کتاب شهر زیست پذیر، از مبانی تا معانی

http://www.bananews.ir/ کتاب شهر زیست پذیر، از مبانی تا معانی توسط دکتر علیرضا بندرآباد تالیف شده و دکتر آزاده شاهچراغی ویراستاری علمی آن را انجام داده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، از وجوه قابل توجه در این کتاب ،یعنی شهر زیست پذیر پرداختن به یکی از نوین ترین مباحث در تئوری های اخیر شهرسازی می باشد که برای نخستین بار در ادبیات پژوهشی شهرسازی ایران معرفی شده است.علاوه بر معرفی این تئوری نوین ، برای اولین بار به مبحث بررسی شکل شهر زیست پذیر  پرداخته شده و در این رهگذر راهکارهای اجرایی در خصوص بهبود کیفیت محیط شهر با نگاهی بر معیارهای بومی ارائه شده است. دو وجه بارز در این کتاب ، از یک سو طرح و معرفی تئوری شهر زیست پذیر و از دیگر سو تلاش برای تدوین معیارهای بومی و شکلی شهر زیست پذیر است که این موضوع به عنوان گامی برای رفع مشکلات شهرها به ویژه مشکلات بومی ( یا منحصر به ) شهرهای ایران قابل تقدیر است. از دیگر نکات قابل شهود و برجسته این کتاب، خلاصه و گزیده گویی ، پرداختن به مفاهیم ریشه ای و به ویژه ارائه آنها در نمودارها، جداول ، دیاگرام ها و ایدئوگرام های مفهومی به صورت ترسیمی می باشد که به نظر می رسد مباحث پیچیده ،چند جانبه و همچنین چگونگی ارتباط مفاهیم با یکدیگر را برای خوانندگان به خصوص دانشجویان رشته شهرسازی و دیگر رشته های مرتبط ، خواناتر، گویاتر و قابل درک کرده است.

گزیده یادداشت هایی بر کتاب

دکتر حمید ماجدی:

تئوری های نوین شهرسازی اعم از شهر توانا، شهر خلاق، شهر آرمانی، شهرامن، شهر تاب آور، شهر دوستدار کودک یا شهر دوستدار سالمند و …. وبالآخره شهر زیست پذیر، هریک به نوبه خود ضمن طرح مساله ای عیان در شهر ، مارا به سوی داشتن محیطی مطلوب تر برای زندگی و توسعه شهری پایدار رهنمون می سازد.تلاش پژوهشگرانی همچون دکترعلیرضا بندرآباد از آن رو قابل توجه و ارج نهادن است که در افق هایی روشن محیط زندگی انسانی و رابطه انسان با محیط زندگی اش را سامان می بخشد تا آینده ای پربارتر، شایسته مقام انسان، منبعث از ایده آل ها و رو به دنیایی نو را پیش روی ما قرار دهد. اما ارزشمندی این تئوری ها در آن است که با دیدی واقع گرایانه و در جستجوی یافته های قابل اجرا است.

دکتر مجتبی رفیعیان:

هرچند محوریت این کتاب عمدتا بر تبیین ابعاد وماهیت شهر زیست پذیر متمرکز شده است که به نوبه خود ارزش اصلی علمی این کتاب را تشکیل می دهد، لیکن توجه به بسترهای نظری شکل دهنده تفکرات نوین نقطه ارزشمندی محسوب می شود که مخاطب را در سیر تحول مفهومی دگرگونی ها قرار می دهد.استفاده از منابع جدید و علمی با تکیه بیان تصویری وغنای نظری این کتاب از جمله برجستگی های کتاب محسوب می شود که با کوشش چندساله آقای دکتر بندرآباد تدوین وبه مخاطب علاقمند عرضه گردیده است.

کتاب شهر زیست پذیر، از مبانی تا معانی در انتشارات آذرخش منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید