مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي با 138 مقاله منتشر گردید

مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي

مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي

مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي در تاریخ 19 آبان 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 138 عنوان مقاله تخصصی شامل 1050 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي به شرح زیر می باشد:

 

كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS در ارزيابي تصادفات جاده اي مطالعه موردي: جاده ديواندره – سنندج
ارزيابي وضعيت ايمني تونلهاي راه بروش سلسله مراتبيAHP مطالعه موردي محور كرج – چالوس
رتبه بندي مولفه هاي موثر برايمني جاده با روش PCA
ارزيابي پارامترهاي موثربرتصادفات ترافيكي در محدوده ايستگاه هاي اتوبوس با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP
ارزيابي عملكرد انواع سرعتگيرهاو سرعتگاه ها در ارتقا ايمني و افزايش آرام سازي ترافيك
ارايه يك مدل مفهومي جهت مديريت نقاط حادثه خيز ترافيكي با استفاده از GIS
تحليل اثرفاكتورهاي علت تصادف و نوع وسيله نقليه مقصربرتصادفات فوتي جاده اي با بكارگيري درخت تصميم گيري رگرسيوني
مدلسازي سري زماني مجروحين و متوفيات حوادث تصادفات جاده اي ايران با MA, AR, ARMAرويكردهاي
استانداردها و معماري سيستمهاي هوشمند حمل و نقل ITS در راستاي كنترل ترافيك
اولويت بندي پارامترهاي موثربرتصادفات جاده اي براساس مدلهاي تصادفات
تاثير فرم هندسي مسير برايمني راه هاي دوخطه كوهستاني
رابطه بين فرهنگ و توسعه تكنولوژي حمل و نقل و تاثير ارتقا فرهنگ بركاهش تصادفات وسوانح جاده اي
بررسي وضعيت ايمني جاده اي با استفاده از روش تلفيقيDELPHI و استاندارد آمريكاييMIL-STD-882c باتاكيد برمدل مديريتي چندعلتي 4M مطالعه موردي – شركت كشت و صنعت حكيم فارابي خوزستان
شناسايي عوامل موثربروقوع تصادفات در بزرگراه هاي تهران
نرم افزاري براي همزماني طراحي مولفه هاي افقي و قائم مسير
مدل پيش بيني تصادف درتقاطعات با استفاده از رگرسيون خطي و غيرخطي و شبكه عصبي
ارايه مدل بهينهسازي تعمير و نگهداري شبكه راه با هدف افزايش ايمني راه هاي برون شهري
بررسي تاثير حضورگشتهاي پليس راه برتخلفات رانندگي با استفاده از سيستمهاي هوشمند كنترل ترافيك
بررسي وضعيت سوانح ريلي با رويكرد مقايسه شاخصهاي ايمني در راه آهن كشورهاي ايران و آمريكا و كانادا
ارايه مدل ارزيابي ريسك سوانح خروج از خط در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
بررسي اپيدميولوژيك مقايسه وضعيت سوانح و حوادث در كودكان زير8 سال شهرستان خليل آباد درطي سالهاي 89-88
مرگهاي ناشي از تصادف وسايل نقليه موتوري
تعيين قابليت اعتماد سيستم ترمز قطار با استفاده ازدوروش تحليلي و شبيه سازي مونت كارلو جهت كاهش سوانح ريلي
بررسي نقش اورژانس و بيمارستان درتصادفات جاده اي منجر به فوت استان زنجان
نقش عناصر اقليمي دركاهش ايمني شبكه حمل و نقل زميني محور مورد مطالعه جاده سمنان – ساري
استفاده از سيستم بزرگراه خودكار در جهت افزايش ايمني و كاهش تراكم
مديريت بحران درحمل و نقل بررسي تصادفات عوارضي كرج – قزوين
كاهش آسيب هاي وارد به سرنشينان به كمك مديريت نيرو و انرژي ناشي از تصادف در خودروهاي سازه يكپارچه
تحليل قابليت اعتمادپابند وسلوتيپSKL14 با استفاده از روش مكانيك شكست تحت اثر بارهاي خستگي
بررسي تاثير داروهاي مورد استفاده دربيماريهاي شايع برايجاد اختلال دركيفيت رانندگي
بررسي روشهاي صحيح شناسايي و الويت بندي نقاط حادثه خيز درجاده هاي برون شهري
بررسي علل وعوامل ايجادخستگي و خواب آلودگي دررانندگان و راه هاي پيشنهادي جهت كاهش تصادفات ناشي از آن مطالعه موردي استان زنجان
تحليل سوانح صورت گرفته درشبكه راه هاي استان مركزي
تحليل آماري تصادفات برون شهري استان خوزستان
تشخيص و رديابي وسايل نقليه براي كنترل ترافيك هوشمند
كاهش آسيب هاي انساني در تصادفات موتورسواران با استفاده از تجهيزات ايمني نوين
اهميت كاربرد سامانه GIS دركاهش تصادفات جاده اي و بهبودخدمات امدادو نجات
بررسي چالش استفاده رانندگان از تلفن همراه درحين رانندگي
تحليل تصادفات جاده اي و بررسي عوامل موثربر آن با استفاده از سيستمهاي اطلاعات مكاني مطالعهموردي: حوزه ي استحفاظي پليس راه كرمان
بررسي كاربرد فنون داده كاوي مكاني در تحليل و استخراج الگوهاي تصادفات جاده اي مبتني بر سيستم اطلاعات مكاني GIS
بررسي و ارزيابي تاثير عوامل سن و جنسيت بررفتار و منش رانندگي
كنترل تصادفات جاده اي كشور با استفاده از شبكه عصبي
بررسي و ارزيابي روشهاي شناسايي علائم راهنمايي و رانندگي مبتني بر پردازش تصوير
مكانيابي پايگاه هاي امدادرساني جاده اي با استفاده از مدل پوششي
بررسي مشخصات طرح هندسي دروضعيت تصادفات درتقاطعات ميداني دو خطه
طرحي جهت كاهش تلفات سوانح جاده اي يا ريلي با استفاده از استرين گيج ها
الگوريتم هوشمند حمل و نقل براي بدست آوردن پارامترهاي ترافيك
AN APPROACH ON RISK ASSESSMENT METHODOLOGY OF TAKE-OFF AND LANDING AIRCRAFT ACCIDENTS INVOLVING NEW FACTORS
مقايسه مطالعات ارزيابي عملكرد تابلوهاي سرعت مجاز متغير VSL برنرخ تصادفات
طراحي سيستم هوشمند و خوكارهشدارتصادفات جاده اي
شناسايي و تحليل عوامل موثربرايمني عابرين پياده مطالعه موردي: شبكه معابر رشت
كاهش احتمال بروز تصادفات درت قاطع هاي معابر شرياني با استفاده از تكنيكهاي غيرمتعارف دركاهش نقاط برخورد
بررسي راه كارهاي ممكن براي كاهش تصادفات ناشي از ترافيك و خستگي رانندگان
اصلاح مقادير حداقل شعاع قوسهاي سه بعدي درطرح هندسي راه با استفاده از شبيه ساز كامپيوتري Truck SIM
ارايه يك روش كارا جهت كنترل هوشمندترافيكبا استفاده از تكنيكهاي پردازش تصوير
امكان سنجي و طراحي مسيرهاي ويژه موتورسيكلت درشهريزد و ارزيابي وضعيت معابربعد از ايجادخطوط ويژه با نرم افزار TransCAD
ساعت زيستي، خواب و حوادث جاده اي
ارزيابي عملكرد سيستمهاي هوشمند در ايمني راه هاي درون شهري
سيستم هاي اجتناب از برخوردCollision Avoidance Systems راه حلي براي كاهش خطاهاي انساني درتصادفات جاده اي
بررسي اپيدميولوژيك تروماي ناشي از حوادث در مراجعين به اورژانس مركز بهداشتي درماني شبانه روزي شهرستان خليل آباد در سال 1389
الويت بندي سالهاي 1388 -1384 به لحاظ تصادفات درون شهري وسايل نقليه منجر به فوت يا جرح در شهر اصفهان
بررسي و مقايسه كارايي آموزشگاه هاي تعليم رانندگي شهرستان زنجان و شهرستانهاي تابعه
ارزيابي و تحليل هاي آماري متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي درشهر مشهد سال 88و89
نقش سرعت مجاز در آزاد راه هاي ايران و راه كارهايي درجهت كاهش تصادفات
عملكرد لايه ارتجاعي پلي اورتان درروسازيهاي بتني مترو براي مقابله با انتقال ارتعاشات
بررسي مشكلات پل تله زنگ و ارايه راهكارهاي اصلاحي براي تقويت آن
شناسايي عوامل موثر درخروج از خط قطار
بررسي مولفه سن رانندگان و نقش آن در تغيير نرخ تصادفات جاده اي استان زنجان
تاثير طراحي شهري دركاهش تصادفات مناطق مسكوني درمقياس محله
ارايه مدل اولويت بندي اقدامات اجرايي جهت افزايش ايمني موتورسواران درتهران برمبناي دو روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
تعيين عرض آزاد جانبي بهينه براي راه هاي دوخطه اصلي ايران
كاهش سوانح ريلي با استفاده ازمديريت ريسك و روش دلفي
بررسي عوامل خطاي انساني دربروز سوانح هوايي
بررسي علل تصادفات جرحي و فوتي درمحور تربت حيدريه – مشهد دربازه زماني 1373تا 1387 با تاكيد برعوامل اقليمي
نقش عامل محيط و جاده در بروز سوانح رانندگي و ضرورت شناخت نقاط پرسانحه
مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي مبتني بر ذهن آگاهي با گروه درماني شناختي – رفتاري در كاهش خشم و پرخاشگري رانندگي
نقش سيستم موقعيت ياب خودكار وسيله نقليه AVL درافزايش ايمني ترافيك و چگونگي توسعه آن دركشور
بررسي رابطه رفتاررانندگان و ايمني ترافيك
تاثير افزايش سرعت مجاز و كنترل سرعت در آزاد راه هاي ايران و راه كارهايي درجهت كاهش تصادفات
بررسي و تحليل تصادفات يخزدگي در استان زنجان
بررسي علل و عواملتصادفات خستگي دراستان زنجان و پيشنهاد يك سيستم تشخيص خستگي و خواب آلودگي راننده براساس حالت چشم ها و برپايه يافتن مسير چشم ها و تطبيق الگوي ديناميكي
تحليل تصادفات وانت باردراستان زنجان
نقش مديريت شهري دركاهش تصادفات شهري مطالعه موردي شهركاشان
بررسي آمار حوادث و سوانح ده ساله اخير راه آهن ايران
مقايسه سوانح ريلي ايران با كشورهاي عضو UIC
دستگاه كنترل كليه اعمال راننده بصورت هوشمند
نوجوان رفتارهاي پرخطر وتصادف
مروري بر فناوريهاي روسازي با اصطكاك بالا HFS
تصادفات جاده اي: تجارب جهاني چالشها و راهكارها
بررسي روشهاي نظري تعيين و اولويت بندي اقدامات مربوط به كاهش تصادفات درمديريتايمني راه
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثربر كاهشتصادفات جاده اي با تكنيك AHP
نقش تونل ذاكر سرخه ديزج در حمل و نقل جاده اي و كاهش تصادفات شمال غرب كشور
ارزيابي اثرگذاري تابلوهاي حداكثر سرعتمجاز دركاهش تصادفات
تعامل جاذبه هاي هيجاني پيام با جنسيت و تاثير آن برنگرش افراد نسبت بهرانندگان ايمن
ايمن سازي بهينهخاكريزهاي كناري راه
كاربرد سيستمهاي هوشمند حمل و نقل درمديريت نگهداري زمستاني راه ها
علل و تكنيك هاي موثردركاهش تصادفات جاده اي
بررسي كاربرد سيستمهاي حمل و نقل هوشمنددر كنترل ترافيك و نقش كليدي آن در توسعه پايدار
بررسي نقش مسير دوچرخه دربهبود سيستم روشنايي جاده
نكات اجرايي درطراحي و پياده كردن قوسهاي كلوتوئيد و ليمنسكات
شناسايي الگوهاي سينوپتيكي يخبندان و بارش سنگين برف و كولاك موثربرتصادفاتجاده اي و سوانح ريلي و هوايي منطقه مورد مطالعه شمالغرب ايران
سيستمهاي حمل و نقل هوشمند و نقش آندركاهش تصادفات ازطريق گسترش حمل و نقل عمومي
تحليل رفتار و عملكرد رانندگان مسن در تصادفات
تلفيق الگوريتم ژنتيك و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي دربرنامه ريزي حمل و نقل
تاثير به كارگيري سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ITS دربهبود عملكرد ناوگان حمل و نقل عمومي كشور
بررسي اثرات بافت درشت روسازي برنرخ تصادفات درجاده هاي دو خطه برون شهري
بررسي برخي از عوامل انساني و نقش آن درتصادفات جاده اي مطالعهموردي استان سمنان
بررسي عوامل محيطي از جمله توپوگرافي باد، باران، و اثرات آن برتصادفات جاده اي مطالعه مورد استان سمنان
تحليل هزينه – منفعت اقدامات كاهش ريسك سوانح خروج از خط در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
ارزيابي ميزان تاثير قوانين جديد راهنمايي و رانندگي دركاهش تصادفات جاده اي
بررسي علل و عوامل بروز تخلف اضافه تناژ در استان زنجان
سوانح جاده اي و رشد اقتصادي كشور
بررسي و آسيب شناسي سوانح هوايي
ارايه روشي ساده جهت افزايش ايمني سبقت در راه هاي دوخطه
معرفي روش موجود براي نظارت برسلامتي ساختار هواپيما با استفاده از چندعاملي و شبكه حسگربي سيم
بررسي تصادفات وسايلنقلهي سنگين در محورهاي استان خوزستان و ارايه راه كارهاي مناسب جهت افزايش ايمني اين وسايل نقليه
معرفي عوارض جاده اي و تاثيرات آن دركاهش تصادفات و مديريت ترافيك
طراحي يك سامانه هوشمندمديريت و هدايت پاركينگ و نقش آن درايمن سازي و افزايش ظرفيت جاده اي
نگاهي به وضعيت ايمني عابران پياده در ايران با رويكرد مقايسه سايركشورهاي جهان
بررسي اهميت عابران پياده و تاثير سيستمهاي هوشمند ترافيك برايمني آنها درجاده هاي برون شهري
تاثير ارگونومي طراحي خودرو دركاهش تصادفات
بررسي جايگاه جزاير ايمني عابرپياده در افزايش ايمني معابرشهري
تحليل ايمني خودروها و تاثير آن برمديريت ترافيك
بررسي ميزان تاثير گذاري عوامل محيطي و انساني در ترافيك شهري با استفاده از شبكههاي عصبي
رتبه بندي نمودن سطح توجه رانندگان نسبت به تابلوهاي مهم راهنمايي ورانندگي
اثرمحلولهاي يخ زدا برمقاومت كششي مخلوطهاي آسفالتي اصلاح شده و نقش آن در كاهش سوانحجاده اي
روش جديد تشخيص الگو براي سيستم هشداردهنده شناسايي علائم راهنمايي و رانندگي
شناسايي و معرفي روشهاي نوين و موثردركاهش تصادفات جاده اي
كاربرد سيستم هاي خبره در كنترل ترافيك شهرهاي بزرگ
تاثير تجهيزات ايمني دركاهش تصادفات جاده اي براساس مطالعات قبل و بعد محور مورد مطالعه: بابل – بندپي
سوانح هوايي، دلايل راه كارها
ارزيابي مقايسه اي ضوابط تعيين طولهاي تداخلي بزرگ راه ها برمبناي آيين نامه هايارايه شده طرح هندسي راه
بررسي و تحليل ظرفيت رمپهاي ورودي وخروجي منتهي به آزاد راه ها با ارزيابي نقش روش كنترل رمپ دركاهش تصادفات و تراكم مسير
بررسي برخي عوامل مهم وقوع تصادفات جاده اي در ايران با مقام نخست در تصادفات جهان
بررسي نقش كمبود عرض معابر در وقوع تصادفاتجاده اي استان زنجان
نقش سيستمهاي حمل و نقل هوشمند درامنيت ملي
نقش ساماندهي و طراحي سكونتگاه هاي كنارجاده اي روستاها در تصادفات
استفاده نادرست وغيراصولي موتورسيكلت و نقش آن دربالا بردن آمار تصادفات

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید