همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب 2 لغایت 4 اسفند ماه 1390 در حوزه مهندسي آب و هيدرولوژي توسط مركز بين المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي و تحت حمایت سیویلیکا در یزد برگزار می شود.

محورهاي همايش

محور 1: پايداري سيستم هاي سنتي مديريت منابع آب و چگونگي تطبيق با تغييرات محيطي

الف – پايداري نظام هاي سنتي مديريت منابع آب و توانايي رويارويي با چالش هايي چون تغيير اقليم و امنيت غذايي

ب- دانش سنتي در مديريت منابع آب به عنوان منبع الهامي جهت ارتقاء خلاقيت

ج- نشانه‌هاي پايداري نظام هاي بهره برداري و سازه‌هاي تاريخي آبي

د- تعادل منابع آب در سطح حوضه‌ها

ه- نحوه انطباق با موضوعات جديد و پاسخ به چالش ها با استفاده از دانش سنتي (مطالعات موردي تاريخي)

و- نقش قراردادهاي تاريخي در زمينه‌ي مديريت رودخانه‌هاي بزرگ و آب هاي زيرزميني فرامرزي

ز- روش هاي سنتي جهت پيش بيني و پايش با تاكيد بر مديريت سيل و خشكسالي

محور 2: تجربيات سنتي در زمينه مشاركت جامعه در مديريت منابع آب

الف- نقش مديريت سنتي آب در مشاركت مردمي و سطوح تصميم گيري مديريت منابع آب

ب- ساز و كارهاي مديريتي و مشاركت مردمي در مديريت سيستم‌هاي تاريخي آبي

ج- نظام هاي سنتي مالي و قيمت گذاري در زمينه‌ توليد و عرضه‌ آب و تجربيات موفق بازار سنتي آب

ه- درس هايي از نظام هاي مديريت سنتي آب در برقراري تعادل ميان توليد و عرضه‌ كارآمد آب

و- نقش زنان در توليد، توزيع، بهره‌برداري و مديريت آب

ز- نظام هاي سنتي تقسيم آب و نقش آنان در ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي

محور3: نقش فرهنگ در مديريت منابع آب

الف- اخلاق آب در نظام هاي مديريت منابع آب

ب- آموزه هاي ديني در زمينه مديريت منابع آب

ج- ديدگاه اسلام در تقسيم و توزيع عادلانه آب

د- فرهنگ و آب

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید