مجموعه مقالات كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا توسط سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا

مجموعه مقالات كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا

مجموعه مقالات كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا، 13 و 14 دی ماه 1390 توسط مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 97 عنوان مقاله تخصصی شامل 884 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا

 

ارزيابي اقتصادي شيرين سازي آب درياي خزر به روش اسمز معكوس، جهت مصرف شرب استان گلستان
شيرين سازي آب خليج فارس همزمان با توليد نمك
توسعه ، تاريخچه و روشهاي رايج نمكزدايي از آب دريا
بررسينحوه تخليه پساب سايت آب شيرين كن بندر خمير به كمك روابط تجربي
بررسيپارامترهاي موثر بر راندمان مكانيسم هاي تقطير خورشيدي ( مطالعه موردي آب شيرين كن روستاي كوشكبندرلنگه)
بررسيهيدروديناميكجريان در دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
بررسي روشهاي تصفيه آب دريا و كاربرد آن در مديريت بحران آب
روشهاي شيرين سازي آب دريا (مطالعه موردي جزيره خارگ)
بررسيتكنولوژي هاي جديد استحصال آب شيرين از دريا
استفاده از تلفات حرارتينيروگاه به عنوان منبع اصلي انرژي در فرايند جديد نمكزدايي آب دريا به روشپراكنش (DDD)
بازيافتانرژي درفناوري اسمزمعكوس (SWRO) در تصفيه آبهاي لب شور(خليج گرگان) جهتتامين آبشربشهري
مكان يابي احداث مجتمع هاي آب شيرين كن در روستاهاي جزيره قشم و اولويتبندي آنها
بكار گيري ژئوسنتتيكها در مقايسه با روشهاي سنتي و رايج فعلي در كنترل آبهاي مناطق صنعتيدر سواحل
مطالعه و بررسي كاربرد مصالح ژئوسنتتيكدر طراحي كانالهاي انتقال آب دريا
تأثيرات خراشدهيبا اسيد، پرايمينگبا NaCl ،PEG يا آب دريا با شكل اسمزي كردن و آبگيري بر جوانه زنيبذر كاهو (Lactuca sativa L.) در دماي 30 درجه سانتي گراد
بهرهوري از سواحل دريا در كشاورزي
اثرآبياري باآب درياي خزربرروي درصدوسرعت جوانه زنيبذرپنبه درشرايط گلخانه اي
تنوع گونه اي در پوششگياهي حاشيه خليج فارس(مطالعه موردي: بندر ديلم)
بررسي تاثير آب دريا بر ميزان جذب آب توسط هيدروژل هاي سوپرجاذب
بررسي جوانه زني چغندرقند تحت آبياري با آب درياي خزر
بررسي اجزاي عملكرد چغندرقند تحت آبياري با آب درياي خزر
بررسي موانع كشت زراعي گياه هالوفيت ساليكورنيا با بهره برداري از آب دريا
رشد و انباشتگييونهاي سديم و پتاسيم در گياه پوكسينليا ديستنسرشد يافته در آب درياي خزر و روان آب سطحي استان گلستان
مطالعه تأثير بكارگيري آب دريا بر پارامترهاي مختلف جوانهزني گندم
مروري بر اثرات سم شناسي اكولوژيكيفعلي درياي خزر
تاثير آلودگينفتيبر روي گياه ساليكورنيا و برآوردآستانه تحمل اين گياه به مقادير مختلفنفت
استفاده ازميدان باد واقعي به منظور شبيه سازي عددي انتشار آلودگي در آب
ارزيابي آلودگي فلزات سنگين ( Ni, Pb, Cu, Cd ) در آب هاي ساحلي بوشهر
مطالعه بر روي تصفيه زيستي آب فاضلاب با استفاده از آزولا و اكسيداسيون اشعه UV جهت جلوگيري از ورود به دريا
مدل بهينه سازي تكهدفه چند آلاينده براي مديريت كيفي آب در رودخانه ها با اعمال ضريب جريمه
مدل بهينه سازي در مديريت كيفي آب رودخانه ها با استفاده از شاخص NSFWQI
شبيه سازي عددي انتقال و پخش آلودگي هاي نفتي در بخش شمالي خليج فارس
كاربرد سيستم پرده حباب براي حفاظتاز محيط زيست دريايي
كيفيتميكروبي آب شناگاه هاي درياي خزر در سواحل استان گلستان
بررسي آلودگي آب خليج فارسدر سواحل استان بوشهر
آلاينده هاي درياي خليج فارس و پيامدهاي زيست محيطي ناشي از آلودگي آن
محدوديتهاي بهره برداري از آب دريا در اثر بروز پديده كشند قرمز
تعيين آلودگيبندر خمير (خليج فارس) نسبتبه فلزات سنگين كبالت ، كروم ، كادميوم ، نيكل و واناديوم با استفاده از صدف دسته چاقويي (Solen rosemaculatus )
طراحيبهينه حوضچههاي جمعآوري فاضلاب شهري در مناطق ساحلي به هدف كاهشآلودگي آب دريا
استفاده از آب دريا در تهيه بتن متعارف به وسيله فناوري مغناطيسي
بررسي عبور جريان مد دريا از سرريز سد زيرزميني در لايه هاي آبدار ساحليبه منظور جلوگيري ازپيشروي آب شور دريا به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
اولويتهاي بهره برداري از آب دريا در سواحل مرزي خليج فارسبر اساسالگوي جريان
مدلسازي رياضينفوذ آب دريا در سفره آبهاي زيرزميني دشتهاي ساحلي درياي مازندران
مدل سازي فراجوشي در قسمت شمالي خليج فارس
طراحيو ساخت سيستم مكانيكينوين مورد استفاده در نيروگاههاي توليد برق از انرژي امواج درياها
برآورد توان موج و انرژي قابل استحصال از امواج در مناطق بندر انزلي، بندر بوشهر و بندر چابهار
استفاده از انرژي باد و خورشيد براي نمكزدايي آب هاي شور
طراحي دستگاه مكانيكيتبديل كننده انرژي امواج دريا به انرژي الكتريكي
بررسي استحصال انرژي جزر و مد در سه منطقه شمالي خليج فارس
روشهاي توليد انرژي الكتريسيته با استفاده از نيروهاي دريايي و سازگاري آن با درياي خزر و خليج فارس
بررسي، پتانسيل و توان سنجي انرژي جزر و مدي و امواج
بررسي و بهره برداري از انرژيهاي جزر ومد و امواج دريا
تعيين الگوي حساسيت نسبت به آنتي بيوتيكها و فلزاتسنگين گونه هاي انتروكوكوس جدا شده از آبهاي سواحل درياي خزر در منطقه بندر انزلي
داروهاي ضد سرطان دريايي
نشانگرهاي DNA ريزماهواره: روشي مطمئن جهت تشخيص دورگه ها در آبزيان
اثرات آلودگي دريا بر سلامت آبزيان
بررسي اثرات زيستمحيطيپرورشماهي در قفسبر اكوسيستم هاي ساحلي
تعيين غلظت كشنده (فرمول در متن اصلي مقاله) علفكشماچتي (Butachlor) بر روي بچه ماهيان سياه كولي (Vimba vimba persa)
تعيين غلظت كشنده (LC50 96h ) وبررسي اثرات سم ديازينون بر بافت كبدبچه ماهيان سياه كولي (Vimbavimbapersa)
امكان سنجيتفكيكجمعيتهاي سنگسر معمولي در خليج فارسبا استفاده از نشانگرهاي AFLP
STUDY ON PYTOPLANKTON FYLA IN SOUTHERN CASPIAN SEA
محوريت اقتصادي و اجتماعي توسعه مزارع پرورشجلبكدر سواحل جنوبي خليج فارسو درياي عمان
بهره برداري اقتصادي از آب دريا در فتوبيوراكتورهاي افقي جهتتوليد ميكروجلبكها به عنوان ماده اوليه توليد سوخت زيستي
مهندسي ارزشو كاربرد آن در توسعه صنايع درياييبا نگاه ويژه به بنادر- ارزيابيپتانسيل هاي موجود در كشور
بررسي ارتباط اقليم آسايشو تقاضاي ماهانه گردشگري ساحليبندرعباس
پهنه بندي مناطق ساحلي جهتتوسعه پايدار توريسم با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور ( منطقه نوشهر و چالوس)
مروري بر پراكنشجنگل هاي مانگرو (جهان، ايران، استان بوشهر)، اهميت اين اجتماعات، عوامل تهديد كننده و روشهاي حفاظتي
بررسي و مكانيابي كاربري اكوتوريسم ورزشيدر منطقه ساحليبحركان استان خوزستان
مدل سازي سه بعدي دما در خليج فارس
شبيه سازي عددي و تعيين الگوي جريان درون درياي خزر با توجه به اثر وزشباد غالب
بررسي توزيع فضايي دما در خليج فارسبا استفاده از مدل سه بعدي كوهرنس
پيشبيني ارتفاع امواج درياي خزر با استفاده از رويكرد استقرايي (GMDH)
پرورشاقتصادي ماهيان دريايي در قفسهاي شناور در آب دريا و نقشآن در تامين بخشي از امنيت غذايي كشور
آبشستگي اطراف پايه پل ها
بررسي پديده خوردگي در لوله ها و خطوط انتقال زير دريا
مطالعات تاسيسات و سيستم هاي مهار و ذخيره و انتقال آب پهنه شرقي ايرانرود (آبراه خليج فارس-درياي خزر)
تحليل اندركنشسازه – سيال در اسكله هاي شناور در دريا
بررسيتاريخچه رخداد سونامي و ارائه راهكارهاي مقابله با آن در ايران
راهكارهاي كاهشخسارات ناشي از وقوع سونامي در بنادر و نقش سيستم GIS درمديريت بحران سونامي
آناليز رفتار هيدروديناميكي سازه شناور بزرگبا استفاده از روشايزوژئومتريك
بررسي سطح موج شكن شناور پانتوني تحتاثر نيروي موج با استفاده از مدل آزمايشگاهي
مدل بندي رفتار هيدروالاستيك سازه شناور بصورت آزمايشگاهي تحت اثر نيروي موج
تاثير موجشكن بر رفتار هيدروالاستيكسازه شناور تحت اثر نيروي موج
بررسي رفتار هيدروديناميكييكسازه شناور تحت شرايطتكيه گاهي مختلف
مدل بندي رفتار هيدروالاستيكسازه شناور بصورت آزمايشگاهيتحتاثر نيروي موج
بررسي اثر فاصله بين پانتون هاي شناور روي جابجايي سازه توسط مدل آزمايشگاهي
تحليل ديناميكي رايزرهاي مربوط به سكوهاي دريايي در برابر امواج دريا با استفاده از نرم افزارANSYS
مدل بندي نوع سيستم مهاربندي و پارامترهاي هندسي سكوي شناور بصورت آزمايشگاهي
چگونگي گسترشكاربرد بيوتكنيكانجماد اسپرم ماهيان در مراكز تكثير
بيوتكنولوژي در صنعت آبزيپروري دريايي ايران با تاكيد بر فناوريهاي ژنتيكي
تاثير دريا روي هدايتالكتريكي(EC) ، ميزان كلر (CL) و PH آبهاي زيرزميني منطقه(شمال ايران)
شبيه سازي عددي توزيع شوري و بررسي اثرات آن بر الگوي جريان در تنگه هرمز
بررسينفوذ آبهاي شور به منابع آب شيرين در منطقه چابهار
بررسيتغييرات خط آب شور در آبخوان هاي ساحلي ( مطالعه موردي آبخوان بابل-آمل)
بررسي مدل نفوذپذيري فيليپبا استفاده از نتايج آزمايشاستوانه مضاعف در حوضه باهوش (شهرستان تنگستان – استان بوشهر)
مقايسه ضرايب نفوذپذيري آب در عبور از خاكهاي اشباع و غيراشباع مناطق ساحلي
استفاده از آب دريا براي افزايش بازده چاه نفت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید