مجموعه مقالات پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران با بیش از 470 مقاله منتشر شد

مجموعه مقالات پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

مجموعه مقالات پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

مجموعه مقالات پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران در روزهای 23 و 24 آذر 1390 توسط انجمن زمين شناسي، در دانشگاه تربيت معلم تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 473 عنوان مقاله تخصصی شامل 3748 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است مجموعه مقالات کنفرانسهای گذشته به شرح زیر نیز از طریق پایگاه استنادی مقالات کنفرانسی کشور قابل مشاهده می باشد:

 

لیست مقالات منتشر شده در پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران به شرح زیر می باشد:

ارزيابي ميزان و توزيع مكاني تغذيه در آبخوان هاي كارستي تاقديس كوه سفيد با استفاده ازGISوسنجش ازدور
ارزيابي روش آزمون تك چاهي جهت تعيين ضرايب هيدروديناميك آبخوان
بررسي آسيب پذيري زيست محيطي آب زير زميني دشت برتش دهلران با استفاده از مدل DRASTIC
بررسي نقش لرز هخيزي و عوامل تكتونيكي در تخريب اسكري نهاي چا ههاي آب دشت شبستر آذربايجان شرقي
بررسي اثرات نوسانات پيزومتريك بر انتقال آلودگي در يك محيط متخلخل به وسيله روش عددي Differential Quadrature
بررسي ارتباط ژئوشيميايي بين ليتولوژي حوضه آبريز كارستي سد كارده و آب رودخانه كارده (شمال شهر مشهد)
بررسي ارتباط هيدروليكي بين آبخوان هاي كارستي و آبرفتي دشت حسن آباد، كرمانشاه
بررسي خشكسالي هيدروژئولوژيكي آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زيرزميني (GRI)
بررسي سه بعدي توزيع پولوم آلودگي در زون غير اشباع با روش ژئوالكتريك
بررسي عوامل موثر بر خشكشدن تالاب ارژن
بررسي هيدروشيميايي چشمههاي منطقه مسجد سليمان و لالي در شمال شرق استان خوزستان
به كارگيري تكنيك هاي RSو GIS جهت شناسايي عرصه هاي مستعد تغذيه مصنوعي آبخوان (مطالعه موردي دشت مشهد)
بهينه سازي شبكه پايش كيفي آلودگي منابع آب زيرزميني در دشت دزفول – انديمشك با استفاده از تكنيك زمين آمار و GIS
پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت كبودرآهنگ با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي (ANN)
تاثير تكتونيك و چينه شناسي در جهت يابي جريان آب زيرزميني در حوضه آبگير چشمه علي دامغان
تعيين حوضه آبگير چشمه گراب با استفاده از مطالعات زمين شناسي، هيدروژئولوژيكي و بيلان
تعيين منشاء شوري در آبخوانهاي كارستي و آبرفتي منطقه كنارسياه استان فارس به روشهاي هيدروشيميايي و ايزوتوپي
روش جديد محاسبه متوسط زمان ماندگاري آب زيرزميني با استفاده از منحني فرود چشمه هاي كارستي
محاسبه دبي بحراني و عمق نصب پمپ در چاه هاي زه كشي معدن شماره يك سنگ آهن گل گهر
منطقه بندي پتانسيل تغذيه آب زيرزميني در حوضه كارستي تاقديس گر و برم- فيروز با استفاده از GIS
نقش مدل مفهومي در روند مدلسازي و مديريت آبخوانها
نگرشي بر تخمين ضريب ذخيره از طريق آزمون برگشت
ارزيابي و پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت فارسان – جونقان نسبت به آلودگي بااستفاده ازشاخص DRASTIC درمحيط GIS
ارزيابي اثرات سازندهاي زمين شناسي بر كيفيت آبهاي زيرزميني دشت ايوان، ايلام
ارزيابي امكان توسعه بهره برداري از منابع آب موجود در آبخوان دشت كيار با استفاده از مدل مادفلو و محاسبه بيلان
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت فسا با استفاده از مدل دراستيك در سيستم اطلاعات جغرافيايي
ارزيابي پارامترهاي هيدروديناميكي آبخوان شهرك صنعتي بزرگ شيراز با استفاده ازكدكامپيوتري MODFLOW
ارزيابي پارامترهاي هيدروديناميكي و بيلان آبي مينودشت با استفاده از كدكامپيوتري GMS 6.5
ارزيابي تأثير خشكسالي بر افت منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: آبخوان دشت فسا)
ارزيابي تحولات هيدروژئوشيميايي دشت تربت حيدريه
ارزيابي غلظت فلزات در آبهاي زير زميني شهرستان رفسنجان، استان كرمان
ارزيابي قابليت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده هاي سونداژ الكتريكي
ارزيابي كيفيت آب هاي زيرزميني سازندهاي فيليتي غرب مشهد جهت سنجش پارامترهاي هيدروژئوشيميايي و آلودگي آنها به فلزات سنگين
ارزيابي نقش عوامل زمين شناسي و فعاليتهاي كشاورزي در تعيين كيفيت آبهاي زيرزميني دشت رومشگان، لرستان، ايران
استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مديريت منابع آب (مطالعه موردي: حوضه آبريز خاش)
برآورد ميزان تغذيه در آبخوانهاي كارستي شرق زاگرس
بررسى نقش گسلهاي فعال جنوب ارتفاعات بزقوش در شكل گيري و توسعه آبخوان دشت تركمنچاي
بررسى نوسانات سطح آب زيرزمينى و تأثير احتمالى آن در كيفيت آب زيرزمينى دشت كردكندي
بررسي اثرات سيلاب هاي طبيعي و مصنوعي رهاسازي از سد اميركبير بر تغذيه آبخوان دشت شهريار
بررسي پتانسيل آسيب پذيري آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران به كمك شاخص SINTACS
بررسي پتانسيل گسترش كارست با استفاده از مطالعات ساختاري و داده هاي ميكروگراني سنجي (مطالعه موردي منطقه سبزكوه باختر ايران)
بررسي روشهاي مختلف ميانيابي دادههاي پيزومتري در مطالعات سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي: آبخوان دشت لنجانات)
بررسي اجمالي نقش تأمين آب در فرونشست دشت تهران
بررسي ارتباط توزيع فلزات سنگين در آب زيرزميني و نقش دگرساني توده گرانيتوئيدي اهر بر آنها
بررسي ارتباط هيدروليكي رودخانههاي تلخ و اعلا با آبخوان دشت ميداود- دالون با تلفيق دو روش دادههاي سطح ايستابي و دادههاي هيدروشيمي
بررسي تاثيرات كيفي آب زير زميني دشت گناباد با استفاده از تحليل عاملي و دياگرام هاي تركيبي
بررسي روند كيفي تغييرات آب زير زميني در دشت خورموج
بررسي گسترش عوارض كارستي در منطقه كوههاي شتري (شرق ايران)
بررسي مركز ثقل زماني بارش ساليانه در جنوب ايران
بررسي منشأ شوري منابع آب زيرزميني دشت باغه
بررسي مهمترين پارامترهاي هيدروشيمي آب زيرزميني دشت گرگان در سال 1389
بررسي هيدروژئوشيمي آبخوان دشت زنجان در استان زنجان
بررسي هيدروژئولوژيكي دشت شهركرد در استان چهارمحال و بختياري
بررسي هيدروشيمي منابع آبمنطقه كارستي ابولفارس
بررسي وضعيت تخلخل و فرآيند كارستي شدن در نهشته هاي يال جنوبي تاقديس خورموج بوشهر
بررسي ويژگيهاي هيدروژئوشيميايي دشت ايوان و پهنه بندي كيفيت آب آن براي مصارف مختلف
بكارگيري روش نوين الكترومغناطيس در بررسي امكان تغذيه واداري آبخوانهاي ساحلي
تحليل كيفيت و تناسب استفاده آبياري از آب زيرزميني دشت دهدشت -چرام
تحليل پارامترهاي كيفي آب رودخانه جاجرود بوسيله تكنيك آماري سري زماني چند متغيره
تعيين محل هاي مناسب جهت تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده از آناليز سلسله مراتبي (AHP) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
تعيين مساحت حوضه آبريز چشمههاي كارستي انتخابي با استفاده از درصد نفوذ (مطالعه موردي اقليد فارس)
تعيين ميزان تخليه مجاز از دشت بوشكان بر اساس مدل سازي آب زيرزميني توسط GMS
روند تغييرات كيفي آب زيرزميني در دشت گرگان شمال ايران
روند متفاوت تغييرات هدايت الكتريكي در شرق و غرب دشت تسوج
شبيه سازي عددي انتقال و رفتار BTEX آزاد شده از شش توده LNAPL دريك آبخوان آبرفتي
ضرورت و پتانسيل اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي در مخرو طافكنه كرج (لزوم اجرا، شرايط لازم و پتانسيل منطقه)
عوامل كنترل كننده هيدروشيمي درياچه مهارلو
مكان يابي محل مناسب جهت تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني به كمك GIS مطالعه موردي دشت كبودرآهنگ
بررسي فرآيند هاي هيدروشيميايي آب زيرزميني دشت الباجي با استفاده از مدلسازي هيدروشيميايي
ارزيابي كيفيت آبهاي زير زميني منطقه معدني چشمه حافظ در ارتباط با سنگشناسي، كانهزايي و دگرساني
آبهاي فسيلي ذخاير استراتژيك جهان
الگوي توزيع فرامينيفرهاي بنتيك و بررسي رخداد هيپرترمالي در مرز ايپرزين -لوتتين در برش ياقل ، غرب حوضه كپه داغ
آناليزبيوفابريك نوموليت ها در آهكهاي ائوسن زيرين ناحيه هريش (غرب بيرجند)
بازسازي محيط تشكيل سازند دليچاي در برش كنز، شمال شرق سمنان، بر اساس داده هاي پالينولوژيكي
بايواستراتيگرافي و تعيين مرز سازند سروك و بخش زيرين سازند ايلام در ميدان هاي نفتي مارون و آب تيمور
بررسي جلبك هاي آهكي سازند تاربور به منظور درك بهتري از شرايط ديرينه محيطي آنها در ناحيه سميرم (جنوب غرب اصفهان)
بررسي فراواني فلور رتين-ژوراسيك مياني ممبر قدير و سازند هجدك در منطقه طبس و تكميل دو نقشه پراكنش فلور وخرميف
تعيين زون هاي زيستي سازند گورپي در برش تاقديس كوه سياه
چينه نگاري سكانسي بخش هاي 1 تا 3 سازند ميلا در خاور البرز مركزي
زيست چينه نگاري روزنبران سازند داريان در ناحيه نورآباد فارس
زيست چينه نگاري سازند سروك در برش تنگ چنارباشي بر مبناي روزن بران پلانكتونيك
زيست چينه نگاري گذر ائوسن پيشين – مياني در برش ناوديس چهل كمان واقع در شرق حوضه ي رسوبي كپه داغ
سنگچينهنگاري و زيستچينهنگاري مرز كرتاسه – ترشياري در برش چينه- شناسي شوشود (شمال بيرجند)
نانواستراتيگرافي بخش بالايي سازند گورپي و بخش ابتدايي سازند پابده (شيل ارغواني) در برش شيخ مكان (يال شمال شرق كبيركوه)
معرفي روزنبران اندوتيريدي كربنيفر پيشين سازند ايلانقره در برش چينه شناسي ايلانلو واقع در شمال قرهضياءالدين
اثرفسيلها در سازند آيتامير: اشاره اي بر رفتارشناسي، تافونومي ايكنوفاسيسها و ديرين زيستشناسي
اولين گزارش از آمونيت هاي كرتاسه زيرين در برش بافق (شرق يزد)
اولين گزارش از بازوپايان كرتاسه مياني در برش استخروئيه (غرب كرمان)
اولين گزارش از گاستروپودهاي آپتين پسين – سنومانين پيشين منطقه باغين كرمان
اولين مطالعه جلبك هاي آهكي نهشته هاي كرتاسه پاييني منطقه امان آباد، جنوب مشهد
بازسازي محيط رسوبي سازند تاربور در ناحيه سميرم (جنوب غرب اصفهان) با استفاده از محتواي فسيلي
بررسي ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه بيجگان (شمال شرق دليجان)
بررسي و مقايسه امفالوسيكلوس هاي سازند تاربور در ناحيه سميرم (جنوب غرب اصفهان) با داده هاي مورفومتريك از اين جنس در تتيس
بيواستراتيگرافي فراميني فرهاي كوچك سازند چيلي (از گروه خان) شرق ايران مركزي، بلوك كلمرد ،برش راهدار
بيوستراتيگرافي و تعيين سن سازند نايبند در منطقه پروده، طبس بر مبناي ماكروفسيل هاي گياهي
پالئواكولوژي سازند آبدراز در برش پادها بر مبناي استراكود (حوضه كپه داغ )
تعيين سن سازند آسماري و قاعده سازند رازك در برش تنگ سرخ (جنوب مركزي زاگرس مرتفع) بر اساس روزن داران كف زي و مقايسه زماني با دو برش در فارس داخلي و شمال فروافتادگي دزفول
ريز زيست چينه نگاري سازند ايلام در يال جنوبي تاقديس كوه سلطان در جنوب غرب استان لرستان
ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه طاقديس نيل (شمال شرق دهدشت)
زيست چينه نگاري و بوم شناسي ديرينه نهشته هاي كرتاسه زيرين در كوه جوپار (جنوب كرمان)
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازندهاي آسماري و رازك، در جنوب غرب كوه تامر
مطالعه آمونيت هاي قاعده سازند سرچشمه در برش پيغو واقع در جنوب بجنورد، غرب حوضه رسوبي كپه داغ
مطالعه زيست چينه نگاري و محيط رسوبي سازند سروك درميدان نفتي اهواز چاه AZ354
مطالعه ميكروفاسيس ها و محيط رسوبگذاري سنگ هاي پرمين در برش حوض دوراه
معرفي روزنبران سازند نسن و اهميت چينه شناسي آنها در برش الييالتا
معرفي روزن بران سازند قم دربرش آق چاي،جنوب غرب قرضياالدين
معيارهاي تشخيص اثرفسيلهاي گورديا، هلمنتوپسيس و هلمنتودچنايس در نهشتههاي رسوبي ايران
ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند گرو در تاقديسهاي دايار و نفت، در شمال زون لرستان
ميكروفاسيس و محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه در برش پهنه كوه خاور اراك
پترولوژي و ژئوشيمي سن گهاي نفوذي انديس مس پورفيري گروه، جنوب كرمان
پانزدهمين همايش انجمن زيست شناسي ايران مطالعه كاني شناسي ،زمين شيمي وتعيين ژنزاحتمالي كانسارخاكنسوزدورك شاهپوري (جنوب غرب شهركرد)
ارزيابي ميزان ذخيره معدن مس علي آباد يزد به روش هاي كلاسيك مقاطع، كريجينگ مقاطع و كريجينگ بلوكي و مقايسه نتايج آنها
استفاده از آناليز طيفي روي دادههاي اَستر براي نقشهبرداري آلتراسيون- هاي رسي و اكسيد آهن در منطقه لاهرود
بررسي پترولوژي، سن سنجي اورانيم -سرب و سيالات درگير سنگ ميزبان و رگه هاي طلا دار كانسار مس – طلاي حسن آباد
بررسي شرايط فيزيكوشيمايي ته نشست طلا در ذخيره باروت آغاجي، غرب زنجان، با مطالعه ميانبارهاي سيال
تحليل آماري دادههاي مغناطيسي وIP/RS به منظور تفكيك زونهاي حاوي ماده معدني از باطله در كانسار مس درهزرشك
تركيب ايزوتوپي سرب كانسار آهن گل گهر (سيرجان)
تكامل سيال دگرگوني -گرمابي با استفاده از شواهد دمافشارسنجي و ايزوتوپ هاي پايدار دركانسار مس بوانات، زون سنندج -سيرجان
تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS با استفاده از روش AHP مطالعه موردي زمين شناسي 1:100000 ورچه
رخساره هاي كانه دار كانسار سولفيد توده اي مس (روي) نوده، جنوب باختر سبزوار
شناسايي نواحي حاوي فلز مس با استفاده از تصاوير هايپريون
كاربردهاي فلززايي و اكتشافي دادههاي ايزوتوپي رنيوم (Re) و اُسميوم (Os) در كانسارهاي مس پورفيري كرمان
كانيشناسي، دگرساني، ژئوشيمي و كانيسازي كمربند جنوب سبزوار با رويكردي بر اكتشاف مسپورفيري
مطالعه شرايط فيزيكوشيميايي شكل گيري اسكارن در كانسار مس خوت، جنوب غرب يزد
استفاده از روشهاي نوين استخراج ويژگي در بررسي هاي ژئوشيميايي
استفاده از روش هاي زمين آماري (Clustering) به منظور تفكيك اثرات كان يسازي طلا (مثال موردي: منطقه شامكان)
اكتشافات ژئوشيميايي ومطالعه كاني سنگين رسوبات آبراههاي در منطقه تنگ گورك – جنوب شرق شهرستان اقليد
انواع سيستمهاي رگه- رگچه و ارتباط آنها با كانهزايي در كانسار مس تخت گنبد، شمالشرق سيرجان
بارزسازي كان يهاي شاخص منطقه سياسترگي به منظور شناسايي زو نهاي دگرساني
بررسي اكتشافي پتانسيل هاي معدني مس و آهن ورقه 1:100000 ماهرود با استفاده از پردازش تصوير داده هاي سنجش از دور
بررسي توده نفوذي كا لكافي (انارك)، با تكيه بر مطالعه ژئوشيمي مناطق دگرساني و ميا نبارهاي سيال
بررسي ريزريخت شناسي ساختارهاي متحدالمركز (پيزوليت-ااوئيد) كانساربوكسيت مندان، دهدشت، استان كهگيلويه وبويراحمد
بررسي ژئوشيميايي و معرفي مناطق اميد بخش در برگه 1:100000 خرانق(استان يزد)
بررسي ژنز كانسار آهن رباعي بر اساس ژئوشيمي توده هاي نفوذي ،كاني- شناسي و مطالعات شارههاي درگير
بررسي قابليت استفاده از روش ژئوبوتاني در مطالعات انديس مس هوره (شهر كرد) و مقايسه نتايج آن با محدوده مس سرچشمه و دره زرشك
بررسي نتايج حاصل از روش كروستا و آناليز مولفه هاي اصلي بر روي داده هاي ETM و انطباق با مطالعات ميداني مبتني بر طيف اشعه X در تشخيص زون هاي آلتراسيون – مطالعه موردي جنوب شرق بيرجند (فنود)
بررسي ويژگي هاي دگرساني و مناطق كانه زايي محدوده اكتشافي لردخيزان ( ده درك ) استان كرمان
پتانسيل اقتصادي عناصر فلزي در آهكها و شيلهاي بيتومين دار استان چهار محال و بختياري
پتانسيل يابي مس با استفاده از روش آناليز ويژگي در اطراف قاپاخ تپه از توابع شهرستان هشترود
پراكندگي ژئوشيميايي مس ، موليبدن، طلا و نقره در منطقه لردخيزان ( جبال بارز جيرفت)
پي جويي مقدماتي ذخاير معدني در گستره شمال غربي بلوك لوت (محدوده شهرستان بجستان) با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور
تخمين آنومالي در انديس Au-Cu پورفيري دالي شمالي و جدايش زمينه از آنومالي با استفاده از هندسه فركتال
تشخيص آلتراسيونهاي رسي و اكسيد آهن در داده هاي ETM+ جنوب شرق ميانه با استفاده از روش كروستا
تشكيل زيوليت باريمدار ادينگتونايت از پرليت تحت تاثير محلولهاي قليايي
تعيين نواحي اميدبخش كاني سازي آهن در برگه 1:100000 سنقر با تلفيق داد ههاي زمي نشناسي، مغناطي سسنجي و دورسنجي منطقه به روش همپوشاني شاخص
تفسير داده هاي ايزوتوپي كربن – اكسيژن كانسار منيزيت درخت سنجد (شمال تربت حيدريه)
تهيه نقشه پراكندگي كانيها در منطقه لاهرود با استفاده از دادههاي هايپريون
تهيه نقشه پتانسيل معدني طلاي اپي ترمال در منطقه طارم غربي با استفاده از منطق فازي در محيط GIS
زمينشيمي عناصر اصلي ماسههاي سيليسي محدوده شوش با نگرشي بر منشاء و موقعيت تكتونيكي
زمين شناسي، كاني شناسي، و ژنز انديس بور محمدآباد عريان
ژئوشيمي عناصر فرعي و كمياب در ذخيره باقيمانده معدن شماره ( 1 سنگآهن گلگهر سيرجان – كرمان)
شناسايي و تفكيك دگرسانى هاى در ارتباط با كاني زايي طلا اپي ترمال و مس پرفيري و به كمك پردازش داده هاي ماهواره اي استر در منطقه اوغلانسر
شناسايي و تفكيك رسوبات با استفاده از دانش سنجش از دور (مطالعه موردي منطقه كدر)
كاربرد الگوريتم نقشه بردار زاويه طيفي (SAM) برروي دادههاي استر با هدف بارزسازي هالههاي دگرساني كانسار مس پورفيري سونگون، آذربايجان شرقي
كلا سبندي و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي چهارگوش گلگهر به منظور تعيين مناطق اميدبخش كاني سازي آهن
مطالعات مغناطيس زميني در منطقه اكتشافي رباط پشت بادام، استان يزد
مطالعه تغييرات جرم در طي بوكسيتزايي در بوكسيتهاي پرمين شرق شاهيندژ
مطالعه ژئوشيميايي ذخاير باريت و سيليس در منطقه دهبيد فارس با تاكيد بر عناصر نادر خاكي
مطالعه كانيشناسي و ژئوشيمي كلينكر سيمان پرتلند تيپ II (مطالعه موردي كارخانه سيمان نكاء)
مطالعه منشاء عناصر فلزي در رسوبات آبراههاي منطقه قاسمآباد با استفاده از روشهاي آماري چندمتغيره و واريوگرافي
مطالعه و شناساي زون هاي آلتراسيون با استفاده ازداده هاي ETM وASTER در برگه 1:100000 كوهبنان (شمال كرمان)
معرفي رهيافتي براي بهبود رنگ سينيت هاي استان آذربايجان غربي با نگرشي ويژه به تركيب شيميايي آنها
مقايسه اثر تصحيح جوي IAR و QUAC بر روي تصاوير ابر طيفي در تشخيص زون آرژيليك
مقايسه نتايج روش نقشه بردار زاويه طيفي و آناليز مولفه هاي اصلي بر روي داده هاي سنجنده آستر در تفكك زون اكسيداسيون آهن – مطالعه موردي منطقه بغيجان راور
منشأ تراورت نهاي تيپ پشته – شكافي آب اسك واقع شده در جنوب شرق آتشفشان دماوند بر اساس آناليزهاي ايزوتوپي SEM ،XRD ،δ13C ومطالعات ميكروسكوپي
واكنشها و شرايط ترمودينامكي سرپانتينيشدن و دگرگوني بعدي در پريدوتيتها و سرپانتينيتهاي منطقه چالدران، شمالغرب ايران
مقايسه آمار كلاسيك، روش فركتال و آناليز چند متغيره فاكتوري در جداسازي آنوماليهاي ژئوشيميايي كانسار چاهمير
آشكارسازي تنش هاي جانبي در پايه هاي پل با استفاده از مجموعه روش هاي ژئوفيزيكي
بررسي ساختارهاي زيرسطحي كم عمق در خورهاي پارك و شور در شمال غرب درياي عمان با روش رادار نفوذي به زمين (GPR)
تشخيص شي بهاي محلي در مقاطع لرز هاي با استفاده از تبديل موج ك دوبعدي
مطالعه مقدماتي لرزه خيزي زمينه در منطقه سياه بيشه بر مبناي داده هاي ثبت شده در شبكه لرزه نگاري سد سياه بيشه
استفاده از روش رادار نفوذي به زمين (GPR) در كاوشهاي باستانشناسي، مطالعه موردي سايت باستاني تپه حصار دامغان
اعتبارسنجي روش توموگرافي دو بعدي مقاومت ويژه الكتريكي و قطبش القايي در اكتشاف فاز اول انديس مس گوموش كاني با استفاده از حفاري هاي اكتشافي
بررسي پديده زمين لغزش محدوده سد خلخال كوثر با تهيه مدل تغييرات الكتريكي مصالح زمين با استفاده از روش ژئوفيزيكي
بررسي انديس معدني مس تيغ نوآب با استفاده از روش مغناطيس سنجي
جداسازي امواج بالارونده وپايين رونده با استفاده از فيلترهاي K‐L ، F‐K و فضايي مياني
مدل سازي مستقيم و برگردان داده هاي پتانسيل خودزا براي آنومالي كروي سه بعدي معدني
مدلسازي معكوس دوبعدي غير خطي داده هاي ميدان كل مغناطيس با استفاده از روش تجزيه مقادير تكين (singular valuedecomposition)
مطالعه ژئوالكتريكي آبخوان هاي منطقه خورموج – استان بوشهر
ارزيابي توان اكوتوريسم منطقه ساحلي سجافي با استفاده از GIS و منطق فازي
بررسي زمين شناسي و ساختاري غار پريان اصفهان
معرفي و كاربرد ژئوميكروبيولوژي در علوم زمين – مطالعه موردي: معدن مس سونگون
نگاهي بر توان زمين گردشگري استان سيستان و بلوچستان
اهميت واحدهاي سنگ شناسي در مطالعات فرسايش و رسوب (مطالعه موردي: حوضه آبخيز زارم رود)
ژئوتوريسم غار طرنگ در استان كرمان
ژئوتوريسم غار گلسانه
قابليت هاي ژئوتوريسمي البرز مركزي جهت پيوستن به ژئوپارك بين المللي با نگرشي ويژه بر شمال قزوين
كاربرد تصاوير حرارتي و مادون قرمز سنجنده ETM+ در شناسايي اشكال كارستي مطالعه موردي : سينك هولها در ارتفاعات شمالغرب كامياران
معرفي روش نوين مبتني بر ويژگي هاي نانو لوله كربني براي قواره كردن سنگ هاي تزئيني
معرفي پنج غار كوچك و يك چاه غار (Shaft) در منطقه جوان رود كرمانشاه
معرفي غار كلهرود و بررسي ميزان پتانسيل اين غار براي انجام مطالعات زمين شناسي
مقايسه نتايج پردازش هاي HSV و FCC بر روي داده هاي بازتابي ETM+ در منطقه لنجان، اصفهان
كاربرد سنجندههاي ميكروموج غير فعال در برآورد ميزان بارندگي در ايران
ارزيابي روشهاي پايدار سازي ترانشه در خاكهاي درشت دانه با تراوش آب( مطالعه موردي: ترانشه ورودي غربي خط 2 متروي تبريز)
ارزيابي مقاومت برشي زهكشي نشده خاكهاي ريزدانه با استفاده از نتايج آزمايش هاي صحرائي CPT و SPT
بررسي پايداري دامن ههاي خاكي مشرف به مخزن سد پائين طرح سياه بيشه و ارائ ه روش هاي پايدار سازي
بررسي اثر بافت فيلتر سدهاي خاكي بر ميزان نشت از منطقه غيراشباع بدنه سد، مطالعه موردي سد مخزني چراغ ويس سقز
بررسي پتانسيل رخداد زمين لغزش در دامنههاي جنوبي البرز با استفاده از روش AHP
بررسي تاثير آلودگي هاي نفتي بر تراكم پذيري خاكهاي ريزدانه مطالعه موردي خاكهاي شهرستان ماهشهر
بررسي خصوصيات توده سنگ در ساختگاه سد كلقان بستان آباد
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ هاي ساختگاه سد قشلاق عليا، صحنه- كرمانشاه
بررسي كيفيت پرد ه آب بند سد سلمان فارسي با نگاهي به گمانه هاي كنترلي توسط شاخص نفوذپذيري ثانويه و لوژان
پهنه بندي خطر زمين لغزش هاي ناشي از زلزله سرعين، با استفاده از سيستم منطق فازي
پهنه بندي حساسيت خطر زمين لغزش با روش هاي منطق فازي (Fuzzy) و شبكه عصبي Neural Network در ،GIS مطالعه موردي منطقه مال خليفه
پهنه بندي خطر فرسايش در شمالغرب سرخس با استفاده از GIS و روش تحليل سلسله مراتبي
پيشنهاد روشي جديد جهت كمي كردن زبري در مصالح دانهاي
تحليل پايداري شيب ديواره نهايي غربي پيت 1300 معدن سنگ آهن چادرملو با آناليز حساسيت بر روي دامپ باطله غربي
تحليل پايداري تونل شماره هفت راهآهن قزوين-رشت با مقايسه نتايج حاصل از روشهاي عددي و تجربي
تحليل پايداري و طراحي سيستم هاي نگهدارنده تونل انتقال آب سد احمد بيگلو
تحليل نشست ناشي از حفاري تونل خط يك متروي تبريز به كمك روشهاي تحليلي
مطالعه كارآيي روش ميخكوبي خاك در رسوبات ريزدانه دشت شيراز
معرفي آزمايش پانچ به عنوان آزمايشي سريع و كم هزينه براي تخمين مقاومت تك محوري سنگ بكر
مقايسه مدول پرسيومتري و عدد نفوذ استاندارد (مطالعه موردي آبرفت ريز دانه و درشت دانه شهر مشهد)
مقايسه نتايج آزمايشهاي نفوذ استاندارد، پرسيومتري و لرزهاي درون چاهي در آبرفت ريزدانه (مطالعه مورد شهر قم)
نقش فرضيه افقهاي آغازين در ايجاد مناطق با نفوذپذيري بالا؛ مطالعه موردي سايت سدهاي خرسان 2 و3
مدلسازي اثر بار ديناميكي بر روي پايداري توده سنگهاي ضعيف داراي RMR كمتر از 30 در پورتال مرهخيل، تونل انتقال آب دشت ذهاب
تأثير آهك زنده بر ويژگيهاي تراكمي خاكهاي آلي جنگل شهيد زارع ساري
ارزيابي پتانسيل واگرايي منابع قرضه ريز دانه سد خاكي مسجدين
ارزيابي توده سنگهاي محل ساختگاه سد بلطاق در استان اصفهان و رده بندي هاي توده هاي سنگي
ارزيابي خطرات زمين شناسي مهندسي و پارامترهاي ژئوتكنيكي موثر بر پايداري سد زولاي سلماس
ارزيابي نفوذپذيري ساختگاه سد خنچه با استفاده از آزمايش لوژان
ارزيابي و طراحي سيستم نگهدارنده تونل گاران(مسير جديدالاحداث سنندج – مريوان)
برآورد پارامترهاي لرزهاي به روش پايه گوتنبرگ -ريشتر و كيكجو-سلوول و مقايسه بين آنها (ساختگاه سد مسجدين)
برآورد تجربي و تحليلي نشست سطح زمين ناشي از تونل سازي باسپرEPB مطالعه موردي، خط 2 متروي مشهد)
برآورد تنش هاي افقي و قائم ايجاد شده در پايه هاي معدني واقع در عمق 75 متري به عنوان تابعي از شكل آنها
بررسي پديده زمين لغزش محدوده سد خلخال كوثر با تهيه مدل تغييرات الكتريكي مصالح زمين با استفاده از روش ژئوفيزيكي
بررسي ويژگيهاي كمي و كيفي منابع قرضه سد نازلوي اروميه
بررسي تاثير ميزان شوري بر نتايج آزمايش تحكيم انجام شده بر روي رسوبات شور محيط پلايا (مطالعه مورد پلاياي خور و جندق)
بررسي تاثيرات آلودگي گازوئيل بر روي خصوصيات ژئومكانيكي خاك رس مطالعه موردي: محل احداث مجتمع مسكوني مهر شيروان
بررسي تورم خاكهاي محل مخازن پروژه انتقال آب زرين هرود به تبريز
بررسي مچاله شوندگي در تودهسنگهاي مسير تونل انتقال آب گلاب
بررسي مطلوبيت منابع قرضه درشت دانه ساختگاه سد بالاخانلوي بوئي نزهرا جهت استفاده در ساخت بتن
بررسي مقاومت سازندهاي حوضه آبريز سد آغ چاي خوي و تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي
بهسازي خاك هاي رسي با استفاده از آهك و اثر آن بر روي خواص خميري و مقاومت فشاري تك محوري
بهسازي ويژگي هاي ژئوتكنيكي خاك هاي ريز دانه منطقه سد اكباتان همدان با استفاده از آهك
پيزومترها و ابزار پايش فشار در سد هاي بتني
پيش بيني فرونشست دشت كرج با استفاده از نرم افزار PMWIN
تاثير آهك بر روي بهسازي خاكهاي ريز دانه منطقه فقيره همدان
تحليل پايداري جبه هتونل در خاكهاي چسبنده به روش عددي (مطالعه موردي: خط 2 متروي كرج)
تخمين مقاومت برشي ناپيوستگي هاي توده سنگ با استفاده از معادله بارتون – چوبي و نرم افزار Rock-Lab مطالعه موردي ترانشه كنارگذر خوانسار
تشخيص شي بهاي محلي در مقاطع لرز هاي با استفاده از تبديل موج ك دوبعدي
طبقه بندي مهندسي تودهسنگ دربرگيرنده تونل (مطالعه موردي تونلهاي همرو و گزردره)
طراحي پرده تزريق با استفاده از داده هاي SPI و تحليل كارايي پرده تزريق از روش اجزاء محدود (نرم افزار (SEEP/W ) در سد ونيار
كاربرد مدل دسته بندي گروهي داده ها در شبيه سازي آناليز پايداري با مطالعه موردي سد خاكي علويان
مطالعه پايلوتي بررسي اثر قطر لوله ها در تهنشين كننده لولهاي دو مرحلهاي به عنوان حوض ته نشيني ثانويه در تصفيه فاضلاب
برآورد پارامترهاي لرزهخيزي شهر تهران با استفاده از روشهاي آماري
تحليل عددي نقش فاصل هداري سيستم ناپيوستگ يها در برآورد فشار تزريق و طراحي چيدمان گمانه هاي تزريق در توده سنگ ساختگاه سد صيدون
تحلل پايداري تونل به تونل شمالي درپروژه صدر- نيايش بااستفاده ازروش عددي
تخمين شكنندگي گرانيتوئيد منطقه سامن با استفاده از آزمون هاي غيرمخرب (سرعت موج P و چكش اشميت)
مقايسه روشهاي تجربي وعددي درارزيابي پتانسيل لهيدگي ،مطالعه موردي تونل آبرساني اصفهان
ارزيابي ويژگيهاي ژئوتكنيكي سنگهاي سست (مطالعه موردي: ماسه سنگهاي ساختگاه سد مسجدين كبودرآهنگ)
امكان ارزيابي خصوصيات فيزيكي ماسه سنگ هاي سازند آغاجاري در اهواز با استفاده از آزمون غير مخرب سرعت عبور موجP
ارزيابي آلودگي آبهاي زيرزميني شهر جيرفت و حومه
ارزيابي شاخص اشبا عشدگي كانه هاي اورانيوم در آ بهاي زيرزميني مناطق آيركان و چشمه شتري با استفاده از نر م افزارPHREEQC
انباشتگي فلزات كادميوم، مس و موليبدن در گياهان اطراف كارخانه زغالشويي انجيرتنگه زيراب
آلودگي خاك جزيره قشم به فلزات سنگين در اثر فعاليت كارخانه ذوب روي
تاثيرخشكسالي و برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني دشت هاي شمال همدان بر سطح آب زيرزميني وتشكيل فروچاله ها
بررسي ژئوشيميايي منشاء و راهكار توليد H2S در تونل نوسود (غرب استان كرمانشاه)
بررسي زيست محيطي پسماندهاي جامد و مايع در محل دفن آنها
بررسي غلظت عناصر كادميم، كروم، نيكل، و سرب در رسوبات بخشي از رودخانه زايندهرود (شعاع 50 كيلومتري از مركز شهر اصفهان)
بررسي غلظت هيدروكربن هاي نفتي كل، پلي هيدروآروماتيك ها و آليفاتيكها در خاك مناطق نقتي استان بوشهر
بررسي ميزان آلودگي عناصر مس و روي و تعيين گونهبندي آنها در منطقه معدني دوستبيگلو
بهينه سازي در انتخاب روش مناسب پاكسازي BTEX در يك آبخوان آبرفتي آلوده به موادنفتي
تاثير گرد و غبار معلق در اتمسفر بر افزايش ميزان دي اكسيد كربن
توزيع عناصر بالقوه سمي پيرامون كانسار مس – طلاي دالي در ايران مركزي
رابطه رخداد سرطان مري در بخش مراوه تپه (شمال شرق ايران) با غلطت عناصر كمياب در رسوبات رودخانه اي
زمين شناسي پزشكي: تعيين غلظت، پراكنش و پهنه بندي فلزات سنگين سرب، روي، مس و آهن در خاكهاي سطحي دهستان بناب، استان زنجان
زمين شناسي پزشكي: تعيين غلظت، پراكنش و پهنه بندي فلزات سنگين سرب، روي، مس و آهن در خاكهاي سطحي دهستان بناب، استان زنجان
عناصر فرعي داراي پتانسيل محيطي خطرناك (PHTEs) در زغالسنگهاي منطقه اولنگ، البرز شرقي
اثر حذف آرسنيك توسط نانو ذرات آهن بر ستون ناهمگن و نا همگن خاك
بررسي آلودگي زيس تمحيطي فلزات سنگين سمي در آبهاي زيرزميني دشت زنجان
بررسي پرتوزايي طبيعي نمونه هاي بوكسيتي معدن بوكسيت جاجرم
بررسي غلظت نيترات در آب هاي زيرزميني شهر سيرجان و حومه
بررسي مواد پرتوزاي طبيعي و مصنوعي در ساحل درياچه سد دز با استفاده از گاما اسپكترسكوپي
تأثير زمين شناسي منطقه سنگ نقره (جنوب فريمان) بر آلودگي منابع آب به عناصر آرسنيك و بور
حذف نيكل از محيطهاي آبي توسط كمپلكس رسهاي پيلارد سنتز شده و گل قرمز
ژئوشيمي و كاني شناسي زيست محيطي غبارها در ناحيه شهري كرمان
ژئوشيمي زيستمحيطي عناصر سمي در خاكهاي اطراف معدن رگهاي مس – طلا چهار گنبد، سيرجان
شناسايي و بررسي منشا هيدروكربن هاي نفتي در آب زيرزميني آبخوان دزفول- انديمشك
مدل سازي زمين شيميايي اثر بارش هاي اسيدي بر انتقال فلزات سنگين از پسماند هاي معدني
مطالعات ژئوشيميايي زيستمحيطي در جنوب معادن ايرانكوه و آناليز آماري چند متغيره نتايج
معرفي زمين لغزشهاي مخزن سد ونيار تبريز و بررسي علل وقوع آنها
معرفي مواد انبساطي زيست سازگار جديد براي قواره نمودن سنگ هاي تزئيني
مكان يابي تصفيه خانه فاضلاب شهر فلاورجان به روش AHP وارزيابي درجه حساسيت پذيري پارامترهاي مختلف
بررسي هيدروژئوشيمي آب زيرزميني در غرب دشت راين
مكانيابي محل دفن زباله شهري با استفاده تحليل سلسله مراتبي (AHP) درمحيط GIS مطالعه موردي شهرستان نيشابور
ارزيابي تداوم مخزني ميدان نفتي مارون با استفاده از روش انگشتنگاري نفتي
بررسي ويژگيهاي سيستم تخلخل بااستفاده از روش آناليز تصوير (ImageAnalysis) سازندجهرم در ميدان موند
بررسي آزمايشگاهي اثر فرآيند تزريق آب بر روي ساختار و خصوصيات سنگ مخزن با رويكرد آسيب ديدگي سازند
بررسي روش طبقه بندي نوع سنگ در شناسايي مشخصه هاي مخازن هيدروكربني
بررسي عوامل تاثير گذار بر مچالگي لوله هاي جداري در يكي از ميادين نفت جنوب غرب ايران
بررسي نحو ه تأثير تخلخل هاي ثانويه بر روي نتايج محاسبات ضريب سيمان شدگي با معرفي نگار تخلخلهاي غيرمرتبط : مطالعه موردي از مخزن كنگان در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران
تحليل ميدان تنش و تعيين پنجره ايمن گل حفاري در چاه (مطالعه موردي: جنوب غربي ايران)
تعيين بعد ساختارهاي نفتي زيرسطحي در منطقه Oklahoma با استفاده از پارامترهاي مگنتوتلوريك
سگمنتسازي چاهنمودارهاي تصويري 1 به منظور شناسايي شكستگي در چاه – هاي كربناته
مطالعات اوليه امكان سنجي جهت تعيين روش ذخيره سازي زيرزميني گاز فشرده در شهر اردبيل
معرفي الگوريتم آبپخشان، به عنوان بهينه روش بخشبندي خردههاي حفاري چاههاي نفتي از پسزمينه
مقايسه نفوذپذيري تخمين زده شده از سيستم هاي هوشمند در مخزن نفتي بورگان واقع در ميدان نوروز خليج فارس
ارزيابي پتانسيل هيدروكربني سنگهاي منشأ احتمالي در ميدان نفتي قلعه نار
ارزيابي كيفيت مخزني و زون بندي مخازن نفتي با استفاده از پارامترهاي ژئومكانيكي بدست آمده از داده هاي لاگها
استفاده از شبكه عصبي براي تخمين تخلخل سنگها به كمك داده هاي چاه نگاري و مقايسه آن با روشهاي لاگ نوترون و لاگ چگالي
تاثير جهت يابي شكستگ يها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران
تاثير جهت يابي شكستگ يها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران
تخمين تراوايي و تخلخل موثر و تعيين واحدهاي جريان هيدروليكي با استفاده از شبكهي عصبي مصنوعي در ميدان نفتي مارون
تعيين واحد هاي جرياني هيدروليكي تفكيك و توزيع بهينه آنهادر مخزن با روش هاي نوين خوشه بندي
تعيين حجم شيل با استفاده از تلفيق سه لاگ تخلخل و مقايسه نتايج آن با روش استفاده از لاگ گاما
مطالعه ژئوشيميايي سازند پابده در ميدان نفتي توسن
مقايسه روش تجربي و شبكه عصبي جهت تخمين امپدانس صوتي در سازندهاي شيلي
مدل سه بعدي ساختاري 3D افقهاي بالايي مخزن آسماري ميدان نفتي مارون با استفاده از نرم افزار RMS
بررسي آلتراسيون هيدروترمال چاه NWS- 7D درمنطقه زمين گرمايي سبلان – مشكين شهر
بررسي تركيب شيمي كانيهاي تودههاي نفوذي شمال غرب ساوه، ايران مركزي
بررسي ژئوشيمي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اليگودرز
بررسي ژئوشيميايي ومحيط تشكيل گابروها وگابرونوريت هاي افيوليتهاي منطقه سليمانيه، سبزوار
پتروژنز سنگهاي دگرگوني مجاورتي در منطقه زرتول (سمنان)
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي ريوليتي و آندزيتي منطقه سهند، شمال غرب ايران
پتروگرافي و كاني شناسي زينوليت هاي اولترامافيك كمپلكس لار زاهدان، شرق ايران
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي نيمه عميق داسيتي – ريوليتي نئوژن بدبخت كوه، جنوب غرب رفسنجان – كرمان
پتروگرافي، مينرال شيمي و ژئوشيمي سنگ هاي نفوذي در شرق نابر
پترولوژي و ژئوشيمي پريدوتي تهاي افيوليت سبزوار (كوه سياه)، شمال شرق ايران: مثالي از يك گوشته مرتبط با زون فرورانش
توزيع اندازه بلورهاي پلاژيوكلاز، كوارتز و فلدسپات آلكالن در جايگزيني كمپلكس نريگان در شمال شرق اسفوردي
شواهد پتروگرافي حاكي از دگرشكلي دما بالا در توده گرانيتوئيدي جنوب غرب بيارجمند
شواهد ميگماتيت زايي در مجموعه آذرين – دگرگوني دلبر، بيارجمند (جنوب شرق شاهرود)
مدل سازي مكانيسم ذوب بخشي در گوشته بر اساس مطالعه پريدوتي تهاي افيوليتي نهبندان، شرق ايران.
مطالعات ژئوديناميكي سنگ هاي آتشفشاني جنوب تبريز با استفاده از شواهد ژئوشيميايي ( شمال غرب ايران)
مطالعه فعاليت هاي پست ولكانيك در آتشفشان تفتان، جنوب شرق ايران
معرفي شيمي كاني هاي سنگهاي رسي – نيمه رسي دگرگون شده جنوب نقده (زون سنندج – سيرجان)
مقايسه ماگماتيسم شديد سيلورين ايران مركزي و البرز در نواحي شيرگشت و سلطان ميدان
مينرال شيمي اليوين، اسپينل و پيروكسن در هارزبورژيتهاي چالدران و كاربرد آن در تعيين محيط تكتونيكي تشكيل پريدوتيتها
يافت ههاي نوين از زمان فرورانش نئوتتيس بر مبناي سن نگاري مطلقAr40/39Ar نمون ههاي اكلوژيت شمال شهركرد
ارتباط ماگماتيسم و دگرساني در سنگهاي ماگمايي آبدار دهج (جنوب غرب انار)
بررسي رفتار كاني هاي پلاژيوكلاز طي دگرشكلي در بخش ميلونيتي گرانيت شيخ چوپان و سياه در عليا (غرب سقز)
بررسي فرايندهاي تشكيل دهنده سنگهاي نفوذي شيخ چوپان و سياهدر عليا (غرب سقز)
بررسي نقش گسل نايبند در ايجاد ماگماتيسم گندم بريان با استفاده از فاكتور خط وارگي و ويژگي هاي ژئوشيميايي
پتروژنز سنگ هاي ولكانيكي مجموعه تاشك
پتروژنز مجموعه بازالتي سلطان ميدان، شمال شرق شاهرود
پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه نيمه عميق منطقه فريزنوك (شمال باختر بيرجند) و مقايسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بيرجند)
پتروگرافي،ژئوشيمي و جايگاه تكتونيكي مجموعه بازالتي خوش ييلاق
پترولوژي، پتروژنز و پتروگرافي آندزيتهاي جنوب شرق بروجرد
پترولوژي، ژئوشيمي و تعيين محيط تكتونيكي بازالتهاي بالشي افيوليت ملانژ بافت، جنوب غرب كرمان
پترولوژي،ژئوشيمي وجايگاه تكتونيكي توده كوارتزمونزونيتي طارم عليا،شمال شرق زنجان
تركيب تورمالين در توده هاي لوكو گرانيتي و پگماتيتي حاجي آباد، بروجرد
تعيين پروتوليت گرانوديوريت هاي شمال اليگودرز بر اساس ويژگيهاي ژئوشيميايي
تعيين ژنز و محيط تكتونوماگمايي سن گهاي آذرين فلسيك كوه آبنيل (شمال غرب كرمان)
رفتار زمين شيميايي اورانيوم طي تكامل ماگماي شوشونيتي استوك رزگاه (سراب، آذربايجان شرقي)
زمين شناسي و ژئوشيمي سنگهاي بازيك قاعده سازند شمشك در مناطق طزره، كلاته رودبار و چشمهعلي (شمال و شمال غرب دامغان)
زون بندي و واكنش هاي رخ داده در متاپليت هاي هاله مجاورتي اسلاملو، شمال اشنويه
ژئوشيمي و جايگاه زمين شناختي توده هاي گرانيتوئيدي برماني و سر خر در ناحيه سنگان ، خواف ، خراسان رضوي
ژئوشيمي و كاني شناسي توده نفوذي ميجان (جنو بشرق جبال بارز)
ژئوشيمي و محيط تكتونيكي بازالتهاي جنوبغرب سلماس
ژئوشيمي و منشا سنگ هاي مافيك و حدواسط منطقه آرتيمان (جنوب توده پلوتونيك الوند)
ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي سنگ هاي آتشفشاني آلكالن شمال غرب شهرستان نيشابور
سر يماگماي يوجايگا هزمينساخت يسنگها يآذري نتود هنفوذ يگرانيتوئيد يكانسار م سدر هزار(كرمان)
شواهد ژئوشيميايي عدم تعادل ماگمايي مجموعه ولكانيسم ترشيري شمال آرين شهر (شمال بيرجند)
عوامل مؤثر در انتخاب سنگ نما و تزئيني براي كاربرد در ساختمانها
ليتواستراتيگرافي سنگهاي آتشفشاني پالئوژن البرز در منطقه جيرنده (شمال غرب قزوين)
مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي متابازالت هاي كانسار مس جيان
معرفي روند تحولي كان يشناس در اسكارنهاي منطقه سرانجيك قروه (جنوب شرقي استان كردستان)
مقايسه عناصر كمياب در بوكسيت جاجرم با دايكهاي ديابازي منطقه
مكانيسم تشكيل توده گرانيتوئيدي در جنوب بردسير
منشأ تراورت نهاي تيپ پشته – شكافي آب اسك واقع شده در جنوب شرق آتشفشان دماوند بر اساس آناليزهاي ايزوتوپي SEM ،XRD ،Δ13c ومطالعات ميكروسكوپي
پتروگرافي، ژئوشيمي و كانهزاييهاي مرتبط با سنگهاي ميزبان مس در منطقه نازيل، جنوب زاهدان
پتروگرافي و ژئوشيمي تراورتنهاي ناحيهي همدان (برشهاي ازندريان، دنگله كهريز، سنگران كوه)
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي ريوليتي و آندزيتي منطقه سهند، شمال غرب ايران
ارتباط بين دبي رسوب و دبي جريان در حوزه آبخيز بابلرود
ارزيابي ژئوشيميائي سنگ هاي منشاء احتمالي منطقه گرگان و گنبد – حوضه رسوبي كپه داغ غربي با استفاده از روش پيروليز راك اول و پتروگرافي آلي
برخاستگاه زمينساختي بخش ماسهسنگي اهواز (غار) بر اساس پتروگرافي، آناليز مدال و ژئوشيمي عناصر اصلي در ميادين هنديجان و ابوذر، شمالغرب خليج فارس
بررسي رخسارههاي كلسي توربيديتي سازند قم در شمالشرق كبودرآهنگ
پتروگرافي و برخاستگاه ماسه سنگهاي جزاير سدي ائوسن زيرين – مياني جنوب شرق جلفا
تاريخچه رسوب گذاري و چينه نگاري سكانسي نهشته هاي سازند قم در يال شمالي تاقديس واران، شمال شرقي دليجان
تعيين روند دياژنتيكي و تفكيك دولوميت هاي سازند كنگان بر اساس مطالعات پتروگرافي و ژئوشيميايي (ايزوتوپي) در ميدان پارس جنوبي، خليج فارس
چينه نگاري سكانسي و كيفيت مخزني سازند كنگان با استفاده از اطلاعات پتروفيزيكي و اطلاعات مغزه در ناحيه زاگرس جنوبي
چين هبندي مورب پشته اي در نهشته هاي سرانجام كامبرين پاييني -بالايي، البرز
چينه شناسي بخش f وe سازند قم منتج شده به ميكروفاسيس و محيط رسوبي (برش ساران ) در منطقه آبسرد، جنوب دماوند و مقايسه آن با سازند آسماري در بخش مركزي فروافتادگي دزفول
رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در منطقه فارس ساحلي
رسوب شناسي و بررسي توزيع عناصر سنگين Zn, Co, Cr, Ni,Cd نهشت ههاي دانه ريز (گلي) فلات قاره ي درياي عمان در محدود هي استان هرمزگان
ژئوشيمي گلسنگ ها و ماسه سنگ هاي ناحيه شرق چابهار
فرآيند دولوميتي شدن در توالي سيلورين جنوب شرق انارك، بلوك يزد، ايران مركزي
كاني شناسي اسپلوتم هاي غار خاصه تراش (شمال شرق اصفهان)
محيط رسوبي سازند جيرود و بررسي مرز دونين – كربونيفر در دو برش آبنيك و دره لالون، البرز مركزي
مقايسه پتروگرافي و ويژگي هاي كاتدولومينسانس دولوميتهاي سازندهاي سلطانيه، سيبزار، شتري و مزدوران
ارزيابي پتروفيزيكي و پيش بيني تراوايي بر اساس داده هاي لاگ براي بخش بالايي سازند سروك در ميدان نفتي آب تيمور
بازسازي شرايط محيطي عضو تبخيري كلهر و كربناتهاي آسماري در شمال غرب لرستان در چارچوب چينهنگاري سكانسي
بررسي تغييرات سطح آب دريا با استفاده از تحليل ريزرخسار ههاي سازند ايلام (ميدان نفتي منصوري، چاه شماره 4)
بررسي حساسيت به فرسايش و سيستم درزهها در سازندهاي زمين شناسي به منظور كاربرد در طرحهاي آبخيزداري (مطالعه ي موردي: زيرآبريز چهل كنار بهبهان)
بررسي رسوب شناسي و منشأ يابي رسوبات ماسه اي بخش جنوبي تالاب انزلي
پانزدهمين همايشزمين شناسي بررسي علل ناپيوستگي هاي بافتي (رسوبي) در حوضه آبريز سدشهريار ميانه با تأكيد بر زيرحوضه هاي قزل اوزن و زنجان چاي
بررسي كنترل اقليم و تكتونيك بر خصوصيات رخساره اي و عوارض دياژنزي بخش بالايي سازند سروك در ميدان نفتي گچساران
بررسي كيفيت مخزني سازند ايلام و مدلسازي استاتيك آن در يكي از ميادين فروافتادگي دزفول
بررسي ميكروفاسيسها و محيط رسوبي سازند ايلام در برش كوه شاه نخجير، جنوب ايلام.
بررسي ميكروفاسيس و محيط رسوبي مخزن آسماري/جهرم در چاههاي شماره 2 و 10 ميدان نفتي گلخاري
بررسي ميكروفاسيسها، محيط رسوبي و دياژنز سازند داريان، در ميادين نفتي اهواز و مارون، واقع در فروافتادگي دزفول.
بررسي نحو ه تأثير تخلخلهاي ثانويه بر روي نتايج محاسبات ضريب سيمان شدگي با معرفي نگار تخلخلهاي غيرمرتبط : مطالعه موردي از مخزن كنگان در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران
تحليل كانيهاي رسي در ميدان مارون با روشXRD
تخلخل؛ انواع و تغييرات آن در سازندهاي دالان و كنگان در ميدان گازي پارس جنوبي
تخمين تراوايي بر مبناي دادههاي پتروگرافي توسط ماشين مشاوره هوشمند
تطابق زو نهاي مخزني سازند سروك بر اساس ويژگيهاي پتروفيزيكي ميدان نفتي منصوري، چا ههاي شماره 4 و 6 (جنوب غرب ايران)
تفسير توالي پاراژنزي رسوبات كربناته سازند مزدوران بر اساس شواهد پتروگرافيكي در روستاي چشمه خان، غرب كپه داغ
چينه نگاري سكانسي بخش هاي 1 تا 3 سازند ميلا در خاور البرز مركزي
رخسارهها،محيطهاي رسوبگذاري و تواليهاي رسوبي سازند تلهزنگ در منطقه رومشگان، لرستان
رخساره ها و محيط رسوبي سازند اميران در منطقه لرستان
رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي سازند قم در برش اروانه، شمال باختر سمنان
رسوب شناسي و كاني شناسي پادگانه هاي آهكي دريايي كواترنري جزيره قشم
رودولي تهاي نهشته شده در رسوبات اليگوسن حوضه ايران مركزي(شمال شرق دليجان؛ اراك): ويژگي اجتماعات جلبكي و اثرات فسيلي آن ها
ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در يال جنوبي طاقديس كوه – سياه
زمينشيمي عناصر اصلي ماسههاي سيليسي محدوده شوش با نگرشي بر منشاء و موقعيت تكتونيكي
شرايط پيشروي درياي اليگوسن-ميوسن در شمال اصفهان: مثالي از تاقديس آبگرم در جنوب شرق چاهريسه
فرآيندهاي دياژنز و تأثير آن بر كيفيت مخزن سروك در ميدان نفتي دالپري
فرآيندهاي دياژنزي و تاثير آن بر كيفيت مخزني سازند سروك در يكي از ميادين نفتي شمال غرب خليج فارس
مطالعات كاني شناسي و خصوصيات فيزيكي ماسه باديهاي صعودي منطقهي شرق شيركوه يزد
مطالعه برآورد فرسايش و توليد رسوب با استفاده از مدلPSIAC در حوضه آبريز اومار ( جنوب غربي سفيد آبه)
مطالعه ميكروفاسيس ها و محيط رسوبگذاري سنگ هاي پرمين در برش حوض دوراه
مطالعه نهشته هاي كرتاسه و ژنز بلوكهاي نابرجا در داخل شيل هاي كرتاسه بالايي، جنوب آذرشهر، آذربايجان شرقي
مطالعه و بررسي عناصر سنگين Sr و Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Co در رسوبات ماسه اي بخش فلات قاره درياي عمان در محدوده استان سيستان و بلوچستان
ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي كرنج
ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري در يال شمالي ميدان نفتي غاجاري(جنوب شرقي اهواز)
ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه 137 ميدان نفتي بيبي حكيمه واقع در فروافتادگي دزفول
ميكروفاسيس و محيط رسوبي نهشت ههاي كرتاسه در برش پهنه كوه خاور اراك
نشانههاي رسوبشناختي محيط رسوبي و زمينساختي همزمان با نهشتگي سازند سرخ بالايي دربرش ناوديس ميانه
پهنه بندي فرسايش پذيري از ديدگاه زمين شناسي (منطقه ي مورد مطالعه: حوضه ي بنادك سادات- يزد)
ارزيابي زمينساخت فعال جنوب البرز خاوري، حوضه گرگانرود – قرهسو براساس شاخصهاي شيبرود و هيپسومتري
استفاده از وارون سازي دادههاي سازوكار كانوني زمين لرزهاي براي مطالعه رژيم تنش لرزه زمين ساختي استان فارس
بازنگري در ارزيابي Mmax و توان لرزائي گسل ها براساس زمين لغزش هاي بزرگ قديمي در البرز مركزي (دره نور)
برآورد تنش نوزمينساختي محدوده خوي – ماكو با استفاده از روش تحليل برگشتي.
برآورد نرخ گشتاور هاي لرزه اي، زمين شناسي و ژئودتيك در شرق ايران
بررسي ساز و كار گسلهاي (آبشيرين و دهنار) و تاثير آن بر ساختارنمكي مدفون نصرآباد كاشان جهت ذخيرهسازي گازطبيعي
بررسي پديده هاي ريخت زمين ساختي در قطعه گسلي اسفنديار (بخش شمالي گسل نايبند)
پهنه برشي چين خورده در شمال غرب كوهستان الوند Folded shear zone at north west of Alvand Mountain
تحليل بنيان هاي سبك چين و ساختار چين خوردگي در ناوديس طالمسي
تحليل تكتونيك فعال در منطقه شاهرود (شمال خاور ايران)
تحليل دگرشكلي در منطقه چهكند، بخش شمالي مجموعه افيوليتي بيرجند (خاور ايران)
تحليل سبك چين خوردگي تاقديس نادر در زيرپهنه كپه داغ شرقي
تحليل كمي ارتباط مكاني موقعيت كانون زلزله ها و هندسه گسل هاي فعال در ناحيه زاگرس
تحليل هندسي سبك چينخوردگي تاقديس كوه سياه در پهنه فارس، كمربند چين – راندگي زاگرس
تحليل هندسي و جنبشي فابريك هاي برشي – ميلونيتي C , C/S درسنگ ها ي دگرگوني چاه گربه، انارك (ايران مركزي)
تعيين تأثير متقابل گسلهاي نهاوند و دورود توسط بررسي زماني – مكاني زمين لرزه ها
سوگيري تنش و تغييرات رژيم تكتونيكي در ساختارهاي شكننده همزمان با كوهزايي لاراميد و پس از آن در زاگرس مرتفع در استان فارس
محدوده زمينساختي ناحيه كششي در زاگرس مركزي- غربي
مطالعه جنبش گسل درونه در منطقه جندق – ايران مركزي با تكيه بر چرخش بلوك گسله هاي حاشيه آن
ويژگي هاي هندسي و نقش گسل مختكا ن در فرگش ت زمين ساخت ي شمال كليبر-آذربايجان خاوري
تعيين جهت و موقعيت فضايي محو رهاي استرس ديرينه و شكل بيضي استرس صفحات گسلي فروبوم دشت ارژن با استفاده از روش گرافيكي (Gusse method)
بررسي تكتونيك فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخصهاي ريخ تزمي نساختي
اثر متقابل گسل ها در سير تكاملي پهنه گسلي تكنار- شمال غرب كاشمر
ارتباط دگرشكلي شكننده پوسته در كواترنر و دوران قبل از آن در منطقه شرق بيرجند با استفاده از GIS
ارزيابي خطر لرزهاي بر پايه قطعهبندي گسلهاي فعال استان سمنان
ارزيابي خطر زمي نلغزش در ناحيه مركزي زاگرس با لحاظ شرايط لرز هزمي نساختي
استفاده از روش ميكروژئودزي در مطالعه فعاليت تكتونيكي گسل انجيره واقع در شمال غرب شيراز
الگوي استرس لرزه زمين ساختي غرب استان فارس (جنوب غرب ايران) و تعيين سن گسل دشت ارژن با استفاده از معادله انتشار حرارت
بررسي انبوهي شكستگي در راس سازند آسماري با استفاده از تحليلRFF
بررسي تنش ديرينه براساس مطالعات هندسي و حركتي ساختارهاي تكتونيكي منطقه اولنگ، جنوب استان گلستان
بررسي خطواره ها و ساختارهاي زمين شناسي شمال نيشابور با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور
بررسي ساختاري گنبد نمكي خواجه در شمال شرق تبريز با هدف بررسي امكان ذخيره سازي گاز
بررسي شاخص هاي مورفوتكتونيكي در راستاي پهنه گسلي دهنو (جنوب باختر بيرجند)
بررسي لرزه خيزي ناحيه ياسوج با توجه به وضعيت زمين ساختي و گسلهاي موجود در منطقه
تحليل خطر لرزه خيزي گسلهاي سمپاتيك نوزاد و پرنگ و گسلش فعال در شرق بيرجند
تحليل ساختارهاي شكننده زون اروميه-دختر در جنوب دره ابيانه، غرب نطنز
تحليل الگوي دگرشكلي در پهنه كلمرد – غرب طبس
تحليل دوپشته هاي كوه كمر حاجي در شمال غرب بيرجند
تحليل ساختار هاي كششي ناحيه شمال غرب داراب در امتداد با گسل دهشير
تحليل ساختاري درونهشته عنبران (شمالغرب نمين)
تحليل سيستم شكستگي منطقه ابوالعباس در زون برشي ايذه واقع در كمربند زاگرس چينخورده ساده
تحليل هندسي و جنبشي بخش شرقي گسل طالقان (منطقه نساء – ديزين)، جنوب البرز مركزي
تكتونيك و محيط رسوبي نهشته هاي ميوسن – پليوسن در ناحي ه چهل دختر (شمال خاوري شاهرود)
توزيع محورهاي كرنش در منطقه كوه كمر حاجي در شمال غرب بيرجند
ساختارهاي ريزشي همزمان با رسوبگذاري در توال توربيدايتي پالئوسن شمال زاهدان
كاربردي جديد از روشهاي زمين آماري در پيش بيني روند محور تنش لرزهزمينساختي با كاربرد در استان فارس
گسل هاي فعال محدوده شهر اصفهان
معرفي دگرريختي چند مرحله اي با استفاده از شواهد ساختاري در منطقه چشمه خوري (شمال غرب بيرجند)
معرفي راندگي گسل جنوب بيرجند و بررسي تنش تكتونيكي پهنه اطراف گسل
هندسه چينخوردگي نهشتههاي نئوژن در ناحي ه چهلدختر (شمال خاوري شاهرود)
مطالعه تاثير ژئومورفولوژي بر شدت فرسايش در حوضه آبريز اومار (جنوب غرب سفيدآبه)
تحليل هندسي جنبشي چي ن خوردگ يهاي منطقه چلونك (شما ل باختري بيرجند)
تحليل تنش هاي عمل كننده در كوه رحمت با استفاده از داده هاي خش لغز صفحه گسلي
بررسي ساختاري و جنبشي گسل كره بس در گستره كنارسياه (جنوب فيروزآباد فارس)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید