دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در بانک مقالات تخصصی کشور(سیویلیکا)

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم  8 اسفند ماه 1391  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید. در این کنفرانس ۶۳۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۲۳۹  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

بررسی بهره وری و تولید محصول برای سه محصول کاشت شده در دشت درودزن
بهبود امنیت غذایی و کیفیت غذا در بخش کشاورزی
اهمیت بیمه محصولات کشاورزی دراقتصاد کشاورزی
اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی
بررسی تأثیر دو طول موج پرتو ماورای بنفش روی مرگ و میر حشرات بالغ بید غلات Sitotroga cerealella Olivier Lep.: Gelechiidae
ارزیابی جذب کادمیوم از آب آبیاری و تجمع آن در اندامهای مختلف چهار گیاه غلات و بقولات وتدوین دستورالعمل های لازم در این زمینه
اهمیت مشارکت زنان در کاهش ضایعات محصولات باغی پس از برداشت
بررسی چالش های اساسی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
بررسی راهکارهای عملی کاهش ضایعات محصولات باغی دردوره پس از برداشت
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار گل گاوزبان ایرانی در منطقه اشکورات استان گیلان
گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین و برخی از روش های افزایش کارآیی آن
ارزیابی برخی از روشهای تجربی برآورد میزان SDR مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه قدم، شهرستان سمیرم
بررسی تغییرات کاربری با استفاده از دادههای ماهواره Landsat مطالعه موردی: حوزه آبخیز دروهان، استان چهارمحال و بختیاری
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا در امیدیه
تاثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن و خصوصیات مرفوفیزیولوژی ارقام کلزا در امیدیه
تاثیر تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل ارقام کلزا در امیدیه
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام کلزا در امیدیه
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ، اجزاء عملکرد و خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ارقام کلزا
مقایسه شاخص های مبتنی بر بارش و تبخیر وتعرق در استان خراسان جنوبی
نقش قارچ های بیمارگر حشرات در مدیریت تلفیقی آفات و جنبه های عملی بکارگیری آنها
تاثیر تاریخ و تراکم کاشت سیبزمینی بر مدیریت علفهایهرز در کشاورزی پایدار
دلایل دور شدن توسعه پایدار از بعد زیست محیطی آن
ارزیابی ضریب انرژی تولید آرد گندمی از مزرعه تا استحصال آن از کارخانه در شهرستان شهرکرد
توسعه پایدار کشاورزی راهبردی در حفاظت از منابع زیست محیطی
مقایسه مصرف انرژی در روش های مختلف خاکورزی در کشاورزی پایدار
آبیاری تناوبی برنج،گامی در جهت توسعه پایدار کشاورزی
مقایسه کشت نشایی و روش های مختلف کشت مستقیم در زراعت برنج
بررسی کارایی مدل APSIM برای مدیریت کود نیتروژن و آبیاری در محصول ذرت
تحلیل خشکسالی هواشناسی برخی ایستگاههای حوزه آبخیز دز با استفاده از شاخص SPI
ارزیابی ارتباط میزان رضایت بهرهبرداران از اقدامات آبخیزداری با سطح سواد و سن آنها در شهرستان بهمئی
ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه چهل پااندیمشک به منظور کاربری توریسم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
تعیین روند تجزیهپذیری مادهخشک جو و تریتیکاله به روش کیسههای نایلونی In situ
تحلیل اثر تغییرات قیمت آب و آب عرضه شده روی الگوی کشت در استان خراسان رضوی
جداسازی و تعیین خصوصیت برخی ژن های افتراقی در واکنش تحمل به شوری درگیاه نعناع فلفلی با استفاده از تکنیک cDNA-AFLP
امکانسنجی آبیاری با آب شور چشمههای گوگردی دالکی و تعیین پربازدهترین ارقام گیاهی متحمل به شوری این منابع نامتعارف
اثر آللوپاتی گونه های مختلف گندم بر جوانه زنی و پارامترهای رشدعلف هرز چاودار وحشی
بررسی اثر روشهای خاکورزی مرسوم و حفاظتی برعملکرد محصول وپایداری خاکدانه ها
اثر خاک ورزی حفاظتی با رویکرد حفظ بقایا بر استفاده بهینه از بارش و عملکرد آفتابگردان در شرایط دیم
ضرورت توجه بیش از پیش به آمایش سرزمین؛ در راستای توسعه پایدار کشاورزی وروستایی
ارزیابی تحمل به خشکی در پنج رقم مختلف پنبه
بررسی علل افزایش جمعیت کلاغ سیاه Corvus frugilegus در محدوده شهرستان پارس آباد مغان
برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصول سبزیجات ارگانیک در شهر اهواز
نقش کارآفرینی در توسعه بخش کشاورزی وتوسعه پایدار
تجزیه تحلیل بهگزینی بیزین، جهت افزایش وزن بدن در زمان از شیر گرفتن با حفظ وزن تولد در گلههای گوشتی
نقش استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار مطالعه موردی:شهرستان اندیمشک
بررسی تغییرات مکانی کربن آلی در خاکهای زراعی شهرستان مراغه با استفاده از GIS
تهیه نقشه های حاصلخیزی خاک گامی موثر در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان هریس
ارزیابی روش های مختلف خاکورزی بر کاهش مصرف علفکش ها
ارزیابی وراثتپذیری عمومی برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در ژنوتیپهای میانرس ذرت
استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی برای شناخت صفات موثر در عملکرد هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه ای در منطقه مغان
نقش مدل مدیریت سبز در توسعه و تولید پایدار
Calculation of water requirement for wheat, chickpea, corn, and sugar beet using CROPWAT and AGWAT softwares
The best diameters for lateral and manifold in pressurized irrigation
اهمیت مدیریت پایدار اراضی در فرآیند توسعه کشاورزی
در جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی
نقش زنان روستایی شهرستان باغملک در بازیافت ضایعات محصولات
ارزیابی دانش و مهارت گندمکاران بخش میداوود شهرستان باغملک نسبت به عوامل مؤثر بر کاهش ضایعات گندم در سطح مزرعه
ارزیابی عملکرد روغن و دانه دو رقم کلزا در تاریخ کاشتهای مختلف و محلولپاشی ریزمغذی در ملایر
اثر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر درصد روغن و برخی خصوصیات دو رقم کلزا در ملایر
بررسی ضرورت استفاده از مشارکت بهره برداران در طرحهای روستایی مطالعه موردی:پروژه آبیاری لاسبید بهبهان
تبیین تعمیق مشارکت اجتماعی در عرصه پروژه های نواحی روستایی مطالعه موردی:پروژه آبیاری قلعه مدرسه بهبهان
ارتقا توسعه کشاورزی جوامع روستایی با مشارکت مردم در طرحهای منابع آب مطالعه موردی:پروژه R1 امیدیه
تبیین اهمیت و جایگاه مشارکت روستائیان در توسعه پایدار جوامع روستایی مطالعه موردی: پروژه R2 هندیجان
نتایج و دستاوردهای توسعه طرحهای آبیاری با تکیه بر جلب مشارکتهای مردمی مطالعه موردی: پروژه آبیاری رامشیر
اثرات توسعه طرحهای منابع آب بر توسعه پایدار مناطق روستایی مطالعه موردی: پروژه آبیاری میاناب شوشتر
آسیب شناسی و تنگناهای مشارکت روستائیان در طرحهای توسعه منابع آب بمنظور ارائه راهکارهای موثر
تبیین سیاستها و نتایج حاصله از برنامه های توسعه از لحاظ مشارکت جوامع محلی درطرحهای منابع آب خوزستان
لزوم احداث پروژه های آبیاری با سازوکار مشارکت روستائیان
اهمیت و جایگاه مشارکت و تعاون در توسعه جوامع روستایی با تاکید بر طرحهای مرتبط با موضوع منابع آب
بررسی نقش تشکلهای مردم نهاد در توسعه پایدار اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی
تاثیر مصرف کود کامل آلی ارگانومیکس روی صفات کمی و مقابله با آفات در خیار و گوجه فرنگی در مقایسه با کودهای شیمیایی
بررسی اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد رقم اولتان
چالش های اساسی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی
اهمیت تولید محصولات ارگانیگ و نیمه ارگانیک در کشاورزی
استفاده از بقایای درخت خرما
بررسی اثر مقادیر پتاسیم بر عملکرد گیاه دارویی خردل هندی در رژیم های مختلف آبیاری
ارزیابی تأثیر پتاسیم و تنش آبی بر درصد و عملکرد روغن دانه خردل هندی
مشارکت زنان روستایی در حفظ محیط زیست شهرستان سمیرم
مطالعه اثرات دور آبیاری و مصرف کود اوره برصفات ساقه و عملکرد علوفه ارزن
بررسی اثرات دور آبیاری و کاربرد کود اوره بر عملکرد واجزای عملکرد ارزن در شرایط آب و هوایی اراک
بررسی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی و مقایسه آن با حد مجاز توصیه شده در روستای گرجان
ارائه راهکارها و روشهای مختلف به منظور سرعت بخشیدن فرآیند هضم و افزایش تولید بیوگاز در جاذبهای بیهوازی و بهینه کردن تولید بیوگاز در این سیستمها
بررسی و مقایسه انواع دستگاههای بیوگاز و تطبیق پذیری آنها با مناطق مختلف ایران
بررسی تاثیر فرآیند استفاده از کودهای کمپوستی و آلی درتولید و امنیت غذایی
پوشش دار شدن بذر پنبه وتاثیر آن بر پرولین وآنزیم پراکسیداز و کاتالاز
مقایسه روغن معدنی و سموم سنتتیک بر تنوع و فراوانی کارابیید های شکارگر
تدوین سامانه ی اطلاعات جغرافیایی مناطق زمستان گذران سن گندم با استفاده از نرم افزار GIS
شناسایی فون بالتوری های سبزخانواده Chrysopidae استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثر شته های زیان آور گیاهی
معرفی گونه های جدید از بالتوریهای خانواده Coniopterygidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثرکنه های زیان آور گیاهی
معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی
تاثیر سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات آفتابگردان تحت تنش خشکی
باکتری های محرک رشد راهکاری مناسب جهت کاهش سمیت فلزات سنگین
تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنه زنی ماش در تحت تنش شوری
ضرورت آموزش مدیریت ریسک و آموزش بیمه کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشور
مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی در توسعه کشاورزی پایدار ایران
تجزیه و تحلیل ناپارامتریک روند بارش فصلی و سالانه استان همدان
ارتباطات سنتی و لزوم توجه آن در فعالیت های ترویج کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پایدار
تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج در خوزستان
بررسی الگوهای بارش های حدی ماهانه و سالانه استان همدان
بررسی اثر نانو ذرات نقره و تیمار گرمایی بر کاهش میزان رطوبت تعادل و دانسیته ی چوب صنوبر یوروآمریکن Populous euroamericana
مطالعه تغییر پذیری زمانی مکانی حداکثر بارش های ۲۴ ساعته در استان همدان
جداسازی باکتری های مقاوم جاذب سرب از پساب و خاک های آلوده به سرب در استان زنجان
بررسی نقش مصرف کودها به روش محلول پاشی درتولید محصول سالم با عملکرد بیشتر و خصوصیات کیفی برتر در گندم دیم
تاثیراستفاده بهینه ازکودهای حاوی عناصرکم مصرف بصورت محلول پاشی برعملکرد و برخی خصوصیات زراعی گندم دیم درخرم آباد
تاثیرمصرف کودبرگی حاوی عناصرریزمغذی برقطر ساقه،طول ریشک و رابطه آنهابا شاخص سطح برگ درجهت تولید محصول سالم باعملکرد بیشتردرگندم

اثر ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کیفی وویژگی های مورفولوژیکی ذرت سیلویی در اهواز
بررسی اثر زمان محلول پاشی آهن بر غلظت عناصر سدیم وپتاسیم گندم نان Triticum sativa در شرایط تنش شوری
پاشی آهن بر شاخص های تحمل و حساسیت گندم نان Triticum sativa به تنش شوری
ارزیابی اثرکود نیتروژن،کود دامی وکاربرد توأم آنها بر عملکرد و میزان اسانس درگیاه دارویی جعفری
تعیین شاخص های معتبر و غیر معتبر برای فعالیت های کشاورزی بهنگام در استان همدان
استفاده از تیمار حرارتی چوب به عنوان جایگزین مواد شیمیایی مضرر برای محیط زیست
بررسی خواص فیزیکی چوب تیمارحرارتی شده با روغن سویا جهت جایگزینی با مواد شیمیایی سمی
بررسی پتانسیل بازیافت انرژی از محل های دفن مواد زائد در مناطق مختلف کشور
جنبه های کاربردی استفاده از بیو گاز Biogas در مناطق روستائی ایران
بررسی و تعیین میزان تلفات کمباینی سویا در میزان رطوبت ودور مختلف کوبنده
بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر فتوسنتز و صفات رویشی زیتون رقم کرونائیکی در استان زنجان
تاثیرکاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی زیتون رقم کرونائیکی دراستان زنجان
تأثیر نوسان اقلیم درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم دیم مطالعه موردی: شهرستان بیجار
پتانسیل تولید بیو گازاز ضایعات کشاورزی در مناطق روستائی ایران
بررسی پدیده خشکسالی و اثرات زیست محیطی آن نشست زمین
تبیین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه پایدار کشاورزی
پهنه بندی حوضه آبخیز به منظور تغذیه مصنوعی آبخوان های زیرزمینی با استفاده از الگوریتم TOPSIS و تکنیک GIS مطالعه موردی: طبس
تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و زمان کاشت در عملکرد کمی و کیفی شنبلیله
نقش اقلیم برتولید محصولات استراتژیک کشاورزی برای نیل به توسعه پایدار براساس الگوی بوم شناختی بااستفاده ازروش papadacis نمونه موردی شهرستان روانسر
تاثیر نور بر ریز ازدیادی آماریلیس Hippeastrum johnsonii
تاثیر نفتالین استیک اسید NAA بر ریز ازدیادی آماریلیس Hippeastrum vitatum
Annual Rainfall Study for Flood Management
محیط زیست و توسعه پایدار
مدیریت پسماند راهی برای رسیدن به توسعه کشاورزی پایدار
جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهر ی راهی برای حفظ سرمایه های ایرانی
تعیین بهترین حلال قطبی و غیرقطبی به منظوراستخراج عصاره شنبلیله با بیشترین غلظت در کمترین زمان پس از قلیان حلال
ارزیابی زراعی دو رقم کلزا در تاریخ های کاشت و کاربرد سطوح مختلف عناصرریزمغذی در ملایر
مطالعه اثر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در ملایر
ارزیابی گونههای در معرض خطر انقراض و آسیب پذیر منطقه حفاظت شده کولگ در استان ایلام
بررسی عملکرد بذر ۲۱ اکوتیپ گونه Agropyron Cristatum در همدان
سازوکارهای ترویج کشاورزی در جهت گسترش تولید کودهای زیستی و آلی درراستای توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی استان فارس
بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروژن برخصوصیات رویشی و زایشی شب بو پرپر
تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عناصر غذایی در دو رقم زیتون
بررسی جایگاه خصوصی سازی بخش کشاورزی و تاثیر آن در توسعه پایدار
مدیریت منابع آب در مناطق خشک در راستای کشاورزی پایدار، با تأکید بر کشت هیدروپونیک مطالعه موردی: دشت بیرجند
استفاده از روغنهای ضروری در تغذیه حیوانات
حذف فلز سنگین سرب از یک خاک رسی آلوده توسط پدیده الکتروکینتیک
بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه در برخی از ژنوتیپ های بادام
مقایسه اثر بازدارندگی دو گیاه رازیانه و گزنه روی باکتری Ralstonia solanacearum در شرایط آزمایشگاهی
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در شرایط محیطی شمال استان ایلام
بررسی سمیت تنفسی اسانس استخراج شده از گیاه درمنه جارو Artemisia annua بر آفت انباری شپشه گندم Sitophillus granaries
تعیین یک فرمولاسیون ترکیبی بهینه از سه اسانس گیاهی درمنه جارو، آقطی و باریجه با بیشترین تاثیر کشندگی بر آفت انباری شپشه برنج Sitophillus oryzae
بررسی دوام سمیت تنفسی اسانس گیاهان آقطی Sambucus racemosa و باریجه Ferula gummosa بر آفات انباری شپشه گندم Sitophillus granaries و شپشه برنج Sitophillus oryzae
بررسی تأثیر کود نیتروژن و محلول پاشی آن و تغذیه برگی بر شاخص های رشد رویشی و عملکرد خیار در کشت پائیزه رقم سوپردامنیوس
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی جیرفت
بررسی اثر محلول پاشی با عناصر آهن و روی بر رشد رویشی گیاه دارویی مرزه درتراکمهای مختلف
تبیین نقش کم آبی بر تغییر الگوی کشت کشاورزی مطالعه موردی دهستان قلعه شاهین
بررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد
بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار اثر کروم برکلروفیل و پرولین در گیاه سیب زمینی L. Solanum tuberosume
بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار اثر کروم بررشد رویشی و برخی صفات مورفولوژیکی در گیاه Solanum tuberosume L
کمپوست آزولا گامی در جهت کاهش کاربرد کودهای شیمیایی
تاثیر رژیم رطوبتی گیاه مادری بر خصوصیات جوانهزنی بذر خردل وحشی
تاثیر رژیم رطوبتی بر تولید بذر خردل وحشی
امنیت غذایی در گرو توسعه پایدار
حضور زنان در مدیریت فعالیت های تولیدی ضرورت توسعه بخش کشاورزی
مدیریت مشارکتی لازمه رسیدن به توسعه پایدار
به تاخیر انداختن پیری و جلوگیری از زوال پروتئین در داودی Dendranthema grandiflorum L. cv. White به کمک اسانس درمنه
نقش کشاورزی پایدار در تولید ناخالص ملی و توسعه پایدار
غلبه بر خواب بذر سیکاس به کمک آب گرم و سولفوریک اسید
تاثیر اسانس درمنه بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده داودی Dendranthema grandiflorum L. cv. White
افزایش عمر پس از برداشت و کیفیت گل بریده میخک dianthus caryophyllus L. cv. Liberty Abgr L به کمک اسانس گلپر
اثر ترکیب مواد خام بر پیرولیز کاتالیستی ضایعات پلاستیکی شهری
تاثیر مقادیر مختلف کود ازته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا در همدان
تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان فرسایش ورسوب منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهرچای شهرستان ارومیه
مطالعه نظام بهرهبرداری بهینه مرتع در استان اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در شرایط محیطی شمال استان ایلام
بررسی تأثیر مقادیرمختلف نیتروژن ، اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی برروی رشد و عملکرد ذرت sc704 مرحله علوفه ای در منطقه گرگان
مدیریت پسماند وکمینه سازی مواد زاید جامد
محاسبه سطح زیان اقتصادی نسل اول بالشک مرکبات روی پرتقال تامسون در استان مازندران
تاثیر پرایمینگ بذر با استفاده از کلرید پتاسیم بر سرعت سبز شدن در گوجه فرنگی
تاثیری شوری آب آبیاری و عنصر روی بر عملکرد گوجه فرنگی
بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب برگ بید بر طول عمر گل شاخه بریده داوودی
بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب برگ بید بر طول عمر گل شاخه بریده جعفری
تاثیر گلاب گزنه بر ماندگاری و طول عمر گل شاخه بریده داوودی
تاثیر گلاب گشنیز بر ماندگاری و طول عمر گل شاخه بریده داوودی
بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب آلوئه ورا بر طول عمر گل شاخه بریده داوودی
تاثیر گلاب گشنیز بر ماندگاری و طول عمر گل شاخه بریده ژربرا
بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب برگ بید بر طول عمر گل شاخه بریده لیسیانتوس
بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب آلوئه ورا بر طول عمر گل شاخه بریده رز
بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب برگ فندق بر طول عمر گل شاخه بریده داوودی
بررسی عوامل موثر اقتصادی در پذیرش کشت ارگانیک با نگاهی به توسعه پایدار مطالعه موردی صیفی کاران شهرستان گرمسار
اهمیت کودهای حیوانی در تولیدزیره سبز درخاک های شنی Cumin cyminum L
نقش اعتبارات بانکی در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی و موانع گسترش آن
بررسی واکنش نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis به گیاهان Solanaceae
بررسی تأثیر ترشحات ریشه ذرت روی نماتد طلایی سیبزمینی Globodera rostochiensis
بررسی ارتباط بعضی علفهای هرز مزارع سیب زمینی استان همدان با نماتد طلایی Globodera rostochiensis
اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق Xanthium spp و سلمه تره Chenopodium album بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سویا
اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق Xanthium spp و سلمه تره Chenopodium album بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لوبیا چشم بلبلی
تعیین شاخص های معتبر و غیر معتبر برای فعالیت های کشاورزی بهنگام در استان همدان
نی زارمصنوعی Constructed Wetland
نقش مدیریت نوین دهیار در توسعه کشاورزی وروستایی مطالعه موردی دهستان حسن آباد درشهرستان اسلام آباد غرب
نقش و جایگاه فضای سبز در توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم در شهرستان اسلام آباد غرب
نقش کشاورزی پایدار کم نهاده LISA در توسعه روستایی
اثر بذرکاری مستقیم و نشاء کاری به روش جوی و پشته ای بر برخی صفات دو رقم خیار مزرعه ای در شهرستان دره شهر
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرات دانه ای ۵۴۰ ۶۴۷ و ۷۰۴ در شرایط اقلیمی دره شهر
بهینه سازی مصرف ازت و فسفر در زراعت پایدار ذرت بهاره با استفاده از کودهای زیستی نیتروکسین و فسفات بارور
تعیین تأثیر جیره پیش آغازین بر درصد لاشه و درصد چربی احشایی در جوجههای گوشتی
اثر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد تاج خروس علوفه ای در ملایر
بررسی نقش دانش بومی کشاورزان هنگام خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
کارآیی تلقیح بذر چهار رقم نخود با مزوریزوبیوم و کاربرد دو باکتری غیر همزیست برعملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم در بیلهسوار مغان
تاثیر میزبان بر برخی از مشخصه های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات
مقایسه تاثیر چند گیاه Brassicaceae و Poaceae روی کنترل نماتد طلایی سیبزمینی Globodera rostochiensis
مطالعه تاثیر بازدارندگی کنجاله های روغنی روی نماتد طلایی سیبزمینی Globodera rostochiensis
ضدعفونی خاک آلوده به نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis توسط بیوفیومیگاسیون و آفتابدهی
بررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک
ارزیابی اثرات روش های مختلف کاربرد کود نیتروژن و کنترل علف های هرزبر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
مطالعه مکانیزم انتقال قیمت محصول ماش در استان خوزستان
اثر سطوح مختلف بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریز ازدیادی کالانکوئه Kakanchoe blossfeldiana ارقام سفید و قرمز
بررسی وضعیت شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود مشکلات آن
بهبود مدیریت ومصرف بهینه آب درفرآیند تولید محصولات کشاورزی
بررسی صفات کمی رشد دو توده شبدرایرانی تحت تاثیرتلقیح با کود های بیولوژیکی
نقش تنوع زیستی در کشاورزی
الگوی کاشت و تراکم؛ متغیرهای موثردر کنترل علفهای هرز
کشاورزی پایدار، یک ضرورت و یک رهیافت
بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر خصوصیات میوه سیب رقم گلدن دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت
بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر خصوصیات میوه سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت
تأثیر قارچ میکوریز و باکتری محرک رشد ازتوباکتر برخصوصیات عملکردی پنبه رقم ورامین
ارزیابی تاثیر تلقیح دوگانه میکوریز و ازتوباکتر بر خصوصیات مورفولوژیکی پنبه رقم ورامین
تأثیر زمان و غلظت های مختلف محلول پاشی با کودهای نانو اکسید و کلات آهن بر روی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در کشت دوم
مطالعه اثر قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia برای کنترل نماتد مولد گره ریشه خیار
نقش کودهای نانو بر رشد کمی و کیفی گیاهان در راستای نیل به توسعه پایدارکشاورزی
ضرورت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور دست یافتن به توسعه پایدار کشاورزی
مطالعه روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی از صفات مورفو فیزیولوژیک در ارقام گندم زمستانه
مدیریت منابع آب و نقش آن در توسعه پایدار کشاورزی
تلفیق دانش بومی و دانش رسمی؛ ضرورتی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی
افزایش درصد روغن و عملکرد دانه سویا از طریق کاربرد کود های آلی در شرایط رقابت با تاج خروس
بررسی و مقایسه تغییرات فلور دو تیپ جنگلی بلوط کلاه میرحسن شن و بلوط گون الف در جنگلهای زاگرس میانی
بررسی محلول پاشی آهن کاهش خسارت ناشی از تنش شوری بر زراعی
ساختمان های سبز نمای سبز با رویکرد معماری و محیط زیست
بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر جذب نورزیست توده گیاهی
اولتراسونیک فرایندی جدید در تولید نانوذرات سلولزی به عنوان پرکنندهای تجدیدپذیر جهت بهبود ویژگیهای کاغذ
تعیین بهترین سطح هورمونی مؤثر بر رشد گیاهچه های حاصل از هیپوکوتیل گیاه باریجه Ferula gummosa Boiss در کشت درون شیشه .
تعیین بهترین سطح هورمونی مؤثر بر صفت حجم کالوس ریزنمونه های به دست آمده از گیاهچه های حاصل از جنین باریجهFerula gummosa Boissدر کشت درون شیشه
آموزش های ترویجی در بهبود مدیریت دام ،گامی به سوی افزایش تولیدات ملی
ارزیابی تاثیر تغذیه برگی عناصر ریزمغذی در مراحل رشد بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی نخود دیم
تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات عملکردی نخود دیم
نقش زیست توده در توسعه پایدار
حس گرها برای تشخیص محصول و کیفیت ویژه محصول
کشاورزی ارگانیک رویکردی نوین در دستیابی به توسعه پایدار
مقایسه کارایی زراعی مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژنه در سه رقم ذرت دانه ای درمنطقه بیله سوار مغان
مصرف جهانی کاغذ باطله و روشهای جمع آوری و ذخیره سازی آن
بررسی اثر تیمار کربوکسی متیل سلولز و آلوم بر روی خواص کاغذ لاینر حاصل ازبازیافت کاغذ
تصفیه پساب کارخانه بازیافت مقوای کنگرهای کهنه
بررسی آناتومی ساقه سورگم دانهای جهت استفاده در صنایع خمیر و کاغذ
بررسی آناتومی ساقه علف قناری جهت استفاده در صنایع خمیر و کاغذ
اثر اختلاط خمیر سودای ساقه کنف در بهبود کیفیت کاغذ لاینر حاصل از بازیافت مقوای کنگرهای کهنه OCC
بررسی تأثیر اختلاط علف کش و ریزمغذی بر عملکرد ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر
بررسی رابطه دانش بومی بهرهبرداران کشاورزی با توسعه پایدار شهرستان بوکان
تاثیر تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های پیشرفته گلرنگ درشرایط دیم منطقه معتدل سرد خرم آباد
اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه ذرت AS71
مدیریت جامع منابع آب در نواحی خشک و کم آب ایران
مدیریت خشکسالی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به توسعه پایدار
بررسی برخی از فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه قره چای واثرات آنها بر کیفیت آب رودخانه
سطح بندی سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک TOPSIS
کاربرد روشهای غیر شیمیایی کنترل مگس مینوزLiiriiomyza sattiivae در گلخانه های خیارمنطقه جیرفت
مدیریت تلفیقی علف هرز سلمه تره در ذرت Zea mays L.
قیمت گذاری آب کشاورزی راهکاری برای توسعه پایدار منابع آب کشور: مطالعه موردی دشت همدان بهار
بررسی رگرسیون خطی چندگانه تبخیر و تعرق مرجع گیاهی با تشت تبخیر کلاس A بااستفاده از حداقل دادههای هواشناسی
گونههای متعلق به جنس Erythmelus Hym.: Mymaridae در ایران
اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و تابع تولید سه رقم سویا در منطقه خرم آباد
ارزیابی کیفیت آب رودخانه کشکان از نظر مصارف کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر مدیریت منابع آب به منظور تولیدات باغی پایدار انگور مطالعه موردی شهرستان ملایر
ارزیابی عوامل موثر بر تولید گندم پایدار میان گندم کاران منطقه فردو در استان قم
مشارکت مردمی ، گامی مهم برای رسیدن به مدیریت صحیح پسماند شهری
بررسی صفات کیفی دو اکوتیپ شبدرایرانی دراثرتلقیح با باکتریهای ریزوبیوم و سودوموناس
طبقه بندی شوری و قلیائیت خاک محدوده احمدآباد آبیک برای مکان یابی مناطق مستعد کشاورزی
بررسی تاثیر تراکم کاشت بربرخی خصوصیات خاک و کیفیت علوفه آتریپلکس درایستگاه تحقیقات نودهک قزوین
بررسی خصوصیات فنولوژیکی و پومولوژیکی برخی ازژنوتیبهای برترگردوی ایرانی juglans.regial درباغ کشت صنعت دشت خرمدره
بررسی اثر بسترهای کشت مختلف حاصل از ضایعات کشاورزی بر رشد و نمو نشا گوجه فرنگی . Lycopersicon esculentum Mill
اثرات کشت های طولانی مدت و تکراری آفتابگردان بربرخی پارامترهای خاک درآذربایجان غربی
بکارگیری فناوری پردازش تصویر درافزایش کیفیت سمپاشی و کاهش آلودگی ناشی ازسموم کشاورزی
کشاورزی ارگانیک محیط زیست توسعه پایدار
کنترل بیولوژیک آفات با استفاده از نماتد بیمارگر حشرات Entomopathogenic Nematodes, EPN
اثرکم آبیاری برعملکرد اجزای عملکردوشاخصهای مقاومت به تنش دورقم لوبیاقرمز
ساخت و بررسی مکانیزمی برای افزایش و کنترل پایداری تراکتور برروی شیب عرضی
توسعه کشاورزی ارگانیک رویکردی درجهت دستیابی به توسعه پایدار
مدیریت تلفیقی علفهای هرز فرصت ها و چالشها
نقش دانش بومی درکشاورزی بوم شناختی
نقش توسعه پایداردرحفاظت ازمحیط زیست
بررسی آلودگی فلزات سنگین Fe – Zn -Ni -Pb -Cd درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی
نقش الیسیتورها به عنوان مکانیسم های دفاعی درکنترل آفات و بیماریهای گیاهی
نقش مؤثر تعاونی ها در توسعه کشاورزی چالش ها و راهکارها
توسعه پایدار کشاورزی و ضرورت ایجاد و تقویت تعاونیهایهای کشاورزی در ایران
توانمندسازی منابع انسانی تعاونیهای کشاورزی و تاثیر آن برتوسعه کشاورزی
بررسی میزان نگرش سیستمی درتعاونیهای تولیدی زراعی استان خوزستان
نقش سرمایه اجتماعی درتوسعه روستایی
مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی راهبردی جهت توسعه کشاورزی
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهایی ازگونه L. Gartn. Agropyron cristatum درایران ازطریق الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر
نگرش مصرف کنندگان نسبت به کشاورزی ارگانیک و عوامل اقتصادی موثربرآن
مطالعه روش پوشش بذربا اسید سالیسیلیک روی کنترل نماتد گره ریشه Meloidogyne spp
بررسی تاثیر مقادیرمختلف نیتروژن و کودآلی ورمی کمپوست برعملکرد پیاز
اسپکتروسکوپی NMR روشی نوین درصنعت غذا
بررسی کاربرد کودشیمیایی پتاسیم و کود زیستی ورمی کمپوست بر عملکرد کشت زمستانه عدس درشرایط دیم
بررسی کاربرد کودشیمیایی پتاسیم و کود زیستی ورمی کمپوست برروی عملکرد پروتئین و صفات وابسته به آن درگیاه عدس به صورت کشت زمستانه
بررسی تاثیر کودهای شیمیایی پتاسیم و کودزیستی ورمی کمپوست برروی برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس به صورت کشت زمستانه
بررسی تاثیر سطوح مختلف کودبیولوژیک ورمی کمپوست و کودشیمیایی سولفات پتاسیم برروی بهره وری ازبارش عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت و عملکرد دانه عدس به صورت کشت زمستانه درشرایط دیم
نقش توسعه پایدارکشاورزی دربهره وری تولید محصولات کشاورزی
بررسی اثرات کشندگی اسانس برگ بو و اکالیپتوس روی حشرات کامل بی بال شته معمولی گندم Hemiptera: Aphididae Schizaphis graminum
گیاه پالایی phytoremediaton راهکاری در جهت کاهش آلودگی محیط زیست
گزارش جدید زافون عنکبوت دراستان فارس
کاربرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره MCDM درسنجش قابلیت اراضی استان اردبیل به منظور کشت گیاه عدس
بررسی کمی اسانس پونه Mentha longi folia.L درسه منطقه کرمانشاه اصفهان و لرستان
تعیین عوامل مؤثر در نگرش و گرایش کشاورزان به کاربردسیستمهای آبیاری بارانی در استان کرمانشاه
بررسی تغییرات تبخیر تعرق و بارش دردشت های شهرکرد و بروجن طی دوره آماری بلندمدت
بررسی نقش ICT دراقتصادروستایی و کشاورزی
بررسی میزان تلفات واحد برش کمباینی هدمتداول کلزا با سرعت پیشروی مختلف
بررسی تاثیر مقادیر وروشهای تقسیط کود نیتروژن برعملکرد دانه و اجزاء عملکرد کلزا درشرایط آب و هوایی شهرستان خرم آباد
بررسی تاثیر مقادیروروشهای تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی کلزا رقم هایولا ۴۰۱ درشهرستان خرم آباد
بررسی تاثیرمقادیروروشهای تقسیط کودنیتروژن برعملکرد زیست توده وخصوصیات مورفولوژیک کلزا رقم هایولا ۱۰۴ درشرایط آب وهوایی خرم آباد
بررسی پایداری اکوتیپهای مختلف سورگوم درواکنش به تنش شوری
دلایل و راهکارهای کنترل و جلوگیری ازآلودگی هوای شهر تهران
ارزیابی فنی سه سیستم آبیاری قطره ای درباغات سیب شهرستان سمیرم استان اصفهان
بررسی عوامل موثربرمشارکت و رضایتمندی باغداران ازطرح های آبیاری قطره ای درشهرستان سمیرم اصفهان
بررسی نقش شیوه های نوین آبیاری و اثرات آن درکاهش آبهای زیرسطحی مطالعه موردی روستای علاء
مطالعات جغرافیایی و ارایه راهکارهای مناسب دامداری روستایی مطالعه موردی روستای دازمیرکنده استان مازندران
پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی دردوره های ۲۰۳۰-۲۰۱۱و۲۹۶۵-۲۰۴۵ با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3
توسعه پایدارروستایی با تکنولوژی بیوگاز
حفظ محیط زیست اساس توسعه پایدار
ارزیابی اجزای عملکردارقام نخود تحت شرایط تنش کم آبی
بررسی اثرغلظت های اسیدهیومیک برروی جوانه زنی ارقام پسته
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام تجارتی چغندرقند پاییزه دردشت مغان
اثرنشاسته کاتیونی برخواص ساختاری کاغذفلوتینگ حاصل ازاختلاط OCC و خمیرسودای باگاس
معرفی چندترکیب ترپنوئیدی گیاهی به عنوان آفت کش های کم خطر
ارزیابی آثار هدفمند کردن یارانه ها بر وضعیت اقتصادی گلخانه های تولید خیار مطالعه موردی: استان البرز
اثراسانسهای طبیعی و نانوذرات نقره و مس دربهبود عمرگلجایی دورقم تجاری گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L.
بررسی تاثیرعناصروعوامل اقلیمی برروی کشت عدس مطالعه موردی استان اردبیل
بررسی اثراسموپرایمینگ سولفات منیزیم برجوانه زنی رشد گیاهچه مارتیغال
MCDM کاربرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره درسنجش قابلیت اراضی استان اردبیل به منظور کشت گیاه عدس
کشاورزی حفاظتی رهیافتی برای حال و آینده
بررسی اثرنانواکسیدروی برمیزان روغن و عملکرد ارقام آفتابگردان
بررسی اثرتراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد دورقم یوروفلور و آرماویرسکی آفتابگردان Helianthus annus L.
بررسی میزان و انواع کاغذومقوا درپسماندهای ایستگاه انتقال حمل کلانشهراهواز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت سامان دهی آنها
مقایسه وضعیت کمی و کیفی روغن چهاررقم آفتابگردان
تاثیر کمیت و کیفیت درمدیریت مصرف آب زیرزمینی دشت چاهگاه جهت مصارف کشاورزی با استفاده ازنرم افزار gis
بررسی نقش کشت ارگانیک درتوسعه پایدارکشاورزی
بررسی عملکرد دستگاه های تصفیه درواحد کنترل مرکزی تعدادی ازسامانه های آبیاری قطره ای کشور
بررسی پتانسیل گرفتگی قطره چکان ها درسامانه های آبیاری قطره ای مناطق مختلف
گیاهان خانگی پیشنهادی برای فرار از آلودگیهای هوای تهران
اثرات مهاجرت و شهرنشینی برتوسعه اقتصادی
نقش کارآفرینی درتوسعه بخش کشاورزی و توسعه پایدار
گردشگری روستایی و توسعه پایدارباتاکید برتوسعه کشاورزی
کنترل مینوز مرکبات بدون استفاده ازحشره کشهای آلوده کننده محیط زیست
بررسی و تحلیل به کارگیری فناوریهای کشاروزی پایدار درتولید برنج نمونه موردی شهرستان شیروان و چرداول
اولویت بندی و سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه دربخش کشاورزی با بهره گیری ازتکنیکهای ahp,TOPSIS و تحلیل خوشه ای
اصول بهینه سازی مدیریت صحیح پسماندهای ترشهری
مطالعه فراوانی تنوع اجتماعات ماکروبنتیک درخلیج گرگان و سواحل جنوب شرقی دریای خزراستان گلستان – ایران
اثرکاربرد پتاسیم و روی درشرایط مختلف قطع آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت
بررسی نوسانات جمعیت شته های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها درمزارع کلزای شهرستان آباده
پیش بینی میانگین دمای ماهانه شیراز
بررسی ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش با استفاده ازتیمارهای سالیسیلیک اسید
مصرف سموم نماتدکش درکنترل نماتد گره ریشه Meloidogyne spp درکشت گلخانه ای خیار
بررسی واکنش ارقام جو به تنش خشکی با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکی و تاثیر آن درتوسعه پایدار
بهینه سازی عملکردهضم کننده های بی هوازی دومرحله ای تصفیه خانه های فاضلاب جهت افزایش تولیدبیوگاز
بررسی آلودگی نفتی خلیج فارس و روشهای مقابله با آن
بررسی وضعیت فلزات سنگین مس ، روی، آهن ومنگنز درخاکهای زراعی منطقه مغان
استفاده ازضایعات آلی و سوپرپلیمرهای جاذب بربهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترهای مختلف کاشت گیاهان زینتی
بررسی استفاده ازبسترهای مختلف کاشت و سوپرپلیمرهای جاذب و دورآبیاری درافزایش نگهداری آب و تاخیر درنقطه پژمردگی دائم دربستر رشد گیاه لیزیماکیانومولاریا Lysimachia nummularia cv. Aurea
بررسی اثرچین برداری و تاریخ کاشت برتولید بذرگیاه علوفه ای شبدربرسیمTrifolium alexandrinum L درشرق مازندران
اثرات پرایمینگ بذر بااوره و تنش رطوبت بربرخی ویژگیهای جوانه زنی گندم الوند
اثرات پرایمینگ بذر با محلول سولفات روی و تنش رطوبت بربرخی ویژگیهای جوانه زنی گندم الوند
بررسی استفاده ازدانش بومی دربیابان زدایی با تاکید برمحیط زیست و توسعه پایدارکشاورزی
پهنه بندی اگرواکولوژیکی رهیافتی درراستای توسعه پایدارکشاورزی
کاشت گیاهان پوششی رهیافتی اکولوژیک درراستای مدیریت پایدارعلفهای هرز
مطالعه اثرتاثیر مقادیر کوددامی بعنوان راهکاری پایداربرعملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا
عکس العمل ویژگیهای زراعی ذرت دانه ای به کودهای ورمی کمپوست و فسفاته بارور -۲ و تلفیق آنها با کود شیمیایی اوره
واکنش ویژگیهای زراعی سه رقم ذرت K.S.C704,N.S640,524 به کود بیولوژیک نیتروکسین
تاثیر نیتروکسین برعملکرد و صفات مورفولوژیکی سه رقم ذرت K.S.C704,N.S640,524 درمنطقه کوهدشت
بررسی تاثیر کودهای زیستی فسفاته بارور -۲ و ورمی کمپوست برعملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت ۵۲۴و۶۴۰ درشرایط آب هوایی کوهدشت
مطالعه کارایی شالی کاران شهرستان زرین شهردراستان اصفهان به روش تحلیل فراگیرداده ها
بررسی ومقایسه عملکردواجزاء عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت تحت شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی درشرایط استان خوزستان
تاثیر تنش خشکی برخصوصیات رشدی و عملکرد کمی هیبریدهای ذرت دانه ای
ارزیابی اقتصادی روشهای مکانیکی و شیمیایی مدیریت علفهای هرز مزارع نیشکر
بررسی اثربرخی پارامترهای اقلیمی برتولید و عملکرد نیشکردرشمال خوزستان با استفاده ازمدل رگرسیونی چندمتغیره
بررسی تاثیر تراکم بوته برروی عملکرد و اجزاء آن درهیبریدهای مختلف ذرت
ارزیابی کارایی Alternaria alternata درکنترل بیولوژیک علف هرز تلخه
تعیین دامنه میزبانی ۳عامل بالقوه کنترل زیستی استخراج شده از روی تلخه برتعدادی ازگیاهان اقتصادی درشهرستان چناران
گیاه پالایی علف وتیور درکاهش آلودگیهای شیمیایی آب و استفاده ازآن برای کنترل علف هرزبصورت مالچ مطالعه موردی شهرستان اراک
رویکرد کشاورزی ارگانیک درتوسعه پایدار
A complete Survey upon agricultural Management, verifying the effect of Mercury and Cadmium Concentration in Grain of Durum Wheat,and Tillage Management
بررسی رابطه بارش و رواناب درحوضه رودخانه میناب
بررسی استفاده ازضایعات کشاورزی درصنایع خمیروکاغذ
تاثیر مقداردرصدپوست برخواص فیزیکی و مکانیکی خمیرکاغذکرافت حاصل ازخرده چوب صنوبردلتوئیدس
مطالعه اثرات غلظت های مختلف شوری برجوانه زنی بذرگیاه اسفناج
مطالعه اثرات گلاب گزنه برجوانه زنی بذورهندوانه خربزه و خیار
تاثیر گلاب پونه کوهی برجوانه زنی بذورتره شوید و مرو
مقایسه اثرات هیدروکسی کینولین سولفات برطول عمرپس ازبرداشت گل بریده لیسیانتوس
بررسی تاثیر عرق یونجه برروی جوانه زنی بذورشاهی و گشنیز
تاثیرغلظت های مختلف اتانول برکیفیت پس ازبرداشت وطول عمرگل بریده آلسترومریا
ارزیابی همبستگی تعدادی ازخصوصیات مورفولوژیکی ارقام جو تحت تاثیر تنش خشکی با عملکرددانه
مقایسه تنوع گونه های چوبی دو منطقه درجنگلهای زاگرس
لیست فلورستیک گونه های علفی و چوبی جنگلهای چشمه برد خرم آباد
مراحل مدیریت و برنامه ریزی مقابله با خطرخشکسالی
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT درآموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی جهت دستیابی به توسعه پایدار
کشاورزی دقیق:مرورجهانی
سدهای زیرزمینی راهکاری به سوی مدیریت پایدارمنابع آب زیرزمینی
بهره وری ازپساب فاضلاب درکشاورزی به منظور مقابله با کم آبی
بررسی تغییرات فصلی فلور علفهای هرزمزارع سیب زمینی درشمال خوزستان
تاثیرات نیترات پتاسیم و شوری کلرید سدیم بررشدونموی چمن برموداگراس Cynodon dactylon
مقایسه نقش و جایگاه زنان دربرنامه های توسعه کشور با تاکید براشتغال زنان
نقش مشارکت درتوسعه روستایی با تاکید برزنان
ارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کشهای استفاده شده درزراعت کلزا درمزارع اطراف گرگان
ارزیابی زیست محیطی آفت کش های مصرفی درسطح مزارع گندم کلزا سویا و پنبه دراطراف شهرگرگان
بررسی واکنش دورقم کلزا و علفهای هرز آن به علف کشهای ترفلان بوتیزان نابواس و لنترال درمنطقه اهواز
بررسی اثرسطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم و دورآبیاری برخصوصیات کمی برنج رقم هاشمی
ارزیابی استفاده بهینه ازکودهای شیمیایی درمزارع برنج
بررسی اثرغلظت های کشنده و زیرکشنده افتکش کنفیدوربرروی حشره بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri
بررسی اثرغلظت های کشنده و زیرکشنده افتکش کنفیدوربرروی لارو سن ۴ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri
بررسی تاثیرباکتریهای محرک رشدPGPR برعملکرد و اجزای عملکرد ۳رقم گندم سورا، یاواروس، چمران درشرایط اقلیمی دره شهر
فرایند گیاه پالایی و برتری آن نسبت به روشهای سنتی پاک سازی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی
اهمیت کشاورزی پایدار و نقش عملیات زراعی پایدارمحور درپایداری کشاورزی
دفن بهداشتی پسماندهای شهری شهراهواز به روش نیمه هوازی فوکوئوکا
فراوانی جمعیت قارچی میکوریز آربوسکولار ریشه درختان انگوردرمنطقه ارومیه برروی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
کشاورزی دقیق دوستدارمحیط زیست
اکوتوریسم و نقش آن درحفاظت محیط زیست و توسعه پایدارنمونه موردی منطقه طارم سفلی
تاثیر کمپوست آزولا و کود بازیافت زباله شهری درسیستم نوین مدیریت کشت برعملکرد و اجزای عملکرد برنج
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد سیب‌زمینی با رویکرد بهره‌وری انرژی
بهره گیری ازمدلهای تجربی برای طبقه بندی اقلیمی درجهت توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی استان همدان
بررسی راهکارهای آموزشی – ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی دربین گندمکاران استان ایلام
مدل نمونه برداری دنباله ای برای تخمین جمعیت شته Schizaphis graminum Rondani روی سورگوم جارویی درمنطقه میانه
اثرکادمیوم و اسید هیومیک برجوانه زنی و رشد گیاهچه بذرکدوی تخم کاغذی
ارزیابی چندشاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین مناسب ترین شاخص مطالعه موردی شهرستان همدان
ایجادفضای سبز در آبادی های حوزه آبخیز پشتکوه براساس مدیریت مبتنی برتوسعه پایدار
مدیریت پایدار آب کشاورزی استان همدان
بررسی اثراسانس مرزه و زیره سیاه برکنترل قارچAspergilus parasiticus برروی گلابی درشرایط سردخانه
بررسی اثرتنش خشکی برجوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ بهاره درشرایط آزمایشگاه
بررسی تاثیر عامل پوشش گیاهی برروی فرسایش خندقی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوزه آبخیز قوری چای استان اردبیل
بررسی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای بذوردوگونه گیاهی تحت تنش شوری
بررسی نقش تعاونیهای تولید روستایی درتوسعه پایداربخش کشاورزی
بررسی پایداری و سازگاری عملکرد دانه درژنوتیپ های پیشرفته گندم زمستانه و بینابین Triticumaestivum. L در مناطق سردایران
اثرات ضدقارچی چندعصاره گیاهی روی قارچ Rhizoctonia solani عامل شانگر رایزوکتونیایی سیب زمینی
بررسی پیش تیماربذربا باکتری های محرک رشد ومحلول پاشی نیتروژن برسرعت و دوره پرشدن دانه درجو
معرفی فلور،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب درخوزستان مطالعه موردی:فصل بهار
بهینه سازی مصرف انرژی عملیات تهیه زمین نیشکر در سامانه های مختلف خاکورزی
اثر نیتریک اکسید بر روی مقاومت به خشکی در دو رقم سیب زمینی
بررسی آلودگی های زیست محیطی کارخانه آسفالت آستارا
راهکار های بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی
بررسی راهکارهای کاهش آلودگی شهر گلدشت در راستای حفظ محیط زیست
بررسی اثر تقسیط نیتروژن و تنش کم آبی بر عملکرد قند ارقام جدید چغندرقند درمنطقه قزوین
نقش جنگلهای مانگرو خلیج فارس بر اکوسیستم منطقه و بررسی عوامل تهدید کننده آن
بررسی عوامل تهدید کننده مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست استان اصفهان
جداسازی و تعیین ویژگی توالی ژن SNF3 از مخمر ساکارومایسس سرویزیه ی سویه ی ایرانی
تاثیر بکارگیری تکنولوژی های نوین تولید مثلی در افزایش بازده و پایداری بخش کشاورزی
بررسی ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش تحت تاثیر نیتریک اکسید و آب گرم
اثرات اسانسهای طبیعی ریحان، پونه و زنیان بر حفظ خصوصیات کیفی پس ازبرداشت میوه انگوررقم سیاه سردشت پس از ۰۳ روز انبارداری
توسعه پایدار کشاورزی در منشور توسعه روستایی با تأکید بر ایران
مطالعه اثر محلول پاشی عناصر آهن، روی، بُر و دور آبیاری بر عملکرد خردل هندی
تعیین مناسب ترین روش تصفیه پسابهای خاکستری در اماکن مذهبی با توجه به کیفیت این پسابها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ۳مطالعه موردی
بررسی حفظ خصوصیات پس از برداشت میوه انگوررقم سیاه سردشت اسپری شده با اسانسهای زنیان ، ریحان و پونه پس ازدو ماه انبارداری
بررسی ویژگیها و ضرورتهای بیمه محصولات کشاورزی در ایران
مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصول گندم در خرم آباد لرستان
بررسی اثر منابع بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر خصوصیات رشدی و کیفیت دانه گندم
اثر کودهای فسفر و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمی
بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد گیاهان زراعی
بررسی تاثیر تنش خشکی و مصرف کود بیولوژیک سودوموناس برجوانه زنی و بنیه بذرتولیدی کلزا
ارزیابی تأثیرمحلول پاشی باعناصرآهن و روی بر عملکرد میوه و دانه گیاه دارویی مرزه درتراکمهای مختلف
بررسی اثرات آللوپاتیک پنجه مرغی، سلمه تره و کنگر وحشی برجوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا
بررسی اثرات منابع مختلف نیتروژن و مصرف روی بر رشد رویشی و صفات وابسته به آن در گیاه همیشه بهار
بررسی نقش تصمیم گیری گروهی در افزایش سرعت اجرای تصمیمات، مشارکت وتعهد اعضای تعاونی و میزان موفقیت تعاونیهای کشاورزی مشهد
بازیافت زباله های کاغذی
بررسی درصد کاهش ویتامین c در عمر پس از برداشت پرتقال والنسیا با توجه به تاثیر سالیسیلیک اسید، اسانس آویشن و قارچ کش تیابندازول
اثر آفت کش دلتامترین بر بافت کلیه در موش صحرایی
راندمان علفکشهای نیکوسولفورون و آترازین و ادجونتها به همراه نیکوسولفورون بررشد و جمعیت توق و رشد ذرت
حفاظت ازمحیط زیست گامی درجهت توسعه پایدار
اثر دما بر ویژگی های زیستی شته ی Rhopalosiphum padi L. روی گیاه گندم در منطقه ی شهرکرد
بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد
خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی
بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران
بررسی مطلوبیت کیفی آب رودخانه ماربره دورود برای کشاورزی دشت های مسعودآباد وسیلاخور دورود
بررسی دو فاکتور تنش رطوبت و تراکم علف هرز داتوره Daturea stramonium برمیزان ارتفاع بوته گیاه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum mi
ارزیابی تاثیر دو گونه افرا پلت Acer velutinum و بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia بر چرخه هیدرولوژیکی طی فصل پاییز
بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاهدانه
بررسی تأثیر تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزاء آن در هیبریدهای مختلف ذرت
بررسی تاثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار
بررسی چهار رقم کلزای پاییزه به تنش خشکی بر روی عملکرد در مراحل مختلف فنولوژیک
اثر سطوح گوگرد بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های آهکی سری میانه
اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم دیم
بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعهی پایدار روستایی و کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم کاران استان کردستان مطالعه موردی شهرستان بیجار
بررسی عکس العمل چهار رقم کلزای پاییزه به تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد
بررسی امکان ساخت خمیر و کاغذ سودا از ساقه پنبه
تأثیر مقدار درصد پوست بر بازده و عدد کاپای خمیرکاغذ کرافت حاصل از خردهچوب صنوبر دلتوئیدس
سیاست کیفری ایران پیرامون جرایم زیست محیطی و چالشهای فرا روی آن
اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی
نقش دولت در توسعه کارآفرینی وکشاورزی پایداردر واحدهای گلخانه ای
تأثیر تلقیح باکتریهای محرک رشدی و کود نیتروژن بر روند تغییرات صفات زراعی وخصوصیات ریشه ماش
اثر ورمی کمپوست در کشاورزی پایدار
بررسی و تدوین ابعاد پایداری در بخش باغبانی
نقش بسته بندی های هوشمند و فعال در حفظ کیفیت فرآورده های گوشتی تازه
نقش مکانیزاسیون با نگرشی به خاک ورزی حفاظتی در کشاورزی ارگانیک
ریزپوشانی روغن هسته انار، راهکاری جهت استفاده از ضایعات کارخانه های فرآوری انار
معرفی برخی از خانواده های گیاهی مناسب به منظور استفاده در فناوری گیاه پالایی
بررسی اثر نانو کودهای روی و آهن بر صفات رویشی بنفشه آفریقایی Saint paulia ionatha
مناظره بر سر کشت ارگانیک و هیدروپونیک و بررسی امکان همپوشانی این دو سیستم
بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت خشکی در شرایط استان خوزستان
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاینهای پیشرفته کلزا
بررسی روابط صفات مهم کلزا در لاینهای زمستانه
بررسی اثر سیلیکات سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش شوری
تاثیر فناوری مبارزه بیولوژیکی با آفات بر استفاده از آفت کشها
دستاوردهای نوین تحقیقاتی در زمینه بسته بندی ماءالشعیر درون بطری های پت
بررسی عملکرد بذرکار سویا با دو ردیف روی پشته در منطقه مغان
روغن هسته انار: مروری بر خواص و روش های استخراج
بررسی الگوی مصرف انرژی در تولید فلفلدلمهای گلخانهای
ارزیابی استفاده از روش خنکسازی خلائی برای نگهداری کلم پیچ
بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد ارقام لوبیا قرمز
مکانیسم خاموشی ژن در گیاهان
روستای ورکانه ی شهرستان همدان، الگوی گردشگری روستایی پایدار در غرب ایران
بررسی راهکارهای مناسب کاهش اثرات سوءزیست محیطی شرکت سرب و روی تیران
بررسی دو فاکتور تنش رطوبت و تراکم علف هرز تاج خروس Daturea stramonium برمیزان کلروفیل درگیاه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum mill
ارزیابی عددی تأثیر پارامترهای ژئوگرید دربرگرفته شده با ماسه برنشست شالوده احداث شده برروی رس مسلح
نقش کودهای آلی و زیستی در توسعه کشاورزی پایدار
ارزشگذاری زیست محیطی رودخانه کارون مقایسه الگوهای لاجیت و هکمن
معرفی چند ترکیب گیاهی کم خطر برای کنترل شپشه آرد Tribolium castaneum Herbst
امکان کنترل بیولوژیک بیماری آتشک درختان میوه دانه دار
بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین
ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم بر سود و درآمد گندمکاران استان خراسان رضوی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM
اصلاح چوب سازگار با محیط زیست
بررسی رابطه ی معناداری بین نوع محصول کشاورزی و امکان سنجی تحققِ جذب گردشگر کشاورزی اگریتوریست در استان خراسان جنوبی
استفاده از آنزیم پکتیناز برای کاهش زبالههای آنیونی و آلودگیهای پساب کارخانه کاغذسازی
بررسی اثر پوشش دهی بر ویژگی های کاغذهای تهیه شده از تفاله نیشکر
بررسی رضایتمندی روستاییان از بیمه محصولات کشاورزی مطالعه موردی:استان هرمزگان
حاشیه نشینی چالشی فراسوی توسعه پایدار شهری نمونه موردی شهرک شهید شافعی مشهد
بررسی اثر کود بیولوژیک فسفاته بر روی گل جعفری Tagetes erecta L
بررسی و تحلیل چالشهای اساسی فرآروی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران
تاثیر کاشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علف های هرز توتون
تحلیل الگوی زمانی و مکانی شدت خشکسالی در استان کرمان با استفاده از شاخص SPI
اثر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب در گیاه سویا
توسعه بخش کشاورزی از طریق آموزش کارآفرینی با روش شناسایی مزیتهای نسبی و ضریب مکانی LQ
بررسی تاثیر آلودگی های مختلف نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis روی تغییرات جمعیت بعد از برداشت
بررسی واکنش ارقام مختلف سیب زمینی نسبت به نماتد Globodera rostochiensis
اثر خراش دهی شیمیایی و ترکیب با سرمادهی مرطوب برجوانه زنی بذرکنار کوهی
شناخت کمپوست و تاثیر کاربرد آن در پایداری کشاورزی
اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت برخی عناصر و عملکرد یونجه
اثر لجن فاضلاب بر غلظت عناصر سنگین کادمیم و نیکل در خاک و گیاه یونجه
اثر موقعیت زمین نما و کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درمنطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری
نقش توسعه در دستیابی به کشاورزی پایدارمطالعه موردی:دهستان کرسف،شهرستان خدابنده
کمپوست پسماند شهری ، روشی برای حفاظت ازخاک
محیط زیست و توسعه پایدار مطالعه موردی شهراصفهان
بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی ورمی کمپوست و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ماش در شرایط آب و هوایی خرم آباد
گروهبندی هیبریدهای دیررس و متوسط رس داخلی و خارجی ذرت دانه ای با استفاده ازروش های آماری چند متغیره
نقش پرایمینگ بذر در افزایش تحمل گیاهان به شوری
اثرات آللوپاتی به عنوان نوعی تنش زیستی بر روی محصولات کشاورزی
برخی خواص فیزیکی سیر سفید همدان
برخی خواص مکانیکی سیر سفید همدان
تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
بررسی نقش مشارکت مردمی در پروژه های آبخیزداری و راهکارهای توسعه آن
بررسی رابطه بین میزان تجمع آرسنیک در کبد و تغییرات سطح مارکرهای کبدی واختلالات بافتی در گوسفندان نر منطقه ارغش نیشابور
بررسی شدت و دوام خشکسالی ها در حوضه آبریز سد زاینده رود
تأثیر کودهای بیولوژیک ازته و فسفاته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم پاییزه
ارزیابی میزان انتقال ماده خشک و سهم فرایند انتقال ماده خشک و سهم فرایند انتقال مجدد در عملکرد دانه جو متاثر از تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و محلول پاشی نیتروژن
بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی ورمی کمپوست و کود شیمیایی فسفر بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه عدس بصورت کاشت پاییزه در شرایط دیم
ارزیابی ویژگیهای کاغذ تهیه شده از باگاس و مواد پرکنندهی مختلف
کنترل بیولوژیکی آفات گیاهی با استفاده از زنبور تریکوگراما به عنوان آفت کش زیستی در جهت توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست
نقش آموزش های ترویجی در اشتغال پایدارتعاونی های کشاورزی با نگاهی به توسعه پایدار
بررسی مشکلات زیست محیطی تالاب شادگان
بهبود برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی دانهال های پسته میکوریزی تحت تنش خشکی
اثرات مصرف کودهای نیتروژنه بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی گوجه فرنگی
به کار گیری روشهای آماری چند متغیره در گزینش بهترین ژنوتیپ های جو Hordeum vulgar L. متحمل به تنش خشکی
مطالعه برخی صفات کمی و واکنش ژنوتیپ های پیشرفته جو Hordeum vulgar L. تحت شرایط تنش خشکی
بررسی تاثیرکاربرد کود شیمیایی فسفره و کود بیولوژیک ورمی کمپوست بر روی خصوصیات کیفی عدس به صورت کاشت پاییزه در شرایط دیم
بررسی اثر اکسایش و کاهش بر مقدار اکسیدهای آهن و منگنز در دشت شاوور
موانع و مشکلات ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی
شناسایی عوامل قارچی فوزاریومی دخیل در ریشه و طوقه نخود در استان لرستان
تاثیر مالچ علف وتیور بر روی عملکرد ترکیبات گیاهان زراعی ذرت شیرین
بررسی ریسک زیست محیطی نیروگاه شهید سلیمی نکا در مرحله بهره برداری
بررسی ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای متوسط رس ودیررس ذرت دانهای
بررسی اکولوژیک نقش گیاهان آبزی در توسعه پایدار صنعت آبزی پروری
بررسی آثارزیانبارناشی از سوزاندن بقایای حاصل از دروی برنج کلش در شالیزارهای استان گیلان
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین سرب، کادمیم و نیکل در خاک های زراعی منطقه مغان
مدیریت کم آبی و کاهش تلفات ناشی از تنش خشکی با استفاده از کود آلی ورمی کمپوست در پرورش گل آهار
گیاه پالایی راهبردی در توسعه پایدار طبیعت
بررسی اثربخشی تیمار محیط کشت با نانو کلات آهن در شرایط تنش شوری و واکنش گیاه گل گاوزبان به آن
تأثیر تیمارهای نانو کلات آهن و تنش شوری و اثرات متقابل آن ها بر میزان رنگدانه های گیاه گل گاوزبان
تحلیل نقش آهن در کمیت و کیفیت رشد رویشی گل گاو زبان در شرایط محیط کشت
بررسی روند تغییرات شاخصهای کیفی TDS,COD,TOC رودخانه کارون محدوده شهر اهواز
تاثیر تاریخ برداشت بر عملکرد روغن ارقام و لاین های پیشرفته گلرنگ در شرایط دیم
تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر پایداری زیست محیطی کشاورزی مطالعه موردی: سیب زمینی کاران شهرستان قروه
بررسی ویژگیهای فیزیکی تخته بلوکبورد با استفاده از بلوکهای پالونیا در ابعاد چوب- های ضایعاتی
ساخت تخته بلوکبورد از گونههای سریعالرشد پالونیا و صنوبر در ابعاد چوبهای ضایعاتی در لایه مغزی
بررسی اثر رقابتی علفهای هرز بر اجزای عملکرد و عملکرد گشنیز
ارزیابی کارایی مصرف انرژی و آنالیز انرژی های مصرفی و تولیدی کشت گندم دراستان ایلام
اصول و فرآیندهای شیمیایی تولید بیوگاز
برخی خواص فیزیکی لوبیا چیتی رقم تلاش
تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت نوترگی
بررسی هیدروشیمی دشت نوترگی از نظر کشاورزی با استفاده از نمودار ویلکوکس وروش GIS
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیاییG.I.Sدر ارزیابی فرسایش حوزه ها مطالعه موردی:حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی
بررسی اثر باکتریهای محرک رشد ازتو باکتر، سودوموناس ، آزوسپریلیوم اسیدهومیک و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد گندم
دانش بومی در مدیریت روستا برای دستیابی به توسعه پایدار مطالعه موردی:مراتع روستای نافچ
بررسی اثر بازدارندگی عصارههای مختلف پنچ گونه گلسنگ روی باکتری Ralstonia solanacearum عامل پوسیدگی سیبزمینی در شرایط آزمایشگاه
مدیریت تنش خشکی و افزایش راندمان مصرف آب در پرورش گل باغچه ای آهار Zinnia elegance Dreamland red با استفاده از قارچ مایکوریزا Glomousmossea
بررسی ظرفیت های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS
مدیریت پسماند و تولید انرژی پاک در استان کرمانشاه
کارایی مصرف کود نیتروژن در شالیزار و اثرات اقتصادی زیست محیطی آن
پاکسازی نوین خاک های آلوده و تولید محصول سالم با استفاده از گیاه پالایی در راستای توسعه پایدار کشاورزی
بررسی حذف فلز کادمیوم به کمک پپتید غنی از سیستئین دفنزین
بررسی میزان غلظت فلز سنگین کادمیم در گیاه Phragmites australis و رسوبات رودخانه کارون در فصل بهار مطالعه موردی شهرستان خرمشهر
اثر سطوح گوگرد و کود حیوانی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا Brassica napus L. در منطقهی میانه
پلیمرهای سوپر جاذب، راهبردی نوین در بهرهوری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار
حذف فلز سنگین کادمیوم ازطریق جذب زیستی
بررسی حجم آب مصرفی و عوامل تاثیرگذار بر کاهش راندمان آبیاری در مزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
بررسی تاثیر تراکم گیاهی بر روی ذرت علوفه ای سینگل کراس ۰۴۵ و همبستگی بین صفات در شرایط آب و هوایی اصفهان
ارزیابی منابع آلی و شیمیایی تامین نیتروژن بر عملکرد میوه و دانه مرزه در تاریخ های مختلف کاشت
بررسی روند زاداوری و طول عمر زنبور پارازیتوییدHabrabracon hebetor Say Hym; Braconidae طی ده نسل متوالی پرورش انبوه در شرایط اینسکتاریوم
اثر برهمکنش دگرآسیبی عصاره آبی دو گیاه زراعی گندم و جو و علف هرز خردل وحشی Sinapis arvensis
ضایعات در محصولات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن همراه با افزایش بهره وری در راستای توسعه پایدار کشاورزی
بررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر روی خصوصیات زراعی مرتبط با کیفیت علوفه ذرت سیلویی SC.540
بررسی اثر مقادیر مختلف علفکش و تراکم بوته بر کنترل اویارسلام در مزارع ذرت شمال خوزستان
مطالعه شاخص های رشدی ذرت علوفه ای سینگل کراس ۵۴۰ در مقادیرمختلف کود نیتروژن
محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس با استفاده از کامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله های کربنی
بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد ذرت سیلویی رقم سینگل کراس ۵۴۰ دراصفهان
بررسی تاثیر کنترل تلفیقی زراعی و شیمیایی علف های هرز بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت در شمال خوزستان
ارزیابی میزان افت چوب گونه راش Fagus orientalis از مرحله قطع تا خروج چوب ازجنگل مطالعه موردی: جنگلهای حوزه آبخیز لومیر
تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی به همراه مصرف سالیسیلیک اسید بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
بررسی پتانسیل دگرسیبی عصاره آبی دو گیاه زراعی کلزا و گلرنگ وعلف هرز خردل وحشی
تاثیرتراکم بر روند رشد و عملکرد ذرت علوفه ای هیبرید سینگل کراس ۵۴۰
بررسی اثر منابع آلی و شیمیایی تامین نیتروژن بر رشد رویشی مرزه در تاریخ های مختلف کاشت
تبیین جایگاه کشت هیدروپونیک در پایداری زیست محیطی در آمایش سرزمین بر اساس تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه حل ایده آل
بررسی روش های اصلاح خاک جهت ارتقا بهره وری از آب کشاورزی
بررسی اکولوژی کریدور و تکهتکه شدن زیستگاه
بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از پساب ها و آب های برگشتی
بررسی اثر نفتالین استیک اسید NAA و ویتامین ث بر ریشه زایی قلمه های درخت انبه
تکنولوژی های پالایش مواد زاید خطرناک در فاضلاب ها
اهمیت بهینهسازی اتصال در اکوسیستمهای تکه تکه شده به منظور حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست سالم
تدوین شاخص های زیست محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار نمونه موردی: مراکز محلات شاه ابوالقاسم، وقت ساعت و فهادان شهر یزد
کاربرد گیاهان هایپراکیمولاتور در پاکسازی محیط های آلوده
تأثیر میزبان های مختلف گیاهی بر فعالیت پروتئولیتیک کل H. armigera
ارائه مدل شبکههای سنسور بیسیم زیرزمینی در توسعه کشاورزی
مایکوریزا،و اهمیت آن در صنعت کشاورزی و راهکار جدید برای توسعه کشاورزی و کشاورزی زیستی
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید