همایش تولید ملی حمایت از كار و سرمایه ایرانی برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/دانشگاه صنعتی امیركبیرهمایش تولید ملی حمایت از كار و سرمایه ایرانی را خرداد ماه امسال با حضور صاحبنظران، اندیشمندان، نخبگان سیاسی و اقتصادی و علمی برگزار می كند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیركبیر، دكتر امیر احمدی جاوید ،رئیس دانشكده مدیریت، علم و فناوری این دانشگاه و دبیر همایش ‘تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی’ گفت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد بستری مناسب برای گروه های تحقیقاتی و پژوهشی است تا تجارب و دستاوردهای علمی خود را در خصوص تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی را در این همایش ارائه كنند.

وی با بیان اینكه ظرفیت های پایه ای، فنی، فكری و دانشی برای تولید ملی در كشور وجود دارد، افزود: همایش ‘تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی’ می تواند زمینه لازم برای تبیین راهبردها و راهكارها بر اساس دانش فنی برای فعالیت در سال جاری و سال های آتی فراهم سازد و این همایش نقطه ای شروع برای تداوم رویكرد علمی در پیمودن این مسیر خواهد بود.

احمدی جاوید تصریح كرد: امید است این همایش بتواند تمامی صاحب نظران و افرادی كه در این حوزه فعالیت كرده اند و دارای تجارب ارزنده یا مباحث مرتبط هستند گردهم آورد و براین اساس راه كارهای كاربردی ارائه شود تا از این طریق بتوان منویات مقام معظم رهبری به عمل تبدیل شود.

دبیرهمایش تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی تصریح كرد: نتایج این همایش به صورت مكتوب تهیه و تدوین و به ارگان ها و دستگاه های اجرایی ارائه می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید