کتاب مديريت طرح ريزي كارگاه هاي عمراني

http://www.callforpapers.ir/کتاب مديريت طرح ريزي كارگاه هاي عمراني با موضوعات طرح هاي عمراني- مديريت، ساختمان سازي – مديريت، كارگاه هاي ساختماني – پيش بيني هاي ايمني، كارگاه هاي ساختماني – مقررات ايمني و محوطه سازي توسط محمدجعفري فشاركي در نشر كيان رايانه سبز منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در این کتاب می آموزیم:

1- ارائه منبعي مناسب براي واحد درسي مديريت كارگاهي رشته هاي مهندسي ، عمران ومعماري ؛ 2- شناخت وبررسي سازمان واجزاي كارگاه هاي عمراني ؛ 3- شناسايي وبررسي تمامي معارض هاي سايت قبل وبعداز تحويل گرفتن كارگاه ؛ 4- شناسايي وبررسي تمامي پارامترهاي تجربي وعلمي موثر در مكان يابي مناسب كارگاه وطرح جانمايي تجهيزكارگاه ؛ 5- شناسايي وانتخاب تسهيلات كارگاهي وتعيين ابعاد وجانمايي بهينه آن ها درسايت ؛ 6- بررسي انواع روش ها ومدل هاي جانمايي وامكان تطبي آن ها با كارگاه هاي عمراني ؛ 7- بررسي ابعاد حقوقي تحويل وتجهيز كارگاه ومسائل مرتبط ؛

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید