نشر الکترونیکی مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران، دوم و سوم آذر ماه ماه 1390 توسط شهرداري مشهد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 97 عنوان مقاله تخصصی شامل 1689 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

 

سنجش ميزان تاثير ارزشهاي محيطي برانتخاب محل سكونت و تمايل به پرداخت اقتصادي آنها
بررسي اثرات رفاهي سياست هاي مختلف تغيير درآلودگي هوا درايران مطالعه موردي شهر مشهد
برآورد ارزش تفريحي پارك فدك شهرستان خوي به روش هزينه سفر فردي
نقش سرقفلي دربازداري توسعه مراكز تجاري
مدل تعيين قيمت مسكن كاربردي از روش رگرسيون موزون جغرافيايي
بررسي عوامل مربوط به درآمدهاي پايدارشهرداري تهران و اولويت بندي آنها
روشهاي تامين منابع مالي نوسازي بافت هاي فرسوده درايران
صكوك اجاره ابزاري كارآمد جهت تامين مالي پروژه هاي شهري
ماليات براملاك منبع مناسب براي تامين مالي بخش عمومي شهري درايران مطالعه موردي شهرداري اصفهان
بررسي زمينه هاي رانت جويي درساختار بودجه اي شهرداري ها و ارتباط آن با كارايي نمونه موردي شهرداريهاي كلان شهرها
تامين مالي پايدار شهر: چگونگي تامين مالي به منظور توسعه پايدارشهري
بازنگري راهبردي نظام مالي مديريت محلي كلانشهر هاي ايران مطالعه موردي شوراي اسلامي كلان شهر مشهد
مديريت آب و اقتصادشهري پايدار بانگاهي به شهر مشهد
بررسي مزيت نسبي ارزش افزوده خدمات شهري مشهد استان خراسان رضوي و مقايسه آن با ساير مراكز استانهاي كشور در برنامه چهارم توسعه
محاسبه سطح توسعه پايدارشهري با استفاده از سيستم استنتاج فازي سلسله مراتبي SAFE مطالعه موردي چند كلان شهر منتخب ايران
ارزيابي خصيصه هاي اقتصادي در شناسايي گستره هاي فقر شهري با استفاده از تكنيكهاي AHP و Delphi مطالعه موردي شهركاشمر
بررسي و شناسايي زمينه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در شهر مطالعه موردي شهر گرگان
بررسي تاثير شاخصهاي سرمايه اجتماعي بروضعيت اقتصادي محله مطالعه موردي محله طلاب
مقدمه اي برفرآيند طراحي و برآورد تابع رفاه اجتماعي شهري و تحليل نقش آن در برنامه ريزي شهري
برآورد سرمايه اجتماعي درمناطق مختلف شهر مشهد و ارايه راه كارها جهت ارتقاء آن در راستاي وظايف شهرداري
بحثي پيرامون سرمايه ي اجتماعي و رابطه ي آن با مديريت و اقتصادشهري مطالعه موردي: مشهد و سبزوار
نقش سرمايه اجتماعي دروضعيت اقتصادي بازارهاي سنتي درايران
بررسي دو تجربه جهاني در ارتقاء صنعت گردشگري و پويايي اقتصاد شهري
بررسي نقش گردشگري دراقتصاد استان كرمان و توسعه كالبدي شهرستانهاي آن
بررسي تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بربهاي تمام شده خدمات سازمان اتوبوسراني و تاكسيراني مطالعه موردي: شهر مشهد
تحليل تاثير هدفمند كردن يارانه ها بردرآمد و هزينه كلان شهرها تشخيص فرايندها و تاثيرات بعد از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان
تعيين ذينفعان برنامه پرداخت نقدي پس از هدفمندي يارانه ها در مناطق شهري ايران
مشاركت عمومي در تهيه طرحهاي توسعه شهري – گامي به سوي اقتصادپايدار شهرها
بررسي عوامل موثربررضايتمندي مراجعه كنندگان از كيفيت خدمات ارايه شده درپاركهاي شهر تبريز
طراحي الگوي اولويت بندي راهبردهاي توسعه سيست مهاي حمل و نقل شهري
بررسي جايگاه حمل و نقل درتوسعه اقتصادي پايدارشهري
ارتقاي بهره وري منابع شهري با رويكرد نظام جامع مديريت سبد پروژه ها و مهندسي ارزشمطالعه موردي شهرداري اصفهان
توسعه كارآفريني درحوزه مديريت شهري راهكاري به منظور احياء اقتصادي بافت هاي فرسوده شهري
توانمندسازي سكونت گاه هاي غيررسمي با تكيه برسرمايه اجتماعي نمونه موردي شهرك شهيد باهنر مشهد
بررسي ابعاد اقتصادي – اجتماعي و كالبدي 8 منطقه حاشيه نشين شهر اهواز
تحليل تمركز شهري و تاثير سرمايه گذاري دولت دربخش حمل و نقل برآن
بررسي تاثير جريان سرمايه برعدم تعادل فضايي درشهر تهران نمونه موردي: منطقه 5 تهران
نقش بازاريابي شهري درجذب سرمايه براي مديريت يكپارچه شهري
شناسايي عوامل موثر بروفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد براساس مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع FRO
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار اقتصاد محله بررسي فعالان اقتصادي محله غيررسمي شميران نو
نقش سرمايه اجتماعي در تسريع و تسهيل جريان نوسازي دربافت فرسوده شهرها با بررسي نمونه موردي محله خاني آباد تهران
بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه اقتصادي شهر
عوامل موثربراجاره مسكن درشهرشيراز
تاثير مصرف نهايي خانوارهاي شهري برانتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از بخشهاي مختلف اقتصادايران
بهره گيري از سرمايه اجتماعي درجهت به سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي: محله آخوند واقع درشهرقزوين
بررسي ميزان مشكلات تاثيرات و روشهاي خصوصي سازي درمعاونت خدمات شهري شهرداري مشهد
تحليلي برجاذبه هاي گردشگري شهري و نقش آن در تحول اقتصادي موردي: شهر اردبيل
راهبردهاي توسعه گردشگري رويدادها دركلانشهرها و تاثير آن براقتصادگردشگري درايران
نقش گردشگري دراقتصادشهري مطالعه موردي شهر سرعين استان اردبيل
برنامه ريزي براي گسترش سياست هاي مسكن گروه هاي كم درآمد شهري براي مهاربازار غيررسمي مسكن نمونه موردي شهر تهران
بررسي نقش پاركهاي آبي درجذب گردشگر براي توسعه اقتصادي شهرها نمونه موردي مجموعه موجهاي آبي مشهد
بررسي اثرات زيست محيطي هدفمند كردن يارانه ها و توسعه اقتصاد شهري (مطالعه موردي: شهرستان تبريز)
بررسي ارتباط بين تقاضاي وام رهني و عرضه مسكن درمناطق شهري ايران
تحليلي بروضعيت بخش اقتصادي و مسكن شهر جديد بينالود
بررسي اثرات اقصتادي اجتماعي و زيست محيطي ماليات سبز در خراسان رضوي
ارزيابي شاخصهاي پايداري دراقتصادشهرساحلي با تاكيد بر مدل تعادل اقتصاد دريايي و محيط زيست
ارزيابي اقتصادي – زيست محيطي ناشي از افزايش تراكم جمعيتي مطالعه موردي منطقه 5 شهرداري تهران
بررسي اثرات كوتاه مدت و بلندمدت عوامل تاثير گذار برحباب قيمت مسكن در ايران با روشهاي ECM وARDL
تحليل دسترسي غيرفضايي به خدمات بهداشتي درماني درشهر مشهد با تاكيد بر شاخصهاي اقتصادي
شهرنشيني و آلودگي هوا درايران
اثر درآمدهاي نفتي برتامين درآمد شهرداريهاي كلان شهرهاي ايران
برآورد ميزان تمايل به پرداخت براي بهبود كيفيت هوا دركلان شهر تبريز
بررسي ميزان تناسب منابع درآمدي و ماموريت هاي شهرداريها مورد مطالعه شهرداري تهران
قطع وابستگي نظام درآمدي شهرداري ها به تراكم مازاد ساختماني امري سهل و ممتنع رويكرداقتصادسياسي به نظام درآمدي شهرداريها
ارزيابي كارايي عملكردي سيستم حمل و نقل اتوبوسهاي تندروشهرتبريز
جذب سفر و كاليبره نمودن مدلهاي حمل و نقل كاربري هاي تجاري درشهر مشهد
مكان يابي بازارهاي روز شهري به روش جايابي چندتسهيلاتي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP به منظورمديريت بهينه حمل و نقل شهري
تحليل اثرات متقابل سياست هاي حمل و نقل در اقتصادشهري
رويكرد ارتقاء محيط زيست شهري با تاكيد برراهبردهاي اقتصادي برنامه هاي توسعه شهري توسعه ارزيابي راهبردي زيست محيطي SEA نمونه موردي برنامه راهبردي شهرتهران
بررسي روشهاي ارزش گذاري اقتصادي درتحليل مسائل زيست محيطي شهرها
امكان سنجي حفاظت از ارزشهاي محيطي باغات سنتي شهر قزوين با استفاده از رويكرد انتقال حق توسعه TDR
پيش بيني ارزشگذاري و ترسيم نقشه آلودگي هواي شهر مشهد مطالعه موردي گاز منوكسيد كربن
ارزيابي اقصتادي گسترش حيات شهري درترازهاي زيرسطحي بافت پيرامون حرم مطهررضوي
تحليل و بررسي نگرش اقتصادفوردگرا ودگرگوني هاي كالبدي شهري درايران
تفكيك و آماده سازي اراضي شهري چالشي در ناپايداري درآمدهاي شهرداريها نمونهموردي شاهين شهر
مروري برتجارب جهاني درزمينه تامين مسكن گروه هاي كم درآمد شهري
بررسي وضعيت بازار مسكن درمناطق شهري با تاكيد برشهر مشهد
ارزش افزوده اقتصادي ناشي از اجراي پروژه هاي توسعه حمل و نقل عمومي
تامين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت؛ فرصت ها و تهديدها نمونه موردي طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع)
بررسي منابع درآمدي شهرهاي جديد استان سيستان و بلوچستان
تخصيص بهينه منابع درآمدي بوسيله اجراي بودجه ريزي عملياتي با رويكردكارت امتيازي متوازن
بررسي منابع تامين درآمدهاي شهرداري تهران از ديدگاه شهروندان
استراتژي توسعه شهري CDS گامي به سويدستيابي به توسعه پايدار شهري
تحليل شاخصهاي اقتصادي درسنجش كيفيت زندگي
بررسي رابطه بين توسعه شهري و خالص مهاجرت شهرستانهاي استان كرمان با استفاده از روش منطق فازي
نابرابري اقتصادي و شكل گيري و رشد سكونتگاه هاي غيررسمي درشهرها – با تاكيد برمورد ايران
ضرورت ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي – خارجي دربهسازي بافت فرسوده شهري
عبور از مسكن شروع اقتصادشهري
بررسي نقش و اهميت سرمايه اجتماعي در پويايي اقتصادشهري با تاكيد بر حكمروايي خوب شهري نمونه مورد مطالعه كلان شهر زاهدان
صرفه جويي اقتصادي در سيستم حمل و نقل درون شهري با كنترل مصرف بنزين از طريق جايگزيني خودروها با دوچرخه هاي الكتريكي
بررسي واولويت بندي شيوه هاي خدمات رساني نوين در بازارهاي ارزاق شهرداري مشهد
برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري راهي براي توسعه اقتصادي شهرها نمونه موردي شهر نيشابور
بررسي ارتباط علي بين توريسم و درآمد سرانه خانوارهاي شهري درايران 1338-1386
امكان سنجي ايجادكمپينگ درشهر همدان با هدف توسعه صنعت گردشگري
توريسم و توسعه اقتصاد شهري؛تاثير صنعت گردشگري بردرآمد و اشتغال افراد درشهرها
بررسي تاثير پرداخت يارانه بنزين برتمركز شهري درطي فرآيند هدفمندسازي يارانه ها با استفاده ازروشهاي ECM,ARDL
تحليل تاثير هدفمندي يارانه بنزين برنخست شهري استانهاي كشور

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید