مجموعه مقالات اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها

مجموعه مقالات اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها

مجموعه مقالات اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها

مجموعه مقالات اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها 30 آذرماه 1390 توسط دانشگاه پيام نور استان تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 134 عنوان مقاله تخصصی شامل 1257 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها

 

تسريع درپردازش اسناد وب با كمك نمايشگر راهنما
ارايه يك مدل مبتني بر شبكه هاي عصبي درتخمين پارامترهاي DC آپ امپ به جاي استفاده ازمعادلات حالت سيستم
معرفي يك معماري عامل گرا انعطاف پذيربراي اتوماسيون كارخانه
الگوريتم يادگيري جديد تركيبي براي تعليم شبكه عصبي CMAC با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويتي و نرخ تنزيل متغير
نقش كارگزارهاي هوشمنددرمحيط B2Bتجارت الكترونيكي
مدل كيفيت نرم افزار براي محاسبه كيفيت درطول فرآيند توسعه نرم افزار با استفاده ازشبكه هاي بيزي
ارزيابي رنگ ميوه انبه براي درجه بندي كيفيت آن با استفاده از پردازش تصوير
طراحي و توليد نرم افزاري جهت برگزاري آزمون تحت شبكه
طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب جهت مديريت واختصاص دانشجويان به استادان راهنما
ارايه مدلي جهت انتخاب يك تصميم بهينه به روش درجه امكان خاكستري مطالعه موردي: انتخاب عضو هيئت علمي
بررسي درستي يابي تركيب معنايي وب سرويس ها
ارائه يك مدل شناختي محاسباتي از اضطراب صفتي
مقايسه روشهاي مديريت منابع پويا درجايگاه ميزباني اينترنت
برنامه ريزي خط توليد چابك محصول نرم افزاري
كاهش اثر خطاي نرم برروي يك پردازنده دو هسته اي برمبناي MIPS
روشهاي معماري سرويس گرا درساخت سيستمهاي اطلاعاتي فرصت ها چالشها
مدلهاي متكامل معماري سرويس گرا
الگويي جديد جهت بهبود سيستمهاي شناسايي عنبيه با استفاده از پيش پردازش عنبيه جهت مكان يابي و براساس تبديل موجك Haar
ارزيابي عوامل موثربرپذيرش فناوري بازاريابي سيار توسط بيمه گران و بيمه گزاران استان بوشهر با استفاده از مدل تلفيقي IDT-TAM
بررسي نقش فناوري ردفاشگر درمديريت زنجيره تامين جهاني
معرفي و بررسي عوامل موثردربهبود كسب وكار الكترونيكي
چارچوبي براي ارزيابي فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش از راه دور با استفاده از كارت امتيازي متوازن
سيستم مديريت محتواي آموزشي و آموزش الكترونيك
اندازه گيري پارامترهاي سبك يادگيري با محوريت آموزش الكترونيكي
اثرات اشتراك گذارياطلاعات برموفقيت كسب وكار
اندازهگيري رضايتمندي مشتريان با رويكرد فازي
پيشنهاد مدلبهبود مديريت زنجيره تامين توريسم با استفاده ازتكنولوژي RFID
بررسي نقش امضاي ديجيتال دربانكداري الكترونيك
سيستم اطلاعات بيمارستاني HIS
الزامات فني پياده سازي موفق سيستم برنامه ريزي منابع سازمان طي فازهاي مختلف متدولوژي AIM
بررسي ديدگاه مديران دستگاه هاي دولتي استان گلستان نسبت به به كارگيري سيستم اطلاعاتي مديريت MIS
ارايهيك مدل مبتني بر سيستم فازي جهت تشخيص سرطان ريه
مديريت فناوري امنيت اطلاعات
توانمندسازي چارچوب ITIL V3 باتركيب فرآيندهاي COBIT V4.1
مدلهاي پذيرش تكنولوژي وكاربرد آنها در انتقال فناوري
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات درايجاد بستر مديريت الكترونيكي اسناد فني تاسيسات صنعت برق برپايه نرم افزارهاي zylab,docuware
بررسي اثرات سيستم ها و فناوريهاي اطلاعاتي برسازمان
استفاده از فناوري هاي وب 2.0 درتوانمندسازي سازمان هاي رسانه اي
چالشهاي مديريت استراتژيك در صنعت فناوري اطلاعات
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص و مقابله با بدافزارهاي مبتني بر USB
تعيين گذشته موثر درمقدار صفات تغييرپذير درمدل كنترل بهره برداري
ارايه روشي جهت تغيير ساختار سازمان ها از حالت سنتي به مجازي هوشمند
كاربرد هوش تجاري درسيستمهاي پشتيبان تصميم گيري
سيستمهاي هوش تجاري و كاربردهاي آن
هوشمندي كسب و كار مزايا چالشها و راه كارها
هوشمندسازي سيستم آموزش الكترونيكي با استفاده پيش بيني رفتار دانشجو
بررسي و مقايسه سيستمهاي توصيه گر
استفاده ازسيستمهاي خبره درخودكارسازي معادن زغالسنگ
ارزيابي تركيب سيستمهاي خبره و شبكه هاي عصبي و آشنايي با پلت فرمهاي Nclips,RBF,MACIE
طراحي يك سيستم مديريت دانش تقلب مالي
بررسي هاي مدلهاي سيستم هوشمند نظارت برسلامت بي سيم WBAN و ارايه مدل پيشنهادي
بررسي سيستمهاي هوشمند پيش بيني شخصيت افراد از طريق دستخط
الگوريتم هوشمند براي بهينهسازي پارامترهاي ماشين بردار پشتيبان به منظورايجاد سيستم تشخيص ه مزمان اعداد دس تنويس عربي و لاتين
بررسي كار تهاي هوشمند الكترونيكي و بررسي وضعيت آن در بخش سلامت
ارايه الگوي تصميمسازي هوشمندمديريت كسب و كار با رويكردخدمات فني درحوزه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه
برنامهريزي راهبرديتوسعه سيستمهاي حمل و نقل هوشمنددر ايران
بررسي كاربرد سيستم هوش تجاري در صنعت بانكداري؛ مورد كاوي بانك سامان
شناسايي ساختار اسناد مالي تصويري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارايه يك روش زمان بندي تركيبي برمبناي الگوريتم ژنتيك درمحيط محاسبات ابري
مساله فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك تطبيقي
بهينه سازي توالي حركت دستگاه برش CNC با الگوريتم تكامل تركيبي
زمان بندي ايستاي وظايف درمحيط گريد محاسباتي با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي
بهينه سازي الگوريتم كلوني مورچه ها درمسئله انتخاب ويژگي با استفاده از الگوريتم k-means براي حذف noise
ارايه يك روش حل مساله فروشنده دوره گرد درمقياسبزرگ با تركيب الگوريتم ژنتيك و الگوريتم رقابت استعماري
نگرشي به محاسبات كوانتومي و ارايه دو الگوريتم كوانتومي
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از الگوريتم هاي طبقه بندي و مدلهاي تركيبي الگوريتم ها
آناليز حساسيت الگوريتم ژنتيك ارايه شده براي مساله بخش بندي بهينه شبكه هاي اترنت صنعتي
بهبود هوشمند ساماندهي كنترل ورود وخروج و افزايش امنيت اطلاعاتي سربازان درپادگان ها با استفاده از RFID
ارايه يكسيستم تصميم يار هوشمند جهت برنامه ريزي خطوط توليد JIT با استفاده از الگوريتم بهينه يابي
تصحيح معايب الگوريتم MCPSO
بهبود خوشه بندي داده با منطق فازي و الگوريتم pso
طراحي سامانه هوشمند ترافيكجاده اي با استفاده از كنترل سيستم عصبي فازي
بهبودعملكرد ناوگان ماهيگيري با استفاده از QFD فازي
طراحي سامانه تصميم يار هوشمند براي شركت درمزايده الكترونيكي با استفاده از شبكه عصبي
بهبود دقت پيش بيني الگوريتم C5.0 با استفاده از متد Boosting مطالعه موردي دانشگاه پيام نور استان قم
دسته بندي سلسله مراتبي براي يادگيري آنتولوژي هاي بكاررفته درسيستمهاي توصيه دهنده
بهينه سازي جستجوي هوشمندانه فضاي حالت و شبيه سازي آن
هوشمندسازي پرداختموبايلي بوسيله تلفن همراه مجهز به تكنولوژي NFC درسيستم اتوبوسراني درون شهري
ارزيابي و بررسي روشهاي مورد استفاده در بهينه سازي پرس و جو
الگوريتم يادگيري جديد تركيبي براي تعليم شبكه عصبي CMAC با استفاده از نرخ يادگيري متغير بر اساس كارايي يادگيري
ارايه يك روش هوشمندبراي مشخص نمودن توده هاي سرطاني سينه درلايه هاي تصاوير MRI بمنظور جداسازي استخراج تعيينموقعيت و اندازه گيري توده ها
انتخاب ويژگي در سيتمهاي شناسايي چهره بااستفاده از الگوريتم بهينهسازي جهش قورباغه بهبود يافته
طراحي محصول بهينه با استفاده از كلوني مورچه ها و تحليل پوششي داده
بررسي الگوريتم هاي رؤيت پذيري در بهينه سازي حركت ربات هاي هوشمند
بررسي موتورهاي جستجوگر و مقايسه الگوريتم PageRank با الگوريتم HITS
يك الگوريتم انتخاب منبع جهت افزايش قابليت اطمينان با استفاده از راهكار رزرو منابع درمحيط گريد
ارايه الگوريتم آنيل شبيه سازي شده برپايه تئوري ابر براي حل مساله زمان بندي خط مونتاژ مدل تركيبي
الگوريتم پيشنهادي pixonal fuzzy Cmeans درقطعه بندي تصاوير و بررسي كارايي آن درمقايسه با برخي ديگر از روشهاي فازي
طراحي يك ساختار تحمل پذير خطاي مبتني برالگوريتم با استفاده از افزونگي ساختيافته درسيستمهاي خطي رقمي
روشهاي جديد مبتني بر هوش تجاري با استفاده از همسان سازي رفتار سازماني
هوشمندي كسب وكار و كاربرد آن درصنعت بانكداري
بكارگيري عاملهايمتحرك درشبكه هاي توزيع شده براي تجارت الكترونيك شبكه اي
طراحي سيستم هوشمند درشبكه هاي بي سيم برپايه بيومتريك
طراحي و شبيه سازي كانال متوسط برد نانويي مبتني بر رفتار باكتري تاژكدار
طراحي و تحليل كانال دوربرد بي سيم نانويي مبتني برهوش ازدحامي درحشرات
ارايه يك پروتكل اكتساب اطلاعات ترافيكي درمحيطهاي شهري مبتني بر ارتباطات خودرويي
مكانيابي شبكه حسگر با استفاده از رهاسازي برنامه ريزي مخروط مرتبه دوم
تغيير نحوه مسيردهي بسته هاي اطلاعاتي، جهت حذف حالات قطعي در رسيدن بسته به مقصد در ساختارهاي شبكه بر روي تراشه
افزايش امنيت در فرايند تصديق هويت در شبكه هاي هوشمند مبتني بر بلوتوث (مطالعه موردي:حملات مرد مياني، تكرار، جعل هويت و شكستن پين كد)
يك راهكار جديد مبتني بر ناظر جهت رفع ابهام معني كلمه با استفاده از خاصيت نزديك ترين همسايگي
روشي جديد براي تشخيص و شناسايي پلاك خودرو بر اساس عمليات مورفولوژي
منطق فازي دركنترل ترافيك جادها ي با توجه به شرايط محيط عوامل انساني
موازي سازي اجراي جنبه ها براساس مدل aop LAYER
تعيين مكان بهينه ماشين هاي مجازي با هدف كاهش تاخير انتقال داده ها در پردازش ابري
ارايه روشي جهت بهبود صحت سيستم هاي پيشنهاد دهنده درشبكه هاي اجتماعي با استفاده از استخراج انجمن ها
مدل جديد دراعتبارسنجي با استفاده از نمودار ورونوي و شبكه عصبي
توسعه گيت آستانه در شبكه هاي عصبي بولي
توسعه نقشه IMS در شبك ههاي عصبي بولي
تطبيق توابع بولي با شبكه عصبي بولي وزى باينري
پيش بيني مقدار دبي تراوش يافته به هسته رسي سدهاي خاكي در شرايط تراوش ناپايدار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
كاربرد شبكه هاي بيزي در آناليز داده هاي شبكه هاي اجتماعي آنلاين
معرفي شبكه هاي عصبي آبشاري و كاربرد آن دربهينه ساز يمسير رباتهاي كروي
ارايه روشي براي ارزيابي قابليت اطمينان معماري نرم افزار مبتني بر مثال سبك تركيبي لايه اي و لوله و فيلتر با نگاشت مدل شبكه پتري درزنجيره ماركف
بررسي و تحليل مدل الماس نوآوري درروند تجاري سازي نوآوري محصولات صنايع IT مطالعه موردي شبكه هاي كامپيوتري
ارايه يك پروتكل مسيريابي امن درشبكه هاي موردي سيار براي مقابله با حمله كرمچاله
ارايه يك سرويس مكان امن براي مقابله با تهاجم black hole attack
ارايه تشخيص نو ابتكاري و هوشمند جهت استفاده درطراحي موتور تشخيص سامانه هاي امنيتي درراستاي ارتقا امنيت زيرساخت شبكه
ضرورت استفاده از هوش مصنوعي شبكه عصبي در رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك
ارزيابي عملكرد سيستمهاي خبره درآموزش وب محور و تاثير آن برتسهيل عملكرد يادگيري دانش آموزان
مجتمع سازي پايگاه داده هاي ناهمگن با استفاده از آنتولوژي
نقش آگاهي و يادگيري ماشين درپيشبرد الگوهاي محاسباتي
رده بندي داده هاي جرياني زماني با استفاده از درخت تصميم
سيستم هاي هوشمند و الگوريتمهاي داده كاوي مطالعه موردي الگوريتمهاي جريان كاوي متغير با زمان
رويكردهاي يادگيري بدون نظارت داده كاوي درمدلسازي كاربر براي شخصي سازي
دسته بندي مشتريان بيمه با استفاده از داده كاوي
روشي نوين براي ايجاد مجمع رده بندها با اعمال نويز روي مجموعه داده هاي آموزشي
بهبود شبكه هاي عصبي تابع پايه شعاعي RBF مبتني بر الگوريتم خوشه بندي K-means سراسري تغيير يافته سريع براي مجموعه داده هاي بزرگ
انتخاب يك مدل براي كاهش ريسك نكول
طراحي زبان پرسشي منعطف درداده كاوي آموزشي
بررسي اجمالي درحوزه نظر كاوي
داده كاوي با استفاده از الگوريتم هاي انتخاب كلونال و انتخاب منفي
ارائه مدلي براي ارزش گذاري مشتريان يك فروشگاه اينترنتي با استفاده ازتكنيكهاي داده كاوي : مطالعه موردي در سايت سيويليكا
بررسي كاربردهاي فناوري بيومتريك درامنيت فناوري اطلاعات و چالشهاي پيش روي پياده سازي سامانه هاي بيومتريك
مقايسه روشهاي دسته بندي دراعتبار سنجي مشتريان بانك

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید