دسترسی به مقالات چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیوماس و بیو گاز) – CIVILICA

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)  9  آبان ماه 1392  توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 65عنوان مقاله تخصصی شامل 604 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
 طراحي و اجراي پلنت بومي بيوگاز: دستاوردي كاربردي در بهره گيري از بيوگاز در مناطق روستايي كشور
 شبيه سازي فرايند توليد بيوديزل از روغن گياهي در برج تقطير واكنشي
 كاربرد توربين هاي بادي در مناطق بادخيز كشور
 پيش بيني دانسيته سوخت بيوديزل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 بررسي ميزان گاز متان توليدي از تفاله زيتون به همراه فضولات گاوي
 توسعه پايدار در گرو آموزش و بومي سازي بيوگاز
 بررسي نقش هاي كاربردي فناوري بيوگاز
 بررسي اثر غلظت سابستريت در عملكرد پيلهاي سوختي ميكروبي پيوسته
 ساكاريفيكاسيون تفاله چغندر قند با استفاده از موتانت هاي برتر قارچ تريكودرما ريسي و استفاده از آن به عنوان سوبستراي مناسب براي توليد بيواتانل
 مقايسه توليد جريان الكتريكي از پيل سوختي ميكروبي (MFCS)و الكتروليز سلولي ميكروبي(MECS) با استفاده ازدو نوع پسماند مختلف در شهرستان تالش
 بررسي اثر شدت جريان خوراك ورودي بر روي عملكرد پيل سوختي ميكروبي در يك فرايند پيوسته
 بيوديزل و اثر آن بر محيط زيست
 تاثير دما، pH و نسبت مايه تلقيح به سوبسترا بر بازدهي توليد متان در هضم بي هوازي پسماند ميوه وسبزيجات با استفاده از روش رويه پاسخ
 هيدروليز آنزيمي مواد ليگنوسلولزي به قندهاي قابل تخمير جهت توليد بيواتانول
 بررسي روش هاي غني سازي محصول بيوگاز
 پتانسيل‌هاي توليد سوخت پاك بيوديزل در ايران
 بررسي پيامدهاي مثبت زيست محيطي انرژي‌ بيومس با تأكيد بر مكانيسم هاي توليد بيوگاز
 بررسي چگونگي ساخت بيو ديزل و جايگاه آن در ايران
 مقايسه بين كشت اتوتروف وهتروتروف ميكروجلبك‌ها در توليد سوخت زيستي
 استفاده از فناوري بيوگاز در روستاها و جايگزيني آن به عنوان سوخت پاك
 مروري بر روش هاي تبديل بيومس به گاز سنتز و روش هاي پاكسازي آن
 بررسي تجربي عملكرد هاي پيل سوختي ميكروبي و مدل سازي آن براي توصيف بازدارندگي غلظت سوبسترا
 بررسي ريسك فرآيندي موجود در كارخانه توليد اتانول از مواد ليگنوسلولزي
 تاثير پارامترهاي مختلف بر توليد شكر قابل تخمير از پوست سبز گردو به روش هيدروليز اسيد رقيق
 توليد شكر قابل تخمير از مواد ليگنوسلولزي در فرايند بيواتانول
 بررسي تأثير نرخ بارگذاري و همزن در توليد بيوگاز
 بررسي تأثير خوراك ورودي هاضم بي هوازي پلاگ بر ميزان توليد بيوگاز
 توسعه بيو انرژي در نظم كنوني، رويكرد تحليل اقتصادي حقوق (ابداع مدل تامين مالي و سامانه اعتبار پروژه هاي بيوگاز و بيو ماس)
 بررسي روش هاي بهينه سازي نانو فتوكاتاليست TiO2 به منظور توليدهيدروژن
 تأثير تركيب فضولات مرغي و گاوي و بررسي pH در راكتور لوله اي بي هوازي نيمه صنعتي بر توليد بيوگاز
 ارائه روش هاي استفاده از فناوري بيوگاز به منظور توليد انرژي الكتريكي و حرارتي در كشور ايران
 پتانسيل توليد بيوگاز از فضولات دامي در ايران
 جايگزيني سيال حفاري پايه سنتزي با سيال ديزلي با توجه به ازمايش پايداري شيلها وسميت
 ارائه مدلي براي محاسبه هزينه انتشار گازهاي گلخانه ايي
 بيوگاز در ايران ، كاربرد ها و چالشها
 توليد بيوگاز از هضم بي‌هوازي كود مرغي: اثر غلظت مواد جامد آلي در بازده بيوگاز
 توليد بيوديزل از دانه هاي روغني كلزا به روش كاتاليستي در سيستم بسته در حضور كاتاليست HZSM5
 بهبود توليد بيوگاز از ساقه آفتابگردان با پيش فرآوري توسط ايزوپروپانول
 توليد بيواتانول از مواد ليگنوسلولزي در بيوراكتور غشايي
 بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو ذره دي اكسيد تيتانيوم بر جذب گاز پروپيلن در حلال -Nمتيل پيروليدون(NMP)
 مطالعه عددي و دوبعدي پيروليز سريع بيوماس در يك راكتور بستر سيال
 مروري بر تاثير عوامل مختلف بر پيش تيمار مواد ليگنوسلولزي با مايع يوني جهت توليد بيواتانول
 توليد متان با روش تجزيه غيرهوازي از منابع تجديدپذير (پسماندهاي كشاورزي و فضولات حيواني)
 ارزيابي تاثير مقدار ماده جامد كل و آهك بر توليد بيوگاز از محتويات شكمبه گاوي
 موانع و محدوديت‌هاي فرآروي كاربرد منابع زيست توده (فضولات دامي) در سطح مناطق روستايي
 مقايسه عملكرد سيستم هاي توليد بيوگاز با تاكيد بر دو مدل هندي و چيني
 مقايسه ميزان انرژي الكتريسسته توليدي از ضايعات صنايع گوناگون با استفاده از تكنولوژي پيل سوختي ميكروبي
 بازيابي بيوگاز حاصل از دفنگاه شيراز، تبديل آن به انرژي برق و تأثير آن بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و تغييرات اقليمي
 مقايسه آلايندگي سوخت بيو ديزل در بين سوختهاي جايگزين
 مدل سازي رفتار جذب سطحي گاز CO2 موجود در بيوگازهاي حاصل از مراكز دفن ذباله بر روي نانوجاذب هاي زئوليتي هسته-پوسته
 مقايسه بين روش هاي مختلف توليد بايوديزل
 توليد بايوفيول ها، گامي به سوي آينده انرژي
 واكاوي بيو ديزل به عنوان جايگزين ديزل
 تهيه بايوديزل با استفاده از كاتاليزورهاي هتروژن بازي چند جزيي در مقياس نانو
 برنامه ريزي و هماهنگي سيستم تلمبه ذخيره اي بادي براي نيروگاه آبي
 بررسي امكان توليد بيوديزل از لجن توليدي تصفيه خانه هاي فاضلاب
 بهبود توليد بيوهيدروژن از ساقه آفتابگردان با استفاده از مخلوط ميكروبي با پيش-فرآوري حرارتي، اسيدي
 امكان سنجي استفاده از انرژي حاصل از زيست توده در توليد سوخت جت
 مطالعه موردي استراتژي هند در تحقيق و توسعه (R&D) تبديلات ترموشيميايي زيست توده و ضرورت و چارچوب تدوين آن در ايران
 مروري بر روش هاي توليد بيوديزل با تاكيد بر روش استري شدن
 بررسي توليد بيوگاز تجمعي توسط ضايعات زيتون به همراه فضولات گاوي در دو دماي مزوفيليك و ترمو فيليك
 بررسي روش هاي توليدواستحصال انرژي ازپسماند
 مروري جامع بر فرآيند توليد بيو ديزل واثرات زيست محيطي آن و عملكرد آن در موتور ديزلي
 بررسي رويكردهاي حمايتي بيو انرژي در ايران و جهان
 نقش انرژي هاي تجديدپذير در توسعه پايدار(با تأكيد بر بيوگاز توليدي از زائدات كشاورزي)
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید