انتشار رسمی مجموعه مقالات اولين همايش ملي گياه پالايي

انتشار رسمی مجموعه مقالات اولين همايش ملي گياه پالايي

انتشار رسمی مجموعه مقالات اولين همايش ملي گياه پالايي

مجموعه مقالات اولين همايش ملي گياه پالايي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش ملي گياه پالايي، 27 بهمن ماه 1390 توسط مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 119 عنوان مقاله تخصصی شامل 580 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي گياه پالايي

 

بررسي عددي مدل رياضي فرآيند زيست درماني گياهي-ميكروبي در ريزوسفر
تكنولوژي گياه پالايي در پاكسازي آلودگي هاي خاك
ارزيابي راندمان استخراج گياهي كلزا Brassica napus L در خاك هاي آلوده به سرب
استفاده از نانوتكنولوژي در رابطه با گياه پالايي
بررسي آلايندگي استرانسيم در منطقه سرخه در استان سمنان و اثرات زيست محيطي آن
پتانسيل گياه پالايي ذرت (Zea mays L.) در خا كهاي آلوده به كروم
تأثير مادهآلي بر ميزان جذب كادميوم توسط گياه لوبيا سبز
بررسي تجمع كادميم در قسمت هاي مختلف گياه سير و واكنش گياه به تنش اكسيداتيو كادميم
نقش گياهپالايي چاودار و باقلا در بر هم كنش قارچ مايكوريزا آربسكولار و نيكل در خاكهاي تيمار شده با لجن فاضلاب
تاثير گياهپالايي باقلا و چاودار تلقيح شده با قارچ مايكوريزا آربسكولار در پالايش عنصر سرب از خاكهاي تيمار شده با لجن فاضلاب
كاربرد گياهان در كاهش وكنترل آلودگي ناشي از معدنكاري زغالسنگ
بررسي برخي صفات رشدي و فيزيولوژيكي گياه آكاسيا Acacia nilotica L. در خاك آلوده به پساب نفتي
كارآيي قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در گياهپالايي خاكهاي آلوده به Zn با استفاده از گياه ميزبان فسكيوي بلند
امكانسنجي كاربرد قارچ هاي رايزوسفري Ulocladium sp.Alternaria sp., Aspergillus sp. جهت زيست پالايش خاكهاي آلوده به نفت خام
بررسي روابط همبستگي بين برخي صفات رشدي و فيزيولوژيكي تحت اثر اكسيد كلسيم در گياه كنوكارپوس Conocarpus erectus L.رشد يافته در خاك آلوده به پساب نفتي
مطالعه واكنش گياه پالاينده (وتيوار) در مراحل مختلف رشدي به كنترل شيميايي در محيط هيدروپونيك
اصلاح خاكهاي آلوده به فاضلاب به روش گياه پالائي
تغييرات ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي و فلورسانس كلروفيل نهال هاي يكساله داغداغان (Celtis caucasica L.) تحت تاثير تنش كادميوم
بررسي ميزان آرسنيك در آب , خاك وگياهان يك ناحيه آلوده
مقايسه تاثير متقابل دو ماده شلاتهكننده (ليگاند) كلسيم و اسيدآمينه L- هيستيدين بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه در سه رقم گوجهفرنگي تحت تنش فلز سنگين نيكل (فرمول در متن اصلي مقاله)
بررسي كارائي گياهان در پالايش پساب حاوي سزيم
تاثير كلسيم بر ميزان ترشح مالات توسط ريشه شش رقم كلزا Brassica napus L.) جهت مقاومت به تنش آلومينيوم سنجش شده با تكنيكHPLC
تصفيهفاضلاب با استفاده از كشت ريزجلبك Spirulinaplatensis
بررسي كاراييگياه عدسك آبي در حذف جلبك از پساب بركه تكميلي تصفيه خانه فاضلاب بوشهر در سيستم ناپيوسته
آيا ساليسيليك اسيد مي تواند اثرات سميت كلريد سديم بر غشاهاي سلولي گياهي را كاهش دهد؟
افزايش كارايي گياه پالايي برخي آلاينده هاي آلي و معدني در خاك با استفاده از قارچهاي اندوفايت
اثر متقابل سيليكون و آلومينيوم بر مقدار كربوهيدرات هاي محلول و قندهاي احياكننده در گياه گاوزبان دارويي Borago officinalis L در شرايط كشت بدون خاك
تأثير تلقيح باكتريايي بر رشد اوليه كنگر فرنگي Cynara scoolymu تحت تنش نيكل
كارآيي قارچ ميكوريز آربوسكولار و EDTA اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد بر پالايش خاك آهكي آلوده به نيكل توسط آفتاب گردان
تأثير قارچ ميكوريز آربوسكولار و EDTA اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد بر پالايش خاك آهكي آلوده به سرب توسط آفتاب گردان
مطالعه گياه پالايي سرب و كادميم در سه مقطع ارتفاعي تاج درخت چنار Platanus orientalis
بررسي رشد و نمو گياه سورگوم sorghum bicolor در خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي و توانايي گياه پالايي آن
بررسي ميزان آنزيم پراكسيداز در ذرت Zea maysL رشد يافته در خاك آلوده به نفت
تاثير EDTA بر جذب عناصر سنگين مس و روي توسط گياه ذرت
بررسي پاسخ به كادميوم در گياه Matthiola chenopodiifolia (گياهي مفيد براي پاكسازي خاكهاي آلوده)
پيشبيني محل اتصال به فلز پروتئين metallothionein نوع 2 در گياه آفتابگردان
مقايسه جذب فلزات سنگين توسط گياهان فراانباشت كننده شهرك صنعتي ويان
گياه پالايي فلز سنگين كادميوم در نهال هاي زبان گنجشك و اقاقيا
اثرات متقابل سيليكون و كادميوم بر برخي پارامترهاي مورفولوژيكي در گياه گاوزبان ايراني (Echium amoenum) در شرايط كشت گلخانه اي
بررسي جذب و انباشتگي و ظرفيت گياه پالايي + 3 Cr توسط گياه شنبليله Trigonella Faenum-graecum L.
گياه پالايي رسوبات آلوده به كادميوم و نيكل با استفاده از گياه حرا
اثر كادميوم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه Isatis cappadocica
Comparison of Metal Binding Sites of Metallothionein Proteins from Three Plants
افزايش كارآيي پالايش گياهي سرب از خاك با استفاده از اسيدهاي آمينو پليكربوكسيليك
تغييرات برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه Plantagoovata تحت تأثير شوري
بررسي گياه پالايي سرب در خاك توسط گياه ذرت (Zea mays L.)
عدسك آبي بعنوان يك عامل گياه پالا در پارك جنگلي نور، مازندران
اثرات EDTA (اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد) و كمپوست زبالهي شهري بر سطوح مختلف سرب و كادميم در خاك و گياه پالايي اين عناصر توسط گياه آفتابگردان
بررسيپتانسيل گياه جذبي سرب در ارقام مختلف ذرت علوفه اي
كمي كردن زمان گياه پالايي آلاينده نيكل از خاك توسط كلم زينتي
شبيه سازي استخراج سبز توأمان نيكل و كادميم از خاكهاي آلوده بر مبناي توابع جمع پذير عملكرد نسبي
Study the relationship between acyl-CoA-binding protein 2 and lysophospholipase 2 and theire importance in cadmium [Cd(II)] tolerance in Arabidopsis
بررسي جذبزيستي فلز كادميوم از پسابهاي آلوده توسط قارچ آسپرژيلوس نايجر
تاثير سيليسيم بر پالايش سبز شوري خاك به كمك گياه گاوزبان ايراني Echium amonume
اثر سيليسيم بر گياه پالايي سرب در گاوزبان دارويي (Borago officinalis L.)
اثر آرسنيك بر برخي پارامترهاي رشد گياهان Isatis cappadocica و Descurainia Sophia
ميزان توانايي و قدرت ذرت zea mays L. در جذب فلزات سنگين از خاك هاي آلوده
بررسي به كارگيري سيستم وتيور (Vetiver System) در حذف آلودگي از آب و خاك
ثر زئوليت بر غلظت كادميم در گياه كاهو
ارزيابي پتانسيل و مكانيسمهاي تحمل تنش سميت خاك معدن روي در چهار گونه درختچهاي زينتي
بررسي ميزان انباشتگي و توزيع (فرمول در متن اصلي مقاله) در گياه پياز خوراكي Allium cepa cv. Hybrid
اثرات كاربرد عنصر روي دركاهش غلظت كادميم در گياه تربچه
بررسي اثر سرب و كادميم بر زنده ماني و محتواي پرولين در نهالهاي سرو خمر ه اي (Thujaorientalis)
مروري بر تكنيك هاي گياه پالايش منابع خاك و آب آلوده
شناسايي گياهان مرتعي ابر جاذب براي عناصر سرب كادميم ،روي ،مس و نيكل در معدن باما در اصفهان
واكنش گياه ساليكورنيا به آلايندههاي نفتي به عنوان يك تجمع دهنده زيستي
اثر فلز روي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك گياه كنگر فرنگي ( Cynara scolymus L. )
تاثير كرمخاكي بر جذب مس و كادميم خاك در گياه ذرت
اصلاح خاك آلوده به تركيبات نفتي بوسيله گياه يونجه و باكتري سودوموناس
بررسي اثر سولفات مس بر برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و رشد گياه ماش (Vigna radiate L.)
استفاده از گياهان جهت رفع آلودگي خاكها
بيوسنتز نانو ذرات نقره درتيپ دسي واريته كاكا نخود بومي استان كردستان
بررسي غلظت عناصر سرب و كادميوم در اندام هوايي و ريشه گياه درمنه كوهي در معدن مس سرچشمه
كاهش اثرات اكسيداتيو تنش مس بهوسيله آسكوربيك اسيد درپياز (Allium cepa L.)
تاثير كلاتور اسيد سيتريك بر انباشت كروم در گياه تربچه و بررسي صفات مورفولوژيكي
اثر برخي از فلزات سنگين بر توانايي جوانه زني و خصوصيات رشد گياه چه عدس
بررسي تاثير اسيد هيوميك بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه آفتاب گردان(Helianthus annuus) در سطوح مختلف كادميوم
مقايسه عملكرد NTA ،EDTA و اگزاليك اسيد بر تثبيت و استخراج گياهي سرب از خاك
اصلاح روش اندازه گيري سرب موجود در گياه بوسيله دستگاه جذب اتمي با نانو تركيب متخلخلSBA-15 عامل دار شده با دندريمرهاي پلي آميد و آميني G1.5
بررسي ميزان آرسنيك در آب، خاك و محصولات كشاورزي منطقه بيجار
ارزيابي پتانسيل گياه پالايي فلز روي در Avicenia marina اجتماعات حرا پارك ملي دريايي نايبند
معرفي برخي گونه هاي انباشته ساز در منطقه آلوده به فلزات سنگين (مطالعه موردي: معدن سنگ آهن گلالي)
گياه پالايي فلزات سنگين در آب هاي زير زميني به وسيله سه گونه گياهي
گياه پالايي از طريق مكانيزم جذب عناصر كمياب درتالاب هاي مصنوعي
بررسي ميزان جذب سرب توسط گياه يونجه و مطالعه اثرات آن بر روي برخي از خصوصيات مورفولوژيك و فيتوشيميايي
بررسي ميزان جذب آرسنيك توسط گياه يونجه و مطالعه اثرات آن بر روي خصوصيات مورفولوژيك و فيتوشيميايي
بررسي ميزان جذب فلز كادميوم توسط گياه يونجه و مطالعه اثرات اين فلز بر خصوصيات فيتوشيميايي و موفولوژيك آن
نقش قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولار و ساليسيليك اسيد در موفقيت كشت گياه ريحان (Ocimum basilicum L.) در زمين هاي آلوده به فلز آلومينيوم
مطالعه قابليت گياه پالايي كروم توسط گياه آفتابگردان (Heliathus annuus)
بررسي اثر برخي از فلزات سنگين بر روي جوانه زني بذور شاهدانه (Cannabis sativa)
بررسي جذب كادميوم توسط گياهچههاي آفتابگردان و تاثير اين فلز بر روي برخي از صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك
مقايسه توانايي برخي گياهان وحشي در تحمل و جذب كادميوم خاك
پالايش يون مس توسط گياه ازمك
بررسي ممانعت از سنتز اتيلن بر برخي از شاخصهاي رشد گياه سيب زميني با استفاده از كبالت كلريد در شرايط كشت در شيشه
بررسي اثر بتاكاروتن بر وزن تر، وزن خشك و ريشه دهي گياه گوجه فرنگي در شرايط تنش شوري كشت در شيشه
بررسي جذب فلز سرب توسط گياهچههاي ذرت و تاثير اين فلز بر روي برخي صفات از مورفولوژيك و فيزيولوژيك
جلوگيري از آثار زيست تخريبي يون نقره با استفاده از گياه ازمك
توانايي گياه ازمك در جذب فلز روي
گياه پالايي عنصر كادميوم درمنطقه مس سرچشمه كرمان
تاثير فلز سنگين سرب ( 2 (Pb(NO3) و كادميوم( 2 CdCl ) بر درصد جوانه زني،محتواي پروتئين كل و ميزان تجمع آنها در ريشه هاي سه رقم ايراني برنج Oryza sativa L
تاثير كاربرد كربوكسيليك اسيدهاي آلي روي فرايند پالايش آلودگي حاصل از كادميوم در گياهچه هاي كلزا
تاثيرنانولول ههاي كربني بر پالايش كادميوم و سرب توسط گياهچه هاي كلزا
گياهان تجمع دهنده سرب در مناطق اطراف معادن سرب قنات مروان و ترز در استان كرمان
معرفي گياهشناسي جنس Phragmites و استفاده از آن در گياه پالايي
بررسي اثر آبياري با پساب فاضلاب روي رشد و كربوهيدرات سورگوم شيرين
كاهش اثرات اكسيداتيو تنش مس به وسيله آسكوربيك اسيد درپياز (Allium cepa L.)
تاثير مس و آسكوربيك اسيد بر پتانسيل اسمزي برگهاي پياز (Allium cepa L.)
مطالعه پتانسيل گياهان مرتعي و خودرو منطقه ايرانكوه در پاكسازي خاكهاي آلوده به عنصر كادميم
بررسي پتانسيل گياه Matthiola flavida جهت گياه پالايي خاك هاي آلوده به سرب
بررسي اثر متقابل سرب و كادميوم بر وزن خشك و ميزان تجمع فلز در گياه Matthiola chenopodiifolia گياهي مفيد براي فرآيند گياهپالايي
بررسي مقدار آنتيموان در گياهان روئيده درمنطقه معدني پتيار انارك، استان اصفهان
تأثير پلي اكريل آميد اصلاح شده توسط هيدرازين منوهيدرات بر انتقال سرب و كادميم از خاك آلوده به گياه ذرت
تأثير مونت موريلونيت اصلاح شده توسط پلي اكريل آميد بر غلظت آهن و روي گياه ذرت در خاك آلوده به سرب و كادميم
تاثير ليگاندهاي آلي و معدني (هيستيدين و كلسيم) بر برخي شاخصهاي رشد در سه رقم گوجه فرنگي تحت تنش نيكل (فرمول در متن اصلي مقاله) در محيط هيدروپونيك
بررسي اثر كادميوم بر روي برخي صفات از مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياهچه ذرت
بررسي اثرات سرب بر روي برخي از صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك گياهچه آفتابگردان
بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر ظرفيت گياه پالايي يون كرومات بوسيله گياه آبزي عدسكآبي (Lemna minor L.)
وضعيت تجارت الكترونيكي در ايران
Phytoremediation of heavy melals- cadmium and copper by ornamental plants

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید