مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي منتشر شد

مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي

مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي

مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي در روزهای 28 و29 آذر 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 195 عنوان مقاله تخصصی شامل 2116 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي

 

ارزيابي موانع توسعه كارآفريني سازماني در يك نگاه
نقش پارك هاي فناوري در تشكيل شركت هاي تعاوني و توسعه كارآفريني
بررسي نقش مراكز رشد (انكوباتورها) در كارآفريني
بررسي موانع توسعه فعاليت هاي كارآفريني و اشتغال زا در ميان زنان جامعه
بررسي فرآيند يادگيري كارآفريني و ارائه چارچوبي مفهومي
نقش تعاوني ها ي دانش بنيان در توسعه اقتصاد
در سال جهاد اقتصادي؛ با رويكردي به رشد و توسعه اقتصادي
دانشگاه هاي نسل سوم (دانشگاه كارآفرين)
تاثير يادگيري سازماني بر نوآوري در سازمان براي بهره گيري از مزاياي جهاني
بطه بين عدالت سازماني با رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان يك شركت صنعتي در شيراز
ايجاد اقتصاد دانش محور از طريق آموزش كارآفريني در دانشگاه ها وتجاري سازي پژوهش
راه هاي ارتباط صنعت و دانشگاه
آشنايي با مركز رشد يا انكوباتور

 

 

امكان سنجي اجراي طرح دوركاري در كشور ايران
زمينهيابي تشكيل تعاونيهاي خدمات بهداشتي – درماني روستايي؛ يك طرح كارآفريني، جايگزين برنامه ي پزشك خانواده
بررسي تفاوت سلامت سازماني در سازمان هاي با مديران كارآفرين و غيركارآفرين
بررسي تفاوت ميزان انگيزش هاي مديريتي مديران كارآفرين و غيركارآفرين
بررسي ميزان اثربخشي دانشگاه هاي كارآفرين و توسعه كارآفريني
بررسي تعاملات نظري ميان يادگيري سازماني، نوآوري و كارآفريني
بررسي ارتباط بين عوامل استراتژيك كارآفريني با نوآوري سازماني و يادگيري سازماني
به كارگيري كارآفريني در كشاورزي: موانع و راهكارهاي پيشرو
شناسايي مشكلات و موانع موجود در به كارگيري كارآفرينان در برنامه هاي اجرايي و چگونگي ترغيب كارآفرينان به مشاركت بالاتر
شاخص هاي كسب و كار و ارتباط آن با كارآفريني در آموزش عالي
بررسي تاثير سبك هاي رهبري تحول آفرين، عدم مداخله و تبادلي مديران بر ميزان كارآفريني سازماني
بررسي ارتباط بين كارآفريني و وضعيت اشتغال در دانش آموختگان رشته كشاورزي شهرستان همدان
خلاقيت و نوآوري و عوامل آسيبزاي آن در دانشگاه
تكنيك هاي كاهش بهاي تمام شده ي توليد: گامي موثر در ارتقاء كارآفريني
ارزيابي روحيه كارآفريني دانشجويان آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما (مورد مطالعه: استان آذربايجان غربي)
كارآفريني و اشتغال زنان روستايي
دانشگاه و كارآفريني
عوامل موثر بر توانمندسازي مديران تعاوني؛ ارائه مدل مفهومي
توسعه كارآفريني، ابزار تحقق جهاد اقتصادي
نقش مهارت در كارآفريني
معنويت در محيط كار، راهكاري براي موفقيت در جهاد اقتصادي
بررسي تاثير سبك رهبري مبادلهاي و تحولگرا بر خلاقيت كارآفرينانه
نقش آموزش در توسعه كارآفريني
نقش مديريت منابع انساني در كارآفريني سازماني
تجربي نقش مراكز رشد بر كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد
تجربي نقش رضايت شغلي بر كارآفريني سازماني
مطالعه تئوريكي تجربي نقش تجاري سازي تكنولوژي در دانشگاه ها
تدوين راهكارهاي تبديل دانشكده هاي فني و مهندسي فعلي به دانشكده هاي كارآفرين پرور
آشنايي با شركت هاي تعاوني دانش بنيان
كاهش فقر و مهاجرت روستاييان با كليد طلايي كارآفريني
اخلاق كارآفريني، عاملي تسريع كننده در شكل گيري كارآفريني پايدار
هيجاني با تعارضات سازماني در كاركنان بانك هاي شهرستان ايلام با تاكيد بر تعارضات بين فردي
بررسي موانع كارآفريني در حوزه ديجيتال (مطالعه موردي شهر زاهدان)
ساخت و توسعه دانشگاه هاي كارآفرين؛ راهكار ايجاد اشتغال دانش آموختگان
عوامل مؤثر بر بهره وري سازمان
توزيع عادلانه منابع در استان ها و مناطق شهري و اثر متقابل بر كارآفريني، اشتغال و جهاد اقتصادي
بررسي رابطه بين خودباوري و اضطراب با خلاقيت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر كرمان در سال 89 88 و ارائه يك مدل – تحصيلي
توسعه فرهنگ كارآفريني از طريق معرفي الگوهاي موفق كسب و كار و كارآفريني در جامعه
رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح روحيهي كارآفريني (مطالعه موردي: مديران صنايع كوچك و متوسط شهرستان شيراز)
تحليل نقش شركت هاي دانش بنيان در اقتصاد دانشي با ارائه يك مدل
عوامل موثر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش
نقش پارك هاي علم و فناوري در توسعه كارآفريني
كارآفريني و كارآفرين
نقش كارآفريني در توسعه روستايي
بررسي و مقايسه فرهنگ كارآفريني حوزه مديريتي دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي سراسر كشور
بررسي و مقايسه ديدگاه كارآفريني دانشجويان تربيت بدني با دانشجويان ساير رشته هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد
تأثير كارآفريني و واحدهاي درسي مرتبط با آن بر سياستهاي كلي دانشگاههاي كشور ايران
بررسي روحيه كارآفريني در بين دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي كارآفريني
ارائه الگويي از نقش يادگيري كارآفرينانه در بهره برداري از فرصت ها
موانع اجرايي شركت تعاوني هاي دانش بنيان
بررسي رابطه بين اخلاق كار با تعهد سازماني و رضايت شغلي در دبيران شهرستان ارسنجان
كارآفريني سبز؛ نگرشي نوين در توسعه اقتصادي (موانع و محرك ها)
تاثير طرح تحول اقتصادي بر افزايش كارآفريني بورس اوراق بهادار در ايران
نيازسنجي آموزشي زنان كارآفرين شهر اصفهان از ديدگاه دانشجويان دانشكدهي علوم تربيتي دانشگاه خوراسگان
يزان پاسخگويي عناصر برنامه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) به پرورش رفتار كارآفرين در دانشجويان
نقش رضايت شغلي و تعهد سازماني در خلاقيت و كارآفريني كاركنان
تأثيرآي تي و اينترنت در اقتصاد وتحول بازاركار
تحليل نقش خلاقيت در كارآفريني با تاكيد بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كارمندان
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاي سطح كارآفريني
بررسي وضعيت مهارت هاي كارآفريني در برنامه درسي دوره كارشناسي دانشكده فني- مهندسي و دانشكده علوم انساني از ديدگاه دانش آموختگان دانشگاه مازندران
جايگاه فناوري اطلاعات در اجراي طرح دوركاري و ارتقاء سطح كارآفريني
تدوين استانداردهاي اعتباربخشي دانشكده هاي علوم انساني دانشگاه هاي ايران با رويكرد اشتغال زايي فارغ التحصيلان
ابعاد و جنبه هاي كارآفريني شركتي
كارآفريني درون سازماني؛ ماهيت و ابعاد آن
ارائه مدلي جهت ايجاد كارآفريني سازماني پايدار
بررسي رابطهي توانمندسازي و كارآفريني سازماني با رضايت شغلي
مديريت مشاركتي و خلاقيت كاركنان
راهكارهاي افزايش خلاقيت كاركنان با تاكيد بر سبكهاي رهبري
رفتار شهروندي سازماني و رفتاركارآفرينانه بايستههاي رفتاري براي موفقيت در جهاد اقتصادي
طرح دوركاري در سازمان ها و تاثير آن بر شكوفايي خلاقيت كاركنان
ارتباط كارآفريني با مراكز دانشگاهي و صنعت
بررسي تاثير كارآفريني بر پيشبرد تعاوني ها
مقدمه اي بر كارآفريني، سيرتاريخي، مدل ها و شاخص هاي اندازه گيري آن متناسب با وضعيت ايران
آموزش عالي و رويكرد دانشگاه هاي كارآفرين
بررسي سنجش ميزان روحيه كارآفريني و عوامل موثر بر آن در بين آموزش ديدگان دوره كارآفريني در مقايسه با آموزش نديدگان در بين كارآموزان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان در سال 1389
رويكرد كارآفرينانه دانشگاه ها در جهت افزايش اشتغال
روندها و رويكردها در آموزش كارآفريني: نگرشي بر تجارب جهاني
رهبري و كارآفريني: اشتراكات و تمايزات
رابطه بين رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني
بررسي تأثير پارك هاي علم و فناوري بر ميزان كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
استفاده بهينه از مكان و نهاده ها، راهكاري مناسب براي جهاد اقتصادي در مناطق روستايي
كارآفريني، موتور محرك توسعه اقتصاد تعاون
بررسي رابطه بين سبك تفكر و نوآوري سازماني مديران مدارس شهرستان گچساران
بررسي رابطه هوش هيجاني با خلاقيت و رضايت شغلي مديران مدارس شهرستان بم در سال تحصيلي 88– 89
نقش دانشگاه در آموزش و توسعه كارآفريني ميان دانشجويان
بررسي شيوه هاي تأمين مالي شركت هاي تعاوني دانش بنيان
بررسي نقش مراكز كارآفريني دانشگاهي در فعاليت هاي كارآفرينانه دانشجويان و ارائه الگويي اثربخش
بررسي عوامل تشكيل دهنده احساس رضايتمندي شغلي و پيامدهاي آن درميان كاركنان نيروي انتظامي شهرستان بهبهان
ريشه يابي موانع برنامه ريزي خلاقانه در جهت افزايش كارآفريني
تاثير رهبري معنوي بر كارآفريني در سازمان ها
بررسي نقش آموزش عالي در توسعه اجتماعي و كارآفريني اقتصادي شهرستان ممسني
جهاد اقتصادي، راهكار توسعه و بهره وري در ايران
مطالعه ارتباط مديريت دانش استراتژيك با عملكرد و توانايي نوآوري سازمان
بررسي نقش اعتماد اجتماعي و آموزش كارآفريني در شكل گيري روحيه كارآفريني
تبيين ارتباط بين جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه خلاقيت و كارآفريني در دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور عسلويه)
نقش كارآفريني سازماني در توسعه اقتصادي كشور
استلزامات كارآفريني روستايي در مسير توسعه
آيا بين زنان و مردان كارآفرين تفاوتي وجود دارد؟
بررسي عوامل مؤثر بر پرورش كارآفرينان: مطالعه موردي شركت هاي تعاوني شهرستان بندر انزلي
ارائه طرح پورتال آموزش خصوصي مجازي بر مبناي جايگاه فناوري اطلاعات در اجراي طرح دوركاري و ارتقاء سطح كارآفريني
رابطه كارآفريني با چالش هاي اقتصادي قرن بيست و يك
ترسيم چارچوب رابطه خلاقيت، كارآفريني و دوركاري با مديريت اقتصاد در سازمان ها
طرح دوركاري و تأثير آن بر شكوفايي و خلاقيت كاركنان در سازمان ها
تبيين جايگاه سرمايه اجتماعي در توسعه كارآفريني سازمان ها
بررسي وضعيت و ويژگي هاي كارآفريني دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت
بررسي ميزان اهميت كارآفريني بر اشتغال در جامعه
كارآفريني، مهمترين زيرساخت جهاد اقتصادي
تجاري سازي نتايج تحقيقات مطالعه موردي (پژوهشكده كشاورزي كرج)
تاثير پول الكترونيكي بر اقتصاد ايران در سال جهاد اقتصادي
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و خلاقيت كاركنان در سازمان هاي دولتي شهرستان ني ريز
خلاقيت سازماني راهبردي استراتژيك براي توسعه كارآفريني سازماني
تبيين مدل كارآفريني در صنايع كوچك مازندران بر مبناي مدل هنري مينتزبرگ
بررسي تاثير ويژگي هاي جامعه شناختي بر گرايش به كارآفريني از ديدگاه كارآفرينان استان بوشهر
بررسي ويژگي هاي روانشناختي كارآفرينانه در شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي فعال در صنايع فلزي، شهرك هاي صنعتي كرمان)
نقش فناوري اطلاعات در ارتقاء سطح مشاغل در جامعه اطلاعاتي
توسعه آموزش كارآفريني دانشگاهي؛ روند موجود و مدل هاي جايگزين
به كارگيري بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و بزرگ؛ ارائه مدل مفهومي
بررسي ميزان پيادهسازي فرآيند كارآفريني در محيط دانشگاهي (مطالعه موردي: مركز علمي كاربردي سازههاي سنگين مازندران)
بررسي نقش آموزش كارآفريني در راستاي تحقق شعار جهاد اقتصادي
بررسي رابطه بين كارآفريني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در بين كاركنان ستادي بانك ملي
فرهنگ كارآفريني سازماني و بررسي آن از ديدگاه صاحب نظران مختلف
بررسي مفاهيم كارآفريني و چشم انداز اين بحث در جامعه ايران
جهاد اقتصادي با تمركز بر فعاليت هاي كارآفريني
كارآفريني اجتماعي فراتر از كارآفريني اقتصادي
اشتغال زنان درايران
كارآفريني در علوم انساني
رهبري تحول آفرين و نقش آن در سازمان
و جايگاه آموزش عالي درتوسعه كار آفريني در هزاره سوم
نقش خلاقيت و نوآوري كارآفرينان در پيشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادي كشور
بررسي مدل هاي نوين كارآفريني به منظور ارائه مدلي جامع جهت پرورش كارآفرين در ايران
شناسايي و تحليل فرصت هاي كارآفرينانه در بيمارستانهاي شهر اصفهان
ظهور دانشگاه كارآفريني و چالش هاي موجود
كارآفريني و تعاونيهاي مرتعداري در كشور با تأكيد بر استان گلستان
بررسي گامها و مراحل اساسي در بهبود عملكرد تعاونيهاي منابع طبيعي (مطالعهاي در تعاونيهاي مرتعداري استان گلستان)
شناسايي عوامل موثر بر فرآيند تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي
توسعه فرهنگ كارآفريني گامي در جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي
نقش خلاقيت و نوآوري كارآفرينان در پيشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادي كشور
فارغ التحصيلان دانشگاهي و ارتباط با بازار كار، با نگرشي به سوي طرح كارورزي
نقش آموزش عالي در توانمندسازي دانش آموختگان براي ايجاد اشتغال پايدار
تشكيل كميته هاي تخصصي براي ايجاد راهكارهاي مناسب اشتغال دانش آموختگان
راهبردهاي گسترش تعاوني هاي دانش آموختگان دانشگاهي
رابطه بين كارآفريني با رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان شركت مينو
ارزش آفريني در كسب و كار الكترونيكي و جايگاه استراتژيهاي نوظهور و انكوباتورها درسازمانهاي كارآفرين
تعاوني ها و موانع و مشكلات پيش روي
گسترش همكاريهاي دانشگاه و صنعت با تأكيد بر جايگاه دولت و عملكرد مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري
استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادي
سنجش ميزان آگاهي از كارآفريني و رابطه آن با ميزان كارآفريني در مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر كرمان
نقش دولت در توسعه آموزش كارآفريني بخش كشاورزي
كارآفريني و رفع موانع اشتغال پايدار در بخش كشاورزي
نقش كاركنان خلاق و توانمند در سازمان هاي امروز
بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري با تعهد سازماني كاركنان
تجاري سازي خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي صنعتي
دستيابي به مزيت رقابتي با ايجاد خلاقيت و نوآوري در دانشگاه هاي آزاد اسلامي
نقش بنيادي سبك رهبري در توسعه كارآفريني
نقش مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در توسعه ي كارآفريني
دانشگاه كارآفرين ضرورتي براي آموزش كارآفريني
بررسي نقش فرهنگ و تعهد سازماني در كارآفريني سازماني در دانشگاه آزاد
اجراي طرح دوركاري در سازمان ها و تأثير آن بر نوآوري و خلاقيت كاركنان
مطالعه و بررسي تأثير توليد و انتقال فناوري و توسعه كارآفريني تكنولوژيك بر امنيت اقتصادي
نقش دانشگاه ها در پرورش كارآفريني و خلاقيت با توجه به رشد بيكاران دانش آموخته
كارآفريني و خلاقيت در آثار منظوم و منثور ادب فارسي
بررسي رابطه بين ادراك برابري با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين دبيران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان
عوامل بازدارنده و ترغيب كننده خلاقيت در سازمانها
ويژگي هاي فردي، سرمايه اصلي كارآفرينان
خلاقيت و نوآوري در سازمان ها؛ چالش ها و راهكارها
نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري در كارآفريني
موانع ايجاد اشتغال پايدار در بخش كشاورزي
بررسي كارآفريني و دانشگاه به عنوان سازمان كارآفرين
بررسي اثر آموزش هاي كارآفريني بر ايجاد ويژگي هاي كارآفرينانه در دانشجويان دانشگاه ايلام
اهميت و ضرورت توجه به كارآفريني به منظور دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با كارآفريني اجتماعي و كارآفريني درون سازماني
مهندسي خلاقيت ،،(TRIZ) ،ابزاري براي نوآوري
بررسي موانع خلاقيت كاركنان شركت ملّي گاز ايران
ارتقاء موفقيت صنايع توليدي از طريق مديريت منابع انساني؛ بررسي موردي استان مركزي
بررسي رابطه اعتماد سازماني و يادگيري سازماني با كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين مديران و كارآفريني كاركنان پرديس علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران
بررسي عوامل مختلف موفقيت در شركت هاي بزرگ كارآفرين غير ايراني
بررسي و تبيين موانع توسعه كارآفريني سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گنبد كاووس
بررسي عوامل مختلف موفقيت درشركت هاي بزرگ كارآفرين غيرايراني
توسعه كارآفريني، عاملي مهم در رشد اقتصادي
ابعاد طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید