همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري در تاریخ 19 اسفند 1392 توسط مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج و دفتر معماري ديد و تحت حمايت سيويليكا در شهر كرج برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ معماري بازتابي از انديشه‌ انسان در رابطه با محيط است كه از فرهنگ جامعه‌اي كه در آن شكل گرفته، منبعث مي‌شود. از اينرو الگوي معماري هر دوره با حوادث و تغيراتي كه در ساير ساحت‌هاي زندگي و هنر به وقوع مي‌پيوندد، تغيير مي‌كند. نمي‌توان از نظر دور داشت هر اقدامي كه براي تغيير محيط صورت مي‌گيرد علاوه بر تاثيرات كالبدي و عيني، باعث تغيير در رفتار، آداب و در نتيجه فرهنگ استفاده‌كنندگان آن فضا خواهد شد. تحولات.دوران جديد، موجب دگرگوني‌هايي بسياري در ميان جلوه‌هاي زندگي جامعه شده است. در اين دوران معماري سنتي به علت سرعت بسيار زياد تحولات، فرصت تطابق با فرهنگ جديد را پيدا نكرد. در اثر رشد سريع جمعيت شهري چند دهه گذشته اين گسست خود را بيش از پيش نشان داده است و ادعايي گزافه نيست كه اين گسست امروزه بدل به بزرگترين آسيب معماري و شهرسازي كشور شده و چاره‌جويي صاحب‌نظران و انديشمندان در اين حوزه بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري با توجه به نقش موثر مديران شهري در احياي فرهنگ و معماري ايراني-اسلامي و براي يافتن راهكارهايي جهت تخفيف گسست مورد اشاره همچنين هت كاهش پيامدهاي منفي آن، بستري را براي حضور و رائه نظرات صاحبان انديشه، متخصصين، اساتيد دانشگاه، مديران، برنامه‌ريزان شهري، مهندسين و دانشجويان فراهم نموده است.

محورهاي همايش:

 معماري، آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي  و مديريت شهري
– سكونتگاه‌هاي غير رسمي، چالش‌هاي فرهنگي و راهكارهاي كالبدي و غيركالبدي
–  ناهنجاري‌هاي فرهنگي، كجروي‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي شهري
– آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها

پايداري فرهنگي، معماري و مديريت شهري
– ضرورت توجه به فرهنگ در معماري و شهرسازي و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن
– ارتباط دوسويه معماري و فرهنگ و نقش آن رفتارهاي اجتماعي
– شناخت الگوهاي پايداري فرهنگي در معماري و شهرسازي سنتي ايران
– پيوست فرهنگي و طرحهاي معماري و شهري

اخلاق حرفه‌اي و آموزش در معماري و شهرسازي
– اخلاق حرفه‌اي در معماري و شهرسازي
– نقش فرهنگ، اجتماع و هويت در آموزش معماري
– روش‌هاي آموزشي نوين در معماري و شهرسازي‌
– ارتباط دوسويه آموزش و مديريت شهري

مرمت، احيا بناهاي تاريخي، نوسازي و هويت شهري
– بافت‌هاي تاريخي و بهسازي آثار تاريخي
– مشكلات و روش‌هاي احياي بافت‌هاي فرسوده شهري
– بررسي تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و تاريخي در ايران و جهان

معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي
– الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي
– هويت اسلامي در شهرسازي و معماري ايران
– بوم‌گرايي و نقش آن در شهرسازي و معماري
– نقش معاني و مفاهيم در سازماندهي شهرهاي ايراني اسلامي و معماري ايران
– نقش آموزه‌هاي ديني در شكل‌گيري معماري و شهرسازي و معماري ايران

معماري،  شهرسازي و توسعه پايدار
– ارتباط معماري و توسعه پايدار
– نقش مديريت شهري در توسعه پايدار
– شناخت شاخص‌ها، سياست‌ها، موانع و محدوديت‌هاي توسعه شهري پايدار
– حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
– معماري پايدار و الگوهاي توسعه آن 

نقش محيط زيست و اقليم در توسعه شهري
– نقش شهرسازي و معماري نوين در صرفه جويي در مصرف انرژي
– ساختمان، همخواني اكولوژيكي و هماهنگي با محيط زيست
– كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري
– تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل‌دهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران

مديريت شهري، اقتصاد و توسعه معماري
– اقتصاد شهري و حقوق محيط زيست
– كاربري زمين، توسعه فضاي شهري و اقتصاد شهري
–  مديريت مالي و نگرش درآمدزايي در بهسازي بافتهاي فرسوده شهري
– جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
– اقتصاد غير رسمي و توسعه شهري
– راهكارهاي توسعه سرمايه‌گذاري در شهرها

مديريت بحران و پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي
– كاهش آسيب‌پذيري و بهسازي اماكن و شريان‌هاي شهري
– راهكارهاي كاهش هزينه‌هاي ناشي از بروز سوانح طبيعي در شهرها
– نقش معماري در مقابله با بحران‌ها و سوانح طبيعي

گردشگري و مديريت شهري
– توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
– نقش گردشگري در اقتصاد شهري
– نقش معماري در توسعه گردشگري
– اوقات فراغت، جوانان و گردشگري شهري

جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي
– ارتباط شهروند، حقوق شهروندي و مديريت شهري
– نيازهاي فرهنگي و زندگي شهري، همبستگي اجتماعي، آموزش و فرهنگ‌پذيري
– روانشناسي محيطي و تعامل در فضاي شهري
– نماهاي ساختماني، هويت شهري و جنبه‌هاي زيباشناختي
– سرمايه اجتماعي در شهرها

کسب اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید