونه موردي شهر اروميه
 ارزيابي و تحليل توزيع فضايي – مكاني مراكز فرهنگي در شهرها (موردي: شهر اهواز)
 انتخاب پيمانكاران همگام با محيط زيست در صنعت ساختمان ، چالش ها و فرصت ها
 آمايش فرهنگي و عدالت شهري در مناطق شش گانه شهر بوكان
 بايسته هاي مشاركت بخش خصوصي درمديريت توسعه شهري
 بررسي اثرات زيست محيطي سوخت مصرفي خودروها
 بررسي اجمالي مكانهاي دفن پسماند شهرستان چالوس،بر اساسروشاولكنو
 بررسي عدالت اجتماعي و توزيع خدمات و امكانات شهري (نمونه موردي منطقه يك و هفده تهران)
 بررسي و ارزيابي توزيع مكاني فضاي سبز و تاثير آن بر بحران زيست محيطي شهرمشهد
 بررسي اثرات توسعه فزاينده شهري بر مسيل ها (نمونه موردي: كال چهل بازه مشهد)
 بررسي استفاده از ضايعات آهكي در توليد بتن_بررسي بحران هاي زيست محيطي توليدبتن و راهكار بهبود آن
 بررسي الگوهاي موفق بازتوسعه اراضي قهو هاي در جهان و ارائه راهكار براي شهر مشهد
 بررسي بخش وانتشار نيترات درسفره آب هاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار Bioscreen
 بررسي پتانسيل هاي موجود به منظور احداث نيروگاههاي بيوگاز درشهرشيراز با معرفي اجمالي نيروگاه برمشور
 بررسي تاثير بازيافت مواد زايد بر توسعه پايدار شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان
 بررسي تاثير خدمات شهري ارائه شده از سوي شهرداري ساري بر افزايش كيفيت زندگي شهري شهروندان در دوره سوم شوراي اسلامي شهر ساري
 بررسي تأثير رشد جمعيت شهرها بر محيط زيست پيرامون (نمونه موردي شهرداري زاهدان)
 بررسي رابطه بين ارگونومي و كيفيت ارائه خدمات در شهرداري شهر زاهدان
 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشاركت شهروندان در مديريت محيط زيست و سلامت شهري
 بررسي شيوه هاي جذب كودكان به بازارهاي شهرداري و ارائه راهكار ( نمونه موردي : بازارهاي دائمي سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري مشهد)
 بررسي ضرورت و عملكرد ايجاد شبكه آب خام در شهر قم
 بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بازارهاي ميوه و تره بار و ارزاق عمومي شهرداري مشهد با استفاده از مدل سازمان هاي پاسخگوي سريعFRO)
 بررسي مديريت دفن پسماندهاي شهري با نگرش استحصال انرژي از منابع زيست توده درمكانهاي دفن مطالعه موردي شهر مشهد
 بررسي مديريت و كنترل موش قهو هايي(Rattus norvegicus در محيطهاي شهري
 بررسي منشاء و اثر رفتارهاي ونداليسمي درفضاهاي سبز شهر مشهد
 بررسي نحوه استفاده از كمربندسبزبه عنوان راهكارمديريت حريم شهردر كلانشهرهاي جهان وتطبيق پذيري آن با شرايط كلانشهر مشهد
 بررسي نحوه تبديل زباله خانگي به ورمي كمپوست در مبداء و مزاياي اين روش
 پيادهراه سازي و تأثير آن بر توسعه خدمات شهري و بهبود محيط زيست با اشارهاي به طرح پيادهراه سازي در مركز شهر رشت
 تجارب موفق مديريتي در كنترل برف و يخ
 تحليل فضائي نقاط آ بگرفتگي و بررسي نقش آن در ايمني ترافيك (مطالعه موردي منطقه ۱۱ تهران)
 تحليل پراكنش خدمات عمومي براساس تراكم جمعيت ، قابليت دسترسي و كاربري ها در شهر تكاب
 تحليل تاثير ناشي از تغيير عملكرد ناوگان تاكسيراني و اتوبوسراني در كاهش آلايندگي محيط زيست (مطالعه موردي شهرساري)
 تحليل توزيع فضايي خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي (مطالعه موردي: شهر اشنويه)
 تحليل مديريت شهريِ اكوسيستم- مبنا در برقراري عدالت محيطي و پراكنش مناسب خدمات عمومي
 تحليلي بر توزيع فضايي و حوزه عملكردي كاربري هاي خدمات شهري مورد پژوهشي : منطقه 10 شهر تهران
 تدوين معيار كمي ارزيابي چالش هاي محيط زيست شهري ( پتانسيل تخريب گرايي درزيرساخت هاي شهري)
 تعيين پتانسيل آسيب پذيري آب هاي زير زميني دشت تالار قائمشهر توسط مدلDRASTIC و نرم افزارGIS
 تعيين نياز آبي گونه هاي درختي غالب فضاي سبز مشهد، گامي در جهت حفظ محيط زيست شهري
 تعيين نياز آبي گونه هاي گياهي غالب شهري (مطالعه موردي: شهرستان تربت حيدريه)
 تنظيف شهري و راهكار كاهش هزينه در مديريت شهري، مطالعه موردي شهرمقدس مشهد
 جرايم مشهود محيط زيست شهري ، بررسي ضعف قوانين موجود در حمايت كيفري محيط زيست شهري
 درآمدي راهبردي بر نظام هاي تصميم گيردر مديريت محلي ايران با تاكيد بر نقش نهادهاي حكومتي ( كلانشهر مشهد)
 شبكه عصبي مصنوعي و كاربرد آن در محيط زيست
 شبيه سازي با نرم افزارAnylogicوكاربردهاي آن در خدمات شهري
 شهر الكترونيك ، ارتقا كيفيت خدمات شهري ، افزايش رضايتمندي عمومي (مطالعه موردي خدمات شهر الكترونيك مشهد)
 ضرورت بهسازي ساختمانهاي صنعتي در منطقه چهار شيراز با رويكرد توسعه پايدار
 عوارض لامپ هاي كممصرف بر محيط زيست انساني و راههاي مقابله
 كمك به محيط زيست با مديريت پسماندهاي الكترونيك
 مديريت شهري و توسعه فضاي سبز در مناطق كم برخوردار(نمونه موردي:كلانشهرمشهد)
 مديريت منابع آبي در طراحي پارك شهري پايدار
 مديريت مواد زائد شهري گامي در جهت ارتقا كيفيت خدمات شهري (نمونه موردي: منطقه 2 شهرداري مشهد)
 معماري و شهرسازي بيونيك نگزشي نو در پاسخگويي به چالشهاي زيست محيطي (مطالعه موردي :واكاوي كمبود سرانه فضاي سبز در كلان شهر مشهد مقدس)
 مكان يابي و محدوده اثر بخشي جايگاه عرضه سوخت با استفاده از الگوريتم ورونوي؛مطالعه موردي شهر مقدس مشهد
 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مهندسي محيط زيست
 ارزيابي توزيع مكاني جايگاههايCNG وپمپ بنزين با استفاده از GIsنمونه موردي شهر بجنورد
 الگوي توزيع خدمات از ديدگاه شهروندان موردشناسي: شهر كرمان
 Do Economic and Financial Development Mater for Environmental Degradation?
 ارزيابي مقايسه اي دقت مد لهاي مختلف سري زمانيMA, AR, ARMA در پيش بيني توليد پسماندهاي شهري تهران
 اثرات آلودگي صوتي فرودگاه مشهد بر مناطق مسكوني پيرامون
 ارتقاي سرانه فضاي سبز منطقه ثامن مشهد با استفاده از برنامه احداث بام سبز
 ارزيابي اثرات زيست محيطي محل دفن زباله هاي شهري با استفاده از روشRIAM و AHP مطالعه موردي: شهر سبزوار)
 ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات سامانه مديريت پسماند شهري اصفهان
 ارزيابي نقش مشاركت شهروندان در بهبود خدمات شهري و محيط زيست شهري (مطالعه موردي منطقه 8 تهران)
 ارزيابي آثار زيست محيطي احداث سيستم ريلي درون- شهري
 ارزيابي عملكرد مديريت شهري منطقه ويژه مهر بجنورد در ارتقاي كيفيت خدمات شهري و بهبود سطوح زندگي شهري. مورد مطالعه محلات تصفيه خانه و دباغ خانه
 ارزيابي نظام توزيع مراكز خدمات شهري در كلانشهرها(نمونه موردي: شهر مشهد)
 امكان سنجي استقرار اتوبوس گردشگري در شهر مشهد
 بررسي جغرافيايي توسعه پايدار نواحي شهر زابل با توجه به خدمات شهري ارائه شده با استفاده از مدلElectre- TRI
 بررسي روشهاي اخذ ماليات براي كاهش آلودگي از ديدگاه عاملان ايجاد آلودگي در شهر مشهد
 بررسي آلودگي صوتي ناشي از ترافيك در ناحيه 3 منطقه 6 تهران با استفاده از نقشه سازي صدا در سيستم اطلاعات جغرافيايي
 بررسي تاثير شرايط هواشناسي بر غلظت آلايندههاي گازي بر روي شهر تهران در يك اپيزود بحراني آلودگي هوا با استفاده از مدلهاي هواشناسي و فتوشيميايي
 بررسي عدالت اجتماعي در شهر (نمونه موردي: منطقه يك شهرداري مشهد)
 بررسي عوامل موثر اجتماعي در پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد
 بررسي مديريت بحران زيرساختهاي شهري با استفاده از عملگر IOWGA (مطالعه موردي سامانه تصفيه فاضلاب شهري)
 بررسي معيارهاي مكانيابي ايستگاه هاي انتقال پسمانددر شهر مشهد
 بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در محله اسكان غيررسمي پدركرمان
 بررسي كاربرد بازاريابي اجتماعي در محيط زيست شهري:مورد مطالعه شهر اصفهان
 تحليل فضايي خدمات شهري سپاهان شهر اصفهان
 تعيين شاخص كيفيت هواي محيط زيست با استفاده از منطق فازي
 خوشه بندي فازي ژنتيك gafc شاخصهاي سطح كيفيت نگهداري پارك هاي مناطق شهرداري مشهد
 سنجش ميزان تطابق فعاليت صنوف با شاخص ها و موازين نظامنامه استانداردسازي (مطالعه موردي پنج صنف منتخب خدمات موتوري و خودرويي شهر مشهد)
 كاربرد سيستم پشتيبان تصميم گيري در مكانيابي خدمات شهري(نمونه موردي كاربري آتش نشاني منطقه 5 شهر اصفهان
 مكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري با استفاده ازGIS و تحليل سلسله مراتبي در استان فارس
 نقش توسعه كريدوري در بهبود محيط زيست در منطقه كلانشهري ملبورن
 مديريت اضطراري پاركهاي صنعتي ديجيتال با رويكردكاربرد سيستم فرماندهي حادثه ICS)
 كاربردGIS در ارگانهاي دولتي جهت بهينه سازي خدمات شهري و محيط زيست
 آشكارسازي تغييرات سيماي سرزمين ( 1334-386 ) شهر اصفهان با استفاده از روش گراديان در محيط GIS
 احياء و ساماندهي راسته شاهين فر (بازارچه سراب) در شهر مشهد
 ارائه مدل شبيهسازي ايستگاههاي آتشنشاني جهت بهينه نمودن منابع:مطالعه موردي منطقه چهار آتشنشاني تهران
 ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري در نواحي ساحلي استان گيلان
 ارزيابي امكانات و قابليت هاي خدمات شهري با بهره گيري از تكنيكELECTRE (مطالعه موردي محلات شهر بناب)
 ارزيابي تأثير ساختار محله بندي بر ميزان مشاركت ساكنان بافت قديم شهرها درتأمين خدمات شهري (مطالعه موردي: منطقه چهار شهر تبريز
 ارزيابي تجهيزات و تاسيسات شهري با تاكيد بر خطر وقوع زلزله (نمونه موردي: شهر تبريز)
 ارزيابي توان اكولوژيك جهت توسعه فيزيكي شهري با استفاده از روش هاي تحليل تصميم گيري چند معياره در محيطGIS مورد: شهر مشهد)
 ارزيابي رابطه متغيرهاي هواشناسي و غلظت دي اكسيد گوگرد در شهر تهران
 ارزيابي رضايتمندي مسافران از سيستم اتوبوسراني سريعBRT) با استفاده از مدل رگرسيون چندمتغيره: مطالعه موردي: شهر تبريز
 ارزيابي كيفيت زيست پذيري محله چرچره در همدان با استفاده از مدل استراتژيك SFAS
 ارزيابي مخاطرات فعاليتهاي سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز با رويكرد (HSE)
 ارزيابي مديريت نخاله هاي ساختماني در شهر مشهد
 ارزيابي مديريت پسماند منطقه چهار تهران و تدوين استراتژي با استفاده از ماتريسQSPM و SWOT
 ارزيابي نقش فضاهاي سبز شهري در محيط زيست شهري و افزايش كيفيت زندگي شهروندان (مطالعه موردي پارك هفده شهريور سمنان)
 ارزيابي و بهينه سازي سامانه كنترل از راه دور ريسه هاي آذين بندي شهر مقدس مشهد
 ارزيابي و جانمايي فضاي سبز شهري در منطقه 11 شهري مشهد
 ارزيابي و سنجش شاخصهاي توسعه پايدار شهري با استفاده ازFAHP (موردي: محله وليعصر در مشهد
 ارزيابي وضعيت توزيع فضايي- مكاني پسماند در مناطق 22 گانه كلانشهر تهران
 ارزيابي چال شهاي زيست محيطي شهري در راستاي اصول توسعه پايدار(مطالعه موردي: شهرداري منطقه 1 بندرعباس)
 ارزيابي، تحليل و رتبه بندي عوامل موثر بر بروز بيماري سالك با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره (نمونه موردي: منطقه ده شهرداري مشهد)
 ارزيابي خدمات ارائه شده از سوي جمعيت هلال احمربه شهروندان هشتگرد، نظرآباد و آبيك با استفاده ازمدل TOPSIS
 ارزيابي مكاني پراكندگي پاركهاي شهري زابل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS)
 استراتژي هاي تدوين سند راهبرديمديريت مواد زايدجامدشهري درمنطقه 3تبريز بهروشSWOT
 امكان سنجي بهينه فضايي مراكز خدمات بهداشتي و درماني در شهرهاي بزرگ (مورد مطالعه منطقه 6 شهر تهران)
 امكان سنجي نظريه شهر اكولوژيك با تأكيد بر بعد فضاي سبز در شهر مشهد
 انتخاب سبز پيمانكاران، راهي نوين جهت حفاظت از محيط زيست
 انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست شهري
 برآورد نياز آبي و آبياري فضاي سبز شهري (نمونه موردي: شهرستان كاشمر)
 بررسي استفاده از ضايعات آهكي به جاي ماسه در بتن
 بررسي امكان احداث تالاب هاي مصنوعي جهت تصفيه پساب هاي شهري مشهد مقدس
 بررسي تاثير اجراي طرح سهميه بندي بنزين بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي:مطالعه موردي گاز دي اكسيد كربن
 بررسي تاثير بخشي رواني و كاربرد هويت (ايراني- اسلامي)در امر زيبايي شهرها
 بررسي تاثير توانمندسازي بر رشدحرفه اي كاركنان شهرداري مشهد جهت ارائه بهترخدمات الكترونيك شهري مطالعه موردي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد
 بررسي تاثير توزيع خدمات شهري بر عدالت اجتماعي و محيط زيست نمونه موردي: فضاهاي سبز شهر مشهد
 بررسي تاثير مولف ههاي زيست محيطي در رضايت مندي شهروندان (نمونه موردي منطقه 4 تهران)
 بررسي تاثير وسايل بدنسازي پاركها دركيفيت زندگي شهروندان، مطالعه موردي: منطقه 9شهرداري مشهد
 بررسي تاثيرات پياده سازي شهر الكترونيك بر محيط زيست شهري در مشهد:چالش ها و فرصت ها
 بررسي توزيع فضايي خدمات شهري با استفاده از مدل تاپسيس (مطالعه موردي شهر ايلام)
 بررسي ديناميك عوامل اثرگذار بر توليد دياكسيدكربن.
 بررسي رابطه رضايتمندي مشتريان و كيفيت خدمات دربازارهاي ميوه و تره بار وارزاق عمومي شهرداري مشهد
 بررسي رابطه هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض كاركنان و تاثير آن بر كيفيت خدمات شهري (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 مشهد
 بررسي رابطه ي رفتار شهروندي سازماني با عملكرد كارمندان شهرداري منطقه 4 شهر مشهد
 بررسي روشهاي صحيح بازيافت پسماندهاي تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي به منظور كاهش آثارزيانبار زيست محيطي
 بررسي روند توسعه فيزيكي و ساختار فضايي خدمات عمومي شهري با استفاده ازتكنيكهاي كمي (نمونه موردي شهر نقده)
 بررسي روند توليد پسماند خانگي، صنعتي و بيمارستاني در شهر مشهد
 بررسي رويكردهاي نوين طراحي شهري در مناسب سازي محيط زيست شهري
 بررسي ضرورت اجراي طرح شناسايي ومطالعه پرندگان در فضاهاي سبز شهر مشهد
 بررسي كيفيت خدما ترساني سازمان اتوبوسراني شهركرمان بااستفاده ازمدل سروكوال
 بررسي مطالعات تطبيقي جهت پياده سازي الگوي موفق شهر الكترونيك در ايران
 بررسي ميزان بهر همندي شهر يزد از خدمات شهري (نمونه موردي: مراكز آموزشي شهر يزد)
 بررسي ميكروبي فرآيند توليد كمپوست
 بررسي نظام مديريت شهري ايران با تاكيد بر نقش نهادهاي حكومتي (كلانشهر مشهد)
 بررسي نقش مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات شهري ( مطالعه موردي شهراردبيل
 بررسي و رتبه بندي درجه توسعه يافتگي خدمات بهداشتي و درماني شهرستان هاي استان زنجان ازمنظر عدالت اجتماعي
 بررسي و رتبه بندي درجه توسعه يافتگي خدمات شهري شهرستان هاي استان خراسان رضوي با استفاده از تكنيك تاپسيس
 بررسي و مدل سازي تاثيرات منابع توليد پراكنده در كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و ارائه مدل رياضي جديد براي مقايسه هزينه توليد نيروگاهها با در نظر گرفتن منافع زيست محيطي
 بررسي وضع كيفي هواي شهر اصفهان از نظر آلودگي و راههاي جلوگيري از آن
 بررسي وضعيت همسويي استراتژيك فناوري اطلاعات و سازمان درشهرداري منطقه 9تهران
 بررسي پتانسيل توليد و استفاده از سوختهاي زيستي در ايران
 بررسي چال شها و ارائه راهكار در جهت پياده سازي شهر الكترونيك در ايران
 بهبود محيط زيست شهري با تكيه بر فرهنگ سازي نمونه موردي شهر تهران
 بهرهگيري از رويكرد پسماند صفر در شهرهاي سبز
 تأثير توريسم بر سرانه كاربريهاي اراضي شهر توريستي سرعين
 تاثير مرزبندي مناطق بر عدالت توزيعي خدمات عمومي شهري در 11 منطقه شهر مشهد
 تبيين الگوي نظري نقش توسعه خدمات فضاي سبز در زيست پذيري شهري
 تبيين كيفيت رانت فضايي ناشي از مكان يابي خدمات شهري مطالعه موردي: كلانشهر تبريز
 تحليل تاثير پراكنش فضايي خدمات شهري در تامين عدالت توزيعي مطالعه موردي: كلان شهر تبريز
 تحليل خدمات شهري از ديدگاه عدالت اجتماعي با تاكيد بر خدمات آموزشي مطالعه موردي: زابل
 تحليل دسترسي به خدمات آموزشي شهري از ديدگاه عدالت فضايي در شهر زنجان
 تحليل فضايي خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي مورد: فضاي سبز كلانشهر تهران
 تحليل مكان هاي بازارهاي سازمان ميادين و ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهرداري مشهد توسط نرم افزار جي اي اس
 تحليلي بر توزيع خدمات شهري در كلانشهري از كشور از منظر عدالت اجتماعي مطالعه موردي پاركها و فضاهاي سبز شهري مشهد
 تحليلي بر توسعه فضاي سبز شهري در ايران (مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
 تحليلي بر عدالت اجتماعي در توزيع خدمات شهري مناطق شهرداري مشهد با استفاده از تكنيك برنامه ريزي و تصميم گيري آنتروپي شانون
 تحليلي بر كاهش مخاطرات محيط زيست شهري باتاكيد بر طراحي مسيرهاي پياده
 تحليلي برتوزيع خدمات شهري باتاكيد برتوسعه پايدار (موردمطالعه:شهرآبدانان)
 تحليل مديريت شهريِ اكوسيستم- مبنا در برقراري عدالت محيطي و پراكنش مناسب خدمات عمومي
 تصفيه زميني شيرابه محل دفن پسماند شهري با كمك گياه وتيور (مطالعه موردي: محل دفن آرادكوه)
 تعيين ساختار جوامع و ارزيابي تركيب و تنوع گونه اي وكاركردي علف هاي هرز پارك موضوعي بهارشهرستان مشهد
 جايگزيني طرح هاي جامع با طر حهايCDS (مطالعه موردي زابل
 حل مساله مكانيابي فضاهاي سبز با استفاده از الگوريتم ژنتيك وgis
 خصوصي سازي خدمات شهري در ايران،چالش ها و راهكارها
 داده كاوي ، ابزارها و كاربردها مطالعه موردي : تحليل داده هاي سامانه كنترل و رديابي خودروهاي خدمت شهرداري مشهد(AVL ١
 راهكارهاي توسعه و گسترش ارائه خدمات شهري الكترونيك از طريق ماتريس هاي مديريت استراتژيك ( مطالعه موردي : شهرداري منطقه 4 مشهد
 رويكرد ساختاري راهبردي در عمل و مولفه هاي پايداري زيست محيطي در آن (نمونه موردي طرح توسعه و عمران شهر مشهد)
 سطح بندي نواحي شهري براساس ميزان بهره مندي از خدمات شهري با استفاده از تكنيكTOPSIS نمونه موردي: نواحي شهر سنندج)
 سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محيط زيست شهري (مطالعه موردي: منطقه ثامن مشهد)
 شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديريت كنترل برف و يخ
 شناسايي نواحي بحراني منابع آب شهر سبزوار بر اساس بار آلودگي نيترات
 شهر فشرده و توسعه درو نزا مدلي براي پايداري محيط زيست شهري (مورد مطالعه: بجنورد)
 ظرفيت تحمل شهري برمبناي مصرف و بهرهوري از منابع آب در شهر مشهد
 ظرفيت سنجي بازيافت و پردازش پسماندهاي شهر بيرجند بر اساس ظوابط زيست محيطي
 عدالت اجتماعي در توزيع خدمات شهري و نقش آن در توازن فضايي جمعيت (مطالعه موردي: شهر شاهديه)
 عدالت دربرخورداري ازخدمات شهري موردمطالعه: خدمات آموزشي مقطع راهنمايي شهرمياندوآب
 كاربرد راهبرد CDS)در مديريت و برنامه ريزي شهري ايران
 مخازن زيرزميني گزينه اي براي ارتقاي سيستم ذخيره سازي پسماندهاي جامد شهري
 مدلسازي جهت برآورد ميزان گازمتان توليدي مركز دفن زباله (مطالعه موردي شهر شاهرود سال 92)
 مديريت ضايعات در صنعت ساخت و ساز و راهكارهاي اعمال اصول مديريت ضايعات در ايران
 مديريت پسماند با توجه به مشاركت شهروندان محلات
 مديريت پسماندهاي شهري با بررسي شاخص هاي فرهنگي (مطالعه موردي: مناطق شهر مشهد)
 مروري بر شبيه سازي مكاني رشد شهرها با تاكيد بر سلول هاي خودكار
 مطالعه مدل هاي رايج در ارزيابي خدمات وب سايت ها مطالعه موردي : وب سايت هاي خدمات شهري
 نارسايي اقتصادي حاشيه نشينان شهري و بحران شهري (نمونه موردي شهر ايلام)
 نياز سنجي خدمات شهري شهرداري مشهد در حوزه خدمات الكترونيك
 نگرشي مبتني بر توسعهي پايدار براساس اصول زيستمحيطي براي برنامهريزي شهري (مطالعه موردي: الويتبندي فضايسبز براي سه منطقه شهر مشهد با روش شباهت به گزينه ايده آل فازي)
 پيامدهاي هوشمندسازي خدمات شهري درشهرهاي ايران (منطقه 2 شهرداري تهران)
 مطالعه موردي: شهر توريستي سرعين پژوهشي در پتانسيل هاي محيطي و اثرات آن بر گردشگري و كاربري اراضي با استفاده ازGIS
 پيش بيني روند تغييرات فضاي سبز شهر اصفهان با استفاده از رويكرد ديناميك سيستمها
 چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري
 گرمايش زمين و پيامدهاي زيست محيطي ناشي از آن
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید